Δωρεάν περιοδικά για βιοδυναμική καλλιέργεια

Δωρεάν περιοδικά για βιοδυναμική καλλιέργεια

Περιδικά βιοδυναμικής καλλιέργειας

Prosperity — Security — The Future ….. Dr. EhrenfriedPfeiffer

The Story of Friendly Hills Farm ….. William M. Blair

Cosmic Forces……………Dr. Ehrenfried Pfeiffer

The Biological Task of Forestry Part I ….. Dr. Henry I. Baldwin

Questions and Answers

Announcements

Bio-Dynamic Farming and Gardening

Dynamic Forces Practically Applied Miss R. Riese, Drs. F. Bessenichand E. Pfeiffer

The Biological Task of Forestry, Part II. Dr. Henry I. Baldwin

Cosmic Rhythms J. Schultz

The Discovery of Roots. Nigel Altman

Preparations 500, 503 and 505. Drs. F. Bessenich and E. Pfeiffer

Announcements

The Compost Heap
Editorial

How to Buy a Farm
E. Pfeiffer

Rural China
Evelyn Speiden

Lime Meal for Feeding
Dr. E. O. Eckstein

History of Minkdale Farm
A. F. A. Konig

Spices and Medicinal Herbs
Ehrenfried Pfeiffer

The Winter Lecture Course at Kimberton
Farms Agricultural School.
Richard B. Gregg

A Closed Circuit
(Quotation)

Announcements

Manure
Editorial

Fruit Trees: Berries And Shrubs
Editorial

The Biological Role of the Earthworm
E. Pfeiffer

Jefferson’s Plow
Virginia Moore

Herb Growing
Evelyn Speiden

Density Of Population

Announcements

The Bio-Dynamic Sprays
Editorial

Healthy and Diseased Pastures
E. Pfeiffer

The Weed Problem
Virginia Moore

Companion Plants
Richard Gregg

Asparagus
Evelyn Speiden

Feeding Dairy Cattle
Robert Emde


Tree Crops—An Unappreciated Possibility
J. Russell Smith

Kimberton Farms
Phoenixville Chamber of Commerce

Program for Postwar Activities in the Phoenixville AgriculturalTerritory
H.A.W, Myrin

Short Course in Bio-Dynamic Gardening, March, 1943
Mildred Brown

Kimberton Farms Agricultural School

Announcements and Program of the Next Winter Courses
at Kimberton Farms Agricultural School

Shall We Plow?…………………………………………………………………..1

Slaughtering Home Raised Beef…..Roger D. Hale……………………..3

Why The Farmer’s "Pay" Is Low…..William James McCauley…….8

A Clipping From Canada…………………………………………………….13

Does Bread Nourish…..E. Pfeiffer…………………………………………16

Does Bio-Dynamic Farming Pay?…..James Morton………………….22

How To Convert A Farm
To Bio-Dynamics…..William Ferguson………………………………26

Directions For Taking Soil Samples………………………………………28

Announcements………………………………………………………………..29

Questions And Answers…………………………………………………….30

Large Farm or Small Farm…….Ehrenfried Pfeiffer

Weather………………………..Helmut Siber

The Art of Bee Keeping……..Paul Marshall Allen

A Letter from France ……… Pierre Sauvageot

How to Convert a Farm to Bio-Dynamics II ….. William Ferguson

Chamomile for White Scours……..Graham Carey

Alcohol or Humus

Questions and Answers

Bio-Dynamics in Palestine

Directions for the Use of Preparations in Compost Piles

A Dynamic Concept of the Weather
Ehrenfried Pfeiffer

Regarding the Vitamin Content of Vegetables
Dr. F. Bessenich

A Farm is not an Economic Haven
William J. McCauley

Soil Conservation at "Wethersfield"

Biodynamics in Denmark
O. E. Rasmussen

Biodynamics in Italy

The Art of Beekeeping II
Paul Marshall Allen

How to Convert a Farm to Bio-Dynamics III
William Ferguson

Questions and Answers

Announcements

Indications from our Mail Bag

The Bio-Dynamic Conference, April 1946

Farm Yard Manure V. Artificials……O. Elstrup Rasmussen

Needed: A Testing Ground for Organics ….. S. W. Edwards

Minkdale Farm – In Retrospect …….. A. F. A. Konig

In Defence of the Amateur……………Minerva Brooks

The Art of Beekeeping – III………..Paul Marshall Allen

Questions and Answers on Beekeeping ….. Paul Marshall Allen

Agriculture and Technology of Sugar
"South African Sugar Journal"

Mastitis, Its Cause and Treatment…….Ehrenfried Pfeiffer

Bio-Dynamic Dairy Farming ….. "New Zealand Dairy Reporter"

Notes on Mushroom Growing

The Bio-Chemical Research Laboratory

The Art of Beekeeping IV…………Paul Marshall Allen

Books on Beekeeping

Some Tests of Mills for Home Grinding of Grain
S. W. Edwards

"Introduction"………………………E. B. Bafour

Growing Farm Tenancy Threatens the Soil
William James McCauley

Border Plants from French Canada
Robert and Greta Schon

Bio-Dynamics in South Africa……………G. Graue

Compost Lessons from the Earthworm………Evelyn Speiden

Unusual Earthworms

Notes and Clippings

Conference Announcements and Snap Shots

News

From our Mail Bag

Vol. V No.2

INTRODUCTION To Bio-Dynamics as a Quarterly and To the SpecialConference Number

SPRING CONFERENCE—March 21-23, 1947

AUTUMN CONFERENCE—September 3-8, 1947

Story of a Citrus Grove ………….Harold S. Richmond

Organic Farming and Its Influence on the Health of
Soils, Plants, Animals and Man……JohnW. Hershey

Grindstone Run Empties into the Potomac . .S. W. Edwards

Cattle Feeding Along Bio-Dynamic Lines……E. Pfeiffer

Hog Feeding ……………………………E. Pfeiffer

Personals

From Our Mail Bag

Vol. VI No. 3

The Bio-Dynamic Method
What It Is and What It Is Not……EhrenfriedPfeiffer

What Will They Discover Next?
Collected by ………………………AliceHeckel

Book Reviews
"Chemicals, Humus and the Soil"……DonaldP. Hopkins
Reviewed by Ehrenfried’ Pfeiffer

"The Earth’s Face and HumanDestiny"…..Ehrenfried Pfeiffer
Reviewed by Jeannette S. Griggs

From Our Mail Bag

Vol. VI No. 4

Food: Where Does Yours Come From? … .S. W. Edwards

Siberian Kale as a Cover Crop Plant ……….C. M, Blake

"A Remarkable Conference"……..Dr. Benjamin F.Hubert

The Meaning of pH ……………………..E. J. Davis

Some Bio-Dynamic Activity in Germany

Eyeing Potatoes……………………..Ludwig Piening

A Preliminary Report on Humus Formation in the
Root Areas of Plants under Different
Soil Management………………EhrenfriedPfeiffer
.
This and That

"Let Us Get Back to Earth"………….Lord Northbourne

VOL. VII No. 1

Know Your Soil …………………..Ehrenfried Pfeiffer

Save That Raindrop……………………..C. M. Blake

Observations and Thoughts on
the Sugar Maple …………………..R.C. Schon

Food: Where Does Yours Come From?
Part II, ……………………………..S.W. Edwards

From the Four Corners of the Globe……..Alice Heckel

‘The Toxicology of the Newer Agricultural
Chemicals ………………..ArnoldJ. Lehman, M.D.

Notes and Correspondence

The Treatment of Soils with Regard to
Humus and Structure ………….EhrenfriedPfeiffer

Resources Conference of the U. N.

Relation of Sustained Livestock Production
to Condition of Grazing Land……ClarenceL. Forsling

Are Soils Merely A Matter of
Minus and Plus?……………………AliceHeckel

A Bit About Organics in Britain…………..Bo Rodehn

Book Review ………………………….Fred Heckel

The Gardener’s Year: Summer……………..The Editors

Vol. VII No. 3

The Treatment of Soils with Regard to Humus
and Structure Part II………….EhrenfriedPfeiffer

Bio-Dynamic Meeting

The West Coast Branch……………….Evelyn Speiden

Report from Lake Success

All That Glitters is Not Nutritious ……..Alice Heckel

The Gardener’s Year; Autumn……………The Editors

Vol. VII No. 4

Observations on Bio-Dynamic
and Mineral Treatment of Soil…..EhrenfriedE. Pfeiffer

Nature’s Compost…………………..Henry I. Baldwin

Faith Homestead …………………….Helen Philbrick

The Use of Lime in B. D. Composting
D. H. I. A. Test at Threefold Farm……….ErnestDaniel

Announcement Regarding the B. D. Compost Starter

We Weathered the Drought……………..Esther Eaton

The Gardener’s Year ……………………The Editors

From Our Mail Bag …………………..Evelyn Speiden

Municipal and Industrial Composting……Ehrenfried Pfeiffer………….2

Hybrid Corn vs. Open Pollinated Corn…..Ernest M. Halbleib……….7

Food: Where Does Yours Come From?
Part III ……………………………S.W.Edwards……………………….9

Bio-Dynamic Spray 500……………………Evelyn Speiden……………12

Forestry or Famine?……………………..Rolf Gardiner………………….19

Some Observations on the Citrus Industry……L. P. DeWolf……..28

Vol. VIII No. 2

The Bio-Dynamic Method in 1950 ………………………………………….2

Bio-Dynamic Spray 501 …………………….Evelyn Speiden…………..10

Texas Looks at B.D. Compost………………………………………………13

Book Reviews ………………………Ehrenfried E. Pfeiffer……………….16

Experiences with a Farm Pond……………..George Bechtold…………21

Bogs, Bottom Land and "Banking"
in Southern New Jersey………………ClaudeN. Terry …………….24

Soil and Health ……………………..Walter Vander Beek……………….27

Summer Conference ………………………………………………………….2

Impressions of Agriculture Abroad —
1950 ………………….. EhrenfriedPfeiffer………………………….10

Bio-Dynamic Spray 508 …………….Evelyn Speiden……………….17

Quotations and Abstracts ………………………………………………..20

Book Review ………………………………………………………………..26

Some of the Reasons for us Going
Bio-Dynamic………………..CharlesW. Eddy……………………28

A Bird’s Eye View of World Conservation
Practices ……………………..Alice Meckel……………………….32

Basic Principles Don’t Change………………………………………….36

Soil Improvements with the
Bio-Dynamic Method……….EhrenfriedPfeiffer ……………………2

Variable Levels of Biological Activity in Sanborn Field
after 50 Years of Treatment …….Wm.A. Albrecht ……………..6

IMPRESSIONS OF ACRICULTURE IN ENGLAND
AND SCOTLAND 1950 ………EhrenfriedPfeiffer…………….17

Brief Directions for the Use op the Bio-Dynamic Sprays …………24

Earthworms Rejuvenate the Soil …..Lawrence C. Lemmon………27

Quotations and Abstracts……………………… ………………………….33

Stressing Thoroughness ………………Paul Pfund……………………..36

Vol. IX No.1

Organic Matter Rebuilt
in Pure Sand……………..EhrtenfriedPfeiffer……………………….2

Thick is the Ice on Grindstone — Sterling W. Edwards…………..9

Herb Teas……………………….Evelyn Sveiden………………………..13

A Good Recipe for Milk…………Walter VanderBeek…………….19

Some Observations on Feeding, Health
and Production of Dairy Cows…….R.G. Schonbeck……….25

Book Review ………………………………………………………………..27

Some Notes on Growing Good Sweet Corn………………………..29

VOL IX No.2

Compost and Fertilizer on Peas……Ehrenfried Pfeiffer…………….2

Bread Making — Science and art……Evelyn Spieden…………….6

The Experimental Garden of 1950……Ehrenfried Pfeiffer……….11

Notes and Correspondence …………………………………………….13

Report on Airlie Farm ………………R. C. Schon……………………18

Vol. IX No.3

Summer Meeting……………………………………………………………..2

Save Your Own Seeds……………….Evelyn Speiden……………….7

Summer Showers are Heavy
on Grindstone…………………S.W. Edwards…………………..15

Building a Garden……………………..John Scott…………………….21

Jottings from Vermont……………Charles W. Eddy……………….23

Book Review ………………………………………………………………29

Observations of Bio-Dynamic and Mineral
Treatment op Soil……….EhrenfriedE. Pfeiffer………………….2

Agriculture in Mexico…………….Carlos Caballero……………….13

Green Manuring, Organic Fertilizer,
Compost in Spring?………………………………………………….18

Success With Bio-Dynamics ……….. Evelyn Speiden………….22

Farming in the Rio Grande Valley…..Peter A. Escher………….27

Grindstone Lies Buried
Under Snow………………SterlingW. Edwards……………..32

Book Review …………………………………………………………….36

Notes and Correspondence…………………………………………..41

The Organic-Chemical Controversy
in Agriculture …………. ErenfriedE. Pfeiffer………………………2

Grindstone Run Becomes
a Summer Stream ………… SterlingW. Edwards……………..20

Availability of Nitrogen, Phosphate
and Potash in Soils……..Ehrenfried E. Pfeiffcr………………..21

Book Reviews ………………………………………………………………27

Vol. X No. 3

Recent Developments in the Application of the
B. D. Starter………….. EhrenfriedE. Pfeiffer……………………..2

Golden Acres Apiary………………..Ursula Stuber………………….13

Highlights from the B. D. Conference 1952…..Fred Heckel……16

Farmer’s Follies…………………Charles W. Eddy……………………24

Availability of Nitrogen, Phosphate and
Potash in Soils ………………………………………………………….30

Golden Acres Farm ………………… Walter Stuber…………………35

Composting Again — Small and
Large…………………..EhrenfriedE. Pfeiffer……………………….2

Color Symptoms in Plant Deficiency
Diseases ………………………Erica Sabarth………………………15

Notes on Citrus Culture ……….Harold S. Richmond……………..25

The Vegetable Garden…………………………………………………….30

Bees Belong in the Bio-Dynamic
Picture………………….SterlingW. Edwards……………………..38

Soil Profiles —
A Diagnostic Means ……. EhrenfricdE. Pfeiffer………………..2

Forest Seed Production In Relation To
Planetary Cycles ……………Joachim Schulte…………………..10

Differences In Root Growth …………………………………………….21

More Food For The Thoughtful……Evelyn Speiden……………..25

Where Bio-Dynamics Goes …………………………………………….29

Vol. XI No. 3

The Addition Of Nitrogen Fertilizers
To Compost……………..EhrenfriedE. Pfeiffer………………….2

Plant Symbiosis ………………….. Erica Sabarth……………………..7

Mulching………………………. Evelyn Speiden………………………18

Forest Seed Production In Relation To
Planetary Cycles (conclusion) …….JoachimSchultz………..26

How Moist Is Moist? ………. Ehrenfried E. Pfeiffer……………..35

Chinese Agriculture ……………….. M. Holmes……………………39
A View Of The Conference -1953……….Ida Gilbert…………..45

Vol. XI Nos. 4 & 5

Composting Coffee Waste and Manure at
Golden Acres Farm …Walter Stuberand Peter Blaser……..2

When Does an Insect Become a Pest?…..Alice Heckel…………6

News from Roanridge Homestead,
Parkville, Missouri……John andHelen Philbrick…………….13

Our Salad Garden……………….Charles W. Eddy……………….16

Raw Materials Useful for Composting….E. E. Pfeiffer…………19

The Biological and the Mechanical—Chemical Way
To Rational Farm Management……PeterBlaser……………28

How Do The New Insecticides
Affect Public Health?………………………………………………36

Vol. XII No. 2

Seven Years of Soil Survey on a Biodynamic
Farm ………………………..E. E. Pfeiffer…………………………2

Feathery Eggs and Sponge Cakes….. Helen Philbrick………..21

Angles and Aspects of Organics…….. Peter Escher…………..23

Planning for the Home Vegetable
Garden ……………………..Evelyn Speiden…………………..26

How Much Compost Should
We Use? …………….. EhrenfriedE. Pfeiffer………………….2

Report on Golden Acres Farm……..Walter Stuber…………..13

Impressions of the Farm Conference .. Evelyn Speiden…….16

Composting on the Farm
With B. D. Starter…………….|..Peter Blaser………………23

Summer Conference News ………….. Fred Heckel …………33

Comparisons Between Farm
And Garden Practices ………….Peter Escher…………….35

The Changing Rural Pattern—
A Challenge ……………………E. Pfeiffer……………………….2

Composting Leaves …………..Howard B. Mehrtens……………7

More About Trace Elements………..Erica Sabarth…………….11

Some Actual Experience with
A "Cold" Greenhouse…………HelenPhilbrick………………20

Ecology Made Understandable
(Book Review) ……………….EvelynSpeiden……………….23

Try the Tree Paste…………………Alice Heckel………………….27

The Changing Rural Pattern —
A Challenge. II………………….E.Pfeiffer……………………..3

A Conservation-Alert County…..Maybel M. Holmes……….11

Contrasting Approaches
To Farm Problems………………Peter Escher…………………..14

A Weather Handbook
Worth Having (Book Review) …….FredHeckel………..17

One Man’s Farm………………….David Clement………………23

Greenhouse Experiences ………… Helen Philbrick…………26

The Biological Balance………………E. Pfeiffer………………….2

Reappraisal of
Today’s Nutrition …….. W. Coda Martin, M. D……………12

B. D. Conference 1955 ………. Renate Schaafhausen……..19

Poultry Operations
At Golden Acres Farm …………Walter Stuber………….23

Greenhouse Experiences—Conclusion…Helen Philbrick….27

The Nutrient Balance………………..E. Pfeiffer……………………2

A Vegetable Garden from
A Woodlot …. Mary T. Richards& Marjorie Spock…..11

Cold Weather Vegetables …………Evelyn Speiden…………..15

Notes on the
Farm Conference .. Peter Escher& Helen Philbrick…….25

Rudolf Steiner’s
Impulse to Agriculture…..EhrenfriedE. Pfeiffer……………..2

Summer Conference Plans…………………………………………..16

The Ideal Soil……………..Ehrenfried E. Pfeiffer………………..17

Book Reviews………………………………………………………….20

Possible Cancer Hazard Presented
By Feeding Diethylstilbestrol toCattle
Drs.Knight, Martin, Iglesias and Smith…………………24

Which Way Lies Hope?…………..Richard B. Gregg…………29

Biodynamics, a Short Practical
Introduction ………….. EhrenfriedE. Pfeiffer………………..2

Summer Conference — 1956……………………………………..10

When Is a Plant a Food — And When
A Poison……………… W. CodaMartin, M. D……………14

Book Review …………………………………………………………17

Peasant Farming
in Austria & Switzerland……..Dr.E. F. Winter…………..19

How Long Do Seeds Keep ?……Ehrenfried E. Pfeiffer……23

Annual Index (1956) ………………………………………………27

The Biodynamic Treatment of Fruit Trees,
Berries and Shrubs……..EhrenfriedE. Pfeiffer…………….2

The Tree in the Meadow…………..Elizabeth Ingles…………19

Report of the 1956 Bio-Dynamic Farm Conference ……. 25

Book Review ………………………………………………………..33

The Relationship of Nutrition and the
Psychological Development
of the Child………….. W. CodaMartin, M. D…………..35

The Biodynamic Treatment of
Fruit Trees, Berries, and Shrubs
PartTwo………………Ehrenfried E. Pfeiffer……………….2

Book Review ……………………………………………………………15

So You Want to Make A Compost Pile …. Peter Escher ….16

Nature’s Wonder Drug …………….Ruth Eastman………………26

Grow Vetch, Young Man……………..R. A. Arndt……………..28

The Power of an
Agricultural Civilization……RichardB. Gregg……………… 29

A Letter from India………………………….. ………………………..35

Summer Conference — 1957 ………………………………………..2

Birds in the Balance of Nature……….Alice Heckel…………….11

Insecticides Today and Tomorrow
W. Coda Martin, M. D…………………………………………..21

Annual Index For 1957 ………………………………………………32

Do We Really Know What We Are Doing?
DDT Spray Programs —
Their Value and Dangers…….Ehrenfried E. Pfeiffer……………..2

Farm Conference At Golden Acres……Peter Escher…………….2

Quality Production of Seed Protein…..E.E. Pfeiffer……………..8

Electric Insect Traps………Heinz Grotzke………………………….17

A Great Land Movement In India…Evelyn Speiden Gregg…..21

Book Reviews ……………………………………………………………31

Protein Changes During Germination
and Earliest Leaf Growth……E.E. Pfeiffer…………………….2

The Growing Insensitivity of Insects
to Insecticides…………….Dr.C. J. Briejer……………………..9

The Earthworm in General —
The Compost Worm in Particular……HeinzGrotzke……..17

The Erlangen Compost Plant…………………………………………25

Book Review ………………………………… ………………………..30

Biological and Natural
Control of Insect Pests……..EhrenfriedE. Pfeiffer………………………2

Summer Conference — 1958 ………….Fred Heckel……………………….8

The Greenhouse on the
B.D. Homestead …………….Ernst Florian Winter…………………….13

Book Review ……………………………………………………………………….19

Successful Biodynamic Gardening……Heinz Grotzke…………………….20

The Marketing of Golden Acres Farm
Bio-Dynamic Produce … Walter Stuber& C. R. Keep, Jr………..27

Index Bio-Dynamics 1958 ……………………………………………………..30

The Art and
Science of Composting…..EhrenfriedE. Pfeiffer………………………2

The Greatest Killing
Program of All?…………..AudubonMagazine………………………..20

Agricultural Conference
Golden Acres Farm…………….DavidGlasser………………………..22

A New Gregg Publication …………………………………………………….27

A Qualitative Chromatogeaphic Method
For the Determination of
Biological Factors………EhrenfriedE. Pfeiffer………………………..2
(A Four-Page Color Supplement)

Professionals Debate Pesticide Effects .. Fred Heckel ………………15

The Annual B.D. Conference (Program Plans)…………………………21

Book Reviews…………………………………………………………………..22

From the Secretary’s Desk …………………………………………………26

Mulching — Right or Wrong?………..E.E. Pfeiffer………………………2

The Tomato …………………….. Heinz Grotzke……………………………7

Biological Control of Noxious Insects
And Weeds ………………….C. H. Hoffman………………………..14

Book Reviews …………………………………………………………………26

From Our Secretary’s Correspondence…………………………………29

The Annual B. D. Conference……………………………………………….2

Report On A Family Farm…………Ludwig Piening…………………….7

Cooperative Marketing……….. C. Russell Keep, Jr…………………..9

Intensifying A B.D.
Homestead Production……ErnstFlorian Winter………………….12

Bio-Dynamic Market Gardening……..Heinz Grotzke……………….19

Book Reviews ………………………………………………………………..24

Index Bio-Dynamics 1959…………………………………………………26

New Developments in Composting Ehrenfried E. Pfeiffer………….2

6th Annual Farmers’ Conference
at Golden Acres Farm ………………………………………………….9

Vegetable Gardening Notes………..Evelyn S. Gregg………………10

Working with Nature for Pest Control .. Alice Heckel……………15

The Germinating Force of Seeds……….Erika Riese ………………25

On Using Soil Wisely……The Royal Bank of Canada…………….28

From Our Secretary……………..Josephine Porter………………….36

CHROMATOGRAMS OF GRAIN
and Flour…………………EhrenffiedE. Pfeiffer……………………2
(A Four-Page Color Supplement)

New Jersey NFA Hears Scientists……………………………………16

Cultivated Herbs —
Yesterday and Today ………………HeinzGrotzke …………..21

Book Review ……………………………………………………………..27

The Preservation of Man’s Environment F. R. Fosberg…………31

NOTE: this issue’s cover was deep red in colour,scanned nearly black, and did
enough to allow reading of the type. The almost black pages areincluded.

Summer Conference Program ……………………inside frontcover

Biochemical Research Laboratory
Annual Report ……..EhrenfriedE. Pfeiffer ………………………5

The Influence of the Soil on the Health
of Plants, Animals and Man …………………………………………..15

The Space-Time Framework
of the Garden ……..Peter Escher………………………………….20Available, Water-Soluble or Storage :
Humus Decides the Issue……EhrenfriedE. Pfeiffer……………1

Notes on the 1960 Conference……………………………………….10

Natural Landscaping……………….Alice Heckel…………………..12

The Survival of Farming
In These Troubled Times …………Ludwig Piening………….20

The Community Ecologist………….F. R. Fosberg………………..24

Land Administrators Blend New
Concepts with Old ………………………………………………….29

Index Bio-Dynamics 1960…………………………………………….32

Soil Building Versus
Nutrient Solution …………EhrenfriedE. Pfeiffer………………….1

Letter from Moscow…………….Ernest F. Winter…………………..11

Vegetables That Should Be
Better Known………………EvelynSpeiden Gregg……………..14

Climate and Geography…………… George Cragin ………………..20

Some Random Notes
On Biological Control………………PeterEscher………………..23

Plants Absorb Organic Substances
From Soil………………….EhrenfriedE. Pfeiffer…………………..1

Instructions for Building A Compost Pile
With the B. D. Compost Starter…………………………………….8

Seven Years of B. D. Gardening…….Arnold C. Brugger……….14

The Eoot in Its Environment………..Heinz Grotzke……………….20

Book Reviews …………………………………………………………….26

Index Bio-Dynamics 1955 – 1960 ………………………………….30

The Bio-Dynamic Method
Can Produce Quantity Too……EhrenfriedE. Pfeiffer ………….1

Testing Methods To Make
Quality Differences Visible……EhrenfriedE. Pfeiffer……………8

The Behavior of Bees Under the Influence of
Deterrents Derived from the BodySubstance
of Their Own Species
……..Report On The Investigationsof Dr. E. Heintz…………..25

"You Name It"…………………..Helen Philbrick………………………34

Comparative Soil Tests 1951-1961
Of a Bio-Dynamic Farm………EhrenfriedE. Pfeiffer…………….1

Bio-Dynamics and Ecology…………Ernst F. Winter………………..12

Echoes of the Bio-Dynamic Conference
August 1961 at Threefold Farm……EvelynS. Gregg………….21

Towards Healthier Orchards……..Peter A. Escher…………………25

Book Reviews ……………………………………………………………….32

Index Bio-Dynamics 1961 ……………………………………………….37

EHRENFRIED E. PFEIFFER AND HIS WORK………….. 2-39

A GOOD AND FITTING MEMORIAL………………………….40

Questions and Answers
At the 1961 B. D. Conference……EhrenfriedE. Pfeiffer………….1

Chromatograms of Soils, B. D. Preparations
And Their Source Materials………………………………………………9

Through the Years —
Toward Better Apples………….AlvinA. Filsinger…………………15

A B-D Homestead … Marjorie Spock & Mary T. Richards………20

Seed Growing …………………….Heinz Grotzke ……………………….23

Sun Overhead……………………….John Soper………………………….31

Life in the Garden……………..John H. Philbrick……………………….36

Herbs in the Garden…………….Margaret Thomas……………………40

Book Reviews…………………………………………………………………42

Practical Aspects of Composting, Green
Manuring, Liming, Manure Handling,
Growing Successful Lawns…..EhrenfriedE. Pfeiffer……………..1

Structural Changes in the Crystallization
Pictures of Plant Substances: Dueto
Aging and Fertilizing…………….MagdaEngqvist…………………..9

What the Physician and the Consumer
Should Expect from the Farmer…..W.Coda Martin, M. D…..21

Both Using and Keeping Our Forests…..Richard B. Gregg……….26

Book Reviews ………………………………………………………………..31

Pfeiffer on Soils and Activators and the
Nitrogen Problem …………………………………………………………1

Application of the Diagnostic Crystallization Method
For the Investigation of Qualityof Food
and Fodder………………H. Koepfand A. Selwwry…………….. 9

Dr. Forman Asks Nutritional Research Project………………………25

The Cucumber…………………… Helm Grotzke……………………….29

Book Reviews………………………………………………………………..37

Application of the Diagnostic Crystallization Method
For the Investigation of Qualityof Food
And FODDER II…………….H.Koepf and A. Selawry………….1

Bread Baking, Cookery and
Related Questions…………..EhrenfriedE. Pfeiffer……………….14

"A Love of the Earth"………….Dr. Richard Potter…………………..23

Possible Future Use of Bacterial Inoculants
In Indian Agriculture…………….PumaChandra………………….31

Conserving Nutritional Values……Catharyn Elwood……………….35

Such Potatoes as Yours………………H.F. Mahle…………………….46

B. D. Gardening and Farming in the
Atomic Age………………..Donald B. Hull, M. D……………………..48

Index Bio-Dynamics 1962…………………………………………………50

Permanent Pastures………………..H. H. Koepf ………………………..1

Conference Preview ………………………………………………………..15

Progress Report, 1962……………. Alvin Filsinger …………………..16

The Use of Phosphorus and Potassium on
Light Sandy Soils in Denmark …O. Elstrup Rasmussen………18

Farmers’ Progress?………………….H. F. Mahle………………………24

Book Reviews………………………………………………………………..26

Application of the Diagnostic Crystallization Method
For the Investigation of Qualityof Food
And Fodder III…………H.H. Koepfand A. Selawry…………….1

Report from the Association……..John H. Philbrick…………………12

Farmers’ Progress?………………….H.F. Mahle………………………..13

Experiments and Observations on the Use of Bone
Meal on Grass and Clover Mixturesin
Central Scandinavia…………….BoD. Pettersson…………………15

Available Materials……………………………………………………………21

Book Reviews…………………………………………………………………22

New Address for B.D. Association………………………………………1

The 1963 Conference ……………………………………………………….1

Soil Productivity and Organic Substance…..H. H. Koepf …………5

Apple Growing…………………..Alvin Filsinger………………………..21

Covering the Ground with Vegetables…..Helen Philbrick…………25

Book Reviews ……………………………………………………………….28

Soil Tests and Chromatograms………..H.H. Koepf…………………..1

A Future for the Family Farm……..Ludwig Piening…………………14

From Seed to Seed………………….Heinz Grotzke…………………..18

Bio-Dynamic Composting…………Russell C. Berber………………23

Book Reviews………………………………………………………………..26

Index Bio-Dynamics 1963………………………………………………..32

Radioactivity in the Biosphere………..H. H. Koepf ……………………..1

The Decline of American Agriculture……….Ehrenfried Pfeiffer……..17

Critic at Large
California Rancher Is PessimisticAbout
How Our Crop Lands Are Being Used……BrooksAtkinson…..23

New Plants from Cuttings………….Heinz Grotzke………………………27

Six More to Go…………………Arnold C. Brugger………………………35

Farmer’s Progress? III………………H. F. Mahle………………………..38

Current Topics …………………………………………………………………40

Book Reviews …………………………………………………………………45

Rachel Carson — In Memoriam …………………………………….1

Evaluation of Soil Productivity for Management,
and Other Basic Decisions………….H.H. Koepf …………..3

Planting Green Manure in Corn…….Oscar Schmidt………….15

The Stinging Nettle………………Heinz Grotzke………………..19

Observations Made During the Development of
Bio-Dynamic Work……………..GeorgMerckens……….27

Book Reviews………………………………………………………..33

Current Topics……………………………………………………….37

FORTY YEARS OF BIO-DYNAMIC FARMING
AND GARDENING………………..H. H. Koepf ………………1

GARRITY URGES STRESS ON ECOLOGY……………….4

MAN AND MECHANIZATION
IN FARMING………………….LudwigPiening……………..6

FARMERS PROGRESS? IV…………..H. F. Mahle………..13

CURRENT TOPICS ………………………………………………15

WHAT IS THE BIO-DYNAMIC
METHOD? ……………………Carsten J. Pank……………19

BOOK REVIEWS …………………………………………………28

Notes on the Way……………………H. H. Koepf……………………1

Studies of Litter Management for Growing and for
Laying Leghorn Fowl
BruceHancock & Peter Escher……………………………….7

The Camomile (Matricaria chamomilla) .. Heinz Grotzke……..13

The Effect of Fertilizers on
Cultivated Plants …………….Magda Engqvist………………..22

From the Laboratory : Chromatograms & Wheat……………….31

Book Reviews…………………………………………………………….35

Index Bio-Dynamics 1964…………………………………………….39

Some Implications of
Manure Handling Methods…………H.H. Koepf …………..1

Your Own Personal Factory…..Marilyn Vivier Pearee………10

Seeds and Their Size……………….Heinz Grotzke……………..20

A Young German Visits American Farms .. Martin Fink……24

Can We Restore The
Old-Fashioned Family Farm ?……CarlOgren …………..30

New Way To Pick The
Best Breeders By Eye………..CharlesE. Ball…………….35

Book Reviews ……………………………………………………….39

Report on the Work Under Way at the Biochemical
Research Laboratory Spring Valley,New York…………………1

Basic Facts in Human Nutrition
Jonathan Forman, B.A., M.D., F.A.C.A.,F.I.C.N……………12

Feeding, The Alpha & Omega in Farming…..Carsten Pank……..15

Gardener’s Progress (?) Report………Alan Brilliant ……………….26

Removing Pesticide Residues From Food……………………………28

The Forest in the Ecological System
and in the Farm Economy…………..J.B.Santon………………..30

The Plant Speaks to the Grower
(A Modern Fable) ………………..HeinzGrotzke……………….40

Book review…………………………………………………………………45

Balance and Imbalance, Beneficial
Versus Poisonous…………………E.E.Pfeiffer……………………..l

Consequences Unto the Third and
Fourth Generation……………………………………………………..18

Compost

New Concepts for the Social Handling
of Pollution…………………….H.H.Koepf………………………. l

Some Thoughts on the Publication of
"Companion Plants"…………..DevinA. Garrity……………….9

The Dandelion (Taraxacum officinale) … Heinz Grotzke……..11

Venturing Into Venezuela………..Mildred Cowger……………..21

Silica and Silica Sprays………………………………………………..25

Book Reviews …………………………………………………………..81

Experiment In Treating Liquid Manure … U.K. Koepf……………………1

Letter From Greece……………Ingrid S. Buchinger………………………..14

Mulching………………………..Heinz Grotzke………………………………..17

Soil Management and Animal Reproduction………………………………28

The Significance of the Animal Population
of the Soil …………………Friedrich Wilhelm………………………….32

It’s An Ill Wind……………………Alice Heckel …………………………….42

President’s Message……………………………………………………….1

The Matter That Matters…………..H. H. Koepf……………………2

Human Ecology…………..Jonathan Forman, M.D. ………………18

Greenhouse Gardening I……………Heinz Grotzke……………….23

Digging and Delving …………….Helen Philbrick………………..30

Book Reviews …………………………………………………………….38

The Matter That Matters II………….H. H. Koepf …………………l

A Human Interest Story ………………………………………………..14

Animal Waste Disposal and Its Possible
Solution by Composting……………J.R. Howes……………….18

Trees and Shrubs for Shelterbelts……J. B. Santon……………….23

Why We Like The One-Litter System
Of Raising Hogs………………Oscar A. Schmidt………………..36

The Bio-Dynamic Farm — An Organism . Carsten Pank……..38

Digging and Delving II
(Three Story Garden Insert) ……..HelenPhilbrick………….53

Book Review………………………………………………………………56

Index Bio-Dynamics 1966 …………………………………………….58

Integrated Control Must Start With The Soil
Dr. O. W. Grussendorf…………………………………………………1

To Reawaken Awareness of Nature……H. H. Koepf……………12

R. S. V. P…………………………………………………………………….18

Digging and Delving III……………Helen Philbrick………………….19

Plant Diseases and Composting………………………………………..22

An Experiment With Dr. Pfeiffer’s
B.D. Compost Starter………….KatharinaHanke……………..25

The Matter That Matters III…………H.H. Koepf……………………………l

Some Appealing Remarks……………………………………………………….15

Nature in the Bible………….Dr. Richard C. Potter ……………………….16

Herbicides and Soil Structure ………………………………………………….21

Digging and Delving IV …………..Helen Philbrick…………………………23

Significant Progress in Bio-Dynamics
in the Scandinavian Countries………H.H.Koepf ……………………….1

The New Image of Compost……….Russel C. Derber…………………..10

Composting, A Bridge Between Bio-Dynamics
and "Orthodox" Methods…………JoeS. Francis……………………..18

Digging and Delving V…………….Helen Philbrick…………………………26

Book Review ………………………………………………………………………35

The Matter That Matters IV…………H.H. Koepf…………………………..l

Plant Relationships As Made Visible
By Chromatography
(Black& White Insert) …………….Erica Sabarth………………..12

Our Oregon Garden………….Evelyn Speiden Gregg…………………….18

Digging and Delving VI……………Helen Philbrick………………………..31

Book Reviews……………………………………………………………………..34

The Productivity of the Earth………..H. H. Koepf………………………….l

The Effectiveness of High Dilutions………………………………………….13

Paean to Goats…………………..Marjork Spock………………………….15

Soil-Dwelling Animals, Their Effects and Ways
of Influencing Their Activities…..FriedrichWilhelm………………..18

Digging and Delving, VII Root Systems…..Helen Philbrick………….26

Index Bio-Dynamics 1967……………………………………………………30

The Productivity of the Earth
Conclusion) ……………………..H.H. Koepf …………………………1

Digging and Delving VIII & IX……..Helen Philbrick………………….10

Tea Garden Talk………………….Heinz Grotzke…………………………16

An Unpopular Group of Creatures……Dr. H. Gehlker……………….20

Parallels …………………………………………………………………………..25

Organic Fertilizing Improves Soil Hygiene……………………………….26

Book Reviews ………………………………………………………………….31

THREE LECTURES ON BIODYNAMICS ….. H. H. Koepf

Word Of Thanks ……………………………………………………………….1

What Is Dynamic
About Bio-Dynamics?………….JohnH. Philbrick………………….3

Proper Nutrition For The Elderly…….H.H. Koepf ………………….12

Herb Seasonings And How To Use Them … H.H. Koepf………..14

Our Threatened Environment…………J.R. Howes……………………17

Challenges……………………Russell C. Berber…………………………22

Microorganisms And
The Life In The Ocean…………….H.H.Koepf ………………….25

Tidbits For Animals!………….Ingrid S. Buchinger ………………….26

Winter Thoughts………………..Helen Philbrick……………………….28

Summary Of The
1968 Bio-Dynamic Conference……..Philip S. Very……………….30

‘Integrated Pest And Disease Control…..H.H. Koepf…………….32

News Features………………………………………………………………34

Book Reviews ………………………………………………………………36

Index Bio-Dynamics 1968……………………………………………….39

President’s Message…………….John H. Philbrick…………………..1

What Makes Soils Richer…………….H.H. Koepf …………………2

Facts and Observations………… Howwd G. Laskey……………..8

Soil Texture…………………..Roger L. Courson……………………12

Farm Drugs and Human Health……….H.H. Koepf …………….18

Preview and Foretaste
(Details on Bio-dynamic Conference)…………………………19

Rudolf Steiner’s Impulse to Herbology ….. Heinz Grotzke…..20

My Way to Look at Chickens……Ingrid S. Bztchinger……….30

In Memory of Ludwig Piening……………………………………….33

News Features ………………………………………………………….37

President’s Message…………….John H. Philbrick………………..1

In Search of Quality I……………….H.H. Koepf…………………..3

A Comparison of Personality
Characteristics……………….PhilipS. Very…………………..14

Soil Structure…………………Roger L. Courson…………………22

Secrets of the Universe …..Helen L. Philbrick………………….28

Bio-Dynamics is not just Composting….. Heinz Grotzke……30

Summer Thoughts……………..Helen L. Philbrick………………35

News Features ………………………………………………………..36

Hidden Truths……………… Christian Ostergaard……………….1

In Search of Quality II………………H. H. Koepf……………….2

Grass Is Immortal………………..John J. Ingalls………………..16

Pruning and Training Bramble Fruits and
Highbush Blueberries……………..C.C.Zych ……………..17

We Want It Back………………….O.R. Townley …………….27

Highlights and Sidelights
(The Bio-Dynamic Conference 1969)…..KarlWalter…30

News Features……………………………………………………….36

Books Received……………………………………………………..39

The Light of the Sun……………..Rudolf Steiner……………………….1

Grow A Garden…………………..Heinz Grotzke………………………2

Rhythmical Phenomena…………Gerhardt Schmidt…………………..4

Plant Symbiosis…………………..Erica Sabarth……………………….13

Dirt Farmers’ Dialogue…………..Carsten A. Pank…………………20

Seaweed in Agriculture and Horticulture
Book Review………..Howard G.Laskey……………………….29

Grass Tetany and Hypomagnesaemia……H.H. Koepf………….31

News Features…………………………………………………………….33

Poem ……………………………Rudolf Steiner…………………………1

Emerson’s Approach to Nature………Heinz Grotzke…………….2

Towards A New Decade………………T. H. Koepf……………..13

Dirt Farmers’ Dialogue — Second Discussion
Carsten Pank………………………………………………………….23

Growing Up With Honey…………. Wilbur C. Wahl…………….33

Earth Day: In Perspective………….Philip S. Very……………….37

Training In The Bio-Dynamic Method ….. H. H. Koepf………….l

To Carry On The Work Of A True Friend…………………………..6

Dirt Farmers’ Dialogue — Third Discussion
Carsten J. Pank………………………………………………………….8

Reflections On Golden Acres Farm ….. Walter Stuber…………19

Testing Commercial Composts…………H. H. Koepf…………….23

Bio-Dynamic Food Products In 1980 ….. Richard G. Rettig….34

Good News For Ecologists………..Devin A. Garrity…………….38

The Effect of Site, Fertilizing and Growth
Influencing Factors Upon the Quality
of Potato Tubers…..Agronom. Liz.Bo D. Pettersson………..1

Earthly and Cosmic Nutrition ….. Henry N. Williams, M.D…..20

The Forming of Soils and Their Testing
Some Aspects of the Subject…………EricaSabarth………..25

Index Bio-Dynamics 1969 ……………………………………………37

Bio-Dynamic Sprays…………………H. H. Koepf …………………1

A Rather Special Conference………………………………………..16

Selling Bio-Dynamic Ideas To The Public…..Maria Linder….17

Dirt Farmers’ Dialogue —
Fourth Discussion……………CarstenJ. Pank ……………….26

Letter To The Editor……………………………………………………37

Answer From The Author…………………………………………….42

Book Review ……………………………………………………………45

Index Bio-Dynamics 1970 …………………………………………..47

Agriculture in the Present Situation of
Environmental Planning………Fionavon Heider……………..1

The Beginning of My Vegetable Garden …. Anita hinder……22

Dirt Farmers’ Dialogue —
Fifth Discussion……………….CarstenJ. Pank………………25

Crystallizations in Frost…………Helen Philbrick………………..42

Book Reviews ………………………………………………………….45

Book Notes …………………………………………………………….48

Action On Organic Standards—An Appeal……H. H. Koepf…….l

Biodynamics As An Ecological Influence ….. Philip S. Very……..2

Preliminary Test With Two Types Of Bread
H. H. Koepf……………………………………………………………….8

Kalendarial Index ……………… Helen Philbrick……………………..12

Bio-Dynamics Keeps Cropping Up……………………………………34

Book Reviews ………………………………………………………………35

Observations On The Nature Of Humus
Fiona von Heider………………………………………………………..1

Kalendarial Index………………..Helen Philbrick……………………12

President’s Message…………..John H. Philbrick…………………..26

The Bio-Dynamic Summer Conference 1971……………………..27

What Books Do I Need To Learn Bio-Dynamics?………………30

A Pest Becomes A Benefit?…………………A.H……………………32

Take A Keener Look
At The Living Things Around You……………………………….27

Book Reviews …………………………………………………………….34

Where Can I Get Information About Bio-Dynamic
Farming And Gardening? ………………………………………….39

Bio-Dynamic Quality Standards ………………… H. H. Koepf…………..1

Bio-Dynamic Farming and Gardening in our Time …..H. H. Koepf……5

Bio-Dynamics Goes to a Convention…………………………..H.L. P……15

Dirt Farmers’ Dialogue ………………………………….CarstenJ. Pank …..16

Kalendarial Index …………………………………………Helen Philbrick ….27

Gardening Indoors Under Lights—book review—HelenHandell……..38

Index Bio-Dynamics 1971 ……………………………………………………..39

Bio-Dynamic Literature List ……………………………….InsideBack Cover

Responsible Dealings With The
Kingdoms Of Nature………………H.H. Koepf……………………….1

You and I …………………………Anita Linder……………………………..10

Red-Letter Days Coming Up ……………………………………………….12

Dirt Farmers’ Dialogue
Seventh Discussion, Part I ……….Carsten J. Pank……………….13

Fred Heckel, 1906 -1971 …………………………………………………..23

Kalendarial index………………. Helen Philbrick…………………………24

Quality Standards For Animal Products ….. H.H. Koepf ………….35

Book Reviews………………………………………………………………….38

Bio-Dynamic Farming And Gardening In Our Time
Agriculture As A Social Task III……….H.H. Koepf……………..1

Twenty-Nine Years Of Bio-Dynamic Treatment
The Zinnikers………………………………………………………………..7

Collaboration Of Consumers, Producers
And Tradesmen In Holland …………Tom Jurriaanse……………..9

What Can The Biochemical Research
Laboratory Do For You? ……………………………………………..13

Dirt Farmers’ Dialogue
Seventh Discussion, Part II……….CarstenJ. Pank………………17

Book Reviews ………………………………………………………………..29

Looking Toward The Future………………………………………………..1

People Notes From The Stockholm Human
Environment Conference …. KarlE. Schaefer, M.D…………….2

Silent Spring — Ten Years After …. Carsten J. Pank……………….5

A Fruitful Exchange ………….. Marjorie Spock…………………..17

Bio-Dynamics In New England …… Helen Philbrick……………….19

The Fish Look For Work To Do ……………………………………….20

The Garden Tractor ………… Arnold C. Brugger………………..24

Book Reviews ……………………………………………………………..27

History And Principles Of Bio-Dynamic
Agricultural Methods …………………………………………………….1

Help Wanted……………………………………………………………………7

The Need For An Organismal Approach
Heinz Grotzke……………………………………………………………..9

Stinging Nettle—The Helper And Healer In My
Garden ………………………………AnitaLinder……………………14

Influence Of Fertilization On Feed Quality
Irmgard von Grone-Gueltzow……………………………………….16

Dirt Farmers’ Dialogue, Eighth Discussion
Carsten J. Pank………………………………………………………….22

This Is The Week That Was……………………………………………..32

The Position That Needs To Be Filled………………………………..36

News From The Los Angeles Branch…………………………………37

Index Bio-Dynamics 1972……………………………………………….38

Living Influences On Plant Development
A. de Podolinsky ………………………………………………………1

Springtime Waters ….. A. Guman & A. Zhuravlev……………….11

Farming As A Social Fulfillment
H. H.Koepf……………………………………………………………..15

What Is Bio-Dynamic Gardening
And Farming?…………………………………………………………..21

Thoughts About Sun, Moon And The
Signs Of The Zodiac ….. HeinrichThies………………………..24

A Typical Iron Plant: Urtica Dioica
Wilhelm Pelikan ………………………………………………………28

Farmers As Conservationists ………………………………………….31

Summer Workshop At Harlemville…………………………………..32

A Review Of The Evidence For Food Quality
Maria C. Linder ………………………………………………………1

A Critical View Of Techno-Industrial Agriculture
Dan McGuire…………………………………………………………12


The Horns Of A Dilemma
The Chambers Family……………………………………………….1

News From Astra Farm : A Garden Grows
Jeffrey and Jody Mitchell…………………………………………..5

Agricultural Work At Camphill Special Schools ……………….12

A Day At The Cowger Farm : A Bio-Dynamic
Workshop Takes Form ….. EvelynSpeiden Gregg ………13

The Remarkable Birdsfoot Trefoil
Carsten J. Pank …………………………………………………….17

Organic Management Reduces Leaching Of Nitrate
H. H. Koepf ………………………………………………………..20

The Insect World’s Relationship To Cruciferous Plants
Heinrich Thies ……………………………………………………..30

Growing Quality Herbs
Heinz Grotzke ………………………………………………………33

A Very Small Garden
Evelyn Speiden Gregg…………………………………………….1

Phosphorus And Food Production
Herbert H. Koepf………………………………………………….7

Harlemville : First Year’s Report
Jeanne Bergen ……………………………………………………16

Yarrow Hill Farm
John and Jodi Frediani………………………………………….21

The Seed Eaters
Robert Francis……………………………………………………23

Origin Of The Theory Of Metamorphosis
Rudolf Steiner ……………………………………………………24

SPECIAL ISSUE
THE METAMORPHOSIS OF PLANTS
J. W. Goethe

Effects Of Excessive Phosphate In The Soil
H. H. Koepf …………………………………………………………1

Feeding Cattle For Health And Fertility
Wolfgang Schaumann……………………………………………..2

Frve Years Of Bio-Dynamic Gardening
Alma Ruth Davis…………………………………………………..10

The Function Of Natural Membranes
A. D. Sargood……………………………………………………..15

Learning On The Nature Trail
Cornelia Schwartz…………………………………………………18

Do-It-Yourself Chromatography
Ruth F. Rosevear………………………………………………….21

Simplified Method For Circular Paper Chromatography
Ruth F. Rosevear………………………………………………….25

Continuing Growth — Duxbury 1974
Madelon Arking……………………………………………………32

The Future After The First Fifty Years
Heinz Grotzke …………………………………………………..1

Considering Biological Agriculture
H. H. Koepf ……………………………………………………..7

Trees and Health
V. Nesterov …………………………………………………….16

The Activity And Means Of Influencing
The Animal Life Of The Soil
Friedrich Wilhelm …………………………………………….18

The Christian And The Creature
Gottfried Keller ……………………………………………….25

Anniversary Conference In Spring Valley
Anne Marshall………………………………………………….29

Bio-Dynamics In Ontario
John Rohlmann ………………………………………………..33

Book Review ………………………………………………………35

The Growing Need For Bio-Dynamic Agriculture
Hartmut von Jeetze…………………………………………………..1

The Doctor And The Farmer
Henry Williams ……………………………………………………….4

The Elemental World And Man
Heinz Grotzke ……………………………………………………….11

An Impression Of Australia And Bio-DynamicsTherein
P. C. Proctor ………………………………………………………..17

Report To Members ….. Heinz Grotzke …………………………19

A Goat Breeder’s Year With Dairy Sheep
Ingrid S. Buchinger…………………………………………………22

Nitrate Poisoning ….. Andrew Sargood ………………………….28

Bio-Dynamic Association Annual Meeting
Anne E. Marshall …………………………………………………..33

Book Review…………………………………………………………….35

Agriculture And The Camphill Movement Page
Hartmut von Jeetze………………………………………………….1

Research On Quality
H. H. Koepf, Bo D. Pettersson, W.Schaumann……………7

Bio-Dynamic Production And The Consumer
H. H. Koepf, Bo D. Pettersson, W.Schaumann………….16

The First Three Furrows
Andrew Hoy and Asger Elmquist……………………………..21

The Individual—The Community—The Land
Michael Schmundt ………………………………………………..23

Winter Conference At The Goetheanum
John Rohlmann……………………………………………………..27

A Plowman’s Song
Andrew Hoy………………………………………………………..30

Personal Growth In Bio-Dynamics
Donald Harvey …………………………………………………….31

Report To Members ….. Heinz Grotzke ………………………..35

Book Reviews………………………………………………………….36

The Rudolf Steiner Farm School
A Special Report…………………………………………………..38

The Goetheanum And Bio-Dynamics
H. H. Koepf ……………………………………………………….1

Bio-Dynamic Relations Between Man And The Land
Hartmut von Jeetze ……………………………………………..10

Nine Years Observation Of Cosmic Influences
Maria Thun ……………………………………………………….16

Rosemary ….. Heinz Grotzke ……………………………………23

Phytoncides As Healers ….. A. Kachanov ……………………33

The Responding Earth ….. Andrew Hoy ………………………35

A Metamorphosis Of Thought
Robert Nigohosian ……………………………………………..36

The Ancient Art Of Color Therapy (Book Review)
Anne E. Marshall ……………………………………………….38

Letter To The Editor…………………………..InsideBack Cover

Bio-Dynamic Relations Between Man
And The Land
Hartmut von Jeetze ……………………………………………….1

The Growing Plant And Its Parts As Images
Of The Flowering Process
Volker Harlan………………………………………………………7

I Like Fences
Ingrid S. Buchinger……………………………………………..16

Healthy Orchards
O. Ellstrup Rasmussen ………………………………………..19

Summary of Summer Conference 1975
Anne E. Marshall……………………………………………….23

Soil Life And Humus
H. H. Koeph, and others……………………………………..30

Planting By The Moon……………………………………………37

SPECIAL ISSUE
What Is Bio-Dynamic Agriculture?

VALERIAN INFLUENCES IN THE SOIL
William F. Brinton, Jr………………………………………………………………1

TOWARD THE CHARACTERIZATION OF PLANT
PROCESSES AND THE EVALUATION OFFOOD
PLANT QUALITY, USING THE RADISH
AS AN EXAMPLE …..Jochen Bockenmuehl………………………12

EXPERIENCES WITH AMERICAN WORMSEED
Ingrid S. Buchinger………………………………………………………….29

"COLD" AND "HOT" FOODS IN CENTRAL ASIA
A. S. Khasanov …………………………………………………………….32

A LETTER TO THOSE WHO LOOK FOR
EMPLOYMENT ON A BIO-DYNAMIC FARM
IN ORDER TO LEARN PRACTICAL
BIO-DYNAMIC FARMING …..CarstenJ. Pank ………………34

CERES-FARM TOURS…..The Pank Family …………………………36

BOOK REVIEW……………………………………………………………….37

1976 CONFERENCE ANNOUNCEMENTS……………………….39

PHOSPHORUS AND POTASSIUM UPTAKE
BY PLANTS RELATING TO MOON PHASES
T.M.Lai………………………………………………………………………….1

PRESENTING A REPORT ABOUT THE
NIEDERRIED FARM AND FARMING
COMMUNITY IN SWITZERLAND
H. H. Koepf………………………………………………………………….15

THE BASIC CONCEPTS UNDERLYING
THE DEVELOPMENT OF THE FARM AND
FARMING COMMUNITY:
NIEDERRIED SINCE 1961
Peter Blaser ………………………………………………………………….16

THE EARLY DAYS OF BIO-DYNAMICS IN AMERICA
Evelyn Speiden Gregg …………………………………………………..25

LEGUMINOSAE FOR FOOD, FEED,
AND SOIL IMPROVEMENT
H. H. Koepf………………………………………………………………..39

IMPROVING PRODUCTIVITY OF TROPICAL
AGRICULTURE BY GROWING
DEEP ROOTED LEGUMINOSAE
Reimar von Schaaffhausen……………………………………………..40

ASPECTS OF PROTEIN NUTRITION
Gerhard Schmidt……………………………………………………………………1

THE EARLY DAYS OF BIO-DYNAMICS IN AMERICA (Part II)
Evelyn Speiden Gregg…………………………………………………………….7

LIFE ALL AROUND
Heinz Grotzke……………………………………………………………………..22

COAST TO COAST JOURNEY – SUMMER 1976
H. H. Koepf……………………………………………………………………….29

REPORT OF THE QUESTIONNAIRE:
SUMMARY, EVALUATION AND PROSPECTS
Maria C. Linder………………………………………………………………….33

REPORT TO MEMBERS……………………………………………………….40

FARMING UNDERWATER FIELDS
V. Dadykin……………………………………………………………………….42

POLARITIES IN PLANT LIFE
Immanuel Voegele …………………………………………………………………1

THE EARLY DAYS OF BIO-DYNAMICS IN AMERICA (Part III)
Evelyn Speiden Gregg……………………………………………………………16

REPORT TO MEMBERS – LAND TRUST
Heinz Grotzke………………………………………………………………………24

BOOK REVIEWS ………………………………………………………………….25

LETTER TO THE EDITOR
Carsten Pank……………………………………………………………………….29

A NATIONAL SEED BANK
B. Likhachev……………………………………………………………………….31

THE OAK TREE
Harvey C. Lisle………………………………………………………….1

IN DEFENSE OF OLD-FASHIONED TRAINING
Hartmut von Jeetze……………………………………………………..7

MAN – A STRANGER IN HIS OWN LAND
Peter Bioch-Hansen…………………………………………………..11

A COLD WINTER
Heinz Grotzke………………………………………………………….15

BIO-DYNAMICS IN RECENT YEARS
Helen Philbrick ………………………………………………………20

BEING A DOCTOR TO NATURE
Donald Harvey………………………………………………………..24

BIO-DYNAMIC CONFERENCE, Duxbury, Massachusetts
Anne E. Marshall……………………………………………………..28

BIO-DYNAMIC CONFERENCES 1977 …………………….. 29

QUESTIONS AND ANSWERS…………………………………..30

BOOK REVIEW………………………………………………………..33

LETTER TO THE EDITOR………………………………………….35

QUALITY TESTS OF CARROTS AND BEETS
E.Breda………………………………………………………………….1

THE QUALITY OF CARROTS, BEETS AND WHEAT
Eckard von Wistinghausen ………………………………………10

IN DEFENSE OF OLD-FASHIONED TRAINING
Hartmut von Jeetze…………………………………………………23

ANOG REPORT: RESULTS OF A TEN-YEAR
FERTILIZER TRIAL WITH APPLE TREES
Leo Furst……………………………………………………………..27

ARE THERE FOOD SHORTAGES IN OUR FUTURE?
Hartmut von Jeetze………………………………………………..30

CONFERENCE ANNOUNCEMENT…………………………33

SWEDEN TAKES A NEW LOOK…………………………….34

QUESTIONS AND ANSWERS ……………………………….36

BRITISH COLUMBIA, PRESIDENT’S REPORT………..38

A CONTRIBUTION TOWARD THE UNDERSTANDING
OF YARROW
Jochen Bockemühl, KathleenClark…………………………………………1

A COMPARISON BETWEEN CONVENTIONAL
AND BIO-DYNAMIC FARMING SYSTEMS AS
INDICATED BY YIELDS AND QUALITY
Bo. D. Pettersson………………………………………………………………19

THE QUALITY OF PLANT PRODUCTS UNDER
CONVENTIONAL AND BIO-DYNAMIC MANAGEMENT
Josef Dlouhy…………………………………………………………………….28

THE QUALITY OF CARROTS, BEETS AND WHEAT
IN RELATION TO LOCALE AND SOIL CONDITIONS
Eckard von Wistinghausen………………………………………………….32

BIO-DYNAMIC FARMING & GARDENING
ANNUAL CONFERENCE
Anne E. Marshall………………………………………………………………40

1977 SOUTHERN NEW ENGLAND BIO-DYNAMIC
FARM AND GARDEN CONFERENCE
AnneE. Marshall……………………………………………………………….43

REPORT TO MEMBERS……………………………………………………..44

BOOK REVIEWS……………………………………………………………….47

MOON CALENDARS AND COSMIC RHYTHMS
Harvey C. Lisle………………………………………………………………………1

THE STARS BEGIN AGAIN TO LIGHT THE SKIES FOR US
Volker Harlan………………………………………………………………………10

TESTS ON THE COMPOSTING OF FARM YARD MANURE
E. Heinze and E. Breda………………………………………………………….12

BIO-DYNAMIC FARMING: AN ADDITIONAL DIMENSION
H. H. Koepf………………………………………………………………………..23

STUDIES OF RHYTHM IN ANIMAL PRODUCTION
Ingrid Buchinger……………………………………………………………………31

ANIMAL FERTILITY: A POSSIBILITY FOR
BIOLOGICAL QUALITY-ASSAY OF FODDER AND FEEDS?
Dr. E. Aehnelt and Dr. J. Hahn……………………………………………….36

BOOK REVIEW
Anne E. Marshall………………………………………………………………….47

THE LEGUMES Michael Crofoot

Preface ………………………………………………….1

Introduction…………………………………………….3

The Families and Basic Distribution……………..6

Economically Important Legumes………………..8

Legumes in Transition……………………………..10

Fertilizer Nitrogen…………………………………..11

Man’s Search for Edible Nitrogen……………..16

Legumes as Food…………………………………..24

Legumes as Wildlife Food……………………….47

Insects…………………………………………………51

Legumes in Horticulture………………………….52

Postscript……………………………………………54

READING IN THE BOOK OF NATURE, USING THE
FIELD POPPY (Papaver rhoeas L.) AS AN EXAMPLE
Jochen Bockemuhl……………………………………………………………….1

GREENHOUSE GARDENING II
Heinz Grotzke…………………………………………………………………..17

THE AGRICULTURAL INDIVIDUALITY –
A PICTURE OF MAN
Martin W. Pfeiffer……………………………………………………………..22

THE SPIDERWORT STRATEGY
Sadao Ichikawa………………………………………………………………..35

BIO-DYNAMIC TRAINING CENTER IN CALIFORNIA……….44

SOYBEANS: THE ECOLOGY OF PRODUCTIVITY
William F. Brinton, Jr…………………………………………………………1

THE LEGUMES PART II
Michael Crofoot……………………………………………………………..12

THE AGRICULTURAL INDIVIDUALITY –
A PICTURE OF MAN
Martin W. Pfeiffer…………………………………………………………..37

1978 ANNUAL CONFERENCE…………………………………………53

THE FATE OF THE FOREST MARSHES
A. Yefimov……………………………………………………………………58

BOOK REVIEW……………………………………………………………….61

LAND TRUST………………………………………………………………….63

A REPORT ON PREVIOUS WORK DONE WITH THE
BIO-DYNAMIC HERBAL PREPARATIONS
Walter Goldstein………………………………………………………………1

GEOBOTANICAL PROSPECTING
Carol Pat Randies…………………………………………………………..11

A REVIEW OF AGRICULTURE
Michael Crofoot…………………………………………………………….19

THE HUNGER FOR ENERGY
Max Thurkauf………………………………………………………………23

THE AGRICULTURAL INDIVIDUALITY –
A PICTURE OF MAN – PART III
Martin W. Pfeiffer………………………………………………………….27

CROPLAND LOSSES THREATEN
FOOD PRICE RISES………………………………………………………..33

FARMING TRENDS AFFECT
FUTURE SOIL PRODUCTIVITY………………………………………36

BOOK REVIEW………………………………………………………………38

BIO-DYNAMICS AND NATURE
Heinz Grotzke……………………………………………………………….1

THE FUTURE OF EUROPEAN AGRICULTURE
Claude Monzies…………………………………………………………….5

ROOT CELLARING
Joel Morrow…………………………………………………………………8

THE AGRICULTURAL INDIVIDUALITY –
A PICTURE OF MAN – PART IV
Martin W. Pfeiffer………………………………………………………..10

PANDORA’S BOXES OF SCIENCE
Max Thürkauf……………………………………………………………..22

WALA CELEBRATES 50 YEARS OF WORK
K. Kossmann and H. Grotzke………………………………………..25

BEES INCREASE CANTALOUPE PRODUCTION……………32

CUTWORM WORRIES FARMERS………………………………….33

BOOK REVIEW…………………………………………………………….35

SEMINAR ON BIO-DYNAMICS……………………………………35

1979 BIO-DYNAMIC CONFERENCES………………………….36

THOUGHTS ON MARKETING
BIO-DYNAMIC PRODUCTS
Heinz Grotzke……………………………………………………………….1

A TRAINING PROGRAM IN BIO-DYNAMICS
Joel Morrow………………………………………………………………..6

THE ROSE
H. Judex and E. Sigmund……………………………………………….8

THE AGRICULTURAL INDIVIDUALITY
– A PICTURE OF MAN – PART V
Martin W. Pfeiffer……………………………………………………….15

A VISIT TO THE "BLASERHOF," NIEDERREID, CH 3431
SCHWANDEN IN EMMENTAL, SWITZERLAND
John Rohlmann…………………………………………………………..24

BOOK REVIEW…………………………………………………………..30

MEDICINAL TOXINS OF PLANTS………………………………36

AGRICULTURAL NEEDS ‘ENCOURAGEMENT’
TOWARD ENVIRONMENTAL CONCERN…………………..38

FEEDING OF CHICKENS ON PASTURE WITH LAYING
MASH PRODUCED ON A BIOLOGICAL FARM
H. Vogtmann, F. Angstburger, R.Klay………………………………..1

EFFECTS OF PESTICIDES ON THE SOIL MICROBIOTA
John M. Aselage……………………………………………………………11

WHY NOT FERTILIZE WITH HUMAN MANURE?
David Adams……………………………………………………………….19

NUTRIENTS AND FERTILIZER
Wolf D. Storl……………………………………………………………….23

BOOK REPORT……………………………………………………………..36

AGRICULTURE: THE FOUNDATION OF ALL ECONOMY
Wilhelm Ernst Barkhoff………………………………………………………..1

FARMING – PROCESSING – MARKETING
Trauger Groh…………………………………………………………………….9

GREENHOUSE GARDENING III – SOILS
Heinz Grotzke………………………………………………………………….14

REPORT ON CRESSET FARMS
Walter Moora………………………………………………………………….25

AN APPRECIATION OF GERBERT GROHMANN’S
BOOK THE PLANT
Joel Morrow…………………………………………………………………..27

VIRGIN SOIL CONDITIONS IN MISSOURI
John McDonnell……………………………………………………………….33

DESCRIPTION OF EMERSON COLLEGE
Wolfgang Felske………………………………………………………………35

WHY NOT WWOOF?
Mark Boudreau……………………………………………………………….39

LETTER TO THE EDITOR…………………………………………………..41

WORK PROGRAM IN AGRICULTURE………………………………42

TOXIC RAINFALL……………………………………………………………43

TRAINING IN BIO-DYNAMIC FARMING AND GARDENING
Herbert H. Koepf……………………………………………………………………1

THOUGHT EXPRESSIONS AND
THEIR REALIZATION IN AGRICULTURE
Michael Jost…………………………………………………………………………..9

GOALS FOR AMERICANS, AND
FOR AMERICANS WHO ARE FARMERS
Harold F. Breimyer………………………………………………………………..25

ROMANCE OF THE ROSE
Andrew Hoy…………………………………………………………………………32

SOMETHING TO THINK ABOUT
Almar von Wistinghausen………………………………………………………..35

THE STINGING NETTLE
Olaf Lampson………………………………………………………………………38

MEDICINAL HERBS
A. Turora…………………………………………………………………………….42

GUIDELINES FOR TRAINING IN BIO-DYNAMICS…………………43

BOOK REVIEW……………………………………………………………………..44

CONFERENCE ANNOUNCEMENTS……………………………………..46

OUR WESTERN ROOTS ON THE PRAIRIES
Mary Lee Plumb-Mentjes…………………………………………………….1

FROM WILD GRASSES TO GRAINS
Mary Lee Plumb-Mentjes…………………………………………………..14

MAKING THE NINE BIO-DYNAMIC PREPARATIONS
Evelyn Speiden-Gregg……………………………………………………….24

SOIL SLAVERY
Norbert Duerichen…………………………………………………………….31

RESEARCH OUTLINE for the Conversion of Conventional
Farms to the Bio-Dynamic Farming Method………………………………35

ENERGY GRANT AWARDED TO EDUCATION CENTER…….42

MISSOURI SOIL EROSION SECOND IN U.S………………………43

WEATHER LORE DEFIES SCIENCE……………………………………44

SUBSTANCES IN FESCUE INHIBIT OTHER PLANTS…………45

ANNUAL BIO-DYNAMIC CONFERENCE………………………….47

ASPECTS OF THE BIO-DYNAMIC
CONCEPT OF NUTRITION
Maria C. Linder……………………………………………………..3

COCKLEBURR FARM
Michael Scully………………………………………………………13

COMPOST PREPARATION ACCORDING
TO MARIA THUN’S METHOD
Xavier Florin………………………………………………………..20

RESEARCH OUTLINE for the Conversion
of Conventional Farms to the Bio-Dynamic
Farming Method, Part II…………………………………………….27

REPORT OF THE ANNUAL MEMBERS’ MEETING….35

BOOK REVIEW……………………………………………………..36

FARMERS ‘LOSING’ HAY NUTRIENTS………………….39

ALICE HECKEL 1907-1980 …………………………………..40

PRESENT SITUATION AND FUTURE TASKS
IN BIO-DYNAMIC AGRICULTURE
H. H. Koepf………………………………………………………..3

THE VALUE OF DOMESTIC ANIMALS
Almar von Wistinghausen……………………………………….9

GREENHOUSE GARDENING IV. Greenhouse Water
Heinz Grotzke……………………………………………………18

FURTHER INDICATIONS CONCERNING
MARIA THUN’S COMPOUND PREPARATION
David Miskell…………………………………………………….26

HOME RECYCLING
Bruce K. Ferguson……………………………………………..32

EXPERIENCE ON A FARM IN NEW HAMPSHIRE
Hans Wolterbeck……………………………………………….39

LETTER from Wolf Storl…………………………………………43

ANNUAL CONFERENCE IN KIMBERTON, PA……47

SCIENTISTS EXPLORE NATURAL APPROACH
TO CONTROLLING GRANARY WEEVILS…………..48

BOOK REVIEWS………………………………………………..50

SOIL TESTING: PROBING LIEBIG’S LEGACY
William F. Brinton, Jr………………………………………………3

FEEDING AND FODDER CULTIVATION IN VIEW
OF THE HEALTH AND FERTILITY OF CATTLE
Wolfgang Schaumann…………………………………………….17

YELLOW FRUITS, VEGETABLES AND HERBS
Harvey C. Lisle…………………………………………………….32

ASPECTS OF QUALITY EVALUATION
Jochen Bockemuhl………………………………………………..34

CAYUGA BIO-DYNAMIC ASSOCIATION
Joan Moora…………………………………………………………38

THE BUMBLEBEE, AN IMPORTANT DOMESTIC
INSECT: ITS OCCURANCE, IMPORTANCE AND CARE
Eberhard von Hagen……………………………………………..39

Potato Quality
Walter Goldstein……………………………………………………3

To Know Each Plant As Unique
Mary Lee Plumb-Mentjes……………………………………..29

Our Plants Are Dynamic In Form:
A Case Study of Leaf Metamorphosis
Mary Lee Plumb-Mentjes……………………………………..30

The Edible Potential of Different Plant Families:
A Holistic Approach To Botany
Mary Lee Plumb-Mentjes……………………………………..35

Some Tentative Observations of Bio-Dynamics
in the Western USA
Michael Maltas……………………………………………………39

Experiences at the Camphill Village,
Kimberton Hills, Pennsylvania
Hans Wolterbeck……………………………………………………..44

New Conversion Process Can Make Biofuel Economically
From Just About Any Non-Food Plant Material……………..47

Tillage System Studies Show Soybean Residues
Equal Corn Residues ………………………………………………..49

Letter to the Editor……………………………………………………51

Annual Conference of the Bio-Dynamics Farming
And Gardening Association………………………………………..52

From "The Being of the Arts"
Rudolf Steiner……………………………………………………..57

Book Reviews…………………………………………………………59

Introduction to the Demeter Issue……………………….3

The Many Faces of Demeter
Anne E. Marshall………………………………………..5

Demeter Symbols
Maria Linder……………………………………………16

Support Groups
Charlotte Dukich……………………………………..20

The Demeter Institute Farm Report………………….21

Guidelines for the Growth and Production
of Demeter Foodstuffs in America…..,………………26

Guidelines for Demeter Foodstuffs in America…….27

Demeter Institute: Organic Standards………………..32

Lee Anderson, Jr. Date Farm …………………………35

Kimberton Hills Dairy Farm
James Barausky……………………………………….38

Hawthorn Valley Farm
Eileen Menke…………………………………………..41

Travel to Dornach
Heinz Grotzke………………………………………….45

Excerpts from the Compost Manufacturer’s Manual
Ehrenfried E. Pfeiffer…………………………………51

A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF
TESTS FOR THE BIO-DYNAMIC PREPARATIONS
Walter Goldstein………………………………………………………….3

ORCHARD MANAGEMENT, NEW HAMPSHIRE, 1981
Alice Bennett……………………………………………………………..21

BUTTERFLIES
Werner Schaefer………………………………………………………..29

IN MEMORY OF FRANZ RULNI
Ingrid Buchinger…………………………………………………………39

LAND SHARING: ENHANCING THE FUTURE
FOR ECOLOGICAL AGRICULTURE
Michael Maltas………………………………………………………….43

INTENSIVE GRASSLAND MANAGEMENT
FOR A HERD OF EIGHTEEN DAIRY COWS
Gustave Sirlin……………………………………………………………50

THE CREATIVE WORLD OF AGRICULTURE
Sean O’Connor and Michael Jost………………………………3

WHAT IS PERMANENT PASTURE?
Alex de Podolinsky……………………………………………….24

SELECTION OF AN AMERICAN
SPECIES OF ARNICA
Mary Lee Plumb-Mentjes………………………………………37

PREPARATION 507, VALERIAN
Harvey C. Lisle……………………………………………………49

APPRENTICE PROGRAM AT
KIMBERTON FARMS SCHOOL ……………………………52

IF IT STINGS, IS IT A NETTLE?
Mary Lee Plumb-Mentjes ……………………………………………3

UNIVERSAL DIMENSION OF
BIO-DYNAMIC AGRICULTURE
Anion Kimpfler …………………………………………………………15

ERNST FETZER IN MEMORY
Heinz Grotzke …………………………………………………………19

KIMBERTON BIO-DYNAMIC CONFERENCE REPORT
Thomas Fortier………………………………………………………….21

NATURE AND VALUE OF FIELD EXPERIMENTS
Walter Goldstein………………………………………………………..24

MAINTENANCE OF HIGH QUALITY IN POTATOES
Immanuel Voegele……………………………………………………..29

POTATO RESEARCH AT USDA…………………………………..40

BOOK REVIEW ………………………………………………………….45

BIO-DYNAMIC SUMMER 1983 COURSES AT
EMERSON COLLEGE ……………………………………………….49

HIBERNATION
Joel Morrow …………………………………………………………..3

READING THE GESTURES OF PLANTS
Dennis Klocek………………………………………………………..11

WHAT CAN BE CALLED ECOLOGICAL
IN AGRICULTURE?
Wolfgang Schaumann …………………………………………….15

"VIRUS-FREE" PLANT STOCK —
A QUESTION FOR BIO-DYNAMICS
Michael Maltas………………………………………………………24

ORGANIC ORCHARDRY
Harvey C. Lisle……………………………………………………..36

BIO-DYNAMIC FARM DEVELOPMENT IN BRAZIL
Andreas Loewens………………………………………………….40

DIRECTORS’ MEETING ………………………………………….46

DORNACH REPORT
Heinz Grotzke………………………………………………………48

REPORTS FROM GROUPS……………………………………..53

SOME THOUGHTS ON A GOETHEAN
APPROACH TO BIRD MORPHOLOGY
Joel Morrow ………………………………………………………..3

VALERIAN: A Series of Comparisons with Itself
Mary Lee Plumb-Mentjes……………………………………..16

GRASS IN THE ORCHARD
Harvey C. Lisle……………………………………………………27

DORNACH CONFERENCE REPORT
James Barausky…………………………………………………..31

DIRECTORS’ MEETING…………………………………………40

REGIONAL REPORTS …………………………………………..42
Bio-Dynamic Activities in Wilton,N. H…………………….43
News about Bio-Dynamic Orcharding……………………..45

1982 REPORT TO MEMBERS………………………………..47

BOOK REVIEW…………………………………………………….49

STUBBLE MULCHING SAVES SOIL,
NITROGEN AND MONEY………………………………..52

RUDOLF STEINER’S CALENDAR OF THE SOUL
Joel Morrow……………………………………………………………………2

GOALS OF QUALITY RESEARCH
Wolfgang Schaumann………………………………………………………12

EFFECTS OF EXTENDED TREATMENT OF LAND
WITH ASH OR "PEPPERS" OF DANDELION SEEDS
Michael Jost…………………………………………………………………..21

CONTROLLED EROSION
Dewane Morgan……………………………………………………………..28

BIO-DYNAMIC WORK AROUND THE WORLD
Michael Jost……………………………………………………………………33

REPORT ON BIO-DYNAMIC ACTIVITY IN OREGON……….38

REPORT ON BIO-DYNAMIC ACTIVITY
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
Roderick Shouldice………………………………………………………….41

DIRECTORS MEETING – A SUMMARY ……………………………44

PAT KESTER IN MEMORY
Martin Novom……………………………………………………………….45

"DIRTY" HANDS
Tom Hersh …………………………………………………………………..46

A NEW VISION OF NATURE
Joel Morrow…………………………………………………………………3

REPORT ON TESTING
BIO-DYNAMIC PREPARATIONS 500 & 507
William F. Brinton, Jr……………………………………………………11

ZINNIKER FARM
N. Franceschelli…………………………………………………………..25

SPRING VALLEY REQUEST………………………………………….28

MORNINGLAND COMMUNITY FARM(s)
Michael Maltas……………………………………………………………28

SOME OBSERVATIONS AND THOUGHTS
ABOUT GYPSY MOTH INFESTATION
Thomas Fortier…………………………………………………………..33

DIRECTORS’ MEETING………………………………………………..39

BOOK REVIEW……………………………………………………………41

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Heinz Grotzke………………………………………………………………3

MAKING A LIVING WITH BIO-DYNAMICS
Hugh Williams…………………………………………………………….15

THOUGHTS ON THE TRANSFORMATION OF
THE LANDSCAPE: GASCONADE FARM
Joel Morrow………………………………………………………………21

PREPARING FOR BIO-DYNAMIC TRAINING –
CONSIDERATIONS FOR BOTH SIDES
Michael Maltas…………………………………………………………..32

DIRECTORS’ MEETING………………………………………………..41

A CYCLE COMPLETED………………………………………………..41

A Letter from the Editor:
The Sense Of Smell…………………………………………3

The Earthworm
Alice Bennett……………………………………………….10

Dawn and Dusk
Joel Morrow……………………………………………….22

From a Bird Diary
Andrew Hoy………………………………………………34

The White Ash
Peter Batzell………………………………………………40

Potato and Sweet Potato
Joel Morrow……………………………………………..47

The Spice of Life from the FDA………………………..54

A Letter from the Editor:
When Nature Dies in the Fall……………………………………..3

Calendula as a Healing Plant for Mastitis in Dairy Cows
Michael Jost ………………………………………………………….7

Eric Taylor and Poultry Raising
Joel Morrow ………………………………………………………..20

Earthworms and the Nile
Thomas J. Barrett …………………………………………………28

From Whole Wheat to Whole Wheat Bread
Greg Shultz ………………………………………………………..32

The Age of Reptiles and Meteoric Iron
Joel Morrow ………………………………………………………..43

The White Oak
Peter Batzell ………………………………………………………..49

Swans
Andrew Hoy ……………………………………………………….58

The Carrot
Joel Morrow ……………………………………………………….65

Josephine Porter —
Master of her Craft ………………………………………………77

A Letter from The Editor ………………………………………………..3

Old Enclosures and New Forms of Ownership
Trauger Groh……………….¦………………………………………….5

All that I Own, Poem
Mike Finn……………………………………………………………..16

The Year at Sunny Valley Farm Text by Asgar Elmquist
Photography by Stephan Rasch…………………………………18

Wherever There Are Darks I Want to Go
Poem and Drawing by Mike Finn ……………………………..29

Water in Winter
Photography by Stephan Rasch ………………………………..30

Owls and Vowels Text by Andrew Hoy
Drawings by Famke Zonneveld…………………………………35

Goethe’s Living Nature-Imagination
Dennis Klocek and Joel Morrow
Drawings by Famke Zonneveld…………………………………………3

Goethe on Nature and Inner Development …………………………….23

A Naturalist’s Plea
R.S. W. Bobbett …………………………………………………………27

Natural Productivity
Trauger Groh ……………………………………………………………..29

Phoebes, Whimsies, and Kingfishers
Andrew Hoy
Drawings by Famke Zonneveld………………………………………39

Pod Farm
Text and Drawings by Michael Maltas…………………………..44

Two Poems for the Earth
Mike Finn………………………………………………………………….54

The Dreams of Nature — Review of a Children’s Book
Joel Morrow …………………………………………………………..56

Spinach
Joel Morrow …………………………………………………………..59

A Portrait of the Artist …………………………………………………….65

Bio-Dynamic Activities

Demeter meets with the InternationalFederation of
Organic Agriculture Movements —Robert Steffen ………….66

Report on a Lecture by John Root,Sr……………………………71

Emerson College enlarges Bio-DynamicTraining Program ..74

Lifeline Produce Apprenticeship…………………………………..75

Building Fertile Landscapes — The Legacy of Peter Escher
Joel Morrow, with a Memoir by Kerryand Barbara Sullivan ………………..4

The Significance of Landscaping for Bio-Dynamics
Hilmar Moore and Alan York
Drawings by Famke Zonneveld …………………………………………………….12

Maintaining the Ecology of a Region —
The Finca Irlanda Biodynamic Coffee Plantation
Text and Photography by Tim Smith………………………………………………20

An Ecologist’s Year in the Wetlands of Louisiana
Mary Lee Plumb-Mentjes
Drawings by Famke Zonneveld ……………………………………………………27

Wave
Mary Caroline Richards ……………………………………………………………..32

Native American Agriculture, Trees, and Bio-Dynamics
Charles Garriott ………………………………………………………………………..33

Fazenda Palmeira-Ecological Farming on Five Thousand Acres
Marco Hoffman
Drawings by Famke Zonneveld …………………………………………………..37

A Letter from Portugal
Text and Photography by Jutta Espanca……………………………………….44

Ripping
Alex Podolinsky ………………………………………………………………………48

Our Experience in the Use of Ashes to Combat Couchgrass
Bernhard Hack ……………………………………………………………………….52

Some Notes on Evolution
Andrew Hoy ………………………………………………………………………….54

Sassafras
Peter Batzell ………………………………………………………………………….60

Greens All Year
Text and Photography by Harvey Lisle………………………………………..64

Chinese Cabbage
Text and Photography by Joel Morrow……………………………………..69

Celestial Meteorology, Part I
Dennis Klocek
Drawings by Famke Zonneveld …………………………………………..5

Bark
Text and Photos by Joel Morrow……………………………………….11

Redeeming 10 Year Old Apple Trees
Interviews with Biodynamic Orchardists…………………………….18

Making the Biodynamic Tree Paste
Peter Escher …………………………………………………………………28

A New Orchard on Long Island
Text and Photos by Carol Williams……………………………………31

Cereals and Crop Rotation — A Report
on Walter Goldstein’s Research
Maria Linder………………………………………………………………….40

Investigations Concerning Preparation 500
Will Brinton …………………………………………………………………44

Glencolton Farm, Ontario, Canada
Text and Photos by Richard Chomko……………………………….53

The Biodynamic Conference at Michael Fields
Working with Nature –
Hilmar Moore……………………………………………………………….59

Nitrogen and the Farm: Meditation and the Farmer
Herbert Koepf………………………………………………………………61

Active Seeing of the Biodynamic Preparation Plants
Mary Lee Plumb-Mentjes ……………………………………………..63

A Lifelong Commitment to Biodynamics
Hartmut Von Jeetze ………………………………………………………66

Preserving the Value of Manure
Will Brinton ……………………………………………………………….67

Orchard Management
Alice Bennett-Groh……………………………………………………….70

Ernest Daniel
Mathilde and Howland Vibber ……………………………………….73

The Future of the Market Gardener
Bob Gow…………………………………………………………………..3

Market Gardening in the Blue Ridge Mountains
Bob Gow ………………………………………………………………4

A Biodynamic Tour of California
Text and Photos by Rod Shouldice……………………………….13

A Plea to Biodynamic Growers to Save Seed
John Rahart …………………………………………………………….19

Lifeline Produce
Ernie Harvey……………………………………………………………24

Earthborn Produce
Joel Morrow…………………………………………………………..34

Mound Planting — Levels of Comprehension
Charlie Garriott
Illustrations by Famke Zonneveld………………………………..40

Elizabeth and Samuel Smith —
Being More Than a Market Gardener
Joel Morrow…………………………………………………………..47

Weeds and the Rehabilitation of the Soil
Beth Wieting
Illustrations by Famke Zonneveld………………………………..53

The Pepper — Metamorphosis and Cultivation
Text and Photos by Joel Morrow ………………………………58

The Astronomical Biography of a Storm
Dennis Klocek ……………………………………………………….64

Who is Looking After the Garden?
Text and Photos by Samuel Smith……………………………………..3

Tamil Nadu Theological Seminary
and the RuralTheological Institute
Barbara Booth…………………………………………………………….13

Farming with Legumes at Auroville in India
Text and Photos by Gregory ShultzBooth………………………..19

Aid as Obstacle: a Review
Joel Morrow………………………………………………………………27

Impressions of South Africa
G. Benjamin Bingham
Drawings by Famke Zonneveld……………………………………..35

The Valley Trust
Helen Zipperlin………………………………………………………….40

ImagesFrom an African Journey
Mark Patinkin
Drawings by Famke Zonneveld……………………………………45

Permanent Composting Beds for
Intensive Vegetable Production in Taiwan
Chris Steam and Chen Li ju………………………………………..53

A Letter From Biodynamic Extension
Clifford Kurz…………………………………………………………..62

Anne Mendenhall and Richview Farm
Joel Morrow…………………………………………………………..64

BlODYNAMlCS is BLOOMING in ONTARIO
Text and Photos by Rod Shouldice……………………………70

Bush Beans
Joel Morrow………………………………………………………….74

The Kimberton Hills Agricultural Training Course
An Apprentice Describes Kimberton Hills
Leslie Kline ……………………………………………………………….3

Kimberton Hills – An International Perspective
Barbara Booth …………………………………………………………6

Teaching Alternative Agriculture
Gregory Booth …………………………………………………………7

Pedagogy at Kimberton Hills
M.C. Richards………………………………………………………….10

History and place description
James Barausky ………………………………………………………13

On Details – A Letter to an Apprentice
Ann Mendenhall ………………………………………………………15

Warmonderhof
Text and Photos by Gijs Van DenBerg………………………..18

Thoughts on a Spiritual History of Agriculture
A Report of Two Lectures by Manfred Klett ……………………24

The BiodynamicCollege at Dottenfelder hof
An Interview with Manfred Klett ……………………………………32

An Apprentice’s Year at Meadowbrook Herb Garden
Susan Conger…………………………………………………………38

A Letter From Alex Podolinsky on BiodynamicTraining………46

Training in Biodynamic Farming and Gardening
at Emerson College
H.H. Koepf …………………………………………………………..48

Tablehurst: the training farm at Emerson College
An Interview with Walter Rudert ……………………………………53

An Apprentice at Gasconade Farm
Keith Richards……………………………………………………….59

A Listing of OtherTraining Possibilities ……………………………64

Broccoli
Text and Photos by Joel Morrow………………………………71

Chernobyl: A letter from northern Sweden
Liz Levine Nassen …………………………………………………..3

The Training of Perception
George Kuhlewind…………………………………………………..5

The Buddhist Farming of Masanobu Fukuoka
Joel Morrow ………………………………………………………..14

Cresset Farm
Joan Slater Moora ………………………………………………..24

The Earth and a Community
Paul Scharff…………………………………………………………34

Plaw Hatch — An English Cooperative Farm
Martin Novom…………………………………………………….40

Broome Farm
Joel Morrow …………………………………………………….50

The Beet
Joel Morrow ……………………………………………………..54

Organic and Biodynamic Agriculture in Australia
Alex Podolinsky …………………………………………………60

A Visit to Joe Francis’ Farm in Atlanta, Texas
Maria Linder …………………………………………………….68

California Road Show
Charlotte Dukich and Maria Linder……………………….73

Biodynamics And The Art Of Building…………………………..3

The Shambles Of Destroyed Molecules
Manfred Pietschmann
Drawings by Famke Zonneveld ………………………………6

A Letter To The Prime Minister
Ferdi Vondruska………………………………………………………9

Food Irradiation –
Health Risks And Environmental Hazards
Dawn Beverly……………………………………………………13

The Unknown Landscape
Joel Morrow
Drawings by Famke Zonneveld ……………………………25

Biodynamic Training In The Dominican Republic
An Interview with Mark Feedman and Chela Lightchild…31

Cresset Farm, Part II
Joan Moora
Illustrations by Famke Zonneveld…………………………42

Biodynamics And Conscious Beliefs
Jeshua Herb Eldridge………………………………………….52

In Memoriam: Michael Schuster
John Rohlmann and Joe Smillie …………………………….60

Celery
Joel Morrow …………………………………………………….66

Virginia Biological Farmers Conference
Text and Photos by Lyttleton Wood………………………72

Views On The Future Of Biodynamics
Anne Mendenhall …………………………………………………3

Water
M. C. Richards…………………………………………………….5

The Deer And The Yarrow Preparation
Joel Morrow
Illustrations by Famke Zonneveld…………………………….6

Owen Holder – The Bridge From Nature To Spirit
Joel Morrow, Louise Kaymen and MachadoMead…..20

Skillebyholm
John Gerhard …………………………………………………..32

A Market Garden In Northern Sweden
Liz Levine Nassen ……………………………………………..35

A Letter From Turkey
Richard Evans…………………………………………………..40

Alternative Agriculture In Holland
Peter Seely………………………………………………………41

Perry Court
Articles by J. Morrow and SusanBeedy ……………..48

Community Supported Agriculture
Jan VanderTuin
Photos by Patti Barrett ……………………………………..57

Corn
Joel Morrow
Illustrated by Famke Zonneveld ………………………..65

Board Meeting In California
Rod Shouldice………………………………………………..76

What Are The Paths We Can Take To Build
A New Perception Of Nature?………………………………..2

Symbiosis And The Biodynamic View Of Nature
Joel Morrow
Illustrations by Famke Zonneveld………………………..4

Clay Journal
M. C. Richards ……………………………………………..18

Insect And Plant – Two Poles Of A Single Being
Martin Croes
Illustrations by Famke Zonneveld……………………….20

A Course For Young Farmers In Dornach
Michael Wildfeuer ………………………………………….37

The Mystery Of Opal Whiteley
Joel Morrow
Illustrated by Famke Zonneveld………………………..44

The Quality Of Time
Hugh Ratcliffe ………………………………………………57

Plastic Tunnels…………………………………………………..60

Is The Midwinter Greenhouse
A Danger To Your Health?
A Report of Research at New Alchem.. ………………..66

Kale And Collards ……………………………………………74

Bedcare – Indoors And Outdoors
At The Fellowship Community
Paul Scharff and Lyn Barton
Drawings by Famke Zonneveld …………………………….3

Thistle Hill – Where Teamwork Gets The Job Done
Text and Photo by Lyt Wood……………………………..10

Mondragon – A path of social cooperation
Joel Morrow …………………………………………………..13

Dying Forests By Jochen Bockemuhl- A Review
Michael Wildfeuer …………………………………………..19

The First North American Conference
On Christianity And Ecology
Aina Barten …………………………………………………..21

Cresset Farm Part III
Joan Slater Moora ………………………………………….24

Peppertree Farm, Maui
Maria Linder and Joe Tooker……………………………34

A Visit To New Zealand
H.H. Koepf…………………………………………………..38

Insights From The Biodynamic
Advisor In New Zealand ……………………………………..44

Biodynamic Agriculture By
Alex Podolinsky — A Review
H.J. Courtney and Greg Booth…………………………47

Reflections On Visits To North Dakota
Clifford Kurz, Field Director ……………………………50

A Farmer’s Michaelmas
Margaret Will ……………………………………………….57

A Biodynamic Conference At New Harmony
Mark Trela…………………………………………………..59

Fennel
Joel Morrow
Illustrated by Famke Zonneveld………………………..60

Editorial —Deep Ecology……………………………………….2

The Responsibility Of The Farmer
At The End Of The 20th Century
Bernard Hack………………………………………………….5

Equisetum
Alice Wulsin………………………………………………….13

The Role Of The Wasp In The Ecosystem
Text and Drawings by Joel Morrow…………………..14

Earthborn Produce —Part II,
Learning The Tools Of The Trade
Ted Dobson………………………………………………….29

Branch Creek Farm
Joel Morrow…………………………………………………36

Cresset Farm —Part IV
Joan Slater Moora
Drawings by Famke Zonneveld………………………..49

A Biodynamic Preparation Workshop
Dennis Klocek
Photography by Patti Smith……………………………..55

Celeriac
Joel Morrow………………………………………………..59

A 50th Anniversary Editorial —
What Are We Doing in Biodynamics?
Dr. Hilmar Moore,
President of The Bio-Dynamic Association………………2

How Can The Biodynamic Work
In The Dominican Republic Be Continued?
Mark Feedman
Photos by Barbara Booth…………………………………….5

Seven Years In Belize
An Interview with Kathy and Joseph Dunsmoor
Drawings by Famke Zonneveld……………………………14

Organic Farms
Joel Morrow……………………………………………………24

Cresset Farm —Part V —Wheelchair In The Garden
Joan Slater Moora……………………………………………33

Berkshire Mountain Bakery—
The Art Of Natural Baking
Joel Morrow…………………………………………………..36

The West Coast Biodynamic Summer Conference
Maria Linder…………………………………………………..47

Working With Biodynamics In The Realm Of Life
Christa van Telligen………………………………………….50

A Letter Concerning Preparations 500 And 501
Alex Podolinsky………………………………………………56

Muskmelon
Joel Morrow
Drawing by Famke Zonneveld……………………………58

Spiritual Geography—The Earth Ensouled
Martin Croes
Drawings by Famke Zonneveld…………………………..3

The Metamorphosis Of The Animal
And Its Realization On The Biodynamic Farm
Trauger Groh
Photos by Joel Morrow……………………………………14

The Bones Of The Earth
Walther Cloos
Photos by Joel Morrow……………………………………24

Yarrow
Heinz Grotze
Drawing by Famke Zonneveld…………………………..32

A New Home For Old Cultivars
Joel Morrow………………………………………………….40

Potato
Joel Morrow
Drawing by Ann Harding…………………………………50

The Covelo Farm School
Joel Morrow…………………………………………………….3

The Covelo Farm Trip
Catherine Warnery…………………………………………..11

On The Farm
Susan Collins…………………………………………………..15

Whoever Thought I’D Plow Behind A Horse!
Mary Jane Di Piero…………………………………………..17

Gardening As A Subject In The Waldorf School
Text and Photos by GüntherHauk……………………….21

Little Creek Acres
Text and Photos by Joel Morrow…………………………29

Garlic—A Medicine Administered By Cooks
Joel Morrow
Drawing by Famke Zonneveld……………………………..37

Garlic-A Flower Essence Profile
Patricia Kaminski and Richard Katz………………………44

Biodynamics In New Zealand-Part 1
Text and Photos by Joe and SusanTooker……………..49

Introduction
Hilmar Moore……………………………………………………….3

50 Years Of Agriculture: A Navigational Check
Hartmut von Jeelze………………………………………………..6

Ruth Zinniker—A Life In Biodynamics
Hilmar Moore…………………………………………………….15

Biodynamics In The Past, Present And Future
Dr. Herbert Koepf………………………………………………22

Years Of Growth
Rod Shouldice……………………………………………………31

The Living Earth
Hilmar Moore
Drawings by Famke Zonneveld…………………………….34

What Biodynamics Has Meant In My Life
Sherry Wildfeuer……………………………………………….44

A Voice Out Of Oregon
Beth Wieting
Drawing by Famke Zonneveld……………………………..47

The Task We Face Today
Clifford Kurz ……………………………………………………55

A Natural Religion
Anne Mendenhall………………………………………………65

Reviewing The Biodynamic Farm At Asilomar
Joel Morrow……………………………………………………67

Editorial-Mothers And Others
Against Pesticide Abuse………………………………………………3

Can Nature Withstand The Pressures Of Industry?
An Interview with Soviet Zoologist Aleksey Yablokov
Drawings by Famke Zonneveld……………………………….5

Bringing Bread Back To The Country
Text and Photos by Alan Scott………………………………17

Biodynamic Citrus In Carpinteria
Text and Photos by Joel Morrow……………………………….25

Burrowing For Bakers-
Commercial Potato Growing At Lifeline
Text and Photos by Ernie Harvey………………………….34

Biodynamics In New Zealand—Part II
Text and Photos by Joe and SusanTooker……………..42

Workshop For Farm Advisors
Michael Jost……………………………………………………..53

A Homestead Farm In The Coastal Range
Text and Photos by Charles Martin……………………….55

Editorial
Anne Mendenhall…………………………………………….2

Thoughts On Drought-Proofing Your Farm —
A Biodynamic Approach
Walter Goldstein
Drawings by Famke Zonneveld………………………….4

A New Perspective on Ants
Text and Drawings by Joel Morrow………………….20

Barrel Compost and Other Biodynamic Techniques
A Workshop with Maria Thun
Anne Mendenhall………………………………………….36

A Working Visit at Kahumana
Text and Photos by Anne Mendenhall……………….44

Perspectives on the Biodynamic Preparations
Hugh Courtney……………………………………………..51

News from the Research Committee
Maria Linder………………………………………………..54

Winter Squash
Joel Morrow
Drawings by Famke Zonneveld……………………….57

Nutrient Cycles: The Substantial Basis
Of The Farm Organism
Will Brinton ………………………………………………………….2

You Cant Get There From Here
The Role of the Farm Wife and Other Musings
Asgar Elmquist……………………………………………………..18

The Crazy Quilt Of Farm Prices —
And Some Threads For A New Fabric
Christopher Nye…………………………………………………..26

Peppertree Farm
Anne Mendenhall………………………………………………….39

A Letter From The Dominican Republic
Barbara Shultz Booth…………………………………………….44

In Home Gardening Is The Preservation
Of A Small Portion Of The World
Beth Wieting………………………………………………………..50

The Ninth Grade Farm Practicum
Nick Franceschelli………………………………………………..57

Expectations Of Change
Beth Wieting……………………………………………………….60

The Dance Of The Stars
From The Viewpoint Of The Earth
Hazel Straker………………………………………………………..3

Bovine Milk Hormone —A Dairyman’s View
Michael Wildfeuer………………………………………………..28

Creating A Sense For The
Bovine Archetype Excerpts from Wolfgang Schad
Photos by Joel Morrow ……………………………………….32

The Onion
Joel Morrow……………………………………………………..46

The Plant. Volume II—The Flowering Plants
A Review of Gerbert Grohmann’s Book …………………….56

Radioactive Mushrooms
Two Articles from Komsomolskaya Pravda
Translated by Norman Precoda………………………………..61

Advent in Ontario ………………………………………………….2

Biodynamic Crop Rotations in Durham, Ontario
Joel Morrow…………………………………………………….9

A Sheep Project in Ontario
Dorothea Eppler……………………………………………..16

The Composting Approach to Manure
Agricultural Waste Management
William F. Brinton…………………………………………..20

A Composting Workshop with Harald Hoven…………..29

Stages of Development in Compost Piles
from Bochemiihl’s In Partnership with Nature……………42

The Disappeared
A Poem by Hugh Williams……………………………………44

Making Horn Manure BD#500
Nick Franceschelli………………………………………….46

Midwinter Biodynamic Conference
Nick Franceschelli…………………………………………50

Cabbage
Joel Morrow………………………………………………..55

Silica —Substance and Process
Dennis Klocek
Drawings by Famke Zonneveld…………………………..3

Brookfield Farm
Text and Photos by Joel Morrow………………………16

Socioeconomic Observations of a Farmer
Christoph Meier…………………………………………….27

Beekeeping—Ancient Art and Modern Crisis
Gunther Hauk ………………………………………………30

The Temple-Wilton Community Farm
Excerpts from their Newsletter, 1986 to 1990……….. 37

Alternative Development in Bread Baking
Conrad Rehbach …………………………………………54

Notes from the Midwinter Conference in Dornach
James Barausky……………………………………………60

The World in Your Salad —Cookstown Greens
David Cohlmeyer
Illustrated by Thomas Dannenberg……………………….2

Oriental Brassicas
Joel Morrow
Drawings by Farnke Zonneveld…………………………16

Some Helpful Ideas on the Use and Storage
of the biodynamic preparations
Peter Proctor
Illustrated by Welesly Binding……………………………26

Toward a Phenomenology of the Etheric World
Review of a Book of Essays
edited by Jochen Bochemuhl
Joel Morrow
Drawings by Famke Zonneveld………………………..42

Mad Cow Disease……………………………………………..55

A Special Morning
Lincoln Geiger………………………………………………59

Some Thoughts While Visiting Biodynamic Farms
Anne Mendenhall…………………………………………..61

Water —Sense Organ for the Life of the Earth
Jennifer Greene………………………………………………..2

Meetings with Dorothea von Jeetze
Joel Morrow………………………………………………….20

Understanding the Calcium Process in Agriculture
Walter Goldstein…………………………………………….30

On-Going Projects at
Michael Fields Agriculture Institute
Walter Goldstein…………………………………………….39

Peas—A Cover Crop from Prehistoric Times
Joel Morrow…………………………………………………55

A ST. JOHN’S FIRE
The Forms of Nature Flame Out as Visible Speech
Photography by Carol Duke
Text by Joel Morrow …………………………………………….2

UNCOMMON SPRINGS
A Few Examples Experienced by a Mobile American
Mary Lee Plumb-Mentjes
Drawings by Famke Zonneveld…………………………….16

CLAY AND DEEP ECOLOGY
The Renewal of Art Through Agriculture
M.C. Richards
Drawings by Famke Zonneveld……………………………..23

PARSNIP –
A MODERN LOOK AT AN ANCIENT PROFILE
Joel Morrow……………………………………………………..28

THE AGRICULTURE COURSE
AT HAWTHORNE VALLEY FARM
Nancy Jones………………………………………………………37

A VIRGINIA HOMESTEAD
Candy and Duke Coffin……………………………………….42

CONTROL AND MANAGEMENT
OF WILDLIFE CROP PESTS
Joe Tooker
Drawings by Famke Zonneveld…………………………….45

STINGING NETTLE
Signature of the World Circulation
Joel Morrow
Drawings by Famke Zonneveld………………………………..2

TOWARDS THE BIODYNAMIC HIVE
Text and Drawings by Geoffrey Burt……………………….18

GUIDED FERMENTATION OF VEGETABLES
Louise Frazier
Drawings by Famke Zonneveld………………………………31

THE ATMOSPHERIC TREE
Text and Drawings by Dermis Klocek……………………..44

THE "PROPER" PLACEMENT OF THE
BIODYNAMIC PREPARATIONS
IN THE COMPOST PILE, PART I
Hugh Courtney……………………………………………………57

GERM PLASM: SLAVE TRADE
OF THE 20TH CENTURY
Barbara Booth
Drawings by Famke Zonneveld…………………………………2

DOES BIODYNAMIC SEED PRODUCTION
HAVE A FUTURE IN NORTH AMERICA?
Nathan Corymb……………………………………………………15

BIODYNAMIC AGRICULTURE: A SERVICE
TO THE EARTH OR TO PREVAILING
ECONOMIC FORCES?
Greg Booth
Drawings by Famke Zonneveld………………………………..21

THE HIBERNIAN MYSTERIES AS THE
FOUNDATION OF BIODYNAMICS
LA. Rotheraine……………………………………………………..35

CONTROLLING FLIES WITHOUT CHEMICALS
Susan and Joseph Tooker
Drawings by Famke Zonneveld………………………………..39

NOTES ON NATURAL CONTROL AGENTS
Michael John Roboz………………………………………………48

AN AUSTRALIAN DOWSER’S EXPERIENCE OF 500
Steven Guth…………………………………………………………56

THE THERAPEUTIC POTATO
T. Osadchaya
Translated by Norman Precoda……………………………….63

BEYOND THE SECOND PHASE
OF SUSTAINABLE AGRICULTURE
Frederick Kirschenmann………………………………………………..2

AESCULUS, ANTLERS AND A SENSE
FOR THE FORCES THAT FORMED US
Text and Photos by Joel Morrow …………………………………18

BIODYNAMIC AGRICULTURE IN THE PHILIPPINES
A Report to Supporters of Ikapati. Farm
Nicanor Perlas ………………………………………………………….37

SWISS CHARD
Joel Morrow …………………………………………………………….53

COMMENTS ON AN AUSTRALIAN DOWSER
Harvey Lisle …………………………………………………………….58

BIODYNAMIC AGRICULTURE:
A SERVICE TO THE EARTH?
A Letter from Dennis Dietzel…………………………………………60

NETTLE COMPONENTS AND
THEIR USE IN MEDICINE
Edward Alstat……………………………………………………………62

A NEW CSA SEEKS AN
EXPERIENCED BIODYNAMIC GROWER
Deonne Oivis…………………………………………………………….63

CAN GLOBAL SOIL EROSION BE REVERSED?
Barbara Bootli…………………………………………………………….2

ROCK HILL BAKEHOUSE
Text and Photos by Joel Morrow………………………………….16

LA ROSE ET LA PASSIFLORE
Dominique Guillet……………………………………………………….28

THE FOURTH ANNUAL BIODYNAMIC CONFERENCE
Nicholas Franceschelli…………………………………………………30

JERUSALEM ARTICHOKE
Joel Morrow……………………………………………………………..36

A FIELD ADVISOR’S NOTES
ON JERUSALEM ARTICHOKE
Michael Jost………………………………………………………………41

FROM THE BIODYNAMIC ADVISORY FILES:
NIEWENDORP FARM
Michael Jost……………………………………………………………..42

BIODYNAMIC ROTATIONS FOR
DRY/HUMID LIGHT SOILS
Michael Jost……………………………………………………………..53

PLANTS ASSIST GEOLOGISTS
A. Galin
Translated from tfie Russian byNorman Precoda…………….59

EDITORIAL…………………………………………………………………2

BIRDS IN THE FARM ECOSYSTEM
Barbara Booth
Drawings by Famke Zonneveld……………………………………6

PODOLINSKY’S ACTIVE PERCEPTION
Joel Morrow ………………………………………………………….34

THE VIEW FROM WOOLWINE
Nick Franceschelli …………………………………………………45

THOUGHTS ON THE OAK BARK PREPARATION
Joel Morrow
Drawing by Famke Zonneveld …………………………………..50

A LETTER ON DOWSING
Dennis Klocek ………………………………………………………57

AN INTERPRETATION OF GOTH’S EXPERIENCE
Harvey Lisle ………………………………………………………….60

EPIDEMIC OF STRESS
I. Brekhman
Translated by Norman Precoda ……………………………….62

ECOCIDE IN THE USSR
Review by Joel Morrow
Illustrated by Famke Zormeveld …………………………………2

IN THE HANDS OF WILLEM KIPS
Richard M. Ketchum ……………………………………………..19

THE HIBERNIAN MYSTERIES AS
THE FOUNDATION OF BIODYNAMICS
L. A. Rotheraine …………………………………………………..32

TESTING THE LUNAR CALENDAR
Nick Kollerstrom ………………………………………………….44

TOMATO
Joel Morrow ………………………………………………………49

THE ONION RIDS ONE OF PAINS
Y. Laptyev
Translated by Norman Precoda …………………………….63

Brussel Sprouts
By Joel Morrow …………………………………………….13

Sustainable Cut Flower Production
By Paul Sansone and Susan Vosburg…………………24

Earthly Comet
Horsetail as source of cosmic energy
in Biodynamic preparations.
By Anna Bond………………………………………………24

Nutrition
Compass of life forces.
By Barbara Kaiser…………………………………………29


DEPARTMENTS

A NEW LOOK
Editors’ Open House……………………………………………1

LETTERS………………………………………………………….2

OFFERINGS…………………………………………………….5

BD NEWS………………………………………………………..6

BD Preps
Josephine Porter Institute……………………………………10

RESEARCH……………………………………………………12

CALENDAR…………………………………………………..32
Biodynamic Happenings

CLASSIFIEDS……………………………………………….33
Apprenticeships, Farms for Sale/ Lease

Biodynamics and the Closing of the Gap
By Andrew Lorand……………………………………..12

Evolution of Cattle on Mid Heaven Farm
By Dewane Morgan…………………………………….17

Golden Origins
Introduction of the Golden Delicious.
By Gary Nottingham……………………………………23

Biodynamic Farming in Italy
Photos and Story
by Anne Mendenhall…………………………………..25


DEPARTMENTS

EDITOR’S NOTEBOOK………………………………..1

LETTERS……………………………………………………..3

BD NEWS……………………………………………………7

MICHAEL FIELDS……………………………………….9

BD Preps
Josephine Porter Institute………………………………..11

JOEL MORROW
Leeks…………………………………………………………27

CALENDAR
Biodynamic Happenings………………………………..29

CLASSIFIEDS…………………………………………..30
Apprenticeships, Farms for Sale/ Lease

Furthering Biodynamics in Russia
by Trauger Groh…………………………………………..8

Biodynamic Seed Saving
by Nathan Cormyb…………………………………….15

A Few Long Furrows on Horsedrawn Tillage
by Eric Nordell…………………………………………20

Rutabagas
by Joel Morrow………………………………………..25

Bio-Dynamic Farming Practice
Book Review by Dr. Herbert Koepf…………….28

Departments

From The Executive Director……………………… 2

Letters To The Editor…………………………………3

Bio-Dynamic Association……………………………6

Josephine Porter Institute……………………………7

Michael Fields Institute…………………………….11

Demeter Association……………………………….12

Calendar………………………………………………32

Classifieds…………………………………………….33

Soil Quality and Financial Performance
of Biodynamic and Conventional Farms in New Zealand
By John P. Reganold, et al FromScience………………….15

Biodynamic Research Circle Uncovers Deliberate
Errors In German Government Study
By Judith Krischik From Das Goethaneum…………………22

The Moon and Storm Cycles
By Dennis Klocek…………………………………………………23

Shining Stars: Profiles of Biodynamic Farms and Gardens
Anderson Valley Farm
By William Thompson From Delicious!…………………….26

Departments

From The Executive Director/Letters …………………………….2

Bio-Dynamics In The World………………………………………..4

Josephine Porter Institute…………………………………………….7

Demeter Association………………………………………………….8

Advisory Committee A Photo Essay……………………………11

Calendar………………………………………………………………..29

Positions/ Situations…………………………………………………30


The Heritage of Corn
By Walter Goldstein………………………………………..10

Kohlrabi
By Joel Morrow……………………………………………..23

A Few Long Furrows
A Few Beautiful Photos
By Eric Nordell……………………………………………..25

Shining Stars: Profiles of Biodynamic Farms and Gardens
Kimberton Community Supported Agriculture:
This Farm Cooperative Feeds 160 Families
By Jane Pepper From Green Scene………………….26


Departments

From The Executive Director…………………………………2

Bio-Dynamic Advisory Committee…………………………3

Demeter Association……………………………………………8

Josephine Porter Institute………………………………………9

Calendar………………………………………………………….31

Positions/ Situations……………………………………………32

High-Tec Composting With Evolutionary Forces:
William Brinton’s Maine Business
By Judith Krischik From Das Goethaneum……….8

Pot Experiments On The Effects
Of Compound Preparations
By Herbert H. Koepf and Cheryl Weisz…………..13

Shining Stars: Profiles of Biodynamic Farms and Gardens
Evergreen Elm’s Biodynamic Garden Nourishes
Residents and Community
By Jean W. Yeager……………………………………..18

Seasonal Vegetable Fare From Garden To Table
By Louise Frazier……………………………………….22

Departments

From The Executive Director……………………………..2

Bio-Dynamic Association News…………………………3

Bio-Dynamic Advisory Committee……………………..4

Josephine Porter Institute………………………………….6

New Members……………………………………………..26

Resources……………………………………………………27

Biodynamic Training………………………………………29

Positions/ Situations………………………………………31

Calendar…………………………………………………….3270 Years Since Koberwitz
Courage In Knowing, Enthusiasm In Doing
By Manfred Klett The Goetheanum……………………………………9

Do We Really Know What We Are Doing?
By Ehrenfried Pfeiffer ExcerptedFrom Biodynamics, 1958……..11

A Report On The 1993 Summer Seminar,
The Workings Of Light In Nutrition
By Betsy Cashen, R.D.
For the Anthroposophic NutritionWorking Group…………………12

The Hibernian Mysteries As
The Foundation of Biodynamics Part III
By L.A. Rotheraine………………………………………………………….14

Shining Stars: Profiles of Biodynamic Farms and Gardens
Flower Farm For The ’90s: High-tech, But Biodynamic
By Lynn Byczynski From Growing ForMarket…………………….19

The Bio-Dynamics Of Seasonal Vegetable Fare
From The Garden To The Table
By Louise Frazier……………………………………………………………25

Departments

From The Executive Director………………………………………………….2

Bio-Dynamics In The World…………………………………………………..3

Bio-Dynamic Advisory Committee…………………………………………..6

Josephine Porter Institute……………………………………………………….6

Demeter Association…………………………………………………………….8

New Members…………………………………………………………………..28

Bio-Dynamic Training………………………………………………………….29

Positions/ Situations…………………………………………………………….31

Calendar…………………………………………………………………………..31

Errata……………………………………………………………………………….32Biodynamics And Bio-technology
Manipulating Life A Public Symposium
On Bio-Technology In Amsterdam
Translation By Catherine CreegerFrom Das Goetheanum………8

Highlights From The 70th Anniversary
Conference, Dornach Switzerland
By Hugh Williams………………………………………………………….13

Shining Stars: Profiles of Biodynamic?
Farms and Gardens
Ta S’ina Tokaheya Project
Biodynamics in the Native American Culture
By Jean Yeager…………………………………………………………….19

Decentralized Composting for a High-Density Nation
The Bavarian Ebersberg Farm-Scale Model
By Richard Brinton and William F.Brinton, Jr.
From Compost Matters………………………………………………..23

Whole Grain Cookery From The Garden To The Table
By Louise Frazier…………………………………………………………27

Departments

From The Executive Director……………………………………………….2

Bio-Dynamics in The World………………………………………………..3

Bio-Dynamic Advisory Committee……………………………………….6

Josephine Porter Institute……………………………………………………7

Resources……………………………………………………………………..18

Calendar……………………………………………………………………….31

Positions/ Situations

Community Supported Composting
By Will Brinton…………………………………………………………14

Biodynamics And Bio-technology
A View On Nature and Heredity
By Lincoln Geiger
Industry News Regarding Bio-technology………………………26

From The Garden To The Table
Complements Of The Season:
Green Herbs and Edible Flowers
By Louise Frazier………………………………………………………31

Departments

From The Executive Director…………………………………………….2

1994 Conference……………………………………………………………3

Bio-Dynamics In The World…………………………………………….4

Bio-Dynamic Advisory Committee…………………………………….8

Josephine Porter Institute……………………………………………….10

Resources……………………………………………………………………11

The Demeter Association……………………………………………….12

New Members……………………………………………………………..33

Course Notes………………………………………………………………34

Calendar……………………………………………………………………..35

Positions / Situations……………………………………………………..36

Shining Stars: Moore Ranch A Profile
Of The Conference Farm Tour Host Farm
Veggies Au Nautrel
By Robin Greene, Los Angeles Times………………………..4

Compost Matters
Standards For Compost Stability Through
The Dewar Self Heating Test
By Woods End Research Laboratory……………………..10

Biodynamic Gardeninig
A Living Relationship With The Spirit Working In Nature
Weather Cycles
By Beth Wieting…………………………………………………..12

Community Supported Composting
Programs Awarded Grants in PA and NY…………………….16

Biodynamic Seed initiatives
Reports From Hugh Williams, BarbaraScott
and Nathan Corymb……………………………………………..18

From The Garden To The Table
In Search Of Bread
By Wolfgang Rohrs………………………………………………27

Departments

From The Executive Director……………………………………….2

1994 Conference Agenda……………………………………………3

Resources………………………………………………………………..5

Bio-Dynamic Advisory Committee………………………………..6

Josephine Porter Institute…………………………………………….8

Michaei Fields Agricultural Institute……………………………….9

Bio-Dynamics In The World………………………………………30

Calendar…………………………………………………………………31
.
Positions/Situations…………………………………………………..32

Community Supported Agriculture
Can It Become The Basis
For A New Associative Economy?
By Gary Lamb, Threefold Review………………………………8

Biodynamic Gardening
A Living Relationship With
The Spirit Working In Nature
Soil Preparation For The Gardener
By Beth Wieting……………………………………………………16

Shining Stars:
Profiles of Biodynamic Farms and Gardens
Zinniker Farm
By Linda Godfrey Photos By PhilBonyata
From The Week, Delvan, Wisconsin………………………..20

From The Garden To The Table
More In Search Of Bread
By Wolfgang Rohrs……………………………………………….24

Departments

From The Executive Director………………………………………..2

Letters To The Editor………………………………………………….3

Resources…………………………………………………………………4

Bio-Dynamic Advisory Committee………………………………..5

Josephine Porter Institute…………………………………………….6

Apprentice Inquiries………………………………………………….26

New Members………………………………………………………..27

Calendar………………………………………………………………..28

Positions/Situations………………………………………………….28


Towards Wholeness
Balancing Masculine and Feminie Qualities
By Barbara Booth…………………………………………………………3

Demeter and Persephone
The Mysteries of Eleusis
By Beth Wieting…………………………………………………………..7

The Control of Plant Pathogenic Fungi
By Use of Compost Teas
By William F. Brinton, Ph.D.
Woods End Research Laboratory………………………………….12

Biodynamic Preparations And Future Evolution
By Dr. Manfred Klett
From a talk made during the Association’s
October 1994 Annual Conference inOak View, CA………..16

The Hibernian Mysteries
As The Foundation of Biodynamics Part IV
By L.A. Rotheraine…………………………………………………….23

Departments

From The Executive Director……………………………………………..2

Resources …………………………………………………………………….11

Biodynamic Training ……………………………………………………….26

Positions / Situations………………………………………………………..29

Calendar……………………………………………………………………….32


French Intensive/Biodynamic, Biointensive or Biodynamic®?
A Profile John Jeavon’s Biointensive Mini-farming………………………..9

Shining Stars: Propfiles of Biodynamic® Farms and Gardens
Grapes Fit For The Gods: Gena Nonini
By Jean Yeager……………………………………………………………….12

How To Use The Stella


News From Regional Associations
Northern California: On Gardening Teachers’ Initiative
and the use of BD Preparations at the
Sacramento Waldorf School
Ontario, Canada: On Compost Teas, and Biodynamics —
A Way of Life
Compiled From Newsletters…………………………………………………………6

Nicapor Perlas Honored For
Biodynarpic Work in tbe Philippines……………………………………………..11

Tbe Reform of Agriculture as tbe First Step in
The Reform Of Contemporary Spiritual Life
By Mark Feedman……………………………………………………………….15

International Derpeter/ Biodynarpic Conference
By Nancy W. Jones Keiser……………………………………………………19

TECHNICAL NOTES:
Seeds & Their Size
By Heinz Grotzke………………………………………………………………..21

Birds Of Prey Assist Farmers/Gardeners
By Chuck Ingels, SAREP……………………………………………………..23

Biodynamic Preparations Calendar
Calendon BD Chapter, Canada………………………………………………….26

Departments

From The Executive Director………………………………………………………2

Letters To The Editor………………………………………………………………..3

Resources……………………………………………………………………………..27

Calendar Of Events ………………………………………………………………..29

Positions/Situations………………………………………………………………….29


News From The Regions
From The Bio-Dynamic News of Southern California…………………..4

Compost? Or Biodynamic Compost?
By Hugh J. Courtney
Reprinted From The Josephine Porter Newsletter………………………..5

Recipes From The "Julia Child" Of Compost
From The Compost "Cookbook" Of William Brinton
By Jean Yeager…………………………………………………………………10

SHINING STARS: Profiles Of Biodynamic Farms & Gardens
Angelic Organics Finds Appreciative Audience
Reprinted from Growing For Market.………………………………………11

Internship Report
Angelic Organic’s Intern Catalog
Nine Northeast Farms Offer Associative Training…………………………14

Seed Growing
By Heinz Grotzke………………………………………………………………19

Dynamic Meeting Fare
From The Garden To The Table
By Louise Frazier……………………………………………………………..30

Departments

From The Executive Director……………………………………………………2

National Conference Announcement………………………………………….3

Josephine Porter Institute………………………………………………………..9

Resources Calendar…………………………………………………………….27

Positions / Situations
In Memorium……………………………………………………………………..28


"Tbe Soil And The Seed"
Details Of The November 1995 Annual
Conference In Santa Fe…………………………………………………………2

Losing Tbe "Rights" To Seeds — How Did
We Get Here? Where Do We Go Next"
By Nicholas Lindholm
Reprinted From The Maine Organic Farmer’s News………………..5

Seed and Soil Health
By Heinz Grotzke
Reprinted From Biodynamics………………………………………………10

Cornpostigg Leaves
How To Make A High Quality Soil Amendment
By Chris Steam, Josephine PorterInstitute…………………………13

SHINING STARS: Profiles Of Biodynamic Farms & Gardens
Biodynarnic Production and Education
In the B Bar Guest Ranch, Emigrant, Montana
By Woody Wodraska……………………………………………………15

Community Composting Field Day
September 23rd, Kimberton, PA………………………………………….23

Waldorf Scbools Are "Planting The Future"
Reprinted From American Horticulturist……………………………..24

"The Medicinal Art Of The Kitchen:
Lactic-Acid Fermentation of Vegetables
From The Garden To The Table
By Louise Frazier…………………………………………………………25

Departments

Josephine Porter Institute…………………………………………………..13

Letters To The Editor……………………………………………………….28

Calendar Of Events…………………………………………………..31- 32

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups

CASE STUDY: The Renewal Of Community
Through The Renewal of Agriculture
Reprinted From Acres, USA
By Jean Giblette…………………………………………………………5

What Will Mankind Bring About
By Trying To Control Heredity?
"The Fundamentals of the DNA Worldview"
Reprinted From Society For The Evolution Of Science
By Jaap van der Wal………………………………………………..10

SHINING STARS: Profiles Of Biodynamic Farms & Gardens
Part 2: Biodynarnic Production and Education
In tbe B Bar Quest Ranch, Emigrant, Montana
By Woody Wodraska……………………………………………..15

Report on the 1995 Meeting of the
Conference for International DEMETER
-Affairs in Jarna, Sweden
From The Stirring Stick
By Christoph Altemueller………………………………………..20

Excerpts From Louise’s Leaves:
"Thanksgiving" and "Festive Fare"
By Louise Frazier………………………………………………….25

AIDs Of Tge Future?
From The Stirring Stick
By Christoph Altemueller……………………………………….27

Farming With Heart
By Bailey Stenson, Happy Heart BiodynamicCSA……29

Departments

From The Executive Director………………………………………4

Resources …………………………………………………………….13

Welcome New Members…………………………………………14

Letters To The Editor………………………………………………24

Positions & Situations………………………………………………30

Calendar Of Events…………………………………………………32

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


Report From "The Soil And The Seed" Conference……………3

At Issue: Biodynamic Seed Growing
By Heinz Grotzke……………………………………………………6

Musings On The Organic Food Production Act of 1990
Compiled By Jean Yeager………………………………………10

Biodynamics In The World …………………………………………15

Tbe Hibernian (Irish) Mysteries As The
Basis For Biodynamics (Part V)
By LA. Rotheraine……………………………………………….18

"501 Ratatoaille" Tomato Seeds
By L.A. Rotheraine
Master Gardener, Evergreen Elm………………………………..22

Childhood Nutrition
From The Garden To The Table
By Louise Frazier………………………………………………..25

Connunity Supported Composting
SARE Grant Final Report
By Scott Chasky Quail Hill Farm…………………………..27


Departments

From The Executive Director………………………………………2

Biodynamics In The World………………………………………..15

Short Reports…………………………………………………………24

Letters To The Editor ……………………………………………..29

Training Program News …………………………………………..31

Calendar Of Events…………………………………………………32

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


In Defense Of "Old Fashioned" Training
From BIODYNAMICS Issues 122 and 123 (1977)
By Hartmut von Jeetze……………………………………………………..3

A Report From The "Soil And The Seed" Conference
Greennouse Propagation: Soil Mixtures
By Uli Hack…………………………………………………………………..6

Seed Celebrations
Creativity As A Path Of Social Transformation
By Patricia Coe………………………………………………………………7

Chromatography Today
By Dr. James D. Lederer
Life Forms Biotechnology……………………………………………………10

SHINING STARS: Profiles Of Biodynamic Farms & Gardens
Brooke Farm: Agriculture From The Heart
By Faye Whitney Lussier
Reprinted From The Shelburne Falls and West County News….15

NEW SERIES: Biodynamics Around The Home
Six Garden Basics
By David Andrew Schwartz
Using Biodynamic Preparations In The Backyard
Or Apartment Balcony Garden
By Johanne Kleinsasser………………………………………………….16

How Healing Takes Place
In God’s Creation, Today Called Nature
By Bernard Hack………………………………………………………….19

Up-Coming Events Of Note
"In Good Taste" – Cooks Conference
Northeast Farmer’s Composting Workshop
Thomas Farm CSA Now Forming……………………………………….22

1995 Index Of Articles – Issues 197-201………………………………24

From The Garden To The Table
Cooking For 9 to 12 Year Olds
At The Hawthorne Valley Dining Hall
By Pamela C. Perkins
Hawthorne Valley Dining Hall……………………………………………..27


Departments

From The Executive Director……………………………………………….2

Resources ………………………………………………………………………9

Josephine Porter Institute…………………………………………………..20

Michael Fields Agricultural Institute …………………………………….21

Positions And Situations…………………………………………………….29

Calendar Of Events………………………………………………………….30

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


The Cow
Organism Or Commercial Bioreactor?
By Craig Holdrege………………………………………………………3

Biological Planning
From Holistic Resource Management Guidelines
By Allan Savory…………………………………………………………7


Leading The Child To Love The World
How Do We Relate The Practical Work Of The Garden
To The Growing Child?
By Ronni Sands
Summerfield Waldorf School…………………………………………..11


"Shining Stars: Profiles Of Biodynamic Programs"
NEWFARMS New Program
By Greg Schultz
Director, NEWFARMS………………………………………………..15

The Aquarian Project
A Sustainable Prototype Community Bringing Man
and Nature Back Together In Harmony
By Bruce Ewing……………………………………………………..19

Biodynamics Around The Home
What Is A Garden Path?
By David Andrew Schwartz……………………………………..22

From The Garden To The Table
Fair Spring — Spring Fare
By Pamela C. Perkins……………………………………………..24


Departments

From The Executive Director…………………………………………2

Resources……………………………………………………………..,…10

Positions And Situations………………………………………………27

Calendar Of Events……………………………………………………28

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


Practical Biodynamic Seed Growing
Conference Information
September 13-15 • Loveland, Colorado………………………3

Two Technologies And The Guardians Of Nature
Edited from a lecture by William Brinton, PhD……………..4

Animals In Agriculture National BDA Conference
November 1-3, 1996 • Minneapolis, MN …………………11

Homeopathic Medicine On The Farm – Resources
By C. Edgar Schaeffer, V.M.D……………………………11

Stock Health
Reprinted From "Harvests"
By Ian Buckingham…………………………………………..13

21 Points On Stock Health
Reprinted From "Harvests"
By Peter Proctor……………………………………………..15

Primary And Secondary Biodynamic® Field Sprays
By Anne Mendenhall………………………………………..16

Biodynamics, Water, Aquaculture
A Call For Exploration………………………………………….18

Rudolf Steiner and Biodynamics – Part I
By Marie Nord……………………………………………………19

Flowforms In The Greenhouse – A Preliminary Report
By Woody Wodraska……………………………………..23


Departments

From The Executive Director………………………………….2

Resources…………………………………………………………10

Positions And Situations………………………………………27

Calendar Of Events…………………………………………….28

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


"The Whole Farm"
1996 Annual Conference Minneapolis, MN…………………3

Upcoming Regional Conferences
Also See Page 30 For More Details…………………………..5

"Scientific Evidence" Of Homeopathy
By C. Edgar Schaeffer, V.M.D…………………………….6

Veterinarian Association On "Mad Cow" Disease………..7

Rudolf Steiner on "Mad Cow" Disease
From HEALTH AND ILLNESS, Jan. 13, 1923…………9

Threefold Foundation Initiates Biodynanmic Training ….10

Biodynmics & Worldwide Nutrition Research……………11

THE STIRRING QUESTION
Flowforms Revisited
By Anne Mendenhall Research
Comparison Of Stirring Methods
By Freya Schikkor
Reprinted From Star & Furrow…………………………….17

Rudolf Steiner and Biodynamics — Part 2
By Marie Nord………………………………………………23

Points Of Tending
Biodynamics At Home
By David A. Schwartz……………………………………..25

Straw Into Gold: Kindergarten Harvest
From The Garden To The Table
By Pamela C. Perkins………………………………………26


Departments

From The Executive Director …………………………………2

Welcome New Members……………………………………..10

Positions And Situations……………………………………….31

Calendar Of Events…………………………………………….32

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


1997 Community Supported Agriculture Conference –
January 17-19 – Kimberton, PA
"Urgent Questions In Apprenticeship, Training and Education"………3

Upcoming Regional Conferences
Also See Page 32 For More Details ……………………………………….3

Rudolf Steiner and Biodynamics — Part 3
By Marie Nord……………………………………………………………….4

Biodynamic Seed Conference and A Visit to Turtle Tree Seeds…..13

Biography of a Fruit Tree
By Anne Mendenhall………………………………………………………15

Natural Veterinary Homeopathic First Aid Kit
By C. Edgar Schaeffer, V.M.D………………………………………..17

Musings on the Organic
Food Production Act of 1990 — Continued
By Jean W. Yeager……………………………………………………….18

Winter Work and Contemplation
Biodynamics At Home
By David A. Schwartz…………………………………………………..20

Star Child – The Birth of Light Within
From The Garden To The Table
By Pamela C. Perkins…………………………………………………..22

Index of Articles 1996
Issues 203 – 208……………………………………………………………..26

SPECIAL INSERT:
Seed Meditations Building "Life Forces" In Children

Departments

From The Executive Director……………………………………………….2

Positions And Situations…………………………………………………….30

Calendar Of Events…………………………………………………………..32

Inside Back Cover
Directory Of Regional Groups


Water as Our Helper in the Task of the Rejuvenation of Agriculture
By Jennifer Greene
Water Research Laboratory, BlueHill, Maine……………………………4

Re-Building Rural Commnunities
By Fred Kirschenmann………………………………………………………….6

Announcing the Formation of an Initiative Circle
for Biodynamic Seeds in North America……………………………………..16

Mid-Winter Cookery
Fire Forces of the Heart
From The Garden To The Table
By Pamela C. Perkins…………………………………………………………17

The Hibernian (Irish) Mysteries as the
Foundation of Biodynamics (Part VI)
By L.A. Rotheraine
Evergreen Elm’s Master Gardener…………………………………………21


Departments

From The Executive Director……………………………………………………..2

Letters To The Editor……………………………………………………………….3

In Memorium Ingrid Starke Buchinger…………………………………………5

Positions And Situations………………………………………………………….30

Calendar Of Events……………………………………………………………….32

Directory Of Regional Groups……………………………InsideBack Cover

The Decay of Farming
by Kirk L. Gadzia………………………………………………………6
Resource Management Services

Mowing; Shredding, & Cultivation for High Value Crops
by Eugene Canales
Ferrari Tractor……………………………………………………………..11

The BD Planting Calendar in 1997 Moon/Saturn Rhythms
by Hugh J. Courtney…………………………………………………15
Director, Josephine Porter Institute
for Applied Biodynamics, Inc

A Legacy of CSA: Robyn Van En Remembered
by Kathy Lawrence………………………………………………….16

Initial Considerations for the
Aspiring Biodynamic Market Gardener
by Bruce Blevins Lookout Farm………………………………….17

The End of Reductionism: Science and the 21st Century
by William F. Brinton………………………………………………..20
Woods End Research Laboratory

Departments –
From the Executive Director…………………………………………….1

From the Editor……………………………………………………………..2

Reviews……………………………………………………………………..24

News…………………………………………………………………………25

CSA………………………………………………………………………….26

Positions and Situations…………………………………………………28

Directory of Regional Groups (inside rear cover)


Principles of Biodyiiaraic Viticulture
Alan York……………………………………………………….2

Compost Practices for Control of
Grape Powdery Mildew (Uncinula necator)
Andreas Trankner and William Brinton
AUC-Comultants BONN Germany
Woods End Research Laboratory MAINEUSA…..7

Nine Lectures on Bees
Rudolf Steiner……………………………………………….14

"Tips" For Building a Successful CSA
Steve Moore
Moore Ranch CSA……………………………………….16

Spreading Soil Amendments
Eugene Canales
Ferrari Tractor……………………………………………..18

Soil Fertility in Sustainable Low Input Farming Part 1
Dr. Herbert H. Koepf …………………………………..20

The Nature of Forces
By Hugh Lovel
Union Agricultural Institute……………………………..23

The Keeping of the Beautiful Earth
Drawn from the writings of
Liberty Hyde Bailey and A.J. Downing…………………26

Recommendations for Working with Crops,
Sequential Spraying, and Ashing
Hugh Courtney
Director, Josephine Porter Institute
of Applied Biodynamics………………………………..31


Departments

Biodynamic Associations (inside front cover)

From the Editor 2

Beneficial Birds 5

Cover Crops and Green Manures13

Positions and Situations32

Ceago Vinegarden at the McNab Ranch
Mendocino County, California, USA…………………………………….1
by Alan York

Kohn Properties
Redwood Valley, California, USA
Biodiversity in Viticulture…………………………………………………….6
by Jim Kobol

Elixir Farm, Brixey, MO
Late Spring 1997…………………………………………………………….10
by Vinnie McKinney

Sustainability of Modern Composting
IntensificationVersus Costs & Quality………………………………….13
by William F. Brinton, Jr., WoodsEnd Research Laboratory

Articulated Tractors…………………………………………………………20
by Eugene Canales, Ferarri Tractor

Integrating Animal Husbandry in Sustainable
Low Input Farming………………………………………………………….22
by Dr. Herbert H. Koepf

The Nature of Forces………………………………………………………25
by Hugh Lovel

Nine Lectures on Bees…………………………………………………….28
by Rudolf Steiner


Working with Preparation 500 (Part 1) ………………………………………1
by Alan York, editor

Astragalus Membranaceous
An Easy-to-Grow Nitrogen-Fixing Immunostimulant…………………….4
by Vinnie McKinney, Elixir FarmBotanicals

Building Quality Soil……………………………………………………………….5
by John Doran, Soil Scientist, USDA-ARS,
University of Nebraska, Lincoln,NE

West Coast Biodynamic Conference Announcement……………………9

On Manure, Liquid Manure, Compost,
and the Biodynamic Preparations……………………………………………10
Christoph F. Meier, Operator ofFinca Girosal
and BDA Board member

Can Cultural or Accumulated Fertility be Measured?…………………12
by Dr. Herbert H. Koepf

A CSA Production Planning Tool………………………………………….14
by Stephen F. Moore, Moore RanchCSA

Weeds…………………………………………………………………………….18
by Anne Mendenhall, Director ofthe Demeter Association, Inc.

East Coast Biodynamic Conference Announcement…………………19

Nine Lectures on Bees (Lecture III)……………………………………..21
by Rudolf Steiner

A Basic Guide for Interpreting Soil Test Values………………………27
Woods End Research Laboratory

Recommendations for Working with Crops,
Sequential Spraying, and Ashing………………………………………….32
by Hugh Courtney, Director,Josephine Porter Institute
of Applied Biodynamics

Biodynamic News, Announcements and Letters to the Editor…..34

Dynamic Chemical Processes Underlying
BD Horn Manure (500) Preparation……………………………………………………..1
by Wm. F. Brinton, Jr., Woods EndResearch Laboratory

The Lesson of the One-horned Cow…………………………………………………….5
Dee W. Hock, Founder and CEO Emeritus:
VISA USA and VISA International

Goldenseal……………………………………………………………………………………..11
by Lavinia McKinney, Elixir FarmBotanicals Illustration by Peggy Duke

Plant Biodiversity and Pest Management
in a Northern California Vineyard……………………………………………………….12
by Clara I. Nicholls, Departmentof Entomology, UC Davis,
Michael P. Parrella, Departmentof Entomology, UC Davis,
Miguel A. Altieri, Center for BiologicalControl, UC Berkeley

Growth and Fruiting of Red Raspberry………………………………………………..14
Malcolm N. Dana and Miltiades Vasilakakis
Department of Horticulture, Universityof Wisconsin – Madison

Plant Nutrients and Nutrient Balance
in Alternative Low-Input Systems………………………………………………………16
by Dr. Herbert H. Koepf

Nine Lectures on Bees (Lecture IV)…………………………………………………..19
by Rudolf Steiner

Spader Tech………………………………………………………………………………….25
by Eugene Canales, Ferrari Tractor,CLE.

Rudolf Steiner: A Biographical Introduction for Farmers…………………………29
by Hilmar Moore

Letters to the Editor, Biodynamic News, Announcements……………………….34

Contents
Living Compost, Living Carbon…………………………………………………….1
William F. Brinton, Jr.
Woods End Research Laboratory

Nozzling for Field Sprays 500 and Barrel Compost………………………….4
by Alan York

Basics of Training and Pruning………………………………………………………5
by Dr. Stephen C. Myers
Department of Horticulture, TheUniversity of Georgia

Collecting Aphid Predators and Parisitoids For Your Garden……………10
by Michael Roboz

Nine Lectures on Bees (Lecture V)……………………………………………..12
by Rudolf Steiner

St. John’s-wort (Hypericum perforation)………………………………………16
by Lavinia McKinney

Agriculture and the Evolution of Consciousness……………………………..17
by Hilmar Moore

Moon in Opposition to Saturn……………………………………………………20
by Peter Proctor

Recommendations for Working with Crops,
Sequential Spraying and Ashing………………………………………………….21
by Hugh Courtney
Director, Josephine Porter Instituteof Applied Biodynamics, Inc.

News, Announcements, Letters and Classifieds…………………………….22


Wholeness and Part: The Rediscovery of "Organism"……………………..1
by Brian Goodwin

Cost Analysis for Commercial Application
of Biodynamic Field Sprays………………………………………………………3
by Alan York

Valerian
by Lavinia McKinney
Letting Animals Do the Work…………………………………………………..6
by Joel Salatin

Kudzu…………………..„………………………………………………………….10
By Hugh Lovel

Bio-Dynamics : Xeno-Dynamics …………………………………………….12
by William F. Brinton

Biodynamic Impulse Generates
A Revisit to the Farms Of Tomorrow……………………………………….13
by Steven McFadden

USDA’s Proposed Rules for Organic Farming
Threaten Biodynamic Farmers ……………………………………………….15
by Stephen F. Moore and Anne Mendenhall

Urgent Call to Action!
Proposed National Organic Standards…………………………………….16

How the USDA’s Proposed Rule Contradicts
the Organic Foods Production Act of 1990 ……………………………..17
A Pull-Out-Fold-and-Send-in Replyto the USDA

Nine Lectures on Bees: Lecture VI…………………………………………19
by Rudolf Steiner

Report On Worming Horses Biologically………………………………….23
by Nick Franceschelli

Using Lunar Rhythms……………………………………………………………24
by Peter Proctor

Recommendations for Working with Crops………………………………25
by Hugh J. Courtney

Biodynamic News, Letters, Announcements and Want Ads………..26


Sex, Lies and Biodynamics……………………………………………………..1
by William F. Brinton, Jr., WoodsEnd Research Laboratory

Transgenic Agriculture: Evaluating Products,
Technologies and Social Costs………………………………………………..3
by Johannes Wirz, Natural ScienceProgram, The Goetheanum

Controlling Life Through Genetic Biotechnology? ……………………….5
by Craig Holdrege, Hawthorne ValleySchool

After the Genome: DNA and the Posthuman………………………………8
by Michael Gruber, Ph.D

Costa Rica (Eco Rica) Hosts International Pesticide-Effects
Convention; Grows FIHA-Clone Biodynamic Bananas……………….13
by William F. Brinton, Jr., WoodsEnd Research Laboratory

Farming from Egypt to Medieval Europe………………………………….15
by Hilmar Moore

Nine Lectures on Bees: Lecture VII………………………………………..19
by Dr. Rudolf Steiner

Recommendations for Working with Crops………………………………24
by Hugh Courtney, Josephine PorterInstitute

Organic: The Industrialization of a Movement……………………………25
by Michael Ableman

Biodynamic Classifieds and Calendar………………………………………27


An Approach to Biodynamic Gardening ………………………………….1
Heinz Grotzke

Of Snails, Slugs and Insects ………………………………………………….5
Michael Roboz

Beneficials and Genetically Engineered Crops……………………………6
Michael Roboz

Nine Lectures on Bees — Lecture VIII…………………………………..7
Dr. Rudolf Steiner

An Herb Grower’s Diary…………………………………………………….13
Heinz Grotzke

Disease Resistant Apples……………………………………………………15
Ed Fackler

Book Review:
On Good Land: The Autobiography of an Urban Farm …………..17

A Hand Tool Primer…………………………………………………………18
Eugene Canales

JPI’s Barrel Compost ………………………………………………………22
Hugh Courtney

Assessing the Effects of Agroecological Soil Management
Practices On Broccoli Pest Populations ………………………………23
Miguel Altieri, Linda L. Schmidtand Rene Montalba

Recommendations for Working with Crops………………………….27
Hugh Courtney

Calendar of Events, Announcements and Classified Ads…………29


From the Office………………………………………………………………2
Chuck Beedy

A Member’s Viewpoint……………………………………………………4
Priscilla Coe

Update on the USDA Organic Rule…………………………………..5
Aleen Rothschild-Seidel

Agriculture and the Evolution of Consciousness:
From the Middle Ages to the Present…………………………………7
Hilmar Moore

An Herb Grower’s Diary II…………………………………………….12
Heinz Grotzke

Nine Lectures on Bees – Lecture IX………………………………..15
Rudolf Steiner

Biodynamic Viticulture:
The Need for Biodynamics – What’s at Stake?………………….23
Nicolas Joly

What’s Wrong with Agriculture?…………………………………….25
Hugh Lovel

Recommendations for Working with Crops
September, October and November, 1998……………………..28
Hugh Courtney

Calendar of Events…………………………………………………….31

Internships/Employment……………………………………………….33

On-Line Resources…………………………………………………….35
Study Group for Steiner’s Agriculture


From the West Coast…………………………………………………..2
Chuck Beedy

Compost, Soil Chemistry and Wholeness…………………………3
William F. Brinton, Jr.

Weather and the Biodynamic Grower……………………………..9
Heinz Grotzke

Internet Study Circle Takes on the Agriculture Course……..12
Pam DeTray

Biodynamic Viticulture:
The Soil as Mirror of the
Cosmos [&] Water Attuned to the Stars –
A Biodynamist’s Understanding of
Water’s Role in Viticulture………………………………………….14
Nicolas Joly

Biodynamic Wines in the News…………………………………..15

Weed and Cover Crop Control in the Vineyard……………..17
Eugene Canales

Working With the Real Elementals………………………………19
Lavinia McKinney

The Environmental Risks of Transgenic Crops:
An Agroecological Assessment………………………………….20
Miguel Altieri

An Herb Grower’s Diary III……………………………………..26
Heinz Grotzke

Recommendations for Working with Crops
November and December, 1998,
With a Brief Preview for 1999…………………………………..29
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………….32

Internships/Employment……………………………………………33

A Letter From the Dominican Republic……………………….35


Agriculture and the Evolution of Consciousness:
From the Renaissance to the Twentieth Century……………..2
Hilmar Moore

An Herb Grower’s Diary IV……………………………………….6
Heinz Grotzke

The Garments of the Farm Individuality………………………..8
Hartmut von Jeetze

Aurora Farm: Biodynamics in a Powerful Place……………14
Woody Woodraska

Third Annual Mid-Atlantic Biodynamic Conference……..17
Allan Balliett

USDA National Organic Program – Round 2……………..22
Steve Moore

Summary of the Board of Directors
Annual Meeting, 11/20/98 -11/22/98………………………..24
Steve Moore

Statements of Financial Position & Activities:
March 31,1998 and 1997………………………………………25

Calendar of Events………………………………………………..27

Internships/Employment…………………………………………29


From the West Coast………………………………………………..2
Chuck Beedy

Thoughts Crossing My Mind………………………………………3
Heinz Grotzke

Seeds of the Future…………………………………………………..3
Maria Geuter

An Herb Grower’s Diary V………………………………………..5
Heinz Grotzke

Exploring Forms of Healing for the Honeybee………………..8
Susan Smith

Growing Cucumbers……………………………………………….13
Heinz Grotzke

A Cow, a Calf, and a Bull Come to Aurora Farm…………18
Woody Woodraska

Biodynamics at Work: The Penticton Conference…………20
Pam DeTray and Michael Roboz

In Memorium: Joan Slater Moora……………………………..25
Anne Mendenhall

Recommendations for Working with Crops,
Sequential Spraying and Ashing……………………………….29
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………..32

Internships/Employment………………………………………….33


Biodynamic Board Meeting, March 12 -14, 1999……….2
Heinz Grotzke

From the Demeter Office………………………………………..3
Anne Mendenhall

Thoughts Crossing My Mind…………………………………..3
Don Cruse

The Esoteric Path Within Biodynamics……………………..5
Joel Morrow

Five Critical Points on the
Logic of Evolutionary Theory…………………………………9
Don Cruse

A Genetic Cold-War in Early Stages?……………………11
Will Brinton

An Herb Grower’s Diary VI………………………………..12
Heinz Grotzke

Making the Biodynamic Preparations…………………….14
Evelyn Speiden Gregg

Biodynamic Seed Conference at the Goetheanum……16
Harald Hoven

Highlights of the Dornach Seed Conference……………18
Hugh Williams

A Seed Story…………………………………………………..19
Patrick Moser

Trees at Aurora Farm……………………………………….22
Woody Wodraska

Re-cognizing the Voice of the Forest (Part 1)……….26
Michaela Hirschnitz-Brown

Recommendations for Working with Crops………….29
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………….32

Internships/Employment…………………………………..33


From the West Coast…………………………………………..2
Chuck Beedy

Facts Confronting Us…………………………………………..3
Heinz Grotzke

A Biodynamic Seed Initiative………………………………..4
Heike-Marie Eubanks

Seventy-Five Years of Biodynamic Agriculture………..6
Hilmar Moore

Remembering Ehrenfried Pfeiffer…………………………..8
Herbert Koepf

The Healing of a National Park…………………………..10
Marney Blair
The C-Dar World Forest Foundation (Part 2)………12
Michaela Hirschnitz-Brown

Development of an Integrated Weed Control/
Fertility and Water Management System
in Perennial Crops………………………………………….14
Jim Fulmer

El Nino Outlook for 1999………………………………..19
Dennis Klocek

Nutrition and Biodynamics: Evidence for the
Nutritional Superiority of Organic Crops……………22
Virginia Worthington

Recommendations for Working with Crops………..26
Hugh Courtney

Simple Forage Preservation Equipment……………..29
Eugene Canales

Calendar of Events………………………………………..33

Internships/Employment…………………………………34


Contents
2 From the West Coast
Chuck Beedy

3 Demeter Office News
Anne Mendenhall

4 Renewal of Science: Goethe Comes to NY
Judith Krischik

8 An Herb Grower’s Diary VII
Heinz Grotzke

10 Celebrating the Life of Ehrenfried Pfeiffer
Maria C. Linder, Ph.D

16 Make History Consciously
Alison Hobbs

18 A Cow, A Calf and a Bull: An Update
Woody Wodraska

21 Seeds for the Future
Hugh Williams

23 Update on the Biodynamic Seed & Plant Association
Dennis Dietzel

25 Weather as Seen by the Artist and Sailor
Helmut Siber

27 Recommendations for Working with Crops
Hugh Courtney

30 Research Notes
31 Calendar of Events
32 Internships/Employment


From the West Coast…………………………………………………2
Chuck Beedy

Biodynamic Association Board Meeting………………………..3
Jean Yeager

Biodynamics Hawai’i: Regional Development Report……….4
Phyl Dwyer

Demeter in Wonderland…………………………………………….6
Anne Mendenhall

Biodynamic Seed Growers’ Circle Meeting…………………..7
Gunther Hauk

Building Resonant Communities………………………………….8
Mamey Blair

What Is Biodynamic Farming?………………………………….11
Walter Goldstein

An Herb-Grower’s Diary VIII………………………………….19
Heinz Grotzke

What You Can Learn From Your Horse……………………22
Hartmut von Jeetze

Recommendations for Working with Crops………………..28
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………..32

Internships/Employment…………………………………………32


From the West Coast………………………………………………..2
Chuck Beedy

Kolisko Institute News and Events………………………………3
Andrew Lorand

GMO’s: A Threat or a Challenge?……………………………….4
Dennis Dietzel

Community Farms in the Twenty-First Century………………5
Steven McFadden

The Role of Biodynamics in Community……………………….9
Beth Wieting

Integrating Animals and Caring for Their Manure…………14
Walter Goldstein

Herb Growing the Biodynamic Way………………………….23
Heinz Grotzke

Recommendations for Working with Crops……………….29
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………..33

Internships/Employment…………………………………………33Contents
2 From the West Coast
Chuck Beedy

3 Demeter News
Ann Mendenhall

4 Thoughts Crossing My Mind

6 Biodynamic Farming Today: Challenges and Successes Towards RealSustainability
Steffen Schneider

11 Biodynamic Outreach in the Midwest, 1999
Walter Goldstein

14 Biodynamics in North Dakota: The Kirschenmann Family Farm
Walter Goldstein

18 Tennessee Organic and Biodynamic Gardening Conference, 1999
Jeff Poppen

19 Perceiving Plants: Experiencing Elemental Beings
James Lee

23 Bessie Has Always Paid Her Way at Aurora Farm
Woody Wodraska

26 Additions to Our Resource Catalog

27 Recommendations for Working with Crops
Hugh Courtney

31 Calendar of Events
31 Internships/Employment


From the West Coast………………………………………….2
Chuck Beedy

Demeter News…………………………………………………..3
Ann Mendenhall

Biodynamic Seed and Plant Association:
The First Annual Meeting, February 4-6, 2000………..7
Heike-Marie Eubanks

Biodynamics at the Goetheanum……………………………9
Andrew Lorand

Thoughts Crossing My Mind………………………………12

Biodynamic Farming Today:
Challenges & Successes
Toward Real Sustainability (Part 2)……………………..13
Steffen Schneider

Lunar Rhythms and Plants…………………………………19
Hartmut Spiess

Field Broadcasting of Biodynamic Preparations…….23
Hugh Lovel

Biodynamic Workshop at the Benziger Winery……..26
Heinz Grotzke

Recommendations for Working with Crops………….29
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………….33

Internships/Employment……………………………………34


From the West Coast…………………………………………..2
Chuck Beedy

Demeter News…………………………………………………..3
Anne Mendenhall

The Distribution of the Biodynamic Preparations:
Is A Technical-Mechanical Solution Possible?………….4
Manfred Klett

Will Genetically Engineered Food Feed the Hungry?
The Case of Golden Rice…………………………………….7
Craig Holdrege

The Effects of Planting Dates and Lunar Positions
On the Yield of Carrots…………………………………….13
Walter Goldstein and Bill Barber

Weather Vanes……………………………………………….18
Dennis Klocek

Goethean Science: A Phenomenological Study
of Plant Metamorphosis……………………………………21
Dana Pauly

Herb Growing the Biodynamic Way – Part 2……….26
Heinz Grotzke

Recommendations for Working with Crops…………29
Hugh Courtney

Calendar of Events…………………………………………33

Internships/Employment………………………………….34


From the West Coast…………………………………………….2
Chuck Beedy

Demeter News…………………………………………………….3
Anne Mendenhall

Experimental Proof for the
Effects of Biodynamic Preparations…………………………6
Walter Goldstein

Reading the Wind………………………………………………13
Dennis Klocek

Herb Crowing the Biodynamic Way – Part 3…………..16
Heinz Grotzke

Goethean Science: A Phenomenological Study
of Plant Metamorphosis – Part 2…………………………..19
Dana Pauly

Recommendations for Working with Crops……………31
Hugh Courtney

Calendar of Events…………………………………………….35

Internships/Employment………………………………………35


I Farm Biodynamically – Why?
The Roots, Motives and Challenges
at the Turning Point in Agriculture…………………………………2

Response to Manfred Klett…………………………………………3
Hugh Lovel

The Seven Planetary Gestures in
Relationship to Work on the Land……………………………….5
Peter Bruckner

The Biodynamic Movement:
Where Have We Been, Where Are We Going?…………….9
Walter Goldstein

Max Zinniker and Zinniker Farm……………………………….14
Hilmar Moore

Experience With Breeding Maize at
Michael Fields Agricultural Institute (1989-1999)…………17
Walter Goldstein

The Omega…………………………………………………………..22
Dennis Klocek

Goethean Science: A Phenomenological Study
of Plant Metamorphosis – Part 3……………………………….24
Dana Pauly

Recommendations for Working with Crops………………..27
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………..31

Internships/Employment………………………………………….31


From Our National Office……………………………………………2
Chuck Beedy

Demeter Association News:
Where We Stand on Protection of BIODYNAMIC®……..4
Anne Mendenhall

The "Old Farm" and the "New Farm":
An Exploration Into the
Essence of Biodynamic Farming………………………………….6
Trauger Groh

Corn Breeding – Another Perspective………………………….9
Hugh Lovel

Biodynamics and the Whole Farm Economy………………..11
Ernie Harvey

Coming Soon to a Field Near You:
Genetically Engineered Vegetables…………………………….20
Lynn Byczinski

How Compost Maturity Affects Plant and
Root Performance in Container Grown Media…………….22
William F. Brinton

Recommendations for Working with Crops………………..28
Hugh Courtney

Calendar of Events………………………………………………..32

Internships/Employment………………………………………….32


From Our National Office……………………………………….2
Chuck Beedy

Macroscopic Aspects to Dairy Farm Health……………….3
Hubert Karreman, VMD

Compost Maturity and Plant Performance:
Erratum and Commentary……………………………………….8
William F. Brinton

Not an Earthly Service………………………………………….11
Kevin Dann

Matter and Mephistopheles…………………………………..22
Don Cruse

The Biodynamic Movement: The Complexity of
Being Both Esoteric and Exoteric…………………………..25
Andrew Lorand

Recommendations for Working with Crops……………..31
Hugh Courtney

Protection of BIODYNAMIC® –
Another Viewpoint……………………………………………..34
Hugh Lovel

Calendar of Events……………………………………………..36


How I Came to Embrace Biodynamics, Part 1…………..2
Ron Krupp

Thoughts Crossing My Mind………………………………….4
Parker Forsell and Don Cruse

Impressions Attending a Biodynamic Conference………5
Heinz Grotzke

Foot and Mouth Epidemic…………………………………….8
Bernard Jarman

Fertility Management at Roxbury Farm………………….10
Jean-Paul Courtens

Elements of a Healthy Diet…………………………………..18
Thomas Cowan, M.D.

Biodynamic Vegetable Breeding…………………………..27
Dieter Bauer and Christina Henatsch

Recommendations for Working with Crops……………32
Hugh Courtney

STELLA NATURA 2001


From Our National Office…………………………………….2
Charles Beedy

Biodynamic Advisory Service……………………………….4
Steve Moore

Thoughts Crossing My Mind………………………………..5
Bill Miller

New Social Forms for the Farms of the Future………..6
Trauger Groh

The Four Ethers in Their Relation to Agriculture………9
Hartmut von Jeetze

How I Came to Embrace Biodynamics, Part l……….15
Ron Krupp

Schatz Inversion Mixer for Biodynamic Agriculture..17
Don Cruse

On Manure, Liquid Manure, Compost,
and the Biodynamic Preparations……………………….19
Christoph F. Meier

The Oak Bark and Chamomile Preparations………..21
Ingo Hagel

Quality of Organic Wines ……………………………….23
Nicolas Joly

An End to the Use of Hybrids………………………….25
Christina Henatsch

Recommendations for Working with Crops……….27
Hugh Courtney

The Ashing of Plants and Animals
Considered to be Agricultural Pests………………….31
Christy Korrow

Future Drought…………………………………………….33
Dennis Klocek

Calendar of Events……………………………………….36


From Our National Office………………………………..2
Charles Beedy

Editorial………………………………………………………..3

Biodynamic as a Certification Mark:
Is It Appropriate!?…………………………………………6
Christoph Altemueller

The Founding of DEMETER-lnternational e.V…….8
Christoph Altemueller

Thoughts on My Mind………………………………….14
Abby Porter, Jeff Poppen
and Henry Karczynski

The Michaelmas 2000 Impulse:
A Personal Experience…………………………………16
Hugh Courtney

Science, Sustainability and Organic Practice
(Organic Farming in the Sound-Byte Age)……….20
William F. Brinton

The Influence of Mars on Hurricanes, 2001…….26
Dennis Klocek

Cation Balancing: Is It Beneficial or Bogus?…….28
Walter Goldstein

Recommendations for Working with Crops…….32
Hugh Courtney

Calendar of Events…………………………………….36


The Many Faces of Silica………………………………………………………….2
Heinz Grotzke

Silica in Practice……………………………………………………………………..7
Hugh Lovel

An Open Letter from a French Winemaker To Wine Lovers………….10
Nicolas Joly

The Quality of Milk as Seen from the Viewpoint of A Veterinarian….12
Wolfgang Schaumann, VMD

Animal Feeds – A Biodynamic Challenge……………………………………14
Heinz Grotzke

Kurinji’s Experience in Growing Biodynamic Herbs
and Making Biodynamic Preparations………………………………………..17
C. Jeyakaran

Genetic Engineering, Biotechnology, and GMO’s
A Few Thoughts About an Emerging Civil
Rights Issue Involving Our Food System:……………………………………20
Alan M. Kapuler, Ph.D.

In Memory of Nicolaus Remer…………………………………………………22

Thoughts on My Mind……………………………………………………………23
Charles Martin and Dave Robison

Recommendations for Working with Crops………………………………..25
Hugh Courtney

Calendar of Events, Internships/Employment,
and Opportunities Available…………………………………………………….28

From Our National Office………………………………………………………..2
Charles Beedy

Finding My Motive in the Dialogue
Between Inner And Outer Work……………………………………………….3
Harald Hoven

The Cultured Landscape………………………………………………………….9
Alan York

What Are We Doing to the Bees?
Reconsidering Our Beekeping Practices……………………………………15
Gunther Hauk

Celebrating Five Years of the Pfeiffer Center…………………………….16

Elemental Rain Dialogues, Part 1…………………………………………….18
Dennis Klocek

The Woodchuck’s Guide to Gardening-A Book Review……………..21

Recommendations for Working with Crops………………………………22
Hugh Courtney

Living with Technology – Working with Life:
The Dornach Agricultural Conference……………………………………..26

New Titles from Our Resource List………………………………………..27

Web Resources………………………………………………………………….27

Calendar of Events, Internships/Employment,
and Opportunities Available………………………………………………….28


The Future of Preparation Making in North America
Charles Burkam……………………………………………….2

The Widening of Man’s Perception –
A Lecture Given At Dornach, January 7,1923
Rudolf Steiner…………………………………………………3

Challenged by the Future: Beyond Sustainability
Gunther Hauk…………………………………………………9

Understanding the Cow: Aspects Relating
to the Nature of the Bovine Animal
Hans Josef Cremer………………………………………..14

Bessie’s Teachings at Aurora Farm
Barbara M. V. Scott, MSc……………………………..19

Coughing Calves
Hubert Karreman, VMD………………………………..22

Rhythm Replaces Power:
Elemental Rain Dialogues, Part 2
Dennis Klocek……………………………………………..23

Recommendations for Working with Crops
Hugh Courtney…………………………………………….28

Calendar of Events, Internships/Employment,
and Opportunities Available………………………………..32


From Our National Office……………………………………………………2
Charles Beedy

Are We Collecting the Best Oak Bark?…………………………………3
Malcolm Gardner

At the Heart of Biodynamics………………………………………………11
Andrew Lorand

How I Came to Embrace Biodynamics, Part 3………………………16
Ron Krupp

The Vermont Hill Farm……………………………………………………..18
Ernst Daniel

Taking a Hard Look at Our Horn Silica……………………………….19
Harvey Lisle

Honey and Its Connection With Easter………………………………..22
Christian Dickreiter

A Review of Die biologisch-dynamische Wirtschaftsiveise im20.
Jahrhundert by Herbert H. Koepf and Bodo von Plato…………..23
Heinz Grotzke

Biodynamic Agriculture Pioneers Receive Honors…………………25

Genetic Modification of Wine Yeasts…………………………………26
Nicolas Joly

Question from a Reader:
Introducing Horned Cows into a Dehorned Herd?……………….27

Recommendations for Working with Crops………………………..28
Hugh Courtney

Calendar of Events, Internships/Employment,
and Opportunities Available…………………………………………….32


From Our National Office…………………………………………………….2
Charles Beedy

Secular Biodynamic:
Scientific Agriculture Beyond The Organic………………………………3
Paul Sansone

Rosemary…………………………………………………………………………7
Heinz Grotzke

Evidence for Lunar-Sidereal Rhythms
in Crop Yield: A Review …………………………………………………..11
Nicholas Kollerstrom and GerhardStaudenmaier

Long-term Comparison of Biodynamic,
Organic and Conventional Farming Systems………………………….19
Craig Holdrege

The Incredible Story of Michael and Dorothea Schmidt
And Real Milk in Canada………………………………………………….20
Sally Fallon

Free-Ranged Turkeys Study Funded…………………………………..26
Margie Bender

Real Eggs From a Real Farm: Beneficial Farm
Turns a Hatchery Egg Machine into a Barnyard Animal………….28
Barbara Gerber

Recommendations for Working with Crops………………………….31
Hugh Courtney

Cow Pat Pit – Where Did It Come From?…………………………..35
Gita Henderson

Saving Seed Makes Sense……………………………………………….40
Brett Grosgahl

Researchers Link Increased Risk Of Illness
To Sewage Sludge Used As Fertilizer………………………………..48


From Our National Office…………………………………………………….2
Charles Beedy

The Significance of Fine Grinding: A Response to Harvey Lisle……3
Malcolm Gardner

Before Biodynamics: Organics 101 – The Foundations…………….14
Jim Fullmer

Where the Cows Are………………………………………………………..20
Kim Dana Kuppermann

Thoughts on My Mind: Biodynamic Agriculture
and Multi-National Corporations…………………………………………22
Jacob Fetzer

Should Genetically Modified Foods Be Labeled?……………………23
Craig Holdrege

Farm Equipment – How to Choose What You Need………………30
Jean-Paul Courtens

Basic Principles Of Composting
for Farmers and Homesteaders…………………………………………..34
Wali Via

A Review of Toward Saving the Honeybee by Gunther Hauk…..43
Marie Buchler

Recommendations for Working with Crops………………………….44
Hugh Courtney

From Our National Office…………………………………………………..2
Charles Beedy

Introducing the BDA Board of Directors……………………………….3

Biodynamic Seed Growing………………………………………………….5
Heinz Grotzke

Seed Saving and Plant Breeding…………………………………………..9
Harald Hoven and Don Tipping

The Development of a Farm Organism………………………………..19
Sarah Flack

Grass Based Dairying, Old and New………………………………….22
Doug Flack, Ph.D.

The Secret Life of Cheese………………………………………………..25
Andy Smetanka

Some of Rudolf Steiner’s Indications on Nutrition………………….31
Beth Wieting

Milk as Part of Our Food…………………………………………………35
Petra Kuhne

Lacto-Fermented Vegetables…………………………………………….37
Doug and Sarah Flack

Complexity and Charade in the World of Soil Microbes…………38
William F. Brinton

Thinking Like A Butterfly:
Insights from Midheaven Farm, Minnesota…………………………..41
Georgina Silby

Recommendations for Working with Crops…………………………43
Hugh Courtney


From Our National Office………………………………………2
Charles Beedy

New Orchard Chronicle………………………………………..3
Jepp Poppen

An Interview with Heinz Grotzke…………………………….5
Nick Franceschelli

Meadowbrook Herb Farm…………………………………..14
Heinz Grotzke

The Spiritual Coals Uniting the
Biodynamic Impulse And Waldorf Education…………..16
Gunther Hauk

Making the Horn Silica Preparation, June 2003………..24
Christy Korrow

Crass-Fed Meat and Milk……………………………………..6
Sarah Flack

The Untold Story of Milk…………………………………….29
Dr. Ron Schmid

Biodynamics: The Once and Future Agriculture……….40
Karen Davis-Brown

Of Horseshoes and Hope: Reflections on the
Ministerial Conference and EXPO on
Agricultural Science and Technology……………………..42
Barry Lia

Recommendations for Working with Crops……………45
Hugh Courtney

Spirit and Community

Spirituality and Agriculture……………………………………..4
FREDERICK KIRSCHENMANN

Gift and Sacrifice:
What Do We Owe The Farm Animal?…………………….7
TRAUGER GROH


Culture in Horticulture

Elixir Farm: An Apprentice Perspective………………….13
JAY BOST

Notes from the Field…………………………………………..15


Practical Applications

Seed Soaks with the Biodynamic Preparations…………21
HUGH COURTNEY

Seed Soaks: Another Approach……………………………23
STEVEN ADAMS

Recommendations for Working with Crops…………….24
HUGH COURTNEY


Education and New Initiatives

The CSA Learning Center at Angelic Organics……….28
PARKER FORSELL

The History of Biodynamic Agriculture in America:
A Different Perspective
on the Use of the Preparations…………………………….30
HUGH COURTNEY

Olive Whicher’s The Heart of the Matter:
Discovering The Laws of Living Organism
………..32
REVIEWED BY HUGH LOVEL


Arts and Expression

Descent…………………………………………………………33
JOHN JUDSON

It Probably Won’t Start…………………………………….34
JOHN PETERSON


Science and Ecology

The Microbiology of Biodynamic Preparations………38
ELAINE INGHAM

The Economic Life

Associative Economics and
the Biodynamic Movement…………………………………45
CHRISTOPHER HOUGHTON BUDD


Nutrition and Food

Cultural Manipulation: A Do-It-Yourself Guide……..50
SANDOR ELLIX KATZ


Spirit and Community

Way of Sophia……………………………………………………3
CHRISTOPHER BAMFORD


Culture in Agriculture

Heartbeet Lifesharing:
A Therapeutic Agricultural Community……………………6
DIANA SABOT

Notes from the Field……………………………………………9

Practical Applications

The Bio-Dynamic Sprays…………………………………..13
EHRENFRIED PFEIFFER

Recommendations for Working with Crops…………..18
HUGH COURTNEY


Education and New Initiatives

Biodynamic Agriculture and the
Preparations: The Challenges of 2003…………………..23
BERNARD JARMAN

Book Reviews…………………………………………………26
CHRISTY KORROW AND PARKER FORSELL

Arts and Expression

The Words That Walk Truths…………………………….29
SUBCOMANDANTE MARCOS


Science and Ecology

Understanding and Working
with Rhythmical Relationships…………………………….33
STEVEN ADAMS

The Art and Science of Pasture Management……….38
SARAH FLACK


Nutrition and Food

The Wisdom Within Nature and Our Food………….41
ANNE-MARIE FRYER

An Herbalist’s Perspective of the
Biodynamic Preparation Herbs………………………….44
DEB SOULE


The Economic Life

The Long Hungry Creek CSA………………………….49
JEFF POPPEN

Yggdrasil Land Foundation………………………………51
SERANA UNGER


Spirit and Community

Dialogue for the Healing Plant………………………………….4
JEAN-DAVID DERREUMAUX

Bringing Science and Spirit Together:
An Interview with Marilyn Schlitz……………………………..5
DAVE ALSOP


Culture in Agriculture

The Closed Farm Individuality:
A Case Study of Threshold Farm……………………………..8
HUGH WILLIAMS

Notes from the Field…………………………………………….12

Practical Applications

Working with Stellar Influences………………………………15
PETER PROCTOR

Recommendations for Working with Crops……………..20
HUGH COURTNEY


Education and New Initiatives

The Future of Biodynamic
Preparations in North America………………………………24
HUGH WILLIAMS

Living Forces and the Yarrow Preparation………………25
WALTER GOLDSTEIN

Community Stirring Machine………………………………..27
PARKER FORSELL

About Formative Forces in the Plant World-
A Book Review………………………………………………..28
SHERRY WILDFEUER


Arts and Expression

Harmony of the Creative Word: The Human Being
and the Elemental, Animal,
Plant and Mineral Kingdoms……………………………….29
RUDOLF STEINER


Science and Ecology

Compost Teas: Microbial Hygiene and Quality
in Relation To Method of Preparation…………………..36
W. BRINTON, P. STORMS,
E. EVANS, AND J. HILL


Nutrition and Food

Bread and Bread Making…………………………………..46
WENDY E. COOK

Beet Kvass……………………………………………………..50
SARAH FLACK


The Economic Life

The Economy of Hawthorne Valley Farm……………..52
STEFFEN AND RACHEL SCHNEIDER


Spirit and Community
Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture
Lecture Four – Koberwitz, Thursday, June 12,1924………..4
RUDOLF STEINER


Culture in Agriculture

The Secret Garden at Midheaven Farm………………………13
PARKER FORSELL

Notes from the Field……………………………………………….16Practical Applications

Seed Production of Lettuce in a
Moist Temperate Growing Climate…………………………….19
NATHAN CORYMB

Recommendations for Working with Crops…………………23
HUGH COURTNEY


Education and New Initiatives

Seeing Plants with New Eyes –
The Making of a Biodynamic Gardener……………………..26
VALERIE BROWN

Annette Tingstad’s Quality and Method:
Rising Pictures in The Evaluation
of Food Quality
— A Book Review………………………..28
BARRY LIA

The Winter Biodynamic Study Group:
Creating Community, Developing Deeper
Understanding and Finding New Perspectives…………….29
SARAH FLACK

Arts and Expression

Lakes and Valleys CSA………………………………………….31
ANNE MORGAN


Science and Ecology
A Rapid, Farmer-Friendly Agroecological Method
to Estimate Soil Quality and
Crop Health in Vineyard Systems…………………………….33
CLARA INES NICHOLLS, MIGUEL A. ALTIERI,
ANDRE DEZANET, MARCOS LANA,
DIOGO FEISTAUER,
AND MAYKOL OURIQUES

Introducing Janet Barker, Featured Presenter
at the 2004 National Conference……………………………40
BETH WIETING


Nutrition and Food

The Edible Potential of Different Plant Families:
A Holistic Approach to Botany……………………………..42
MARY LEE PLUMB-MENTJE


The Economic Life

Prosperity – Security – The Future………………………….45
DR. EHRENFRIED PFEIFFER


Spirit and Community

Sustainability: Where, What and How……………………..5
HARTMUT VON JEETZE


Culture in Agriculture

Camphill Village Minnesota…………………………………..9
KAREN DAVIS-BROWN

An Interview with Angela Michieli…………………………11
PARKER FORSELL
Notes from the Field………………………………………….15

Practical Applications

Barrel Compost with Maria Thun…………………………18
NIK KRAMER

Pressing Valerian Flowers………………………………….20
KAREN DAVIS-BROWN

Recommendations for Working with Crops……………21
HUGH COURTNEY


Science and Ecology

Designing and Implementing a Habitat Management
Strategy to Enhance Biological Pest Control
in Agroecosystems……………………………………………26
CLARA INES
NICHOLLS AND MIGUEL A. ALTIERI

Education and New Initiatives

The Role of Animals and The
Fourth Grade Curriculum…………………………………..37
RONNIE SANDS

Procuring Horns for Preparations………………………..38
BRIAN WICKERT


Nutrition and Food

The Cycle and Rhythms of a Plant………………………41
ANNE-MARIE FRYER


The Economic Life

The Current State of Agriculture –
Does It Have a Future?…………………………………..47
FREDERICK KIRSCHENMANN

Spirit and Community

Sustainability: Where, What and How (Part 2)………………5
HARTMUT VON JEETZE


Culture in Agriculture

Cows and Community: An Interview with Steven Clee……9
CHRISTY KORROW

Notes from the Field……………………………………………….15

Practical Applications

Cabbage: Brassica oleracea var. Capitata………………..18
JOEL MORROW

Recommendations for Working with Crops…………………22
HUGH COURTNEY

Dr. Hubert Karreman’s
Treating Dairy Cows Naturally ……………………………..26
REVIEWED BY SARAH FLACK

Dr. Ehrenfried Pfeiffer’s
Soil Fertility, Renewal and Preservation ………………..27
REVIEWED BY ALAN BROCKMAN

Science and Ecology
Discovering Dynamic Patterns in Nature……………………29
MARK RIEGNER

Diana Cohn’s Mr. Goethe’s Garden………………………..36
REVIEWED BY CHRISTY KORROW

Education and New Initiatives

What About Training?……………………………………………37
SEBASTIAN KRETCHMER

Becoming a Biodynamic Farmer or Gardener:
A Handbook for Prospective Trainees
…………………..40
REVIEWED BY JACK KITTREDGE

Nutrition and Food

A Day with Winemaker Nicolas Joly………………………..41
ANDRA BRICHACEK

The Economic Life

The Current State of Agriculture –
Does It Have a Future? (Part 2)……………………………..46
FREDERICK KIRSCHENMANN

Report from Marin County on the
Future of Food and Democracy
in the Twenty-first Century…………………………………….46
CHRISTIAN HEATH


Spirit and Community

The Seeds of Sustainability………………………………….4
JAY MARTIN

Transforming Gardens, Transforming Self………………8
VALERIE BROWN

Culture in Agriculture

A Biodynamic Roadtrip……………………………………11
EOWYN LEVENE

The Biodynamic Movement in South Africa —
Then and Now (Part 1)…………………………………..14
CARA ST. LOUIS-FARRELLY

Notes from the Field……………………………………….17

Practical Applications

Summer Hoophouses………………………………………19
STEVE AND CAROL MOORE

Raising Turkeys on Hill and Hollow Farm:
An Interview with Paul Bella……………………………..22
CHRISTY KORROW

Sweet Potato: Ipomoea batatas……………………….26
JEFF POPPEN

Recommendations for Working with Crops…………29
HUGH COURTNEY


Science and Ecology

Enhanced Pest Management Through Soil Health:
Toward a Belowground
Habitat Management Strategy………………………….33
MIGUEL A. ALTIERI, LUIGI PONTI,
AND CLARA I. NICHOLLS


Education and New Initiatives

A Gardening Journey:
Horticulture in the Waldorf Curriculum……………..41
RON KRUPP.

To Think Like a Plant Grows………………………….44
CRAIG HOLDREGE


The Economic Life
Living the Holistic High-Life:
Self-Sufficiency on a
Small Family Farm (Part 1)…………………………….46
HENNING SEHMSDORF


Spirit and Community

The Farm Between Earth and Cosmos
MANFRED KLETT………………………………………4


Culture in Agriculture

Wildforest Sanctuary
KARL DANSKIN & MELINDA MILLS………12

The Road Goes Ever On and On . . .
EOWYN LEVENE…………………………………….14

Report from the Spring Meeting of the
Biodynamic Association of Northern California…….15

Biodynamic Agriculture in India ………………………..16

Practical Applications

Backyard Biodynamics
ANDREW C. LORAND18

Parsnip — A Modem Look at an Ancient Profile
JOEL MORROW…………………………………….22

Strap-On Stool for Held Work………………………..25

Recommendations for Working with Crops
HUGH COURTNEY……………………………….27


Science and Ecology

An Experimental Test of the Biodynamic Plant Peppers
MELANIE ELDRIDGE, BRUCE KIRCHOFF
& SCOTT RICHTER………………………………30

Some Current Research at Michael Fields Institute
WALTER GOLDSTEIN………………………….34


Education and New Initiatives

The Intern Experience
JOSEPH SCOTT BRINKLEY………………….36

CRAFTing New Farmers in the Upper Midwest
PARKER FORSELL……………………………….37


Nutrition and Food

Real Food on the Farm
KATRINA PRIME
& STEPHEN BRAMWELL……………………40

Which Way Is Your Lettuce Headed?
JOHN BLOOM……………………………………43


The Economic Life

A Holistic Future for Farming: Self-Sufficiency
on a Small Family Farm (Part 2)
HENNTNG SEHMSDORF…………………..44

Culture in Agriculture

A Biodynamic Celebration: Farming, Food,
and Festival in Red Boiling Springs, Tennessee………………………5
BRUCE BUMBARGER

A View from the Kitchen…………………………………………………11
CHRISTY KORROW

A Conference Report: Future of the Preps Group………………..12
BETH WIETING


Practical Applications

Chickens: Their Nature and Management…………………………..14
MATTHIAS GUEPIN AND
RICHARD THORNTON SMITH

Spinach……………………………………………………………………….20
JOEL MORROW

Converting an Allis-Chalmers "G" Cultivating Tractor
Into an Electric Vehicle…………………………………………………..24
RON KHOSLA

Winter Greenhouse Crops Depend on
Light As Much as Temperature………………………………………..30
JOHN BIERNBAUM

Recommendations for Working with Crops………………………..32
HUGH COURTNEY

Science and Ecology

A Further Test of the Biodynamic Plant Peppers………………….37
MELANIE ELDRIDGE, BRUCE KIRCHOFF,
AND SCOTT RICHTER


Nutrition and Food

A Monastery Study on the Influence of Quality of Nutrition:
What Effects Has the Quality of Food
on Body, Soul and Spirit?……………………………………………….41
RESEARCH GROUP FOR BIODYNAMIC
AGRICULTURE INC.;
TRANSLATED BY UTTA SIEBERT

How Sweet It Is!…………………………………………………………..45
HEIKE-MARIE EUBANKS

The Future of Food – A Film by Debra Koons Garcia………….46
REVIEWED BY CHRISTY KORROW

The Economic Life

Designing Community – A Permaculturist’s View
of Nature and Economy…………………………………………………48
JAN BANG

Savoy Fare: The Cabbage Contemplated………………………….52
JOHN BLOOM


Spirit and Community

Description of a Healthy Farm…………………………………………6
WENDELL BERRY

Farm Families………………………………………………………………8
GAELAN COROZINE


Culture in Agriculture

Hawthorne Valley Thirty-Three Years Later……………………..9
STEFFEN AND RACHEL SCHNEIDER

An Interview with Lloyd Nelson……………………………………15
CHRISTY KORROW

A Picture of Biodynamic Farms in the United States
January-September 2005……………………………………………19
EOWYN LEVENE


Practical Applications

Converting an Allis-Chalmers "G" Cultivating Tractor
Into an Electric Vehicle – The Electrical Components………..25
RON KHOSLA

Traditional Laying Flocks for Farm-Fresh Egg Production…32
KELLY KLOBER

Some Thoughts on Stirring Biodynamic Preparations………..35
HARVEY LISLE


Education and New Initiatives

Biodynamic Training in the United States……………………….37
CHRISTY KORROW


Science and Ecology

Apitherapy Bee Gardens – Exploring a Paradigm
for Bee-Centric Healing Centers………………………………….41
PRISCILLA COE

Bird Flu: Failing to Learn the Lessons…………………………..43
BERNARD JARMAN


Nutrition and Food

The Blood Moon……………………………………………………..45
JESSICA PRENTICE

Return to Terroir……………………………………………………..50
MONTY WALDIN

By the Skin of an Onion……………………………………………52
JOHN BLOOM

Spirit and Community

Spring Preps in Oregon………………………………………………3
DAVE ROBISON AND
OREGON BIODYNAMIC GROUP MEMBERS

For the Love of Weeds……………………………………………..8
ERIKA PRATESI

Where City Gardens and Old-Growth Forest Meet………..9
VALERIE BROWN

Last Harvest – August 15, 2004………………………………..12
PATRICIA DAMERY


Culture in Agriculture
A Picture of Biodynamic Farms in the United States
January-September 2005 – Part 2……………………………..14
EOWYN LEVENE

Invoking Angels – Aurora Farm in Transition……………….23
WOODY WODRASKA

Practical Applications

Knowing More About Soil………………………………………27
RICHARD THORNTON SMITH

Organic Dairy Farming — A Book Review………………..35
DAVID GRIFFITHS

Recommendations for Working with Crops……………….36
HUGH COURTNEY

Farmer John’s Cookbook – A Book Review……………..40
CHRISTY KORROW

The Beet…………………………………………………………….42
JOEL MORROW


Arts and Expression

Ode to the Cow…………………………………………………..45
JOHN DAVIDSON


The Economic Life

Feeding the World One Small Farm at a Time…………..47
JIM SLUYTER

A Conversation with Fred Kirschenmann:
Transitioning From Industrial, Energy-Intensive
Agriculture to a System Based
on Biological Synergies………………………………………..50
ARTY MANGAN


ln Memoriam – Bobby Fetzer (1956—2006)
MONTY WALDIN……………………………………………………3


Spirit and Community

Developing Personal Relationships to Everything in Farming
JEAN-PAUL COURTENS…………………………………………6

What Can Biodynamics Contribute to the Future of Agriculture?
— The Biodynamic Food Chain
STEFFEN SCHNEIDER…………………………………………16


Practical Applications

Seed Saving at Raphael Garden
JEFFREY ENIDELMAN…………………………………………20

A Call to Prohibit CMS Protoplast Fusion Hybrids
in Organic Food Production and the Wider Implications of
Using F1 Hybrids
PETER BRINCH……………………………………………………23

Seeds for Our Future: A Film
REVIEWED BY CHRISTY KORROW……………………27


Recommendations for Working with Crops
HUGH COURTNEY……………………………………………..28


Education and New Initiatives

"We’re Not Just Growing Vegetables Here" —
A Season at Live Power Community Farm
INGRID EVJEN-ELIAS………………………………………..31

Of Chaos and Children
MARNEY BLAIR………………………………………………..33

Farm-to-School and Farm-to-Cafeteria in the Making:
Community-based Education on a Small Biodynamic Farm
HENNING SEHMSDORF……………………………………35


Science and Ecology

From Carbon to Humus
MANFRED KLETT…………………………………………….39

Carbon in the Cycle of Life
CHRTSTOPH WILLER……………………………………….50


The Economic Life

Restore the Balance of Crops and Livestock
DICK AND SHARON THOMPSON,
WITH ROBERT KARP……………………………………….45

For the Love of a Bushel and a Peck
JOHN BLOOM………………………………………………….46


In Memory of Herbert H. Koepf………………………………4
HEINZ GROTZKE

A Personal Tribute to Bob Steffen……………………………6
FREDERICK KIRSCHENMANN


Spirit and Community

The Other End of the Cow……………………………………..8
JUDITH MADEY

Preparation Making Day in
Viroqua, Wisconsin – Fall 2006……………………………..13
SARAH CALDWELL

An Update from Delaware……………………………………14
SHARON CARSON


Practical Applications

Biodynamic Sprays…………………………………………….15
HERBERT KOEPF

Better Beekeeping, Naturally and Biodynamically…….23
PRISCILLA COE AND GUNTHER HAUK

Recommendations for Working with Crops…………….24
HUGH COURTNEY


Education and New Initiatives

The Spikenard Farm, Inc……………………………………28
GUNTHER HAUK

Making Preparations on S&S Homestead Farm:
Regional Community Building……………………………..29
BARRY LIA


Arts and Expression

Morning Milking………………………………………………35
LISA MURGATROYD


Science and Ecology

Safe Food From Contaminated Soil? –
Biodynamic Agricultural Method
Shows Successful Field Research……………………….37
MARIE MAUGER

Carbon – The Great Plastician……………………………42
BERNARD JARMAN


Nutrition and Food

As Cute As Squash…………………………………………46
JOHN BLOOM

Nutrition and Stimulants:…………………………………..48
Lectures and Extracts by Rudolph Steiner
REVIEWED BY TRACEY HAWKINS


Spirit and Community

Thirty Years of Prep Making –
A Profile of the Oregon Biodynamic Group……………..3
WALI VIA

S&S Homestead Farm: The 2004, 2005,
and 2006 Summer Workshops……………………………..8
PHOTOS BY HENNING SEHMSDORF
AND BARRY LIA

An Interview with Gena Nonni……………………………12
CHRISTY KORROW

My Road Long Traveled…………………………………..15
HENRY KARCZYNSKI


Practical Applications


Composting: a look back to the future
Municipal and Industrial Composting…………………..16
EHRENFRIED PFEIFFER

New Developments in Composting…………………….20
EHRENFRIED PFEIFFER

How Much Compost Should We Use?………………24
EHRENFRIED PFEIFFER

National Animal Identification System………………..30
KARIN BERGENER


Education and New Initiatives

The Ola Honua Project…………………………………..33
RICH VON WELLSHEIM

Innovative and Unique Program of Organic
and Biodynamic Study
Finds Success in New Zealand………………………..36
JOHN RIDOUT AND ROY BOONEN


The Economic Life

To Provide Some Harmony……………………………38
SCOTT CHASKEY

A Look at Some Solutions to
America’s Farm and Food Crisis…………………….41
RON KRUPP

Διαβάστε ακόμη:Βιοδυναμικό ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα