Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών 2014

Πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών

Ανοιχτό για αιτήσεις από σήμερα Τρίτη 18 Μαρτίου σε περισσότερους υποψήφιους είναι το νέο πρόγραµµα ενίσχυσης Νέων Αγροτών, αφού το ύψος των προβλεπόµενων επενδύσεων στη γεωργική εκµετάλλευση µειώνεται στο µισό από τα 50.000 στα 25.000 ευρώ.

Από την Τρίτη 18 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα, που δίνει πριμ 17.000 ευρώ για 8.500 Νέους Αγρότες.Από την Τρίτη 18 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα, που δίνει πριμ 17.000 ευρώ για 8.500 Νέους Αγρότες.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα προκήρυξη, µε καταληκτική ηµεροµηνία τις 16 Μαΐου, ουσιαστικά, το πρόγραµµα ζητά από τον υποψήφιο νέο αγρότη (18-40 ετών) να «ρίξει» σε βάθος πενταετίας 25.000 ευρώ (αντί 50.000 ευρώ που προέβλεπαν τα προηγούµενα προγράµµατα), προκειµένου να του δώσει πριµ πρώτης εγκατάστασης από 10.000 έως 20.000 ευρώ για το ξεκίνηµά του. Ο προϋπολογισµός των 140 εκατ. ευρώ καλύπτει περίπου 8.500 ενδιαφερόµενους.

Την ίδια ώρα, η κριτική που ασκείται για την εφαρµογή του προγράµµατος έγκειται στην καθυστέρηση της πληρωµής της β΄ δόσης από την προηγούµενη προκήρυξη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, αν αφαιρεθούν οι ανειληµµένες υποχρεώσεις, έχει µείνει αδιάθετο το 41% των κονδυλίων.

Επίσης, σύµφωνα µε τη νέα εγκύκλιο που δηµοσιεύει σε ειδικό ένθετο η Agrenda, το πρόγραµµα ανοίγει και για τους αγρότες που συνέστησαν την εκµετάλλευσή τους πριν από το 14µηνο που ορίζει η προκήρυξη, αρκεί η εκµετάλλευσή τους να ήταν µικρότερη από 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και να απέκτησε το κρίσιµο µέγεθος 0,5 ΜΑΕ µέσα στο προβλεπόµενο 14µηνο (βλ. πίνακα σελ. 28-29). Αυτό στην πράξη ανοίγει το δρόµο να διεκδικήσουν ενίσχυση και αγρότες που είχαν κάνει ένα πρώτο ξεκίνηµα στη γεωργία παλιότερα και αποφάσισαν να µπουν πιο δυναµικά στο επάγγελµα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, επιµένει ότι η νέα προκήρυξη απλοποιεί τις διαδικασίες και υπόσχεται έκδοση των αποτελεσµάτων εντός τετραµήνου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και τη διασταύρωση στοιχείων από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία των αιτήσεων δεν είναι απλή υπόθεση, για αυτό η Agrenda παρουσιάζει έναν συνοπτικό και κατατοπιστικό οδηγό για τη σωστή σύνταξη και κατάθεση του φακέλου. Πολλές είναι οι λεπτοµέρειες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι ώστε ο φάκελός τους να είναι πλήρης και η αίτησή τους να γίνει δεκτή, ενώ το ενδιαφέρον για το πρόγραµµα είναι µεγάλο.

Από 18 ως 40 ετών οι υποψήφιοι
Με δήλωση ΟΣΔΕ του 2013 ή του 2014-Απαραίτητη η εγκατάσταση το 14μηνο πριν την υποβολή αίτησης
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το µέτρο των νέων γεωργών έχουν φυσικά πρόσωπα, εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, κατά το δεκατετράµηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Είναι από 18 ως 40 ετών, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα.
β) Είναι µόνιµοι κάτοικοι περιοχής εφαρµογής του Μέτρου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή µειονεκτικής ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισµού.
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής µε πραγµατικό πληθυσµό έως 100.000 κατοίκους.
Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής είναι επιλέξιµοι οι υποψήφιοι από συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.
γ) Η γεωργική τους εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας
δ) ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να την αποκτήσουν εντός 36 µηνών.
ε) Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών.
στ) Αναλαµβάνουν τις συµβατικές δεκαετείς µακροχρόνιες υποχρεώσεις.
ζ) ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων.

Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης, προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες.

Οι προϋποθέσεις της εκµετάλλευσης
Επιπλέον, η γεωργική εκµετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του και να έχει µέγεθος τουλάχιστον µισής (0,5) ΜΑΕ.

2. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:
α) Ιδιόκτητα ή µισθωµένα,
β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση µεγαλύτερα ή ίσα µε1 στρέµµα, µε εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Ευβοίας).

3.Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραµµένο στα µητρώα του ΥπΑΑΤ.

4. Το σύνολο της εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούµενο έτος και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκµετάλλευσης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τους 14 µήνες.

5. Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται µισθώσεις µεταξύ τους.
Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης, µεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, µεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή.

Τελική προθεσµία στις 16 Μαΐου

Έγγραφα
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν άλλα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της πρώτης εγκατάστασης και άλλα για τον προσδιορισµό της εργασίας τουλάχιστον 0,5 Μ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση «ο υποψήφιος φέρει το βάρος της απόδειξης της πραγµατικής ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης ως αρχηγού γεωργικής εκµετάλλευσης».

Προσοχή
Τα λάθη που γίνονται στη σύνταξη του φακέλου του υποψηφίου, µπορεί να στοιχίσουν ακριβά.
Η συµπλήρωση του ΑΦΜ στο σχετικό πεδίο είναι υποχρεωτική, και θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Υποχρεωτική είναι και η αναγραφή του ΑΦΜ του/της συζύγου, εφόσον υπάρχει. Επίσης, είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στο φύλλο µε το «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση της στήλης «Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ)» όπου σηµειώνεται o αριθµός που χαρακτηρίζει κάθε αγροτεµάχιο και αναφέρεται ως «νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο» στην Ενιαία Δήλωση Εκµετάλλευσης.

Έλεγχος
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ελέγξει ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει στην υποβολή φακέλου. Με τη βοήθεια γεωπόνου-µελετητή, ο οποίος θα έχει εµπειρία από προηγούµενες προκηρύξεις. Η έγκριση της υποψηφιότητας ποτέ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Παράμετροι που ανεβάζουν τις πιθανότητες επιλεξιμότητας
Η συµπλήρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών χρειάζεται προσοχή στις λεπτοµέρειες, αφού αυτές είναι που τελικά θα κρίνουν την τύχη της υποψηφιότητας:

1. Η «σωστή» ηλικία
Πότε ένα άτοµο έχει κλείσει το 18ο ή το 40ό έτος, για να µπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης;
Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση στις 19 Απριλίου 2014 και γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1974 τότε µπορεί να κριθεί δικαιούχος. Αντίθετα, αν το ίδιο άτοµο υποβάλει την αίτησή του στις 20 Απριλίου του 2014, τότε αποκλείεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.
Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση στις 20 Απριλίου 2014 και γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1996 τότε µπορεί να κριθεί δικαιούχος. Αντίθετα, αν το ίδιο άτοµο υποβάλει την αίτησή του στις 19 Απριλίου του 2014, αποκλείεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.
Ως δικαιολογητικό της ηµεροµηνίας γέννησης ορίζεται το επικυρωµένο φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ∆ιαβατηρίου του, ή άλλου επίσηµου εγγράφου στο οποίο βεβαιώνεται η ηλικία.

2. Ποιοι δήµοι µπορούν να είναι τόποι µόνιµης κατοικίας, για να µην απορριφθεί η αίτηση του ενδιαφερόµενου;

Ο υποψήφιος Θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος περιοχής:
-Ορεινής ή µειονεκτικής ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισµού.
-∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής µε πραγµατικό πληθυσµό έως 100.000 κατοίκους.
-Ειδικά για την Αττική, οι περιοχές εφαρµογής είναι: Τέως επαρχία Τροιζηνίας, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αγκίστρι, Αίγινα, Σαλαµίνα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα και άλλες 17 δηµοτικές ενότητες, µεταξύ των οποίων τα Μέγαρα, ο Μαραθώνας, το Λαύριο και ο Βαρνάβας.

3. Τι περιλαµβάνει το 5ετές επιχειρηµατικό πλάνο που ζητά το υπουργείο;
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τον φάκελό τους Επιχειρηµατικό Σχέδιο έως πέντε ετών µε δεσµευτικούς στόχους και χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρµογή της εκµετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συµπλήρωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται (πιστοποιητικό εκπαίδευσης).
Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ένταξης είναι να αναλάβουν τις 10ετείς υποχρεώσεις και να ελέγξουν τον κατάλογο µε τις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων.
Τόπος κατοικίας και σπουδές εξασφαλίζουν προβάδισμα στους υποψήφιους.
Μόρια προσθέτει η οριστική παραχώρηση του 40% της εκμετάλλευσης.
Παράµετροι όπως ο τόπος µόνιµης κατοικίας ή οι σπουδές του υποψηφίου µπορούν να δώσουν σε κάποιον υποψήφιο επιπλέον µόρια. Για παράδειγµα όσοι µένουν σε δήµους µέχρι 10.000 κατοίκους παίρνουν 10 µόρια όσοι µένουν σε δήµους 10.001–50.000 κατοίκους 5 µόρια και σε δήµους µε 50.001 και άνω 0 µόρια. Το πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης δίνει 15 µόρια και το Απολυτήριο ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ(∆ηµοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ ζωικής κατεύθυνσης δίνει 10 µόρια.
Η δηµιουργία γεωργικής εκµετάλλευσης από διαδοχή Πρόωρης Συνταξιοδότησης, µε οριστική παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκµετάλλευσης του παραχωρούντος (υφιστάµενη κατάσταση) δίνει 10 µόρια. Όταν το 50% και άνω του εισοδήµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο, τότε ο υποψήφιος παίρνει 15 µόρια. Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν ως εξής: 30%-49,99% 10 µόρια και 10%-29,99% 5 µόρια.
Το µέγεθος της αγροτικής εκµετάλλευσης δίνει επιπλέον µόρια, µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία (20) να παίρνουν οι εκµεταλλεύσεις από 1,20 ΜΑΕ και άνω. Οι υπόλοιπες παράµετροι που εξετάζονται είναι το εισόδηµα της εκµετάλλευσης, ο προσανατολισµός της (Κτηνοτροφική και Φυτική 15 µόρια και Μεικτή 10), ενώ οι νοµοί καλλιέργειας βαµβακιού και καπνού δίνουν επιπλέον 10 µόρια.

Πίνακες κατάταξης
Η διαδικασία ελέγχου της πληρότητας του φακέλου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 17.6.2014. Στη συνέχεια γίνεται δεύτερη αξιολόγηση σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 11.7.2014. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης συντάσσεται πίνακας κατάταξης αποτελεσµάτων κατά σειρά βαθµολογίας στις ακόλουθες κατηγορίες: Εν ∆υνάµει ∆ικαιούχοι, Επιλαχόντες και Απορριπτόµενοι. Η πρώτη κατηγορία περνά στην επόµενη φάση και υπογράφει τις σχετικές συµβάσεις µε το υπουργείο. Επιλαχόντες και απορριπτόµενοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση.

Οι παροχές του προγράµµατος
Το πριµ πρώτης εγκατάστασης είναι κλιµακωτό (από 10.000 έως 20.000 ευρώ) ανάλογα µε την περιοχή, την εκµετάλλευση και τους στόχους της επένδυσης. Για παράδειγµα, ένας νέος έως 40 ετών που θέλει να γίνει κτηνοτρόφος και ζει σε ορεινή περιοχή θα λάβει πριµ πρώτης εγκατάστασης 17.500 ευρώ εάν πετύχει το 80-120% του εισοδήµατος αναφοράς στην πενταετία ή 20.000 ευρώ εάν πετύχει πάνω από το 120% του εισοδήµατος αναφοράς. Αν πάλι κατοικεί σε πεδινή περιοχή θα λάβει 12.500 ή 15.000 ευρώ πριµ, ανάλογα µε το στόχο που θα βάλει για την πενταετία. Τα ίδια παραδείγµατα ισχύουν και στην περίπτωση ενός υποψηφίου, που θέλει να ασχοληθεί µε τη φυτική παραγωγή.
Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ δόσεις σε συνάρτηση µε την πρόοδο του επιχειρηµατικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που περιλαµβάνεται σε αυτό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη συνέχεια.
1η ∆όση σε ποσοστό 70% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η πρώτη δόση χορηγείται άµεσα µε την αποδοχή της απόφασης έγκρισης.
2η ∆όση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση δύναται να χορηγηθεί από το επόµενο έτος της ένταξής του και εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και τους δεσµευτικούς στόχους του Επιχειρηµατικού Σχεδίου,οι οποίοι απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά µεµονωµένο δικαιούχο στην απόφαση έγκρισης πράξης.
3η ∆όση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση δύναται να χορηγηθεί εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων και επιτύχει τους δεσµευτικούς στόχους του Επιχειρηµατικού Σχεδίου όπως αυτοί προσδιορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης.
Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής αίτηση πληρωµής µε τα απαραίτητα παραστατικά για κάθε δόση.Η δεύτερη και η τρίτη δόση µπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα µε αίτηση πληρωµής ολοκλήρωσης πράξης, µε τη συµπλήρωση 2 ετών από την ηµεροµηνία 1ης εγκατάστασης, εφόσον έχει επιτευχθεί το σύνολο των δεσµευτικών στόχων του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον δύο Ενιαίες ∆ηλώσεις Εκµετάλλευσης.

Ο σκόπελος της κατάρτισης
Κατά τη διάρκεια της υποβολής του φακέλου, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν µε σχετικά δικαιολογητικά εάν διαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή να αναλάβουν τη δέσµευση να την αποκτήσουν εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης έγκρισης. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως γίνεται συνήθως, παρακολουθούν σεµινάρια του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα από τον οποίο παίρνουν το πιστοποιητικό κατάρτισης. Μπορεί η σωστή κατάρτιση να είναι καίριας σηµασίας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης, πόσο µάλλον µιας αγροτικής εκµετάλλευσης. Ωστόσο η εµπειρία από την προκήρυξη του 2009 έδειξε ότι υπήρξαν µεγάλες καθυστερήσεις σε αυτό το κοµµάτι της υλοποίησης, πράγµα για το οποίο δεν ευθύνονταν οι δικαιούχοι, οι οποίοι βρέθηκαν εκτεθειµένοι.

Πηγή: www.agronews.gr

Διαβάστε ακόμη:Τοπικές αγορές παραγωγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα