Οργανικά και όχι ανόργανα

Οργανικά και όχι ανόργανα

Καμμιά άνόργανη ουσία δέν άφομοιώνεται

Κάθε ανόργανο στοιχείο πρέπει νά μεταβληθή σέ όργανικό προηγουμένως περνώντας άπό τό πολυσύνθετο καί τόσο τέλειο εργαστήριο καί χημείο, πού λέγεται φυτό. Μόνο όταν εισαχθούν στο στομάχι μας οί ούσίες υπό μορφήν σταφυλιού, αχλαδιού, τομάτας ή μαρουλιού χωνεύουν, άφομοιώνονται καί άνταποκρίνονται στις άνάγκες τού σώματος.

Ό άνθρωπος, όπως καί κάθε ζωντανός όργανισμός, είναι άδύνατο νά προσλάβη καί νά χρησιμοποιήση καί ένα έλάχιστο έστω μόριο ανόργανης ουσίας τρώγοντας χώμα ή ό,τι άλλο ορυκτό.

Τό όρυκτό βασίλειο τροφοδοτεί τό φυτικό καί τό τελευταίο τροφοδοτεί τό ζωϊκό

Όταν λαμβάνωμε άνόργανα στοιχεία, όχι μόνον δεν έπωφελούμεθα από αυτά αλλά άπεναντίας βλάπτουμε πολύ τον όργανισμό μας. Κι’ αυτό άφ’ ένός μεν γιατί οί άνόργανες ουσίες είναι όλες σχεδόν δηλητήρια καί συντελούν πολύ στον έκφυλισμό των κυττάρων, άφ' ετέρου δέ γιατί όλα τά όργανα του οργανισμού επιφορτίζονται μέ την σκληρή έργασία τής άπορρίψεως των ξένων αύτών άνοργάνων στοιχείων.
’Έτσι επέρχεται έξάντλησις
'Όταν δέ ό όργανισμός δέν μπορεί νά άπαλλαγή άπό τά άλατα αύτά, άναγκάζεται καί τά έναποθηκιάζει στά διάφορα μέρη τού σώματος καί τοιουτοτρόπως εμποδίζεται ή κανονική λειτουργία των οργάνων μας καί παρουσιάζονται οί άνωμαλίες, δηλαδή οί άρρώστειες.

Τά ξένα επιβλαβή στοιχεία, μαζί μέ τις τοξίνες έπικολλώνται στά έσωτερικά τοιχώματα των εντέρων;
Εμφανίζονται οί δυσκοιλιότητες καί οί παθήσεις των έντέρων
.

Αποροφώνται φθάνοντας στις άρτηρίες τις φλέβες, ή τούς συνδέσμους;
Νά ή φλεβΐτις, οί ρευματισμοί, ή άρτηριοσκλήρωσις, ή δυσκαμψία
.

Καί όταν προσπαθώντας νά θεραπεύση τά συμπτώματα, ό άνθρωπος χρησιμοποιεί διάφορα μηχανικά καί χημικά μέσα, ξένα προς τον οργανισμό του, ή κατάστασις έπιδεινουται καί τά άποτελέσματα συνήθως είναι πολύ δυσάρεστα.

Ένω άπεναντίας, όταν ό άρρωστος κάνη μια μικρή νηστεία 3-5 ήμερων καί κατόπιν άκολουθήση μια συστηματική φρουτοφαγία έπί 1-2 εβδομάδες, ό όργανισμός του άπηλλαγμένος από τήν περίσσεια έργασία τής χωνεύσεως καί άφομοιώσεως πού απαιτούν οί άλλες τροφές, καί μάλιστα οί ζωϊκές, έντείνει τις προσπάθειές του καί κατορθώνει νά απόρριψη τις τοξίνες καί τά δηλητήρια πού έχει αποκτήσει μέ τό άνθυγιεινό γενικώς τρόπο ζωής καί κυρίως μέ τήν άφύσικη διατροφή.

Πηγή: Τροφή και υγεία, Έκδοσις Β’-Ηλία Πέτρου-Αθήναι 1937

Διαβάστε ακόμη:Νερό και υγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα