Βιοδυναμικό ημερολόγιο παράδοση και λεπτομέρειες

Βιοδυναμικό ημερολόγιο παράδοση και λεπτομέρειες

Πότε κάνουμε τις εργασίες με το βιοδυναμικό ημερολόγιο

Συμπληρωματικά – διευκρινιστικά καί εν συντομία, (καί ίσως εν ευθέτω καί ευχέρω χρόνω πιό συγκροτημένα), απ’ ό,τι κατέχω από παράδοσι, γνώσι καί ανάγνωσι:

Μία παραστατική αναφορά γιά τήν κατανόησι:
Η επιρροή τού Ηλίου είναι πιό έντονη στό μεσουράνημά του, Ιούνιο – Ιούλιο, (μεταξύ Ταύρου καί Διδύμων), ενώ η αντίδρασις (ανάπτυξις) τών φυτών είναι πιό έντονη στό ξύπνημά τους καί καθώς πάμε στήν άνοιξι. Αυτό πού δέν φαίνεται τόν χειμώνα, μέ τόν Ήλιο στό κατώτερο τόξο του, Δεκέμβρη – Ιανουάριο (μεταξύ Σκορπιού καί Τοξότη), είναι ότι δουλεύουν οι ρίζες.
Ο «Ιούνιος – Ιούλιος» αντίστοιχα γιά τήν Σελήνη συμβαίνει σέ κάθε φάσι της, κάθε μήνα, όταν ευρίσκεται στό ανώτερο τόξοτης, στό μεσουράνημά της, μεταξύ Ταύρου καί Διδύμων. Όπως καί ο «χειμώνας» της θά συμβαίνη σέ κάθε φάσι, στό κατώτερο τόξο της, πρός τό τέλος τού Σκορπιού – αρχή Τοξότη.

Ο ρόλος τής Σελήνης:
Η Σελήνη δέν ενεργεί μόνον αφ’ εαυτής, αλλά καί ως «καθρέπτης» τών άλλων πλανητών καί κυρίως τού Ηλίου, φάσις φωτεινότητας, γέμισμα – άδειασμα.
Η Σελήνη στήν γιόμοσι, πρός τήν Πανσέληνο, ευνοεί κυρίως τίς βλαστικές δυνάμεις, γιά τήν φωτοσύνθεσι καί τήν ανάπτυξι, τόν πολλαπλασιασμό.
Οι επεξεργασμένοι χυμοί τού φυτού, μετά τήν φωτοσύνθεσι, ένα μέρος καταναλώνεται άμεσα καί τό υπόλοιπο κατευθύνεται, ανάμεσα στήν φλύδα καί τό ξύλο, πρός τήν `ρίζα, γιά θησαυρισμό, αναλόγως τού ισοζυγίου του. Γιά παράδειγμα, τό χαράκωμα (ξεφλουδίζης ένα δαχτυλίδι) σέ ένα κλήμα γιά αποφυγή τής ανθόρροιας, γίνεται νά ανασταλή η κάθοδος τών χυμών, νά μή θησαυρίση, αλλά νά ευνοηθή ο καρπός. Επίσης, όταν κλαδεύης τό κλήμα καί δακρύζη, οι χυμοί αυτοί δέν είναι σημαντική απώλεια γιά τό φυτό, διότι δέν πρόκειται γιά θρεπτικούς χυμούς μέ τήν στενή έννοια).

Πέρα από τήν ανάπτυξι καί τόν πολλαπλασιασμό του, τό φυτό θά ανεβάση καί χυμούς (επεξεργασμένους) γιά τήν τελειοποίησί του καί δή γιά τήν τελειοποίησι τού καρπού του, μέχρις καί τόν αποθησαύρισμό του. Η φάσις αυτή συνδέεται μέ τήν Σελήνη στήν «άνοξί της», δηλαδή στό ανερχόμενο τόξο, (Τοξότη – Ταύρο).
Έτσι, οι φάσεις τής φωτεινότητας ( γίομοσι – λίγοσι) καί τού τόξου (ανερχόμενο – κατερχόμενο) είναι δύο κυκλικές συνιστώσες. Όμως, δέν είναι οι μόνες γιά τόν προσδιορισμό τής όλης συνισταμένης καί τό ιδαίτερο βάρος ποικίλει κατά περίπτωσι. Βαραίνουν καί άλλες κυκλικές συνιστώσες, όπως περίγειο – απόγειο (στρές – ρελάξ), η άντίθεσις καί γενικώτερα οι όψεις τής Σελήνης μέ τούς άλλους πλανήτες, αλλά καί όψεις μεταξύ τών πλανητών, ακόμα καί η παλίρροια - άμπωτις.
Όλα, ... είναι μάλλον αδύνατο νά τά μετρήσης, αλλά θά ήταν παράλειψις νά αγνοήσης τόν βασικώτερο παράγοντα, τήν εποχή!
Συζητάμε μέ δεδομένη τήν εποχή καί τήν πρόβλεψι γιά εκμετάλλευσι τών ευνοϊκών φάσεων - συγκυριών καί αποφυγή τών δυσμενών.

Γιά το κλάδεμα

Απρίλης μήνας, δέν είναι εποχή γιά νά κλαδέψης, (εκτός άν είσαι πάνω στόν Ερύμανθο!). Κλαδεύεις κατ’ αρχήν όποτε έχεις μάθει τά φυτά σου νά τά κλαδεύης, (κατά κανόνα Γενάρη – Φλεβάρη). Κλαδέυεις αργά , μόνον τά μικρά φυτά, ή καί νεαρά δένδρα πού δέν έχουν καρποφορήσει, (π.χ. τά μικρά λιόδενδρα), άν θέλης νά τά ενισχύσης, γιά πιό ισχυρό ρίζωμα. Αυτά θά τά κλαδέψης αργά, τέλος Φλεβάρη – αρχές Μάρτη, όταν πάνε νά πετάξουν νέους βλαστούς, καί καλύτερα στήν γιόμοσι καί στό απόγειο τού φεγγαριού.
Όμως, τά φτασμένα φυτά – αυτά πού καρποφορούν, τά κλαδεύης Γενάρη – Φλεβάρη, γιά διαμόρφωσι καί καρποφορία. Επιλέγεις τό ενωρίς γιά νά μήν ‘αιμμοραγούν’, τό αργότερο γιά τήν αντίστασι στίς ασθένειες τού ξύλου. Επιλέγεις τήν χάσι (λίγοσι) τού φεγγαριού, μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα –Παρθένο καί Τοξότη- Αιγώκερω γιά καρποφορία (συγκρατημένη βλάστησι) καί επούλωσι τών πληγών καί ανερχόμενο τόξο (Τοξότη- Αιγώκερω, Κριό – Ταύρο), στήν γιόμοσι, γιά καλύτερη ανανέωσι.

Ειδικώτερα προτιμάς νά κλαδεύης:
- Από αρχές Κριού έως μέσα Ταύρου: γιά πιό συγκρατημένη ανάπτυξι.
- Στό μεσουράνημα: (ανάμεσα σέ Ταύρο καί Καρκίνο),δηλ. τόν Γενάρη – Φλεβάρη κοντά στήν Πανσέληνο: γιά νά ενισχύσης τήν ανάπτυξι. Αλλά, η ανάπτυξις αυτή ενδέχεται νά μήν είναι καθόλου σταθερή καί η ανισορροπία ανάμεσα στήν ανάπτυξι, στό φύλλωμα, καί στόν καρπό μπορεί νά είναι δραματική.
- Καθώς τό τόξο τής Σελήνης κατέρχεται: από τέλος τού Καρκίνου, ή, σημαδιακά, από αρχές τού Λέοντα έως πρίν τό τέλος τού Ζυγού, κλαδεύεις γιά ισορροπία στίς τάσεις σχήματος – αναπτύξεως καί καρποφορίας (τό ‘σημαδιακά’, αναφέρεται εδώ ως χαρακρτηριστικό τής περιοχής τής φάσεως αυτής γιά τίς περισσότερες καλλιεργητικές εργασίες, όπως, φύτεμα, μεταφύτευσι, ψεκασμός, κοπή ξυλείας, ...)

Από τό τέλος τού Ζυγού καί πρός τόν Σκορπιό βαραίνει περισσότερον η ανάπτυξις.
Στό κατώτερο τόξο τής Σελήνης, τέλος Σκορπιού – αρχή Τοξότη, δηλαδή πρακτικά: λίγο πρίν, ή πάνω στήν Νέα Σελήνη τού Γενάρη, η υπερβολή αυτή : κατώτερο τόξο καί ελαχίστης φωτεινότητας, μπορεί νά οδηγήση σέ υπερβολική ανισορροπίας υπερ τού καρπού καί νά εξουθενώση τό φυτό.
Ως τόσον, ακόμη καί τό κατώτερο αυτό τόξο άν πέφτη επάνω, ή πολύ κοντά στήν Πανσέληνο, δηλαδή Ιούνιο – Ιούλιο, όπου καί η βλαστικές δυνάμεις καί διαδικασίες είναι έντονες, τότε,... άν συμβή νά πληγωθή η κορυφή τού φυτού, ... οι συνέπειες μπορεί νά είναι δραματικές γιά τό φυτό. Σέ τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως από χαλάζι, συνιστάται άμεση επέμβασι ψεκασμού μέ χαλκό (καί καλύτερα νά βάλετε μαζί καί πολυκόμπι).

Καθώς τό τόξο τής Σελήνης αρχίζει διακεκριμένα νά ανέρχεται, (αρχή Αιγώκερω), πρακτικά, αμέσως μετά τήν νέα Σελήνη τού Γενάρη, ή γύρω στήν Νέα Σελήνη τού Φλεβάρη, αρχίζουν νά ανακτούν οι τάσεις γιά σταθερή ανάπτυξι καί ευρωστία του.
Ψεκάζεις, γιά παράδειγμα, γιά τήν προστασία τών φυτών απέναντι στού μύκητες τήν εποχή τής ανοίξεως πρός καλοκαίρι, αλλά καί στήν εποχή τής «μεγάλης ανοίξεώς των πρός τό καλοκαίρι τους». Ψεκάζεις πάντοτε πρός τό βράδυ καί ειδικώτερα γιά τά αμπέλια, κατά παράδοσι, δέν ξεχνάς τό «από 15-20 Μάη έως γύρω στίς 20 Ιουνίου κάθε 8-10 ημέρες, τρείς ψεκασμούς».

Σέ αυτήν τήν εποχή, ή στήν «εποχή τους», γιά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, στόν ψεκασμό μυκητοκτονίας, συνιστώνται οι ημέρες:
- μετά τήν Πανσέληνο καί οι ημέρες πρίν τήν Νέα Σελήνη, (δηλ. στήν λίγοσι τού φεγγαριού).
- ειδικώτερα, μέ αναφορά τήν αστρονομική θέσι τής Σελήνης: από τήν 2η ημέρα τής Σελήνης σέ θερμό αστερισμό έως καί τήν Σελήνη στόν επόμενο αστερισμό Γής. (αστρολογικά, ή κατά τήν τρποπική Σελήνη, τούτο αντιστοιχεί από τήν πολύ αρχή τής Σελήνης σέ γήϊνο sign έως κοντά στό τέλος τού επομένου ‘air sign’,
- όταν τό απόγειο τής Σελήνης συμβαίνει στήν λίγοσι, (ανεξαρτήτως αστερισμού),
- Δέν συνιστάται επέμβασις κοντά στόν δεσμό τής Σελήνης, + - 12 ώρες,
καί, (ενώ γιά τά παράσιτα, μετακινημένη τήν Σελήνη κατά 12+ ώρες καί κατά τίς πρωϊνές ώρες).

Γιά τήν σπορά καί φύτεμα κηπευτικών:

Πιό γενικά είχαμε ειπωμένο στό σχετικό ημερολόγιο τού Ιανουαρίου ’14. Η εποχή αυτή είναι η εποχή γιά τά κηπευτικά.

Περαιτέρω:
- Οι σπόροι πού σπέρνονται λίγες ημέρες, (2-3), πρίν τήν Πανσέληνο, ευνοούνται μέ άμεσο γκάστρωμα, τραβάνε πολλή υγρασία, φουσκώνουν καί ξεπετάγονται γρήγορα. Όμως από τήν άλλη μεριά η ανάπτυξίς τους μπορεί νά είναι εξ ίσου ΄μαλακή’ χωρίς ιδιαίτερες αντοχές στόν χρόνο καί τούς μύκητες.
- Άν τά σπείρης μετά τήν Πανσέληνο, θά καθυστερήσουν νά φυτρώσουν, θά φυτρώσουν λίγώτερροι σπόροι καί πιό σταθερά Αλλά, ενδέχεται καί νά πνιγούν στό λασπερό έδαφος, άν δέν αντέχουν οι σπόροι, ή νά ξεραθούν, σέ ανάλογο καιρό.
Γιά παράδειγμα οι χωρικοί, σέ καιρό μέ προχωρημένη τήν ζέστη, έσπερναν τό σουσάμι σέ ξερικά χωράφια, λίγες ημέρες πρίν τήν Πανσέληνο γιά νά προλάβη τήν υγρασία καί νά ξεπεταχθή πρίν στεγνώση ο τόπος.
- Θά μετρήσης πρώτα απ’ όλα τήν εποχή, τό πλεόνασμα καί τό έλλειμα, τίς δυνατότητες συντηρήσεως, καί... μετά τά άλλα.
- Επιλέγεις τό ζώδιο (καλύτερα στήν αρχή του), αναλόγως τού είδους πού θέλεις νά σπείρης, (καρπό φύλλο ρίζα...), καί,
- Εκμεταλλεύεσθε τίς ευνοϊκές περιόδους, ή συμπτώσεις, καί αποφεύγετε τίς δυσμενείς συγκυρίες.
- Στίς ευνοϊκές, (όπως στήν αντίθεσι Σελήνης – Ηλίου), συμπεριλαμβάνονται καί οι αντιθέσεις τής Σερλήνης μέ άλλους πλανήτες, (κυρίως μέ τόν Ερμή, Δία, Αφροδίτη, αλλά καί Ουρανό καί Ποσειδώνα γιά τά ετήσια φυτά καί Κρόνου καί Άρη γιά τά πολυετή).
- Καί, όπως καί στή Πανσέληνο είπαμε 2-3 ημέρες πρίν, έτσι καί εδώ στήν αντίθεσι μέ τούς πλανήτες προτιμάτε 1- 2 ημέρες πρίν.
- Επίσης, ίδιαίτερα ευνοϊκές θά πρέπη νά θεωρούνται οι συγκυρίες τριγωνισμού πλανητών καί ανεξαρτήτως τόξου καί αστερισμού τής Σελήνης.
- Αντιθέτως, πέρα από τούς δεσμούς, αποφεύγετε ως δυσμενείς τίς ευθυγραμμίσεις, ή/καί επικαλύψεις πλανητών. Ειδικώτερα γιά τήν Σελήνη: τίς ευθείες της μέ τόν Ερμή καί τήν Αφροδίτη, ιδιαίτερα άν αυτοί ευρίσκονται εμπρός από τόν Ήλιο καί κοντά στήν Πανσέληνο, τήν ευθεία μέ τόν Πλούτωνα καί τά τετράγωνα κυρίως μέ τόν Κρόνο, καί λιγότερο μέ τούς λοιπούς.

Γιά τήν μεαταφύτευσι τών φυτών:

- Η καλύτερη εποχή, κυρίως γιά τά μακροζώϊκα φυτά, είναι τό τέλος τού Νοέμβρη μέ τήν Σελήνη στήν Παρθένο, (ή γενικώτερα σέ καθοδική φάσι).
- Γιά τά μοσχεύματα (γυμνά) καί ιδιαίτερα γιά τά κλήματα είναι τήν άνοιξι, (μετά από κλώξιμο- επώασι) καί μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα καί επαρκή συντήρησι.
- Γιά συνήθη οπωροφόρα (τά μαλακά): στό τέλος τού χειμώνα, μέ τήν Σελήνη στό Ταύρο (γιόμοσι), ή, μετά τήν Πανσέληνο, στόν Λέοντα, ή Παρθένο καί μέ πολύ αυστηρό κλάδεμα τών πρασίνων μαλακών μερών τους.
- Αποφεύγεις νά κόψης – νά τραυματίσης ρίζες τού μεταφυτευομένου δένδρου από τά μέσα τού Τοξότη ως τόν Αιγόκερω. Φυτό- δένδρο πού έχει ήδη εκπτυχθή καί πρόκειται νά τό μεταφυτεύσης, θά τό κλαδέψης πολύ αυστηρά, απαρέκκλιτα.
- Γιά τήν μεταφύτευσι ζαβαζατικών επιλέγεις κατά κανόνα ημέρες καρπού, καί,.. ή καθοδική φάσι, ή στήν λίγοσι, (γιά ισορρπία ανάμεσα στήν ρίζα καί τήν ανάπτυξι).

Γιά τήν ξυλεία:

Ιστορικά, η σύστασις ήταν: Οκτώβριο – Φεβρουάριο, στήν χάσι τού φεγγαριού.
Σήμερ, οι επαγγελματίες μετράνε εκτός από τό χειμερινό ηλιοστάσιο καί τήν παλίρροια, (υπολογίζουν περ. 6 ώρες μετά τήν μεγάλη άμπωτι).

Οι χωρικοί, κατά παράδοσι, προτιμούσαν νά κόβουν τήν ξυλεία τους:
Αύγουστο – Σεπτέμβρη γύρω στήν Νέα Σελήνη, (-1 έως +2-3 ημ.), καί Ιανουάριο – Φεβρουάριο, τό απόγευμα, στήν χάσι τού φεγγαριού, στό τελευταίο τέταρτο,ή, καί φθάνοντας ως τήν αρχή τού Μάρτη στήν Νέα Σελήνη.
Άν κοιτάξετε καί άλλα ημερολόγια, ο γενικός κανόνας τους, (υπάρχουν καί ειδικές εξεραίσεις) είναι:

από τήν πολύ αρχή τού Λέοντα έως πρός τό τέλος τού Ζυγού, ( καί γιά κάποιες περιπτώσεις πάνε καί στό Σκορπιό), δήλαδή πάντοτε στό κατερχόμενο τόξο τής Σελήνης.
Οι ημέρες τριγωνισμού πλανητών (εκτός Σελήνης) είναι κατά τήν Maria Thun οι πιό κατάλληλες, αλλά καί τά τρίγωνα, ή εξάγωνα τής Σελήνης μέ τόν Ερμή, τόν Άρη καί τόν Πλούτωνα, γιά τήν κοπή ξυλείας γιά ειδικούς σκοπούς.

Αντιθέτως, μέσα στήν περιοχή αυτή τού κατερχομένου τόξου, ως δυσμενείς αναφέρονται:
οι δεσμοί (+-10ώ), η αντίθεσις Σελήνης – Πλούτωνα(+-3ω), η αντίθεσις Σελήνης Άρη( +-3ω), καί αντίθεσις Σελήνης Ερμή(+-3ώ) όταν ο τελευταίος ευρίσκεται εμπρός από τόν Ήλιο κοντά στήν Πανσέληνο.

Αγαπητοί φίλοι τού χώρου τούτου:
Τά ανωτέρω είναι στό πλαίσιο καί στήν λογική νά σά βοηθήσουν νά κάνετε τήν επιλογή σας. Τά περισσότερα σχετικά ημερολόγια, πού θά εύρετε στόυς ιστοτόπους, είναι μάλλον μηχανιστικά. Κάποια, είναι μόνο δεδομένα. Τά καλά στήν πληροφόρησι καί σοβαρά στήν τεκμηρίωσι, είναι λίγα. Εμείς, εδώ, είμαστε κάπου στήν μέση, ή..., μάλλον πρός τά τελευταία, (εσείς θά τό κρίνετε!). Καί, εδώ, στό αναλυτικό τους μέρος δίνονται επαρκείς πληροφορίες γιά τά δεδομένα καί, αναλόγως τήν περίπτωσι μπορεί νά γίνεται κάποια εισήγησις, ή όχι. Ειδικώτερα θέματα, πέραν τών όσων αναλυτικά αναφέρονται, ή υποδεικνύονται στό αναλυτικό ημερόλογιο, συνιστούν θέμα συζητήσεως καί υποκειμενικής εκτιμήσεως- ερμηνείας καί δέν δύναται νά αναπτυχθούν εδώ. Είναι καί θέμα χρόνου.
Οι συντάκτες αυτού τού ημερολογίου, σαφώς διαισθάνονται τά ερωτηματικά σας καί προβλέπουν τήν παρουσίασι ως πιό ολοκληρωμένη. Δέν μπορούμε όμως καί νά συζητήσωμε άν τό σήμερα θά είναι καλύτερη ημερα από τό αύριο γιά νά φυτέψετε τι. Πέρα από όσα ανφέρονται αναλυτικιά στό ημερολόγιο είναι θέμα προσωπικής αξιολόγησης τού καθενός.
Καλή σας επιτυχία καί νά είσθε καλά καί... τά ξανά λέμε.

Η συντακτική ομάδα τού καλλιεργητικού ημερολογίου.

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

1 σχόλιο:

  1. σας ευχαριστουμε πολυ για τη βοηθεια σας!!...οι παλιοι ξερουν σοφοτερα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα