Αστοιχείωτοι είμεθα όλοι...

’Αστοιχείωτοι είμεθα όλοι

Αστοιχείωτοι είμαστε όλοι: Μιχαήλ Μητσάκης

’Αστοιχείωτοι είμεθα όλοι, είτε γράφοντες, είτε πολιτευόμενοι, είτε έπιστήμονες, είτε άλλως οπωσδήποτε δρώντες σήμερον έν Έλλάδι υπό πάσαν έποψιν.
Αστοι­χείωτοι πνευματικώς, άστοιχείωτοι ήθικώς, άστοιχείωτοι ψυχικώς, άστοιχείωτοι κοινωνικώς.

Ό νέος ελλην, ό εισερχόμενος σήμερον εις τήν ζωήν, εισέρχεται άπαράλλακτα όπως το νεογέννητον γατί ή τό άρτίτοκον κουτάβι. Οι γονείς του τον γεννούν διά νά τον γεννήσουν, ομοίως όπως οι σκύλοι ή οι αίλουροι.

Καί έκπληρούν ομοίως, επίσης εύσυνειδήτως, όλα τά φυσιολογικά των πρός αύτόν καθήκοντα. Άλλ’ άν τούς έλεγε τυχόν κανείς ότι έκτος αύτών έχουν καί άλλα, πολύ θά τούς έξέπληττε βεβαίως.

Άπό τήν οικογένειαν λοιπόν δεν έχει νά περιμένη καμμίαν προπαρασκευήν διά τίποτε άπολύτως.

Τά σχο­λεία εις τά όποια άρχίζει νά φοιτά, εάν δεν τού στρεβλώνουν καί τό πνεύμα του-καί τήν ψυχήν του καί τό σώμα του καί τον χαρακτήρα του, δέν τον παρασκευάζουν βέβαια καί αύτά διά τίποτε άλλο, ή τό πολύ-πολύ νά γίνη φοιτητής.

Τό πανεπιστήμιον, άν ύπάγη εις αύτό, καί έννενήντα έπί τοΐς έκατόν θα πάγη, δεν τον παρασκευάζει παρά διά νά γίνη δικηγόρος, ιατρός ή δάσκαλος, ύφ’ ήν έννοιαν έννοήθησαν αί έπιστήμαι αύται εις τον τόπον μας, απλά τούτέστι και χυδαία βιοποριστικά επαγγέλματα.

Καί ή κοινωνία, όταν θά έβγη εις αύτήν, άμόρφωτος καί αύτή καί άκατάρτιστος καί άνερμάτιστος εντελώς, ώς μόνον καθήκον της νομίζει ν’ άρχίση νά τον κυλίη εις τά θολά της κύματα, φούσκαν κενήν, μηδενικόν μεταξύ μηδενικών, χάος εντός χάους.

Κανείς καί τίποτε δεν τον έδίδαξε νά βλέπη, κανείς καί τίποτε δέν τον έδίδαξε ν’ άκούη, κανείς καί τίποτε νά σκέπτεται, τίποτε καί κανείς νά έννοή, κανείς καί τίποτε νά ένεργή, τίποτε καί κανείς νά εργάζεται, κανείς καί τίποτε νά ύπάρχη ώς άνθρωπος εν γένει.

Τόρα, αν εχη ιδιοφυίαν τινά, αν ή άργιλλος άπό τήν όποίαν έγινε δέν είνε πολύ κοινή, άν ή φύσις τον έπροίκισε μέ κάποιαν πρωτοτυπίαν χαρακτήρος, μέ κάποιαν δύναμιν πνεύματος, με κάποιαν ίσχύν ψυ­χής, με συστατικά τινά υπεροχής οίασδήποτε, άρχίζει μόνος του νά βλέπη, ν’ άκούη, νά σκέπτεται, νά έννοή, νά διδάσκεται, νά μελετά, νά κινήται, άρχίζει μόνος του νά συμπληρόνη τήν άτελεστάτην ύπαρξίν του, άρχίζει άναμιγνυόμενος εις τήν ζωήν νά προσπαθή νά μάθη έξ αύτής —άντί πόσου καιρού ίσως χαμένου, άντί πόσων πολλάκις άλγηδόνων!—- ό,τι έπρεπε νά ήξεύρη σχεδόν προτού έμβη εις αύτήν καί ό,τι δέν έμαθεν, άρχίζει νά προσπαθή άφ’ εαυτού νά γίνη άνθρω­πος πλήρης καί νά μήν άπομείνη δίπουν άπτερον όπως έγεννήθη.

Άν δέν τά έχη τά φυσικά αύτά συστατικά, αιώνια του ή μνήμη! Κλαίτε τον καί άπό ζωντανόν! Είτε υπάρχει είτε δέν υπάρχει, είνε τό αύτό.

Πηγή: Μιχαήλ Μητσάκης-Κριτικά κείμενα

Διαβάστε ακόμη:Τα βιβλία αλλάζουν το μυαλό

10 σχόλια:

 1. Θοδωρή αυτό το κείμενο το έγραψε πριν μπει στο Δρομοκαϊτειο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...δυστυχώς από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μέσα στην απλοϊκότητά του, παραδέχομαι πολύ τον λόγο του. Ναι, κάπως έτσι ήταν πάντα τα πράγματα κι έτσι θα μείνουν. Αυτά φαίνεται να μην αλλάζουν, απλώς διαπιστώνωνται. Η εμπειρία έπρεπε να αναδύει σοφία, αλλά απλά φαίνεται να πολλαπλασιάζει μόνο τα "θέλω".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλό! Ο μακαρίτης (από το 1916) συγγραφέας ίσως έκανε μια ιλαρή προσπάθεια πνευματικής αφύπνισης, όντας όμως υπερβολικός!!
  Ειδικά στο:
  .....Άπό τήν οικογένειαν λοιπόν δεν έχει νά περιμένη καμμίαν προπαρασκευήν διά τίποτε άπολύτως....
  δε με βρίσκει καθόλου σύμφωνο.
  Η Ελληνική οικογένεια πάντα προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει κάθε δεξιότητα και γνώση προς τα παιδιά της.

  Τώρα για την τρέλα είχε πει η Lily Tomlin : "Αν μιλάς στο Θεό, προσεύχεσαι. Αν ο Θεός σου μιλάει, είσαι σχιζοφρενής".

  Όλα σχετικά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν καταδικαστεί από τη διαχρονικότητά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος6/3/12, 12:04 μ.μ.

  Αν η οικογένεια είναι φαύλη κάπως έτσι θα βγούν και τα παιδιά, εκτός αν έχουν διαφορετική "άργιλο" που λέει και ο Μητσάκης.
  Όντως η οικογένεια επηρεάζει τους νέους αλλά πρός τα πού; πρός το καλύτερο θα συμφωνήσουν όλοι οι γονείς, αλλά ποιό είναι το καλύτερο; εκεί θα ακούσεις χιλιάδες γνώμες αστοιχείωτων και απαίδευτων γονέων, απαίδευτοι πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά, ηθικά.
  Η πλάκα είναι οτι έτσι είμασταν πάντα, ακόμα και στις μεγάλες δόξες μας , η ιστορία μας γράφεται με τις εξαιρέσεις αυτού του κανόνα, η Δημοκρατία μας σκότωσε τον Σωκράτη, εμείς σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, φυλακίσαμε τον Κολοκοτρώνη. Εμείς πανηγυρίζαμε για τον εγγονό του Γεωργίου Παπανδρέου όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ...άσχετοι, πανάθλιοι και αυτοκαταστροφικοί.  Λογικό πρόβατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. αν το διαβάσει κάποιος ερευνητής γιατρός θα πει απλά :όλα αυτά στοιχειοθετούν το DNA της ελληνικής φυλής που έιναι απαράλλακτο εδώ και χιλιάδες χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος6/3/12, 1:57 μ.μ.

  http://kinisigap.wordpress.com/2012/03/06/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF/#respond

  Αν τάβλεπε αυτά ο Μητσάκης δεν θα του έφτανε ούτε μιά κούτα lexotanil.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος9/4/12, 5:05 μ.μ.

  ευτυχώς που αυτός ο αξιόλογος έλληνας δεν ζει σήμερα γιατί δεν θα έμπαινε καν στην διαδικασία να γράψει,με την σημερινή κατάσταση του αξιολύπητου έλληνα και της κατεχόμενης ελλάδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος15/8/13, 2:52 μ.μ.

  Παλι αποτελεσματα.
  Τις πταιει και προτασεις!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα