Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

.. καί κατά μέρη,:

Μέρος Ι : Γενικά – Περιγραφικά,

απ’ όσα παρατηρούμε στήν Φύσι καί στό Στερέωμα:

..- από Δεκεμβρίου 2021 έως τόν Νοέμβριο 2021: χρονική επ’/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα: επίκαιρα θέματα, καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί κάποια φαινόμενα πού περνάνε απαρατήρητα, ή δέν μάς ενδιαφέρουν, καί τέλος τά συνοπτικά πλανητικά γιά τό 2022, (κατά πλανήτη καί μέ κάποια σχόλια).

Τά γενικότερα/ ειδικότερα σχόλια, εδώ γιά τό 2021, όπως συνηθίζονταν γιά τήν ‘ιστορία’, τούς ‘αργόσχολους’, είναι πολύ ετεροβαρή, λόγω τών περιστάσεων. Αφορούν ελάχιστους καί όσους μπορούν καί στοχάζονται.

Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή πολύ συνοπτικό), μπορεί νά παρακάμψει τά εισαγωγικά – περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ.

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022, τό οποίο περιλαμβάνει:

.. τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα κάποια σχόλια, γιά όλους)

.. τό έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς), θά συμπληρωθή από τόν διαχειριστή, κατά τήν χρονική φάσι.

Τό αντίστοιχο συνοππτικό πλανητικό, (γιά άμεση επισκόπησι), παραλείπεται από τό Ημερολόγιο τού 2022. Τούτο (υπό-) / αντικαθίσταται από μιά περιγραφική ανακεφαλαίωση τών σημαντικοτέρων (κατ΄ εκτίμησι) πλανητικών δεομένων, κατά μήνα.

Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τού συντάκτη. Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Ο ‘Καζαμίας’ – τό Ημερολόγιο τούτο, ως τό τελευταίο μιάς σειράς επί μιά 10ετία, είναι πολύ λιτό σέ σχέσι μέ τά προηγούμενα. Ως τόσον, προσπαθήσαμε νά αποφύγομε τήν σπουδή – τό τυποποιημένο. Διατηρήσαμε τό κλασσικό στυλ, ή εκείνο τών πιό σοβαρών στόν χώρο αυτό. Έτσι κάναμε καί έτσι τελειώνομε. Εάν κάναμε λάθος δέν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών. (βλέπε σχετικά στό τέλος – τέλος)

Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

ΜΕΡΟΣ Ι : ,

Γενικά – Εισαγωγικά – Περιγραφικά, (σάν συνέχεια από εκεί όπου είχαμε μείνει),

Πού είχαμε μείνει; .. στόν Δεκέμβριο 2020, στό ‘άστρο τής Βηθλεέμ’ όπου ελάχιστοι προβληματίζονταν γιά τό τί μπορούσε νά σημαίνει Τό σημαντικότερο πού μεσολάβησε στό διάστημα αυτό καί απ’ ό,τι βιώσαμε: ..

.. τήν νοσηρότητα από τήν ίωση τού κορωνοϊού. Πέρυσι τήν είχαμε εντάξει στά ‘επίκαιρα’.

Εφέτος, ίσως θά έπρεπε νά τήν χαρακτηρίσομε μονιμότερη, μέσο -βραχυχρόνια, παγκόσμια.

Πέρυσι είχαμε αναφερθή μέ περισσότερα κυρίως στήν στάσι τών διαχειριστών τής κρίσης καί όπως `λέγαμε: Ό,τι είναι από τήν Φύσι, θά τό υποστούμε, καρτερικά. Θά κάνη τόν κύκλο του, θά τό παλέψωμε, ... θά μάς κοστίσει, αλλά καί κάτι θά γίνη. Τόν ‘άνθρωπο’ φοβούμεθα, .. αυτός δέν αντιπαλεύεται, καί, ό,τι άν “γεννήση ο νούς τού ανθρώπου”, ή άν ορίση νά εκμεταλλευθή, θά τρβήξη πολύ.

Δέν χρειάζεται νά τά επαναλάβομε. Εξ άλλου δέν ήλλαξε καί κάτι ως πρός τούτο καί κυρίως τήν φρασεολογία – αιτιολόγηση γιά τήν συσχέτισι. Καί κυρίως εκείνη η επιπόλαια στάση τού σπουδαστή καί τού διαχειριστή στίς εξετάσεις: «.. επέρασα, .. τόν έσκισα, ..», (επινίκια θαυμάζοντες εαυτόν), καί στήν αποτυχία : «..τόν .. . τόν ...,.. μέ έκοψε, ... θά τόν ..», (μόνον αυτοί δέν φταίνε!). Τό τελευταίο τούτο παράγινε, ..

Γενικότερα στήν περίοδο αυτή εκτός από τήν φυσική – σωματική νοσηρότητα πού μάς ταλαιπωρεί, φαίνεται καί μιά ‘πνευματική νοσηρότητα’, αποτυπωμένη στόν λόγο, (αλλά καί εκδηλούμενη χειρότερα σέ άλλες μορφές βίας). Τόν γράφοντα τόν έχει πλήξει καίρια. Αδυνατεί όλως νά κατανοήσει τά λαλούμενα, τά θριαμβολογούμενα καί τά αιτιώμενα. Ίσως έδώ νά επηρεάζεται καί τό εκφραστικό του οίστρο. Ζητούμε τήν κατανόησί σας,


καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα , συν. ,

.. από τήν φρασεολογία, γύρω από τήν νοσηρότητα,

Άν καί πολλά είναι τά ‘μαργαριτάρια’ αρμοδίων καί ειδικών, πού θά γέμιζαν σελίδες σέ βιβλίο Γκίνες, αναφέρομε κάποια μόνον σπότς. Από εκείνα πού υπέπεσαν στήν αντίληψί μας, ως κατά τό 1% τού μέσου τηλεθεατή – ακροατή καί μηδέν τού διαδικτύου. Δές τε τα μέ εύθυμη διάθεσι!

.. «ναί, είπαμε ότι δέν θά γίνει πάλι lock-down, αλλά οι ειδικοί (οι λοιμωξιολόγοι) επέμεναν, ..», (διερωτώμεθα: είναι τούτο δείγμα συνέπειας; καί τέλος πάντων ποίος απφασίζει; ! Καί όχι μόνον μία φορά),

.. «ναί, είπαμε ότι θά γινόταν η τελετή τών Επιφανείων, αλλά, τό ακυρώσαμε γιά ασφάλεια, .. θά ανοίξουν τά σχολεία, ...», (τό τελευταίο τό έμαθαν 3-4 ημέρες πρίν!),

.. «ναί, τό θεσπίσαμε (ενάντια στίς θέσεις τών αντιθέτων), αλλά, (2-3 μήνες μετά), προσαρμοζόμαστε μέ τά τρέχοντα δεδομένα, (ακολούθησαν στίς θέσεις τών αντιθέτων), ..», (δέν διαφωνούμε μέ τήν ανάγκη προσαρμογής, τήν ασυνέπεια τού λόγου καί τής πρόβλεψης τού πολιτικού δέν δεχόμεθα).

.. «οι άνθρωποι στά ΜΜΜ δέν κολλάνε, διότι εκεί τηρούνται τά μέτρα, (σ.σ. εκτός τού συνωστισμού στά ΜΜΜ!). Οι άνθρωποι κολλάνε τόν ιό στούς χώρους εργασίας καί στά σπίτια τους,» !, (εξυπακούεται, .. ο αρμόδιος),

.. οι επιβάτες στά ΜΜΜ θά πρέπει νά φέρουν διπλή μάσκα!, (επίσημοι σύμβουλοι) (.. απομένει τό νά μήν ανασαίνομε!)

.. εφέτος, μέ τό νά τηρούμε τά μέτρα, δέν είχαμε γρίπη, αλλά όπου δέν τηρούνται τά μέτρα έχομε κορωνοϊό!, (καί τ’ αμπέλι, στήν βαριά προσβολή τού περονόσπορου δέν θά έχει ωϊδιο!),

.. «η μετακίνησις απαγορεύεται, όμως τό κυνήγι καί τό ψάρεμα, στόν νομό, θά επιτραπούν, ..» ! (λαλίστατος λοιμωξιολόγος ... !),

.. «οι άνθρωποι νά κυκλοφορούν μέ βάσι τόν αριθμό ταυτότητος,» !! (λαλίστατος λοιμωξιολόγος, πού εφεύρε τόν αλγόριθμο στό lock-down,!),

.. «όσοι μεταλαμβάνουν, στήν εκκλησία, θά πρέπει νά υπογράφουν δήλωση ότι δέν θά ζητήσουν θεραπεία από τό Δημόσιο, άν ασθενήσουν,» !! (‘ειδικός επιστήμονας’, σέ άρθρο του στά Μεταπτυχιακά, στά ‘Οικονομικά τής Υγείας’ , (... no comments).

.. «στούς συνταξιούχους πού δέν έχουν εμβολιασθή, θά πρέπει νά τούς παρακρατείται η σύνταξη»!, (οι ‘έρποντες πρόδρομοι’ τής πολιτικής). Η ειρωνεία μας: .. δέν χρειάζεται, αφού θέλουν νά πεθάνουν ανεμβολίαστοι, .. στό καλό, .. το Δημόσιο γλυτώνει τήν σύνταξι!!!, (στυγνά οικονομικά!),

.. «τά μέτρα έχουν φέρει κόπωση, πρακτικά δέν μπορούν νά εφαρμόζονται έτσι, αλλά θά πρέπει νά διατηρηθούν «γιά λόγους εκπαιδευτικούς»»! (προβληματιζόμεθα από ποίον προέρχεται τό «βλήμα», από τό ερωτώντα τών ΜΜΕ, ή από τόν αρμόδιο;)

.. «πολλά από τά μέτρα πού εφαρμόσθηκαν δέν ήλθαν γιά νά φύγουν, αλλά θά μείνουν, ...» (επίδοξο ‘τσόκαρο’ πίσω από τήν πολιτική, ...)

.. συνιστούμε υπομονή, σέ 2-3 μήνες θά έλθει τό εμβόλιο καί όλα θά τελειώσουν!, (υπέρ – αισιόδοξος εκπρόσωπος στά παράθυρα τών ΜΜΕ, σάν νά είχε κάνει τήν δική του έρευνα!),


καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα , συν.

.. «δέν μπορούμε νά αυξήσουμε τό προσωπικό καί τίς υποδομές τής υγείας, .. η επιδημία θά τελειώσει καί τότε τί θά τούς κάνομε; αυτούς καί τίς υποδομές; ..», (οι ‘έρποντες πρόδρομοι’ τής πολιτικής στά ΜΜΕ, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι παραμονές τών εκλογών πανηγύριζαν γιά τήν «μπουλντόζα (πού θά έβαζαν) στά δημόσια Νοσοκομεία, τήν επομένη».. ), (... no comments, από τήν πλευρά μας).

.. ναί, σωστά απαγορεύθηκαν οι συγκεντρώσεις – διαδηλώσεις, «γιά τήν προφύλαξή μας, τήν αποφυγή τής διασποράς, ...» , (σχόλια – η μόνη άποψις τών παρουσιαστών τών ΜΜΕ, σύσσωμα!). Όμως, καί ..

.. ο Πρόεδρος ‘Χ’ (γείτονος Χώρας πού δέν συμπαθούμε), απαγόρευσε τίς διαδηλώσεις γιά τήν Πρωτομαγιά, «μέ πρόσχημα τήν πανδημία», !! (οι ίδιοι άνθρωποι στά ίδια ΜΜΕ, ,, , εκτός καί άν ήθελαν νά προστατεύσουν εμάς καί νά παρασυρθούν οι γείτονες!),

.. εκεί όπου πολύ δύσκολα θά μπορούσες νά πάς στό Νοσοκομείο γιά άλλον λόγο νοσηλείας, εκεί όπου δέν εδικαιούσο νά ασθενήσεις, ή καί νά πεθάνεις από άλλον λόγο, (τρόπος τού λέγειν), έρχεται καί η ομολογία: «.. τό σύστημα καταγραφής τών θυμάτων τού κορωνοϊού δείχνει μεροληπτικά πρός τά πάνω, (20%), απ’ ό,τι θά μπορούσε νά είναι (σέ σύγκρισι μέ άλλες Χώρες), καί θά πρέπει ν’ αλλάξει...»! (είχαν προηγηθή οι ‘έρποντες πρόδρομοι’, μέ αμφιβολίες γιά τήν χρησιμότητα καθημερινής αναφοράς τών θανάτων).

(Σχόλιο: πέρυσι κάναμε λόγο γιά αδυναμία συγκρίσεως τών θανάτων μέσα στήν Χώρα μας, εφέτος διερωτώμεθα γιά τό data cooking, .. όπως εγένετο ευπρεπώς γιά τήν οικονομία!)

.. «τώρα φίλοι μου «ξέρουμε» γιατί τήν πατήσαμε .. (τήν περίοδο αυτή), ...», (άνθρωπος τακτικός τών ΜΜΕ καί όχι μόνον,.. , μέ ύφος καί στόμφο ανώτατου άρχοντα, πού δέν επιδέχεται αμφισβητήσεις).

Στό «ξέρω – ξέρω, ..» τών επιπόλαιων νέων, στήν ορμήνεια τών μεγαλυτέρων, έπαιρναν τήν απάντησι : « ξεράδια ξέρεις, ..». Εκείνοι, ταύτιζαν τό «ξέρω» μέ τήν αρχαϊκή έννοια τού « γνωρίζω – γινώσκω» = μαθαίνω, φροντίζω νά μάθω, μέ απασχολεί η έγνοια του, μέ προβληματίζει, τό ζώ, ..».

Από πού έως πού κάτι τέτοιοι κύριοι ασχολήθηκαν νά ερευνήσουν, νά προβληματισθούν, νά μάθουν γιά ό,τι μιλάνε. Πόθεν τά συμπεράσματα; Καί ερευνητικό επιτελείο νά είχαν πίσω τους, καί τότε πάλι δέν θά πρόφθαιναν νά είναι όλη ‘μέρα – κάθε `μέρα στά ΜΜΕ. Καί όταν έχεις λέγειν, .. δέν χρειάζεται νά σκεφθής, .. καί άν έχης καί στόμφο, τότε κολλάς τόν άλλο στόν τοίχο μέ δικολαβίστικα!

Ακόμη καί τό απλούστερο νά έκαναν, νά δούν συγκριτικά – εποχιακά τά γραφήματα τού Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, γιά όλες τίς χώρες, ίσως νά μήν εντρέπονταν νά πούν ότι γύρω στήν ίδια περίοδο εξάρσεως, ότι καί οι άλλες χώρες είχαν ‘Αη’Δημήτρη’, ‘Αη- ..’, ‘νέους – αλήτες στίς πλατείες’, .. ‘αντιπολιτευόμενους – αρνητές’, κλπ. .. κλπ., πού ευθύνονταν γιά τήν έξαρση.

Καί άν δέν ξέρετε, καί, γιά νά «μην έχετε διεστραμμένη άποψι γιά τήν πραγματικότητα», ..

.. τότε, .. «νά εμπιστεύεσθε τούς ειδικούς, όχι όποιον δήποτε, αλλά τούς επιστήμονες πού είναι στήν Επιτροπή, .., αυτοί έχουν πρόσβαση σέ κάθε πληροφόρηση, στά επίσημα data, ..», (τό στάτους τού ανθρώπου αυτού, στό original, παραλείπεται, ως μή συνάδων μέ τόν λόγο του! Ως τόσον, καί απ’ όσα έχουν πέσει στήν αντίληψί μας, σημειώνομε καί παρόμοια επανάληψι από πολιτικό στέλεχος καί μάλιστα σέ όχι σχετική ερώτησι, σάν νά επρόκειτο να πει κάποιο ποίημα!).

.. φτού, γαμ@το του, δέν μέ παίρνουν τά χρόνια νά πάω νά γίνω ‘επιστήμονας’, καί όχι όποιος δήποτε, αλλά παρά τώ Επιτελείω, θά έλεγε κάποιος.

Τά εφηρμοσμένα μέτρα, ... (εκτός τού υγειονομικού τομέα),

Πολλά, πάρα πολλά είπαμε, σάν ‘ειδικοί’ καί ‘υπεύθυνοι’. Όμως, πολύ λιγότερα γνωρίζομε. Κάτι θά έπρεπε νά κάνομε, αμφίβολο άν πετύχαμε αυτό πού θέλαμε. Δέν κατακρίνομε τούτο, αλλά τήν στομφώδη φρασεολογία, τήν τεκμηρίωσι καί τήν ασυνέπεια τών λόγων καί τών προβλέψεων.

‘Φυσαρμόνικα’ τό άνοιξε – κλείσε, lock-down – μίνι lock-down, απαγόρευσι τών διαδηλώσεων – εκδηλώσεων, (εκτός εκείνων πού πολιτικά ήσαν ‘αυθόρμητες’), παιδεία εξ αποστάσεως (καί οικονομικά!), κ. ά, κ. ά, ... Τήν αντίφαση – ασυνέπεια τήν δικαιολογήσαμε σάν ε «προσαρμογή στά νέα δεδομένα, ..»

Πρακτικά, τά περισσότερα μέτρα λειτούργησαν ανεκτικά, καί γιά τούς περισσότερους. Οι περισσότεροι από τούς επιφορτισμένους γιά τήν εφαρμογή, έδειξαν ανθρώπινη διάθεσι. Όμως, αρκούσαν καί ελάχιστες περιπτώσεις νά αμαυρώσουν τήν εικόνα. Τήν χειρότερη διάθεσι καί στάσι στήν ερμηνεία τών μέτρων τήν έδειξαν άνθρωποι τών ΜΜΕ. (είναι θλιβερό, δέν θά τό σχολιάσομε).

Η εκκλησία κράτησε τίς ‘κόκκινες γραμμές’ της. Δύο βήματα πίσω η πολιτεία, .. τρία η εκκλησία, ευτυχώς, απέφυγαν τήν `ρήξι. Πολυφωνία από τούς πρεσβευτές τούς Θεού, όχι συνάδοντες όπως στήν λειτουργία, μήτε όπως στά ΜΜΕ. Από τήν μία άκρη έως τήν άλλη. Εκτιμούμε ως πιό σοβαρούς- σεβαστούς εκείνους πού ωμιλούσαν ελάχιστα, καί τούτο μετά από ισχυρή πρόκλησι. Γιά τούς συμπλέοντες μέ τήν νόρμα τών διαχειριστών δέν λέμε τίποτα. Γιά εκείνους στά άλλο άκρο καί στούς θαυμαστές τους, απλώς υπενθυμίζομε ότι ο Χριστός, μετά τό όρος Θαβώρ, επέκρινε τούς μαθητές του γιά τήν αδυναμία τους νά θεραπεύσουν τό κακό, διότι εκείνοι τό είχαν σχεδόν θεωρήσει απλό, σάν δικό τους επάγγελμα. Εν ολίγοις, η εκκλησία δέν έδειξε καθολικά τήν απαιτούμενη πίστη, (εκτίμησίς μας).

Οι δραστηριότητες τών ανθρώπων συρρικνώθηκαν. Από τίς πιό ανθηρές (σέ τζίρο) επιχειρήσεις, .. τά σούπερ- μάρκετ καί οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγεία. Τό τελευταίο, μάλιστα, προεβλήθη καί από τούς πιό επίσημους σάν / ‘ως’ «κοσμογονία επενδύσεων»!!, (καί κατά τήν άποψι τών κρατούντων, μόνον οι επικερδείς επιχειρήσεις πρέπει νά υποστηρίζονται).

Είχαμε ανάπτυξι τού χρήματος (καί όχι τής οικονομίας!), μέ ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δέν μπορούσε νά γίνει διαφορετικά, θά ήταν καταστροφικό άν δέν γινόταν. Οι συντεταγμένες – τυποποιημένες στό σύστημα δραστηριότητες πού επλήγησαν αποζημιώθηκαν, αλλά καί πάρα πολλοί πού δέν πληρούσαν τά κριτήρια, κατεστράφησαν , ή θά έπρεπε νά έχουν καταστραφεί. Παρόμοια, θά έπρεπε νά έχουν καταστραφεί καί όλα τά ζωντανά τών ανθρώπων πού ήσαν κάπως μακρυά από τήν κατοικία τους. Ό,τι καί νά τυποποιήσεις, άμα λείπει ο παράγων ‘άνθρωπος’, .. βλαστήμα τα.

Είχαμε μιά μικρή ανάκαμψη, όχι ανάπτυξι, ίσως μιά μικρή σχετική μεγέθυνση, (growth), όχι ανάπτυξη – development, καί όχι ευημερία. Είχαμε καί μιά μεγάλη ευημερία τού χρήματος πάνω στήν υγειονομική ταλαιπωρία μας. Εκεί ίσως νά συνέβαινε τό «.. η οικονομία καλπάζει, ..»!

.. στό πεδίο τής μάχης τού κορωνοϊού, .. (εδώ δυστυχώς καί νά ήθελες νά τό δείς εύθυμα, .. δέν ημπορείς)

Οι επιτελικοί δίνουν τήν μάχη από τά ΜΜΕ, στό επικοινωνιακό, στό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, στόν έλεγχο καί στήν πιστοποίηση (ακόμη καί τής είδησης). Σημαντικά δέ, στόν εμβολιασμό.

Οι υγειονομικοί τής πρώτης γραμμής, τί καί άν φωνάζουν γιά ελλείψεις καί λοιπά, κινδυνεύουν νά κατηγορηθούν σάν ‘τρομοκράτες’ γιά τήν ανησυχία. Οι μόνοι πού έχουν δικαίωμα λόγου γιά τήν λειτουργική αρτιότητα τών Νοσοκομείων, είναι οι Διοικητές.

Τό ακαταδίωκτο γιά τήν Επιτροπή συμβούλων, και τό διωκτικό γιά όποιον αντιστρατεύεται τήν γραμμή καί δημιουργεί ανησυχίες στόν λαό, (εννοείται στά σχετικά μέ τήν επιδημία).

Τό πρώτο, νομικό τερτίπι, τό θεωρούμε αυτονόητο, δέν τό σχολιάζομε, αλλά διερωτώμεθα, από περιέργεια – απλοϊκότητα: .. γιά ποίο πράγμα ένας εισηγητής μιάς υγειονομικής Επιτροπής θά μπορούσε νά κατηγορηθή; .., εισηγείται κατά κρίσι του, δέν αποφασίζει, δέν πράττει! Πού κολλάει τό «.. μόνο γιά εξύβριση , ή συκοφαντία»??

Στό δεύτερο, πού μάς αφορά, επειδή δέν ξέρουμε πού μπορεί νά βάλουν τόν πήχυ μεταξύ τού μή γεγονότος, τής αστοιχείωτης / ή τεκμηριωμένης άποψης – θέσης, κ.λ.π., περιοριζόμεθα. Άν ως τόσον μάς ζητείτο νά βάλομε πλάτη, σάν συνάδοντες θά `λέγαμε ότι κάτι σάν «πιστοποιημένος» λόγος, κάτι σάν ‘λογοκρισία’, ή σάν ‘ιερά εξέταση’, θά ήταν πολύ πιό αποτελεσματικό πρός τήν κατεύθυνση αυτή.

Οι ‘έρποντες πρόδρομοι’ τής πολιτικής, όπως αναφέραμε, ήσαν σαφείς, .. η πανδημία θά τελειώσει καί τότε τί θά τούς κάνομε τούς γιατρούς; (αντιθέτως, θά έλεγε κάποιος, ότι οι ένστολοι, γιά τήν καταστολή στά Πανεπιστήμια, εξυπηρετούν μόνιμες καί διαρκείς ανάγκες!)

Εξοστρακίσαμε τούς λειτουργούς τής Δημόσιας Υγείας οι οποίοι δέν εδέχθησαν νά εμβολιασθούν, καί τούτο παρά τήν όποια πιστοποίηση πού θά εξασφάλιζε τήν μή μετάδοσι, (αποδυναμώνοντας έτι περαιτέρω τά Νοσοκομεία, αλλά, .. εξοικονομώντας καί δαπάνες!).

Αντιθέτως, στά σώματα ασφαλείας, «δέν υπήρξε μελέτη πού νά αποδεικνύει ότι οι μη εμβολιασμένοι εκεί, στήν επαφή τους μέ τό κοινό, μπορεί νά μεταφέρουν τόν ιό, ..». Όχι κομψή απάντησις από έναν πολιτικό, αλλά τό ουσιαστικό γιά εμάς είναι στήν «μελέτη», στό «επιστημονικόν», στήν πρότασι πού ελέγχεις στατιστικά γιά τόν ένα καί τόν άλλον. Τό «αθώος» καί τό «μη ένοχος» είναι εναλλακτικά, αλλά όχι καί ισοδύναμα – όχι ταυτοτικά, στόν έλεγχο και τήν επαγωγή τών προτάσεων.

Οι επιτελικοί εκφράζουν «ικανοποίηση».

Κάποιος όμως πού λίγο – πολύ είχε τήν παλιά εικόνα τού Νοσοκομείου, καί έτυχε νά γνωρίσει – βιώσει σκηνές από τήν Νοσοκομειακή κατάστασι τών καιρών μας, (καί όχι μόνον τού κορωνοϊού), ένα πράγμα λέγει, «ταλαιπωρία – εξάντληση – διάλυση – αθλιότητα, ..»!

(όλα δέν μπορούμε νά τά έχομε, αλλά, μή καυχώμεθα ότι καί «οι στόχοι επιτεύχθηκαν ...») ???

Η πολυσυζητημένη «Συνεργασία Ιδιωτικού καί Δημόσιου Τομέα στήν Υγεία», .. μή σώσοι στόν αιώνα νά είναι αυτό πού είδαμε!

.. τό εμβόλιο, ..

Ήλθε εσπευσμένα, σέ μία προσπάθεια νά κάνομε κάτι στήν μεγάλη πληγή. Πρακτικά, κάτι τέτοιο έπρεπε νά γίνει άμεσα καί στήν συνέχεια νά ακολουθήσει μία προσπάθεια τελειοποίησής του. Όμως πήγαμε καί αλλού.

Τό εμβόλιο απεδείχθη κατώτερο τών υγειονομικών προσδοκιών καί ανώτερο τών επιχειρηματικών.

Τά παχιά λόγια καί οι αρχικές προβλέψεις τών αρχόντων καί λοιπών, (εκεί όπου έφθασαν νά πανηγυρίζουν), ξεθώριασαν μέσα σέ 6- 7 μήνες. Οι εμβολιασμένοι πρίν από τό διάστημα αυτό, θά θεωρούνται πλέον σάν «ανεμβολίαστοι» καί θά πρέπει νά ξανακάνουν τό εμβόλιο καί νά υποβάλουν τά σχετικά πιστοποιητικά στούς περισσότερους χώρους, (καί στά καφέ!!!).

Τί έφταιξε; (πάντοτε κατά τούς άρχοντες καί τούς ειδικούς),..

«.. η μετάλλαξη ‘Δέλτα’», καί οι «ανεμβολίαστοι».

Οι ανεμβολίαστοι, ειδικά στήν Χώρα μας, από ‘αντιπολιτευόμενοι’, καντήντησαν τό μίασμα. Διαφαίνεται μία τάσις στά όρια τού υγειονομικού – κοινωνικού διχασμού καί μίσους, μέ τούς διαχειριστές τής κρίσης νά ωρύονται καί νά ακολουθούν τά ΜΜΕ.

Καινούργιος όρος υιοθετείται: «πανδημία τών ανεμβολίαστων»!! (‘πάν’ σέ υποσύνολο!)

Καί λέγονται λόγια πού δέν τά χωράει ανθρώπου νούς, καί όχι από τυχαίους ανθρώπους: «οι ανεμβολίαστοι νά πληρώνουν τά νοσήλειά τους στά Δημόσια Νοσοκομεία, ..». Από τήν ίδια τάξι τών ανθρώπων εκείνων, από τούς υποστηρικτές τού ‘νέο – φιλελεύθερου’ πνεύματος καί κινήματος, οι οποίοι πρίν τήν πανδημία έλεγαν «γιατί νά πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι τήν Δημόσια Υγεία; .. νά τήν πληρώνουν οι νοσηλευόμενοι, ..». (κανείς όμως δέν επήγε νά νοσηλευθή από τόν ιό σέ ιδιωτική κλινική!).

Εμβολιασμένοι καί ανεμβολίαστοι μπορεί νά κολλάνε καί νά διασπείρουν τόν ιό. Η διαφορά είναι ότι οι ανεμβολίαστοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα νά νοσήσουν κυρίως βαριά, νά χρειασθούν νοσηλεία καί ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα νά υποκύψουν. Δέν συζητάμε κ’άν γιά τήν μή δυνατότητα, (ή επιλογή) ενισχύσεως τού συστήματος υγείας, καί, σάν νά επρόκειτο νά καλύψομε τό κενό αυτό, τήν αδυναμία μας – επιλογή αυτή, στοχοποιούμε τούς ανεμβολίαστους, (όχι τόσον, κατά τήν άποψίν μας, διότι πεθαίνουν, όσον διότι επιβαρύνουν τό σύστημα υγείας).

Η καμπάνια γιά τόν εμβολιασμό ήταν σημαντική, καί υποστηρίχθηκε από όλους. Πολύ καλή στήν υλοποίηση, γιά τά δεδομένα μας, αλλά καί μέ μιά πολλή πεζή διαφήμιση, Όμως, στό λεκτικό τού άρχοντα ..«παρά τήν άρτια εκστρατεία πού εγώ οργάνωσα, ..., θρηνούμε αχρείαστες απώλειες από τούς ανεμβολίαστους, ..», παραβλέπομε τά τυπικά καί πάμε ..

Επί τού ουσιαστικού:

Οι ανεμβολίαστοι, κατά κανόνα από επιλογή τους, έχουν κάποιες επιφυλάξεις, φόβους, αντιρρήσεις, έως καί δογματικές θέσεις. Πέρα από τους δογματικούς, οι λοιποί προβάλλουν κάποια ερωτηματικά, γνωρίζουν άμεσα κάποιες τραυματικές εμπειρίες συνανθρώπων των καί πέρα από τά ερωτηματικά εκφράζουν φόβους.

Στόν υπεραιρόμενο πολιτικό πού λέγει «.. καί εγώ φοβόμουν τά εμβόλιο, τό έκανα καί νά, δέν έπαθα τίποτα, ..», δέν τού τίθεται η ερώτησι γιά τό τί θά έλεγε εάν οικείο του μέλος είχε τραυματική εμπειρία. Μη τε στόν ανεμβολίαστο τί θά έλεγε εάν βρεθή στό μάτι τού κυκλώνα.

Σέ εκείνον πού είχε τραυματική εμπειρία καί στήν συμβουλή γιά τόν επόμενο εμβολιασμό, οι ειδικοί τόν παραπέμπουν στόν «γιατρό σου», καί ο γιατρός του σέ ό,τι τόν φωτίσει ο Θεός!

Σαφώς τέτοιες περιπτώσεις, σάν ποσοστό, είναι πολύ λίγες, καί δέν αναιρούν τά γενικότερα οφέλη τού εμβολίου, βραχυχρόνια. Τά ερωτηματικά όμως είναι πολλά, (καί περισσότερο στόν μακρυνό ορίζοντα). Καί τό χειρότερο, είναι η διάθεσις καί η στάσις τών διαχειριστών σέ τούτο, η οποία δέν απέχει από τό: «.. τώρα μέ αυτούς θά ασχοληθούμε; .. πρέπει νά πεισθούν, νά αναγκασθούν νά κάνουν τό εμβόλιο, νά σώσομε ζωές, ..», .. Αντίστοιχα καί η διαφήμιση γιά τήν πειθώ του εμβολιασμού. Σάν ένα ποίημα πού όταν γράφτηκε, δέν ξέρομε γιατί γράφτηκε!

Είναι μάλλον η πρώτη φορά στά χρονικά τών εμβολίων – τών επιδημιών όπου σημειώνεται τόση δυσπιστία έως καί άρνησι. Και αντί τούτο νά αντιμετωπισθή μέ σοβαρά επιχειρήματα, τεκμηριωμένα, νά πεισθούν οι άνθρωποι, ακόμη καί στήν ανοησία τους, .. εμείς λέμε ένα ποίημα καί προβαίνομε σέ αφορεσμούς πού οδηγούν σέ διχασμό! Δυσπιστία από τήν μιά πλευρά, καί, ειρωνική έπαρσις καί ‘εκδίκησις’ από τήν άλλη. Ένα πολύ άσχημο καί γενικευμένο φαινόμενο τών καιρών μας, ίσως καί πρωτοφανές, έξω από τό πολιτικό σκηνικό. Εκείνοι που διαχειρίζονται τίς τύχες τών ανθρώπων, θά πρέπει νά διερωτηθούν ότι εκεί όπου φθάσαμε στήν πανδημία, άν αυτοί είναι ένα σώμα μέ τόν λαό - κοινωνία, ή, ..ένα άλλο κόμμα; Η πανδημία, (όπως καί άλλες, στατιστικά,), αναμένεται νά τελειώσει σέ κάποιους μήνες, (τά δεινά ίσως όχι). Άν η σημερινή διάστασις υψωθή σάν σημαία στήν πολιτική αντιπαράθεσι μετά, θά είναι ό,τι τό χειρότερο.

.. «.. η μετάλλαξη ‘Δέλτα’», σέ ανηγμένους όρους καί σέ σχέσι μέ τά πρίν τόν εμβολιασμό, εμφανίζεται πιό δραστική??, (άν καί τυχαία, συνήθως τό αντίθετο θά αναμενόταν!).

Εδώ πού φθάσαμε, γιά νά μη κατηγορηθούμε, κρατάμε ακόμη καί τίς απόψεις μας γιά τόν εαυτόν μας καί προκαλούμε κάποια ερωτηματικά, (ίσως καί ανόητα, σάν μή ειδικοί, αλλά καί απάντησι δέν περιμένομε).

Η «‘Δέλτα’» ήλθε πρίν, ή μετά τό εμβόλιο; Τό εμβόλιο υποτίθεται ότι της έκοψε τά πόδια, άρα δέν έχει νά κάνει σχέσι μέ τό εμβόλιο; Είναι μετάλλαξη αφ’ εαυτής; Καί μία παραβολή:(*)

Η βαρρόα τών μελισσών, στήν 10ετία τού ‘80ς έπληξε καίρια όλα τά μελίσσια καί πιό πολύ (λόγω μή συντηρήσεως) τά ελεύθερα. Πολύ δραστικά στήν αρχή. Ελάχιστο ποσοστό από τά ελεύθερα επέζησε. Στά αμέσως κοντινά χρόνια, ο χρόνος ζωής αυτών τών μελισσιών αυξήθηκε έως τά 4-5 έτη. Παράλληλα άρχιζε καί μιά μεταφορά τών συντηρουμένων μελισσιών (καί μέ θεραπείες ενάντια στήν βαρρόα). Η μεταφορά αυτή έφθανε καί σέ τόπους όπου προηγουμένως δέν υπήρχε δυνατότης προσβάσεως. Εκεί επαναλαμβάνεται η φθορά από τήν βαρρόα στά ελεύθερα μελίσσια, πιό δραστικά πού φθάνει στά όρια τού αφανισμού των. Πολύ – πολύ ελάχιστα επεβίωσαν, καί αυτά μακρυά από τήν νομή τών συντηρούμενων μελισσιών.

Οι μελισσάδες καυχώνται ότι αυτοί έσωσαν τό είδος. Οι ειδικοί χαμπάρι δέν ‘πήραν. Εμείς προβληματιζόμεθα γιά τή φιλοσοφία τού ανθρώπου καί τής Φύσης.

:(*) από τό Παράρτημα στά Χρονικά τού Καιρού καί τού Κλίματος,

Ως τόσον, όταν διπλώνεσαι καί πέφτεις βάζεις τά χέρια σου μπροστά, νά μή φας καί τά μούτρα σου. Μπορεί όμως καί νά σακατέψης τά χέρια σου, (λιγότερο κακό από τά μούτρα σου). Άν φοβάσαι καί τά χέρια σου, τότε καλύτερα μήν μπλέκεσαι μέ τούς άλλους, νά μήν σέ πλησιάσουν, διότι μπορεί νά διπλωθής καί νά φάς χέρια καί μούτρα.

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: παραλειπόμενα, , .

.. παραλειπόμενα, .. σέ σχέση μέ τήν ιστορία, .

Δέν είδαμε μιά συγκριτική μελέτη - παρουσίαση, μέ σχόλια καί εκτιμήσεις ανάλογα μέ εκείνη τού Πανεπιστημίου τού Johns Hopkins. Ένα πολύ σύντομο Γαλλικό ντοκιμανταίρ, εκεί όπου έφθανε νά επισημαίνει τήν σύγκρισι ανάλογα τόν χρόνο καί τήν περιοχή, ετελείωνε απότομα. Πολλώ δε μάλλον δέν είδαμε κάτι τέτοιο πιό ολοκληρωμένο στήν διάσταση τού χρόνου καί τής ιστορίας (στατιστικά) τών επιδημιών. Μη δε κ’ άν σχόλιο. (ίσως υπήρξε καί νά μη τό είδαμε).

Σημειώνομε (*) μία περίοδο 1741-1762, πού συνδυάζει ποικίλα στοιχεία, λιμού καί λοιμού, σεισμού καί ηφαιστείων, ανομβρίας καί καταποντισμού, καί μεγάλου θανατικού. Καί τούτο μόνον γιά τούς σκεπτικιστές. Οι υπεραιρόμενοι δέν υπάρχει περίπτωσις νά καταλάβουν τό γιατί.

Τόν Ιούνιο τού 1741, η έξαρσις τής πανώλης στήν Θεσσαλονίκη, (η οποία ήλθε από βόρεια), αποδεκάτισε τόν πληθυσμό της.

Τό 1750, η πανώλη στό Μαρόκο ξεκλήρισε πόλεις. Στό Παρίσι, οι άνθρωποι κατέληγαν από μιά ασθένεια, «la Suete», μέσα σέ τρείς ημέρες. Ο Βεζούβιος εξερράγη τό 1751. Τό 1750-51 Κωνσταντινούπολη (μέ βαρειά χιόνια) έχασε 200χ, από τήν πανώλη, στά χρόνια εκείνα.

Τό 1755, μετά από εξαιρετική ανομβρία, ακολουθούν πλημμύρες, σεισμοί καί ηφαίστεια, (ισοπεδώνεται η Λισαβώνα). Η νοσηρότης, η οποία τό 1755 έπληττε τήν Ιρλανδία καί τήν Κωνσταντινούπολη, επεξετάθηκε ευρύτερα χωρικά καί χρονικά, έως τό 1763, προσβάλοντας ειδικώτερες περιοχές, φυλές, καί είδη ζώων. Η καταρροή καί τά φαινόμενα ‘στηθάγχους’ (angina maligna) εξαπλώνονται σέ Γαλλία καί Αγγλία. Η τελευταία σέ ορισμένα μέρη τής Αμερικής ήταν πολύ θανατηφόρα.

Τό 1756 – 57 τό ψύχος κατέστρεψε τά δένδρα στήν Συρία, ακολούθησε λιμός – πείνα, εμπόριο ανθρώπων καί ανομβρία.

Τό 1758, μετά από μεγάλες ανομβρίες στίς (Τουρκοκρατούμενες) Κυκλάδες, η Εκκλησία εζήτησε σιτάρι από τήν Ιταλία. Η λοιμώδης καταρροή εξαπλώνεται σέ όλη τήν Ευρώπη καί η πανώλη στην Αίγυπτο καί τήν Σμύρνη. Η Κωνσταντινούπολις έχασε περί τίς 150χ.

Τό 1759, η (εξ ανατολών) νοσηρότης («κανείς δέ ξέρει τι, ..») προσεβάλε δραματικά τήν Θεσσαλονίκη, καί οι σεισμοί Μάϊου – Ιουνίου, 1759, τήν φθάνουν έως τήν ερήμωση. (οι περισσότεροι είχα φύγει από τόν φόβο). Η Κύπρος, η οποία επί 30 χρόνια δέν είχε πρόβλημα λοιμώξεων, προσβάλλεται καί αυτή, τό 1759, καί σέ ένα έτος χάνει 20χ. Στήν Κοπεγχάγη, η ευλογιά φέρνει μεγάλη θνησιμότητα.

Γιά τήν Συρία, εδώ στό 1759, δέν γίνεται λόγος γιά τήν νοσηρότητα. Άλλα ήταν τά σοβαρότερα. Οι σεισμοί Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 1759, κατερήμωσαν τήν Χώρα καί οι πλημμύρες πού ακολούθησαν ήσαν σαρωτικές.

Τό 1761, Μάρτη -Απρίλη, γενικευμένοι σεισμοί, ηφαίστεια, αλλόκοτα φαινόμενα καί τρόμος.

Τό 1762, τόν Σεπτέμβριο, η Νάξος προσβάλλεται από επιδημία («δάγκειου πυρετού»??), μέ πολύ μεγάλες απώλειες σέ δύο μήνες, (1000). Φράγκοι – Τούρκοι καί `Ρωμιοί κατέφυγαν στήν εσχάτη «Μάνα τών ανθρώπων». Η απαλλαγή ήλθε, αλλά ήταν καί γενικότερη γεωγραφικά.

Το 1764, αμέσως μετά τόν μεγάλο θανατηφόρο λοιμό τών Ινδιάνων, (καί μόνον αυτών), ένα είδος μεγάλου ψαριού, τό «μπλε ψάρι», χάθηκε πιά, ή μετανάστευσε γιά πάντα από τό Ναντάκετ τής Αμερικής, όπου αφθονούσε στήν ψαριά τών Ινδιάνων. (λέτε νά είχαν τούτο υπ’ όψιν τους εκείνοι οι οποίοι στό lock down απαγόρευσαν καί τό ψάρεμα;) .

(*) .. από τό «ο Καιρός ‘Πάνω – Κάτω»

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: εμβόλιμα ,.

Εμβόλιμα, κάποιες λέξεις – κουβέντες, ..

.. οι οποίες, άν δέν συνιστούν ορισμό, (λογικά, μαθηματικά – στατιστικά, εννοιολογικά), .. άν δέν συνιστούν `ρήσεις , άν δέν ανταποκρίνονται στήν κοινή αίσθησι, .. τότε, θεωρήσετε τες λανθασμένη άποψι, αλλά βάλετε τήν δική σας αντίστοιχη ‘ορθή’. Θά μπορούσε νά έχουν κολλήσει σέ κάποια σημεία, αλλά θά ήλλαζαν τόν ειρμό. Θίγομε – αναφερόμεθα μόνον σέ ό,τι δέν θά εύρετε αλλού.

« έχετε διεστραμμένη άποψι γιά τήν πραγματικότητα, διότι δέν ξέρετε τήν πραγματικότητα, ..» ;; ..

Η πραγματικότητα είναι μία, ένα τό γεγονός. The fact is a a fact! Οι όψεις, οι εκτιμήσεις – αξιολογήσεις, οι ερμηνείες, οι απόψεις, ... μπορεί νά είναι περισσότερες. Ανάλογα μέ τήν διερευνητική διάθεσι τού καθενός.

Η άποψις, τό όραμα, τό επιδιωκόμενο – αναμενόμενο, η εκτίμησις, ... δέν συνιστούν γεγονός (fact), καί δέον όπως μή συγχέονται, αλλά νά διακρίνονται σαφώς. «Τά γεγονότα είναι ‘ιερά’, .. τά σχόλια, οι εκτιμήσεις, κλπ., είναι ελεύθερα,..» Προϋπόθεσις γιά τήν σοβαρότητα τών τελευταίων είναι η τεκμηρίωσις καί μέ βάσι τήν πλήρη γνώση τής πραγματικότητας.

Επιμελημένη προβολή τής πραγματικότητας μπορεί νά συνιστά προπαγάνδα. Γιά τήν ακρίβεια, η προπαγάνδα δέν είναι ψέμα. Είναι η προβολή μέρους τής πραγματικότητας – τού γεγονότος, ή από τήν πλευρά πού συμφέρει, αποσιωπώντας εντέχνως ό,τι παραλείπεται γιά τό όλον. Η διάθεσις τού νά κρύψεις κάτι τό ουσιαστικό καί η ‘τέχνη’ τού νά μπερδέψεις γεγονότα καί εκτιμήσεις – απόψεις, είναι εκείνα πού δημιουργούν τήν άσχημη έννοια τής προπαγάνδας. Τό πανίσχυρο όπλο της κατά τόν Γκαίμπελς είναι: «άν σέ πιάσουν νά λές κάτι τό υπερβολικό, ‘ψεύδος’, ή αυτά πού είπες αποδείχθηκαν φρούδες, τότε, .. μή στενοχωριέσαι, βρές καί πές κάτι νεώτερο καί μεγαλύτερο. Όλοι θά ασχοληθούν μέ τό τελευταίο., ..».

Τό ελκυστικότερο καί πιό σημαντικό πεδίο εφαρμογής καί εκμετάλλευσής του είναι εκεί όπου οι άνθρωποι, χωρίς νά τό αντιλαμβάνονται, αρέσκονται νά «καβαλάνε τό καλάμι». Μαθηματικά σέ καταστάσεις – σχήματα έντονα αυτοτροφοδοτικά, όπου αρκεί μιά έντονη αφορμή – shock νά δείξει παρατεταμένη φαινομενική καί αισιόδοξη τάσι, αλλά καί μέ νομοτελειακό επακόλουθο τήν κατάρρευση.

Στόν αντίποδα έρχεται η Στατιστική:, ‘σέ κάτι πού εκπροσωπεί – ‘μετράει’ μιά πραγματικότητα, δείχνεις ανοχή γιά κάποιο διάστημα στήν μεροληψία και τήν διακύμανσί του. Άν τούτα δέν περιορίζονται κατά τίς πολλές επαναλήψεις, τότε τό απορρίπτεις ως μή συνεπές, ( η πιό βασική ιδιότητα)’. Οι περισσότεροι είναι επιρρεπείς στό νά αρέσκονται νά «καβαλάνε τό καλάμι», καί ελάχιστοι εκείνοι πού ανατρέχουν στήν φιλοσοφία καί τίς αρχές τής Στατιστικής.

Καμία Αρχή Ανταγωνισμού δέν μπορεί νά επιβάλει τήν πλήρη – τήν όλη πληροφόρηση στήν διαφήμιση. Παρόμοια, κανένα ΕΣΡ δέν μπορεί νά επιβάλει τήν όλη προβολή τού γεγονότος τής ειδήσεως, (πρακτικά αδύνατον), μή τε νά ‘βαθμολογήσει’ τήν περίληψη – λεζάντα τής παρουσίασης. (πρακτικά, γεγονότα – εκτιμήσεις κλπ., προβάλλονται συγκεγχυμένα σέ ένα ενημερωτικό – πληροφοριακό σύνολο).

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: εμβόλιμα , συν.

Η επιλογή τής οδού γιά τό ζητούμενο, ενέχει πάντοτε μέσα της ένα στοιχείο αριστοποίησης. Μαθηματικά, αλγοριθμικά, τό στοιχείο αυτό, ως αρχή, διακρίνει τήν μέθοδο από τήν αυθαιρεσία. Κατά κανόνα υπάρχουν περισσότερες επιλογές – μέθοδοι. Τό θέμα είναι κατά πόσον η μέθοδος αυτή συνάδει μέ τά λελογισμένα, ή συνιστά μιά ad hock (= ειδικά πρός τούτο) μέθοδο – τεκμηρίωσι τής επιλογής σου. Καί τό άριστο χωρίς περιορισμούς μπορεί νά είναι μιά ανόητη έκφρασις.

Κατά τόν ορισμό ενός Γερμανού φιλοσόφου, ο συνήγορος είναι μιά ‘εξαγορασμένη συνείδησις’. Όχι μέ τήν κακή έννοια, αλλά, όπως επιβάλλεται από τόν `ρόλο του νά βλέπει μονομερώς τό δίκιο αυτού πού υποστηρίζει καί προσπορίζεται τό όφελός του.

Αυτονόητα καί ενστικτωδώς, ο καθένας είναι και συνήγορος τού εαυτού του καί τών συμφερόντων του. Όχι επιλήψιμα. Τό πρόβλημα είναι τό μεγάλο έλλειμμα τού ‘δικαστή’ μέσα σου, νά κατανοήσης, νά ζήσης τόν προβληματισμό τού άλλου πρίν τόν κρίνης.

Όταν σού έχουν εμπιστευθή εξουσία, δέν μπορείς νά λειτουργείς μέ τόν συνήγορο τού εαυτού σου υπερέχοντα.

Τό εφεύρημα τού αποδιοπομπαίου τράγου είναι γιά νά δικαιολογήσεις τήν αδυναμία σου καί νά εκτρέψεις τό όλον. Ανέκαθεν, καί μέ τήν ελαχίστη αφορμή.

Σήμερα, γιά παράδειγμα, στήν πανδημία μας, στοχοποιούνται οι ανεμβολίαστοι , σωστά ή λάθος, αλλά κατά τήν εκτίμησί μας σέ υπερβολή. Καί μιά παραβολή:

Στά χρόνια τής μιζέριας, τής οικονομικής κρίσης, κάθε λίγο καί λιγάκι στοχοποιείτο καί μιά κοινωνική – οικονομική – επαγγελματική ομάδα, σάν νά ανεκαλύπτετο ότι αυτοί έφταιγαν γιά τήν κρίση. Καί ενώ η μία κοινωνική ομάδα εστρέφετο εναντίον τής άλλης, (σάν κάποιος νά τούς έβαζε), οι διαχειριστές τής κρίσης, όχι μόνον δέ απολογήθηκαν, αλλά ανταγωνίζονταν σάν σωτήρες. Απομονώνομε ένα πού γνωρίζομε καλώς:

Είπαν πολλά γιά τά ελληνικά Πανεπιστήμια, γιά τού τοίχους, τήν τάξη, τίς σπουδές, τούς διδάσκοντες. Διερωτώμενοι καί απαντώντες: γιατί αυτά δέν γίνονται στά ξένα Πανεπιστήμια, κλπ., ..κλπ., οι ίδιοι. Καί σέ ομοβροντία!

Κανένας τους δέν είπε ένα πράγμα, τό ουσιαστικότερο γιά εμάς: ότι τούς φοιτητές πού βγάζομε είναι ασυναγώνιστοι στά ξένα Πανεπιστήμια!, (όχι διότι είναι Έλληνες, αλλά διότι έχουν σπουδές σέ βάθος). «.. εδώ, (σέ κορυφαίο Πανεπιστήμιο τής Αγγλίας), τά κτήρια είναι σάν εκκλησία καί η μελέτη σάν προσευχή, .. καμία σχέση μέ τήν Ελλάδα, .. αλλά ποτέ δέν φανταζόμουν ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο θά ήταν εκείνο πού θά μού έδινε τό διαβατήριο γιά μεταπτυχιακά στά μεγαλύτερα Πανεπιστήμια, πολύ πιό άνετα απ’ ότι θά μου το έδινε ένα τής Χώρας μου, ..». Ήταν τά γραφόμενα από έναν Άγγλο – Έλληνα φοιτητή πού έτυχε νά φοιτήσει καί νά τελειώσει τίς προ- πτυχιακές τους σπουδές σέ Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Εδώ, στήν Ελλάδα, κορυφαία στελέχη τής πολιτικής καί τής ‘μεταρρύθμισης’, προβάλλουν καί επαινούν τήν τάξη καί τούς αστραφτερούς τοίχους τών Ιδιωτικών ΄Πανεπιστημίων’, έναντι τής «αθλιότητας» τών Δημοσίων Πανεπιστημίων. Τά αντίστοιχο καί ανάλογα μέ τά Νοσοκομεία. Καί όμως, έχομε τούς καλύτερους γιατρούς στήν Ευρώπη, (καί περισσότερον εκείνοι τών Πανεπιστημιακών κλινικών). 1-2 Χώρες στήν Ευρώπη έχουν τέτοιους γιατρούς.

Άν δέν ημπορής νά συντηρήσεις κάτι καλό πού έχεις, καί προτιμάς νά τό παραχωρήσεις, είναι θέμα δυνατοτήτων καί επιλογής. Ο διασυρμός του, όμως στήν φάση αυτή, είναι ανήθικο, είναι αισχρό.
καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: εμβόλιμα , συν.

Ένα φαινόμενο, μέγεθος, .. μπορεί νά προσδιορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων. Είναι λογικό καί ανάλογα τού ενδιαφέροντος - ανάγκης νά θέλεις νά περιγράψεις τίς μεταβολές του σέ συνάρτηση – σέ όρους τών προσδιοριστικών παραγόντων, γιά τήν ερμηνεία του, τόν έλεγχο , τήν πρόβλεψη, κλπ., Στήν προσέγγιση αυτή, (μαθηματικά – στατιστικά), ισχύει ένα κανόνας: «περιεκτικό καί απλό όσον γίνεται γιά τόν χειρισμό του, χωρίς νά χάνεις καί πολλά από τήν ακρίβεια, ..» (“as much as possible compact and elegant, for tractable, without losing a lot from the precision”). Τί σημαίνει τούτο; Άν γιά παράδειγμα, μέ 3-4 παράγοντες (βασικούς) έχεις μιά ακρίβεια – προσαρμογή - ερμηνεία τής τάξεως 85% καί θέλει νά πάς στό 90% θά πρέπει ίσως νά υπερδιπλασιάσεις τούς παράγοντες, αλλά πολύ περισσότερο τό κόστος. Όσον αυξάνεις τούς παράγοντες γιά τήν ερμηνεία – ακρίβεια, η ακρίβεια πού επιτυγχάνεις είναι κατά κανόνα φαινομενική, τό σύστημα δέν εύκολα χειρίσιμο, τό κόστος ανεβαίνει τεράστια – εκθετικά, καί τέλος πάντων, τούτο, σέ στοχαστικά συστήματα, είναι όλως ακατάλληλο γιά προβλεπτικούς σκοπούς. Στά προσδιοριστικά – μή στοχαστικά συστήματα τά πράγματα είναι απλώς υπολογίσιμα.

Γιά παράδειγμα, γιά τήν φορολογική δικαιοσύνη καί δικαιότερη (ανά-)κατανομή τού εισοδήματος, κλπ., αυξήσαμε τά κουτάκια – παράγοντες από 5-10 σέ 500, (ξέχωρα τίς διατάξεις), τό κόστος εξυπηρετήσεως πολύ πιό πολλαπλάσια, καί η ταλαιπωρία αφάνταστη. Αλήθεια, πόσοι πιστεύουν ότι επιτεύχθηκε ο διατυμπανιζόμενος σκοπός; .. καί σέ τί ποσοστό;

Τό σύστημα ελέγχου -αντιμετωπίσεως τής πανδημίας είναι πολύ περισσότερον στοχαστικό, απ’ ό,τι θέλουν νά προβάλουν.

Τούτα, έχουν καί μιά άλλη διάστασι, πού αντανακλάται στό ΑΕΠ, (απλοϊκά, στό Εθνικό Προϊόν, σέ συγκρίσιμες τιμές). Η άλλη όψις τού Προϊόντος είναι εκείνη τής Δαπάνης, ή καί εναλλακτικά τού Κόστους τής Οικονομίας. Έννοιες ταυτοτικές.

Προβάλλεται ο δείκτης τού ΑΕΠ (καί κατά κανόνα σέ οριακά σημαντικά μεγέθη), σάν νά ήταν ο αυτοσκοπός. Κουβέντα γιά τήν Ευημερία πού, σέ τελευταία ανάλυσι, είναι τό ζητούμενο! Πού είναι η διαφορά; Όλη αυτή η ταλαιπωρία, τό κόστος γιά τήν εξυπηρέτησι όλων αυτών καί όλως αυξανομένων διαδικασιών τής γραφειοκρατίας, γιά τήν «δίκαιη κατανομή», «τήν διασφάλιση τής ποιότητας ζωής», τήν «πιστοποίηση» ότι είσαι άνθρωπος καί όχι ελέφαντας, κλπ., .. κλπ., ποτέ δέν προβάλλεται ως Κόστος, αλλά διατυμπανίζεται καί προωθείται ως εάν επρόκειτο για «ευημερία»!

Γιά παράδειγμα, ενώ τό ΑΕΠ ‘σήμερα’ είναι σχεδόν 2πλάσιο από εκείνο κάποιων 10ετιών πίσω, η προσωπική μας εκτίμησι καί βίωμα, είναι ότι η ευημερία υπολείπεται κατά πολύ τής αντίστοιχης εκείνης. Γιά τήν παρούσα φάσι, εάν η «μεγάλη ανάπτυξη, τού ΑΕΠ» εσήμαινε καί αντίστοιχη ευημερία, .. ας μή τό συζητήσομε καλύτερα, αλλά καί νά μη τό ξεχάσομε.

Αντίστοιχα, στόν χώρο τών τιμών, προβάλλεται ο πληθωρισμός (κατά τήν απλή έκφραση), δηλαδή, πόσα περισισσότερα χρήματα (επί τοίς % ) θά χρειάζονταν γιά νά αγοράσεις ένα τυπικό ‘καλάθι’ αγαθών καί υπηρεσιών μέσου καταναλωτή, που αγόραζες καί στό παρελθόν. Ουδέποτε, όμως, γίνεται αναφορά στό πόσα περισσότερα χρήματα σού απαιτούνται γιά νά έχεις τό ίδιο επίπεδο ευημερίας πού είχες καί τότε. Καί τούτο όχι διότι στήν Χώρα μας δέν υπολογίζεται ο αντίστοιχος Δείκτης Κόστους Ζωής,(κάτι πού εύκολα συνειδητοποιείς, καί δύσκολα ποσοτικοποιείς), αλλά διότι μακροχρόνια θά ήλλαζε τήν ήδη προβαλλόμενη εικόνα.

Συνεχίζομε μέ θέματα πού έχουν νά κάνουν μέ τήν Φύσι καί τόν θεματικό χώρο μας, πιό ξεκάθαρα, ..

‘Βία’ vs ‘σοφία’ - σύνεση,

Ο «Επαναστατημένος Άνθρωπος», ( τού Καμύ), λέγει: «.. επαναστατώ, άρα υπάρχω, ..».

Αντίστοιχα θά συμπέραινε κανείς καί γιά τό Κράτος: ‘ έχω τήν δύναμι – τό κράτος νά επιβάλω, νά καταστείλω, .. άρα υπάρχω, ..’

Τήν σοφία, τήν σύνεσι δέν βλέπομε. Κατά τόν πόλεμο τής Γιουγκοσλαβίας, στήν δέησι έλεγαν «... συνέτισον τούς ισχυρούς τού κόσμου, .. (ίνα καί ημείς εν ειρήνη διάγωμεν, ..)». Στόν πόλεμο κατά τής επιδημίας θά ευχόμασθε πρώτα «φώτισι» καί μετά «υγεία», .. μή φαγωθούμε καί μεταξύ μας.

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καιρός κλπ, ,.

.. χρονικά τού καιρού, κατά τά 2021, συνοπτικά (έως Νοέμβριο).

Τά βασικότερα χαρακτηριστικά τού καιρού, κατά τό 2021, ήσαν οι πολύ περιωρισμένες βροχές στήν Δυτική Χώρα καί Κυκλάδες, (έως τό φθινόπωρο), τά μεγάλα σκαμπανεβάσματα τής θερμοκρασίας Απρίλη – Μάη, η ζέστη τού καλοκαιριού καί η αλλαγή – υγρασία τού φθινοπώρου 2021, (από τού Σταυρού καί μετά).

Μεγάλο τό έλλειμα βροχών, η στέρησις στήν Δυτική Χώρα καί κυρίως στίς Κυκλάδες. Πιό σημαντικές οι βροχές στά Κέντρο- Ανατολικά καί Κρήτη, άν καί πολλές φορές κατέληγαν σάν ξεσπάσματα καί τοπικά, όπως καί στήν Βόρειο Ελλάδα. Όμως καί παρόμοια μέ τό 2020, παρά τήν σημαντική αναβροχιά – πρός ανομβρία, παρά τό στεγνό τού εδάφους, τό κλαρί τών δένδρων ήταν σημαντικά δροσερό – ζωντανό, ακόμη καί στίς ζέστες τού καλοκαιριού!

Μετά τό 1ο 10ήμερο τού Σεπτέμβρη, οι τάσεις ήλλαξαν, υγρασία, χαμηλές νεφώσεις, καί γενικευμένες σημαντικές βροχές στήν ηπειρωτική Χώρα, περισσότερο στίς αρχές τ’ Οκτώβρη καί μέ πολλή – σημαντική υγρασία. Υπήρξαν καί κάποια προβλήματα, αλλά οι βροχές αυτές, μ’ όλον ότι πολλές, δέν ήσαν τού καταρρακτώδους – πλημμυρικού χαρακτήρα, όπως γιά παράδειγμα τό 1977, τό 1994, .. Η νέφωσις καί η υγρασία κάποιες φορές σέ τρόμαζαν, όχι η βροχόπτωσις.

Χιόνια είχαμε στά μέσα τού Φλεβάρη 2022. Ήσαν πολλά, δέν κράτησαν πολύ καί έληξαν πολύ ομαλά, (υπήρξαν καί κάποια προβλήματα καί ειδικά σέ ‘ακατάλληλους’ τόπους γιά τέτοια φαινόμενα).

Έως τό φθινόπωρο, δέν είχαμε σοβαρούς – προβληματικούς ανέμους, μή τε στεγνωτικούς. Τό φθινόπωρο είχαμε πολλούς νοτιάδες, υγρούς.

Η μέση θερμοκρασία μάλλον ανεβασμένη αλλά καί μέ σημαντικές διακυμάνσεις. Απρίλη – Μάη, επικρατέστερα η ζέστη, εμβόλιμα τό ψυχρό. Πάνω στό άνθος – στό δέσιμο, εκεί πού ήθελε καί κάποια ζέστη, .. ήρχετο από τήν μιά μεριά η υπερβολή, καί μετά γιά 2-3 ημέρες τό ψυχρό, καί τό ζημίωναν.

Κανονικά καρπόδεσε η ελιά στά χαμηλότερα, στά πιό ζεστά. Πενιχρά έως τίποτα στά ψηλότερα όπου τήν πρόλαβαν οι εναλλαγές. Παρόμοια καί οι βελανιδιές, (οι οποίες, ήσαν αδρανείς τό 2019, ενώ κατά τόν Ιούλιο τού 2020, σταμάτησαν νά θρέφουν τόν καρπό τους)

Τά ζαρζαβατικά - κηπευτικά, .. όσα πρόλαβαν έως τέλη Ιουνίου, .. προλάβαμε καί εμείς. Ήλθαν ζέστες, καί η κλάρα τους δέν άντεξε κ’άν όπως στά δένδρα. Σχεδόν κατεστάφησαν από τήν ρίζα, καί παρά τό πότισμα – συντήρηση.

Τ’ αμπέλια δέν είχαν κάποιο πρόβλημα μυκητιάσεων. Καλός έως μέτριος ο καρπός.

Γενικά, οι καρποί γενικά τού 2021 ήσαν πολύ κάτω τού αναμενόμενου, έως καί μίζεροι, ακόμη καί τά γεννήματα. Μόνον οι πατάτες ήσαν μεγάλες, (αλλά όχι καί επιθυμητό!). Περιμένομε τήν ρεβάνς τό 2022, τό 2023! (ή καλύτερα κάπου μεταξύ 2023 καί 2024)

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καιρός κλπ, , συν..

Τό πιό χαρακτηριστικό τού καλοκαιριού αυτού ήσαν οι ζέστες πού ακολούθησαν. Όχι πρωτοφανείς, αλλά ξεχασμένες γιά κάμποσα χρόνια.

Καύσωνας στά τέλη Ιουνίου, καί, στό τελευταίο 10ήμερο τού Ιούλη, τό θερμόμετρο πιό συστηματικά έγινε πιό κόκκινο από τά κόκκινα φοντς μέ τά οποία επισημαίναμε τήν συγκυρία Δία – Άρη – Βασιλίσκου στό προηγούμενο ημερολόγιο.

Τό χειρότερο βέβαια, μέσα σέ αυτόν τόν καύσωνα, ήσαν οι πυρκαϊές τού 2022.

Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις καί περιουσίες, επί αρκετές συνεχείς ημέρες, καί μάλιστα χωρίς ανέμους.

Ακούσθηκαν πολλά καί ανούσια, Τά περισσότερα μεταξύ τών δύο μεγαλυτέρων πολιτικών πλευρών, λές καί τό πρόβλημα ήταν πολιτικό!

Αλήθεια, πιστεύει η άλλη πλευρά ότι, άν ήσαν εκείνοι διαχειριστές, θά ήσαν σημαντικά πιό αποτελεσματικοί; (προσωπικά αμφιβάλομε). Καί οι διαχειριστές, πολύ χειρότερα, απέναντι στήν αδυναμία νά περιορίσουν τό κακό, ποίον προσπαθούν νά πείσουν μέ τίς αιτιάσεις – συσχετίσεις καί τίς προβαλλόμενες δικαιολογίες. Ή, μάλλον κάποιους έπεισαν, ως αηκούσαμε από τυχαίες κουβέντες στό δρόμο, ειλικρινά σέ ομιλία στόν δρόμο:

«.. ναί, δέν είχε τούς ανέμους πού είχε στό Μάτι τό 2018, αλλά τό πύρινο τής φωτιάς, στόν χώρο εκείνον δημιουργούσε συνθήκες ‘Μάτι’, ..»,

.. καί κάποιος στό δελτίο καιρού: «.. άνεμοι 3- 4 μποφόρ, αλλά στόν χώρο τής φωτιάς αναμένονται νά αυξάνονται ακόμη περί τά 3 μποφόρ, ..».

Αλήθεια, φέτος πρώτο- συνέβησαν αυτά; .. ή εφέτος τό ανακαλύψαμε;;; (θεωρούμε ότι τούτο είναι γνωστό τοίς πάσι καί εν παντί τόπω καί χρόνω). Καί άν τά 3-4 μποφόρ τού 2021 γίνονταν 7 μέσα στήν φωτιά, ... τά 8+ τού 2007 πόσον γίνονταν;; .. , καί πολύ πιό ασύγκριτα οι ακραίοι άνεμοι στό Μάτι, (καί άνεμοι πού βουτούσαν!), πόσον γίνονταν;;; Τό δράμα στό Μάτι τού 2018 συντελέσθηκε μέσα σέ 2-3 ώρες, καί τό 2007 είχαμε επαναλαμβανόμενα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους καί μιά βλαστική κατάστασι, (στεγνό, στριμμένο τό κλαρί), έτοιμη νά λαμπαδιάσει στήν πρώτη ευκαιρία.

Κάτι τέτοιες συγκρίσεις – αιτιάσεις θυμίζουν τό καθυστερημένο στήν αποκατάσταση προβλημάτων τού Φλεβάρη 2021, λόγω χιονιού, μέ τό αντίστοιχο εκείνης τής 21-22 Ιανουαρίου 2004, στήν ανεπανάληπτη θύελλα τών νησιών τού Β.-Αν. Αιγαίου. Στήν τελευταία, η προσπάθεια τών ανθρώπων εκείνων, κατά τό μετριότερον, μόνο ηρωϊκή μπορεί νά χαρακτηρισθή.

Ο γράφων δηλώνει ότι κουράσθηκε νά αντιπαλεύει τέτοιου είδους ανούσιες προβολές – αιτιάσεις, καί άλλες χειρότερες καί προκλητικές. Έλεος πιά! .. , δέν πάει άλλο. Επειδή όμως καί τελειώνει, όσον αφορά τά θερμά επεισόδια διευκρινίζει , ή υπενθυμίζει, καί γιά εσχάτη φορά:

Σχετικά μέ τήν Τραγωδία τής Αν. Αττικής, στό Μάτι, τής 23ης Ιουλ. 2018, είχαμε αναφερθή στό επόμενο Ημερολόγιο, τού 2019. Απόσπασμα αυτού, ( καί σύν αυτώ καί γιά τό 2021), επισυνάπτονται στήν ‘αναθεωρημένη’ (οριστικά τελευταία) έκδοσι τού 2021, στά «Χρονικά τού Καιρού καί τού Κλίματος», στό Παράρτημα.

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καιρός κλπ, , συν..

Εδώ, Στιγματικά, πολύ συνοπτικά,..

Ερώτημα: στήν τελευταία 40ετία, υπάρχει παρόμοια περίπτωσις μέ τό 2021, τέτοιας ασυμάζευτης πυρκαϊάς, μέ τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας καί ανέμων; .. πότε ; ποία;;

Στά χρόνια τού 60ς, τού 70ς, ο αριθμός τών εκδηλουμένων πυρκαϊών, μέσα σέ ένα έτος, ήταν ασύγκριτα πολλαπλάσιος απ’ ό,τι όλο καί μεταγενέστερα, (έως καί 100ντάδες φορές). Τά μηχανικά μέσα πυρόσβεσης καί η δυνατότης πρόσβασης ήσαν σχεδόν ανύπαρκτα. Οι άνθρωποι πάλευαν μέ τίς κλάρες – σκούπες. Ζημιές εγένοντο, αλλά όχι τής τάξεως τών επομένων 10ετιών.Καμμία σχέσις. Εξ άλλου, η φωτιά περιορίζετο πολύ, σέ έκτασι καί σέ χρόνο.

Διερωτήθηκε ποτέ κανείς τό «γιατί» ;; , (ή μήπως υπάρχει αμφιβολία γιά τούτο;)

Λέγαμε, ...τότε, δυστυχώς, ... πολύ περισσότερα θά γίνουν μπούρμπερη, ... όχι μόνο εκείνα πού θαυμάζει ότι εδημιούργησε αλλά καί από εκείνα πού ηύρηκεν, .. Αναφορικά μέ τό «τότε»,

.. τό 2021 ΔΕΝ ήταν η χρονιά τού ‘κόκκινου’. Η χαμηλή – χορτώδης βλάστησις ήταν μεν φρύγανο, αλλά η υψηλότερη, τό κλαρί, ήσαν αναπάντεχα δροσερά, ακόμη καί στά φτενάδια, καί παρά τόν καύσωνα. Καμιά, μα καμιά απολύτως σχέσι μέ τό 2007, τό 1975, ...

Στήν διάχυτη – επίσημα πλέον διάθεση γιά εμπορικό – ποίηση τού προβλήματος, (ιδιωτική υποχερωτική ασφάλισι, (οι “έρποντες πρόδρομοι” προηγήθηκαν τού επισήμου), καί στήν επίλυσι τού (χρόνιου) προβλήματος από τίς ιδιωτικές εταιρείες πρασίνου, εμείς απλώς επναναλαμβάνομε τήν `ρήσι:

«..όταν η συμφορά συμφέρει, .. τότε, λογάριαζέ τηνε γιά πόρνη, ..»

Καί γυρίζομε οριστικά τήν πλάτη, δέν ασχολούμεθα πλέον.

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2022, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: ‘ άδηλα’ φαινόμενα, ,.

‘ άδηλα’ φαινόμενα, παρατηρήσεις πού περνάνε απαρατήρητες,

Στίς βροχερές ημέρες τ’ Οκτώβρη 2021, η νέφωσις ήταν χαμηλή. Σκέτη μαυρίλα. Συνέβαινε όμως τήν νύκτα, μέ νέφωσι καί βροχή, τό σκοτάδι νά είναι ‘φωτεινό’, έβλεπες αρκετά, σάν νά είχε ικανό φεγγάρι! (η Σελήνη είχε δύσει πρό πολλού).

Ήταν κάτι τό περίεργο! Συνέβαινε καί κάποιες νύχτες τού καλοκαιριού, αλλά εκεί δέν έδινες ιδιαίτερη σημασία, λόγω τής ξαστεριάς. (εξυπακούεται, μακράν, πολύ μακράν τών φώτων τής πόλεως)

Δέν έχομε ασχοληθεί ιδιαίτερα μέ τό φαινόμενο αυτό.

Οι μουριές σέ (κάποιους) δρόμους τής Πρωτεύουσας, ξέραιναν κάποιες από τίς βέργες τους, έως καί τμήμα των, (ελάχιστες ξεράθησαν τελείως) .

Αντίστοιχα, καί ελιές (σέ κάποιες περιοχές), παρατηρήθηκε , ή αναφέρθηκε νά ξεράνουν ένα έξω μέρος τής κλάρας των, (μέ διακυμάνσεις μεγέθους καί χωρικά).

Τούτο, σέ καμία περίπτωσι δέν έχει νά κάνη μέ τό υγρασιακό τους δυναμικό, μη τε μέ τίς θερμοκρασιακές καταστάσεις.

Τά λοιπά είναι θέμα ‘ειδικών’. Επιμένομε όμως στό τελευταίο. Ελπίζομε σέ τι τό παροδικό.

Τό ρείκι τών μελισσών, (τό κοκκινόρεικο), εκεί όπου ευνοήθηκε τό 2021, παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις στήν απόδοση. Διακυμάνσεις πολύ τοπικές καί χρονικές – ημερών θά ‘λέγαμε.

Υπενθυμίζεται ότι τό ρείκι αυτό τού φθινοπώρου, τό 2020 ‘πήγε χαμένο – ‘ακατανάλωτο’, παρά τίς πιό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τότε! (είχαμε αναφερθή στό παρελθόν σέ τούτο).

Τό 2021, οι συνθήκες γιά τό άνθος του καί τήν απόδοσι, σέ πολλές περιοχές στήν ηπειρωτική Χώρα, (σέ αντίθεσι μέ τίς ανύπαρκτες σέ νησιά τού Αιγαίου ..), ήσαν φυσιολογικές, έως αρκετά καλές. Όμως, ..

.. έβλεπες πολύ τοπικά, σέ μιά ράχη, κατακλυσμό από μέλισσες στά ρείκια, κυριολεκτικά κατακλυσμό, καί κάποιες εκατοντάδες μέτρα πιό πέρα, σέ λίγο διαφορετικό τόπο μέ τό ίδιο ώριμο άνθος , οι μέλισσες ήσαν πολύ λιγότερες έως ελάχιστες. Ο ελκυστικότερος τόπος ήταν καί ο πιό άγονος, (“ο πλέον ακατάλληλος τόπος διά τήν γεωργίαν”)!

.. αλλά, καί ό,τι τό θαυμαστό έβλεπες τήν μιά ‘μέρα, δέν ήταν καί κάθε ‘μέρα έτσι. Η μεταβολή σέ προβλημάτιζε καί δέν είχε νά κάνει μέ κάποια αλλαγή στά καιρικά δεδομένα.

Ήταν κάτι τό περίεργο, διαφοροποιούμενο έντονα μεταξύ κοντινών τόπων διαφορετικής συστάσεως, καί μεταξύ κοντινών ημερών.

Αναλυτικό Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αύγουστου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αύγουστου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτέμβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτέμβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτώβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτώβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοέμβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοέμβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκέμβριου 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκέμβριου 2022

Παρατηρήσεις:

 1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
 2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
 3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
 4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.

Περίοδος μεταφύτευσης

 • Ιανουάριος 2022: Η περίοδος φύτευσης μεταφύτευσης έχει ξεκινήσει από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 (από 14:00μμ) έως 2 Ιανουαρίου 2022 (έως 14:00μμ) και από 16 Ιανουαρίου (από 14:00μμ) έως 29 Ιανουαρίου (έως 23:00μμ)
 • Φεβρουάριος 2022: Η περίοδος μεταφύτευσης από 12 Φεβρουαρίου (21:00μμ) έως 26 Φεβρουαρίου (07:00πμ)
 • Μάρτιος 2022: Η περίοδος μεταφύτευσης από 12 έως 25 Μαρτίου (έως 12:00 μεσημέρι)
 • Απρίλιος 2022: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινά Από 8 Απριλίου έως 21 Απριλίου (ώρα 18:00 μμ)
 • Μάιος 2022: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινά από 5 Μαΐου (από ώρα 20:00μμ) έως 18 Μαΐου (ώρα 12 μεσανυχτα)
 • Ιούνιος 2022: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει στις 2 Ιουνίου (ώρα 03:00 π.μ.) έως και τις 15 Μαίου (ώρα 12:00 π.μ.)
  και από τις 29 Ιουνίου (ώρα 9:00 (π.μ.) έως τις 12 Ιουλίου
 • Ιούλιος 2022: Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης συνεχίζεται από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου (10μμ) και από 26 Ιουλίου (2μμ) έως 9 Αυγούστου
 • Αύγουστος 2022: Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης συνεχίζεται από 26 Ιουλίου (2μμ) έως 9 Αυγούστου (8πμ) και από 22 Αυγούστου (8μμ) έως 5 Σεπτεμβρίου)
 • Σεπτέμβριος 2022: Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης συνεχίζεται από 22 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου (3μμ) και από 19 (3πμ) έως 2 Οκτωβρίου
 • Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης συνεχίζεται από 19 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου (5μμ) και από 16 (8πμ) έως 30 Οκτωβρίου (2πμ)
 • Νοέμβριος 2022: Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης από 12 (6μμ) έως 26 Νοεμβρίου (9μμ)
 • Δεκέμβριος 2022: Ιδανική περίοδος φύτευσης-μεταφύτευσης από 10 έως 23 Δεκεμβρίου2022 (6μμ)

Η περίοδος μεταφύτευσης είναι καλός χρόνος για να κλαδέψετε δέντρα, αμπέλια και θάμνους.
Για το κλάδεμα και εργασίες σε αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα και θάμνους κατάλληλες οι ώρες καρπού
Οι ώρες των καρπών και των άνθεων είναι προτιμότερες για αυτήν την εργασία
Τις μέρες αυτές δεν ξεβοτανίζουμε γιατί θα υπάρξει αύξηση των ζιζανίων

Πίνακας χρωμάτων φυτών

 • Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
 • Καρπού με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
 • Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
 • Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
 • Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημειώσεις – Πηγές

(*)... η σύνταξις (version) τού παρόντος, (2022), εγένετο τόν Νοε 2021. (ver 11/20 *). Τυχούσες ήσσονες διορθώσεις, ή διαφυγόντα μπορεί νά γίνουν σέ άλλη έκδοσι.

... καί, Επίσης, προτίθεται συνοπτικός ημερολογιακός- ωριαίος χρωματικός πίνακας, (συμπληρώνεται, ως είθεισται, κατά τόν καιρό του καί τίθεται στό άνω μέρος τού παρόντος, πρίν από κάθε μήνα). Ως τόσον, διευκρινίζεται ότι οι μείζονες λεπτομέρειες συνάγονται, ή περιέχονται στό αναλυτικό μέρος του, (π.χ. σκιασμένα, ή χρωματισμένα τμήματα, αναλόγως τής σοβαρότητας – έντασης, ή τού είδους. Τούτο, καλύτερα σέ έγχρωμη όψι).

: η ώρα είναι η τοπική, EΕT (UTC+2), ή, κατά περίπτωσι η θερινή, EEST (UTC+3), καί μέ προσέγγισι έως 30’, (αναλόγως καί τής περιπτώσεως, π.χ. η έκλειψις μέ ακρίβεια 1’). Η αναφορά τής Σελήνης – πλανητών ως πρός στούς αστερισμούς γίνεται μέ βάσι τήν αστρονομική τους θέσι, (siderial), καί διαφέρει ελαφρώς τής ισόποσης αστρονομικής κατανομής τών 30ο, (Μ.Thun, γιά παράδειγμα η 24ο τού αστρονομικού Καρκίνου αναφέρεται ως ‘ στήν επιρροή τού Λέοντα).
Όπου γέται αναφορά στήν τροπική τους θέσι διευκρινίζεται ρητά..

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

 • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
 • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
 • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή

(*)... η σύνταξις (version) τού παρόντος, (2021), εγένετο τόν Νοε 2020. (ver 11/20 *). Γιά τυχόντα διαφυγόντα λάθη – γιά ήσσονες διορθώσεις, ζητούμε τήν κατανόησή σας, αλλά δέν μπορεί νά γίνουν σέ άλλη έκδοσι.
... ευχαριστούμε όλους,

Υστερόγραφον τού συντάκτη,
Ο συντάκτης τού παρόντος διευκρινίζει ότι, .. Υπολογισμένα γιά τήν μελλοντική αδυναμία του/ επιλογή του, είχε πρό πολλού καιρού καλέσει γιά ‘εθελοντή’ γιά νά αναλάβει τό παρόν ημερολόγιο, καί νά τόν συνδράμει τεχνικά, όσον θά ήταν καιρός. Δέν ευδοκίμησε. Παραγενόμενος στόν χώρο αυτό, προσεπάθησε νά προσφέρει ό,τι μπορούσε.

Δηλώνει δε (καί όχι μόνον γιά τό ημερολόγιο), ότι:
Από τού παρόντος χρόνου, παραδίδει τήν γραφή του καί τήν ‘πέννα’ του. Δέν θά είναι πιά ενεργός στήν παρουσίασι. Ο όποιος ενδιαφερόμενος θά μπορούσε νά συνεχίσει μέ διαθέσιμο τό υλικό, σημειούμενες τίς πηγές καί μέ κάποια τεχνική συμβουλή – βοήθεια στό background.
‘Κατάλοιπα’, ή ‘ανάδυσις’ από τήν παράλληλη 15ετή ενασχόλησί του στόν συγκεκριμένο χώρο, ίσως υπάρξουν μελλοντικά, όχι όμως επεκτάσεις.
Τά κείμενα (*) είναι διαθέσιμα καί ελεύθερα γιά κάθε χρήσι, μέ μόνη τήν ηθική – τυπική υποχρέωσι γιά τήν μνεία τής original πηγής.

Ο συντάκτης επιθυμεί νά ευχαριστήσει τόν διαχειριστή τού www.ftiaxno.gr γιά τήν φιλοξενία του καί τούς αναγνώστες του. Εκφράζει ανακούφισι από τήν μιά πλευρά, καί προβληματισμό από τήν άλλη, σχετικά μέ τόν συμπίπτοντα χρόνο τής απόσυρσής του, όπου, .. .. η πληροφόρησις είναι μέν διάχυτη αλλά δέν ξέρεις νά τήν ξεσκαρτάρεις, είναι ‘μηχανοποιημένη’, αλλά σέ παρασύρει – εθίζει καί στήν ‘μηχανοποιημένη’ σκέψι,
.. τό κόστος τής επικοινωνίας – πληροφόρησης είναι μηδαμινό (εκτός τού χρόνου), αλλά τό κόστος τής ‘καλημέρας’ , νά βρής άνθρωπο νά ρωτήσεις, έχει γίνει πανάκριβο,
.. η μάθησις / διδασκαλία εξ αποστάσεως γίνεται αντικείμενο θαυμασμού καί οικονομίας, ενώ εκείνος δέν τό συμμερίζεται, μη τε δύναται νά τό υπηρετήσει,
Καί τέλος πάντων διερωτάται άν τόν παίρνει ο χρόνος νά πάει στό πρώτο – πρώτο σχολειό του νά ξαναμάθει τήν γλώσσα του από τήν αρχή, μπας καί καταφέρει νά καταλάβει τί λένε – τί εννοούν οι άνθρωποι τής τρέχουσας εποχής καί δη οι πολιτικοί. (μάλλον δέν προλαβαίνει).

Νά είσθε καλά καί νά έχετε φώτισι.
.. Νοέμβριος 2021,
Παρατηρητής τής Φύσεως

(*)..( πέρα από τά Ημερολόγια), .. καί γιά τήν ‘ιστορία’:
« Χρονικά τού Καιρού καί τού Κλίματος», (2.4Mb), αναθεώρησις Νοέμβριος 2021,
«Οι Σεισμοί στήν Ελλάδα ..», , αναθεώρησις Νοέμβριος 2021, (3.5Mb, excl. Graphs)
«ο Καιρός ‘Πάνω – Κάτω», ανατρτηθησόμενο Νοέμβριο 2021, (6-7 Mb)
«Κοπή Ξυλείας μέ τήν Σελήνη», ανέκδοτο,

(c) 2020-2021 Viodynamikos www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com
Special credits to: Viodynamikos, Konstantina for graphics

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

18 σχόλια:

 1. Καλημέρα και Καλή Χρονιά σε όλους!

  Καταρχάς σας ευχαριστώ βαθύτατα για τον κόπο σας όλ' αυτά τα χρόνια, το ημερολόγιο είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για πάμπολλα πράγματα.
  Δεύτερον, ενδιαφέρομαι πολύ να γίνω εθελόντρια και να φτιάχνω εγώ το ημερολόγιο. Ακόμη περισσότερο, ενδιαφέρομαι να κρατάω χρονικά του καιρού και να βγάζω μακρόχρονα συμπεράσματα. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το συντάκτη του ημερολογίου για μεταλαμπάδευση γνώσεων και καθοδήγηση;

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη για την καθυστερημένη επικοινωνία, αρχικά στείλτε μου ένα email στο: ftiaxnw@gmail.com, με θέμα σύνταξη βιοδυναμικού ημερολογίου, για να ανταλλάξουμε στοιχεία επικοινωνίας και να συνεννοηθούμε για τα περαιτέρω
   Με εκτίμηση Θεόδωρος

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα,
  μόλις είδα τα σχόλιά σας.
  θα με ενδιέφερε να μάθω και να ασχοληθω και εγώ, προσφέροντας απλόχερα, ότι ακριβώς μας δώσατε.
  Πως θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη για την καθυστερημένη επικοινωνία, αρχικά στείλτε μου ένα email στο: ftiaxnw@gmail.com, με θέμα σύνταξη βιοδυναμικού ημερολογίου, για να ανταλλάξουμε στοιχεία επικοινωνίας και να συνεννοηθούμε για τα περαιτέρω
   Με εκτίμηση Θεόδωρος

   Διαγραφή
 3. Ευχαριστούμε για όλα Θεόδωρε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γεια σας. Πότε θα βγει του Μαρτίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ενημερώθηκε το βιοδυναμικό ημερολόγιο με τα γραφήματα για τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος1/6/22, 12:06 π.μ.

   Αδερφέ θα βγάλεις και τα επόμενα?

   Διαγραφή
 6. Ευχαριστώ πολύ. Καλή υγεία εύχομαι και καλή σπορά γιατί φέτος ειδικά θα εκτιμήσουμε την αγάπη μας για τη γη περισσότερο από ποτέ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν είναι τυχαίο ότι φέτος έβρεξε τόσο πολύ που γεμίσε όλη η γη....

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος25/5/22, 8:02 μ.μ.

  Καλησπέρα σας Πότε θα βγει το βιοδυναμικο Ημερολόγιο του Ιουνίου 22?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ναι ανέβηκε και ο πίνακας του Ιουνίου, συγνώμη για την καθυστέρηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος12/6/22, 9:50 π.μ.

  Σας ευχαριστούμε πολύ
  Κρίμα που δεν μπορείτε να συνεχίσετε σας είχαμε οδηγό για όλα εύχομαι να έλθουν όλα βολικά και να συνεχίσετε
  Η να βρεθεί άξιος αντικαταστάτης να συνεχίσει το έργο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και το έργο μας θα συνεχίσουμε και εδώ θα είμαστε για ότι χρειάζεται ...

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος7/9/22, 3:24 μ.μ.

  Σ΄ ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύτιμη έως τώρα προσΦορά σου. Ο Θεός να στα ανταποδίδει και να στα πολλαπλασιάζει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας και τα καλά σας λόγια, ο απώτερος σκοπός μας είναι η γνώση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος20/11/22, 10:55 π.μ.

  Ανεκτιμητη η προσφορα σας. Σας στελνω την αγαπη μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα