Ζέα ή ζειά

Ζέα ή ζειά

Η αλήθεια για την ζέα

Ο Μνησίθεος κατατάσσει στην τρίτη θέση την τίφη, μετά το σιτάρι και το κριθάρι.
Είναι άξιον θαυμασμού ότι ούτε εκείνος που συνέθεσε το έργο του Ιπποκράτη με τον τίτλο Περί διαίτης, όποιος παλαιός άνδρας κι αν ήταν, δεν μνημόνευσε το όνομα της Ζειάς. Γιατί, ακόμα κι αν πίστευε ότι η τίφη αποκαλείται από μερικούς ζειά, έπρεπε αυτός να το δηλώσει. Ίσως, όμως, είναι καλύτερα να παραθέτουμε τα λόγια τους.
Ο Διοκλής, λοιπόν, έγραψε τα εξής στο πρώτο βιβλίο των Υγιεινών προς Πλείσταρχο, στο οποίο εξετάζει και τις δυνάμεις των τροφών:
«Μετά το κριθάρι και το σιτάρι επόμενα ως προς τις αρετές είναι περισσότερο από τα άλλα η όλυρα, η τίφη, η ζειά, το ιταλικό κεχρί και το κεχρί».
Σε μερικά αντίγραφα δεν αναφέρεται καθόλου η ζειά, ενώ σε μερικά και το «ως προς τις αρετές» δεν έχει γραφτεί έτσι αλλά «ως προς τις χρήσεις» ως εξής: «Μετά το κριθάρι και το σιτάρι επόμενα ως προς τις χρήσεις είναι περισσότερο από τα άλλα η όλυρα, η τίφη, το ιταλικό κεχρί και το κεχρί», ωσάν να είναι άλλος σπόρος η όλυρα και άλλος η τίφη.

Ο Μνησίθεος λέει ότι για έναν σπόρο έχουν καθιερωθεί δύο ονόματα, γράφοντας ως εξής:
«Από τους σπόρους καταλληλότατοι για τροφή είναι το σιτάρι και το κριθάρι, και αμέσως μετά από αυτά εκείνο που ονομάζεται με δύο τρόπους, αλλά είναι το ίδιο - γιατί άλλοι το αποκαλούν τίφη και άλλοι όλυρα -.
Και μετά γράφει τα εξής: «Μετά από αυτά είναι η ζειά , το κεχρί και το ιταλικό κεχρί».

Στον Διοκλή, λοιπόν, αρκούσε να πει για την τίφη ίλυρα μόνο αυτά που μόλις παρέθεσα.
Ο Μνησίθεος όμως, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη λεπτομερέστερη εξέταση αυτών, αφού πρώτα έγραψε για το σιτάρι και το κριθάρι και έπειτα για την τίφη , λέει τα εξής: «Από τους υπόλοιπους καλύτερος είναι η τίφη (γιατί τρέφει ικανοποιητικά και χωνεύεται χωρίς πολύ κόπο), ενώ κανείς που τρώει σε μεγάλη ποσότητα ψωμί από ζειά δεν μπορεί να είναι υγιής• ειδικά όσοι είναι ασυνήθιστοι από αυτή την τροφή, ακόμα κι αν φάνε πολύ λίγο.Γιατί είναι βαρύ και δύσπεπτο. Όσοι όμως, ζώντας σε ψυχρή χώρα, αναγκάζονται να τρέφονται με αυτό και να το σπέρνουν, επειδή αντέχει πάρα πολύ στο κρύο και λόγω της έλλειψης σοδειάς σε αυτές τις χώρες. Αυτοί στην αρχή συνηθίζουν να τρώνε λίγο και κατόπιν ότι είναι συνηθισμένο, κάνει και για τα σώματα ευκολότερη την επεξεργασία του. Γενικώς, πρέπει να πούμε ότι η ζειά είναι βαριά και δύσπεπτη, σκληρή και γεμάτη ίνες.

Τη ζειά την έχει μνημονεύσει και ο Θεόφραστος στο έβδομο βιβλίο του έργου Περί φυτών λέγοντας εξής περίπου: «Από όσα μοιάζουν με το σιτάρι και - κριθάρι, όπως η ζειά, η τίφη, η όλυρα, η βρόμη και το αγριόσταρο, το πιο ισχυρό και-που αδυνατίζει περισσότερο το χώμα είναι η ζειά- γατί έχει βαθιές και πολλές ρίζες και πολλά και παχιά καλάμια. Και ο καρπός της είναι πάρα πολύ ελαφρύς και αγαπητός σε όλα τα ζώα». Και πάλι στη συνέχεια: «Η τίφη είναι το πιο ελαφρύ απ' όλα- γιατί έχει ένα και λεπτό καλάμι, και γι' αυτό χρειάζεται φτωχό έδαφος και όχι όπως η ζειά πλούσιο και εύφορο». Και στη συνέχεια αμέσως μετά από αυτά γράφει τα εξής: «Αυτά τα δύο είναι και τα πιο όμοια με το σιτάρι, η ζειά και η τίφη.

Ο Ηρόδοτος στο δεύτερο βιβλίο γράφει τα εξής: Πολλοί ζουν με σιτάρι και κριθάρι, για τους Αιγύπτιους όμως αυτό είναι απαράδεκτο• φτιάχνουν το ψωμί τους από όλυρα, την οποία άλλοι αποκαλούν ζειά.

Ο Διοσκουρίδης στο δεύτερο βιβλίο του έργου Περί ύλης ιατρικής γράφει τα εξής:
Η ζέα είναι δύο ειδών, γιατί άλλη αποκαλείται μονή και άλλη δίκοκη, καθώς έχει τον σπόρο της ενωμένο μέσα σε δύο κάλυκες. Είναι πιο θρεπτική από το κριθάρι και πιο νόστιμη, ενώ, όταν γίνεται ψωμί, είναι λιγότερο θρεπτική από το στάρι.

Πηγή: Γαληνός-Περί των εν τροφαίς δυνάμεων

Ζειά ή ζέα και όλυρα

Οι περί την ερμηνεία των υπό των αρχαίων συγγραφέων μνημονευομένων και περιγραφομένων φυτών ασχοληθέντες συμπεραίνουνσιν ότι η μεν Ζειά ή Ζέα αναφέρεται εις Σίτον την Σπέλταν η δε Όλυρα εις Σίτον τον μονόκοκκον ή εις Βρίζαν την σιτηράν.

Οι προσδιορίζοντες την όλυραν ως βρίζαν βασίζονται ιδίως εις τον Ησύχιον που λέει: «όλυρα είδος σπέρματος, ή βρώμα τι μεταξύ σίτου και κριθής, οι δε αυτήν κριθήν, άλλοι καρπόν τινά σιτικόν, ζειάν, τινές ζέαν ». Αλλ’ εκ του χωρίου τούτου εξάγεται νομίζω ότι το όνομα όλυρα εδίδετο κατά τόπους εις διαφόρους καρπούς «σιτικούς» , τους και ζειάς και ζέας υπό άλλων αλλαχού ονομαζόμενους. Και ως προς μεν την βρίζαν ουδέ λόγος καν πρέπει να γίνεται, διότι το σιτηρόν τούτο αναφέρεται δια πρώτην φοράν περί τα μέσα του πρώτου μ.Χ. αιώνος (βλ. βρίζα), η δε καλλιέργεια και χρήσις αυτού εις τα Ελληνικά χώρας πρέπει να εισήχθηκε πολύ βραδύτερον.

Κατά την ηνετέραν γνώμην εκ πλείστων σωζομένων χωρίων αρχαίων συγγραφέων εν οις μνημονεύονται η ζειά και η όλυρα προκύπτει ότι τα ονόματα ταύτα επί το πλείστον αναφέρονται εις τα είδη ή διαφοράς Σόργου (Sorghum).
Εν πρώτοις η ζειά των αρχαίων δεν είνε δυνατόν να σημαίνη το είδος Σίτος η Σπέλτα (Triticum Spelta), διότι ο σίτος ούτος ευδοκιμεί και καλλιεργείται εις χώρας ψυχροτέρας των σιτοφόρων τόπων της Ελλάδος και της Ανατολής εν γένει. Εν Ελλάδι και ανά την Ανατολήν σπανίως και μόνο εις ορεινούς τόπους απαντά καλλιεργούμενον το είδος τούτο, ενώ η μεν των αρχαίων ζειά συνήθως αναφέρεται ως είδος κοινής καλλιέργειας ιδίως της Αιγύπτου και της Αραβίας, χωρών εις τας οποίας, λόγο του κλίματος, ο σίτος σπέλτα δεν δύναται να ευδοκιμήση.

Αφ’ ετέρου ο μεν Θεόφραστος όστις αναφέρει, ενίοτε δε και περιγράφει, ουχί ολίγας γνωστάς επί των ημερών του διαφοράς και είδη σίτου (πυρών), διακρίνει από ταύτα την ζειάν, ήν αποκαλεί «πολύλοπον», ο δε συνήθως λεπτομερέστερος εις τας περιγραφάς του Διοσκουρίδης, αναφέρων την όλυραν ως ανήκουσαν εις το γένος (δηλ. εις το είδος) της ζειάς, δεν υποδεικνύει στενήν συγγένειαν ή ομοιότητα αυτής προς τον σίτον (τους πυρούς) εν γένει, εκ της κατατάξεως δε ην τηρεί εν τη περιγραφή των διαφόρων σιτηρών, μνημονεύων μετά τους πυρούς, την κρηθήν και μετά ταύτην την ζειάν και την όλυραν, υποδηλοί την απωτέραν συγγένειαν των τελευταίων δύο προς τους πυρούς, αν και χαρακτηρίζει την ζειάν «τροφιμωτέραν κριθής».

Άλλως η τε ζειά και η όλυρα των αρχαίων δεν δύνανται να χαρακτηρισθώσιν ως είδη ή διαφοραί σίτου και διότι ο καρπός των αναφέρεται ως χρησιμοποιούμενος υπό των Ελλήνων ιδίως προς διατροφήν των κτηνών. Ούτω ο Θεόφραστος λέγει ότι ο καρπός της ζειάς είνε «προσφιλής πάσι τοις ζώοις» (Φ.Ι. 8,9,2). Τα ζειάς αναμεμιγμένας μετά κριθών βλέπομεν εν τη «Οδυσσεία» χορηγουμένας εις τους ίππους (Δ, 41), κριθαί δε και όλυραι χορηγούμεναι εις τους ίππους αναφέρονται και εν τη «Ιλιάδι» (Ε, 196 και Θ, 564).

Εάν η ζειά και η όλυρα ήσαν είδη ή διαφοραί σίτου ο καρπός τους δεν θα εχορηγείτο εις τα κτήνη το πάλαι ότε ο σίτος (οι πυροί) εις τας ελληνικάς χώρας είχεν αξίαν πολύ ανωτέραν της σημερινής. Άλλως τε η χρήσις σίτου (και βρίζης) προς διατροφή των κτηνών, και ιδίως των μηρυκαστικών, αποβαίνει επιβλαβής (προκαλεί τυμπανίτην) άνευ προηγουμένης ειδικής παρασκευής (βράσεως). Ταύτα αποδεικνύουσι νομίζω ότι η ζειά και η όλυρα των αρχαίων δεν αναφέρονται εις είδη ή διαφοράς σίτου.

Εις ποία σιτηρά των σημερινών βοτανικών δυνάμεθα λοιπόν να τα υπάγωμεν;
Ο Ηρόδοτος, περιγράφων τας ως προς τα είθη και έθιμα διαφοράς ας παρετήρησεν ότι υπήρχον μεταξύ των Αιγυπτίων και άλλων λαών της εποχής του, λέγει προς τοις άλλοις ότι ενώ οι άλλοι άνθρωποι ετρέφοντο με πυρούς (σίτον) και κριθάς, οι Αιγύπτιοι, θεωρούντες επονείδιστον την χρήσιν των καρπών τούτων προς αρτοποίαν, ετρέφοντο με ολύρας, αι οποίαι, ως ο ίδιος αναφέρει, έκτοτε ωνομάζοντο και ζειαί(1). Αλλ’ όπως το πάλαι ούτω και σήμερον εν Αιγύπτω οι ιθαγενείς αν και γνωρίζωσι και καλλιεργώσι τον σίτον και την κριθήν, ουχ ήττον προς αρτοποιίαν ποιούσι χρήσιν ουχί του καρπού αυτών αλλ’ είδους σόργου, όπερ είνε κν. Γνωστόν παρ’ ημίν και πανταχού της Ανατολής υπό το όνομα νταρί (συνώνυμα κατά τόπους ασπροσίταρο, λιανοκαλάμποκο ή καλαμπόκι, ενιαχού δε της Κύπρου τσέρκο) και ούτινος αι πολυάρριθμοι διαφοραί και παραλλαγαί από παναρχαιοτάτης εποχής καλλιεργούνται πολλαχού της Ασίας και της Αφρικής και παρέχουσι θρεπτικόν και ευθηνόν άρτον εις πολλά εκατομμύρια ανθρώπων(2). Σόργοι ήσαν βεβαίως αι ζειαί με τας οποίας επί 30 ημέρας ετρέφετο εν Αραβία ο στρατός των Ρωμαίων κατά την από Λευκής Κώμης εις Νέγρανα κοπιώδη και πλήρη στερήσεων πορίαν του (3), διότι ως σήμερον ούτω και τότε ουδέν άλλο σιτηρόν πλην του σόργου παρήγετο εις τον αυχμηρόν και άνυδρον εκείνον τόπον. Είδος σόργου ήτον ωσαύτως η ζειά ήν, ως αναφέρει ο Στράβων, κατά προτίμησην εχρησιμοποίουν προς αρτοποιίαν οι άνθρωποι εν τη μέση Ιταλία, και η οποία εκαλλιεργείτο εις γονιμωτάτας γαίας σπειρομένη επί δύο κατά συνέχειαν έτη εις τον αυτόν αγρόν (4), διότι τόσον εις την μέση όσον και εις την άνω Ιταλίαν και σήμερον έτι οι πολλοί των αγροτών με σόργον και αραβόσιτον τρέφονται και διότι εις γονίμους γαίας ουδέποτε καλλιεργείται σίτος η σπέλτα, κριθή ή βρίζα, αλλά μάλλον άλλοι σίτοι ως και είδη και διαφοραί σόργου και αραβόσιτος, όστις, ως αλλού ελέχθη (βλ. σελ. 134) εισήχθη και διεδόθη ανά τον παλαιόν κόσμον πρό τινων μόλις αιώνων.

Εις είδη λοιπόν ή διαφοράς σόργου ως επί το πλείστον πρέπει ν’ αναφέρωνται η ζειά και η όλυρα των αρχαίων, αφού, ως γνωστόν, των σόργων ο καρπός είνε «προσφιλής πάσι τοις ζώοις», τα οποία τρώγουσιν αυτόν αβλαβώς, και αφού έκπαλαι του καρπού τούτου ποιούσι κατά προτίμησιν χρήσιν προς αρτοποιίαν οι Αιγύπτιοι και οι της Αραβίας και της μέσης και βορείου Ιταλίας κάτοικοι (ούτοι σήμερον ιδίως του αραβόσιτου).
Ενισχύεται άλλως η γνώση ημών αύτη και εκ της ομοιότητος ήτις παρατηρείται μεταξύ των σανσκριτικών και νεοινδικών ονομάτων των σόργων (juar, joar kai jowari) και του ελλ. Ζειά.

Άλλως αι διαφοραί και τα είδη των καλιεργουμένων σόργων (β.λ.) είνε πολλά και ποικίλλουσι μεγάλως και ως προς την μορφήν και τα έξεις και την διάρκειαν του φυτού και ως προς το μέγεθος το σχήμα και το χρώμα του καρπού. Κοινότατον πολλαχού της Ανατολής είνε το σόργον το χαλέπιον, το οποίον ενιαχού και καλλιεργείται ως είδος κτηνοτροφικόν, εις το είδος δε τούτο πιθανώς αναφέρεται η ζειά του Θεόφραστου, όστις λέγει ότι αύτη είνε φ. «ισχυρότατον και μάλιστα καρπιζόμενον… και γαρ πολύρριζον και βαθύριζον και πολυκάλαμον, ο δε καρπός κουφότατος και προσφιλής πάσι τοις ζώοις» (Φ. Ι. 8,9,2). Τοιούτον δε πράγματι είνε Σ. το χαλέπιον, όπερ πρέπει να ήνε η παρ’ άλλοις μη ευγενής όλυρα, διότι διεκρίνετο και ευγενής και ευγενεστάτη όλυρα, εξ ης κατεσκευάζεται «τράγος» (Γαληνός).

Αλλ΄ εις το «μέγα ετυμολογικόν» (α’ μ.Χ. αιώνος) ορίζεται η μεν κριθή ως εξάστοιχος ο δε σίτος ως τετράστοιχος η δε όλυρα ως δίστοιχος, δίστοιχον δε στάχυν γνωρίζουμε μόνον της διστοίχου κριθής (β.λ.), ην υπό το όνομα τούτο (δίστοιχον) αναφέρει και ο Θεόφραστος.
Ώστε είνε πιθανόν εις ωρισμένον τόπον και κατά τινα εποχήν το είδος τούτο της κριθής να διεκρίνετο και υπό το όνομα όλυρα.
Περί του των νεωτέρων βοτανικών γένους zea βλ. αραβόσιτος, δια δε την υπό των ημετέρων φαρμακοποιών όλως αδικαιολογήτως ονομαζομένην ερυσιβώδη όλυραν βλ. γομφόμορφος (βλ. και μηδική η δενδρώδης).

 1. «Από πυρών και κριθέων ωλλοι ζώουσι, Αιγυπτίων δε τω ποιευμένω από τούτων την ζόην όνειδος μέγιστόν έστιν, αλλά από ολυρέων ποιεύνται σιτία, τας ζειάς μετεξέτεροι καλέουσι»(2,36) Και κατωτέρω. «Αρτογαγέουσι δε εκ των ολυρέων ποεύντες άρτους, τους εκείνοι κυλλήστις ουνομάζουσι» (2,77).
 2. Δύο είδη ή διαφοράς σόργου συμπεραίνω ότι εγνώριζον ήδη οι Έλληνες βεβαίως από της εποχής του Ηροδότου, αν ουχί από της εποχής του Ομήρου, διότι τα ονόματα ζειά και όλυρα αυτό σημαίνουσι. Τρίτη διαφορά πρέπει να ήνε η αναφερομένη υπό του Διοσκουρίδη δίκοκκος ζειά. Αλλά και η παρά τω Γαληνώ «ευγενεστάτη όλυρα» διαφορά ή παραλλαγήν σημαίνει.
 3. «Η δε του Συλλαίου προδοσία κακείνην εποίησε την χώραν δυσπόρευτον, τριάκοντα γουν ημέραις διήλθεν αυτήν, ζειάς και φοίνικας ολίγους παρέχουσαν, και βούτηρον αντ’ ελαίου, δια τας ανοδίας»
 4. Προκειμένου περί ομβρικής ο Στράβων λέγει:»Άπασα δ’ ευδαίμων η χώρα, μικρώ δ’ ορειοτέρα, ζειά μάλλον ή πυρώ τους ανθρώπους τρέφουσα» (5, 227), προκειμένου δε περί Καμπανίας επιλέγει «Ιστορείται δ’ ένια των πεδίων σπείρεσθαι δι’ έτους, δις μεν τη ζειά, το δε ρίτον ελύμω, τινά δε και λαχανεύεσθαι τω τετάρτω σπόρω» (5, 242)

Πηγή: Παν. Γ. Γεννάδιος, Φυτολογικόν Λεξικόν, Aθήνα 1914 (σελ. 400)

Διαβάστε ακόμη:Η πτισάνη και οι οξείες ασθένειες

94 σχόλια:

 1. Καλό μήνα!!με αφορμή τη σημερινή σας ανάρτηση ρίξτε μαι ματιά κι εδώ έχει ενδιαφέρον η σελίδα.
  http://historyofgreekfood.wordpress.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξανθή καλό μήνα, έγραψα το άρθρο ουσιαστικά για να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα με τη ζέα… όσο μπορώ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το ντίνγκελ δεν είναι από ζειά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήπως ξέρει κανείς που μπορούμε να βρούμε σπόρο Ζέα?Είμαι βιοκαλλιεργητής και μανιακός μέ τους παλιούς σπόρους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος2/12/10, 3:51 μ.μ.

  Τι σιτάρι, τι ζειά, έχουν τον ίδιο ΥΨΗΛΟ=ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ γλυκαιμικό δείκτη, και ΔΕΝ θεραπεύεται ούτε με καθαρευουσιάνικη γλώσσα...

  Ήταν με το μέρος των Περσών στη μάχη των Πλαταιών 50.000 σπορομανείς γεωργοί Κάιν και προβατοτρόφοι Άβελ από τους κάμπους Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θήβας...
  Από τότε έτσι στρατολογούν γενίτσαρους οι ξένοι. Θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε υποστηρίζοντας την ΑΠΟΔΑΣΩΤΙΚΗ-εθιστική σπορομανία,
  ή θα μιμηθούμε τους βουνίσιους και νησιώτες ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ το 1821-1940 αιγοτρόφους;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Dimitrie ζέα από ότι ξέρω δεν μπορείς να βρεις δυστυχώς σπόρο στην Ελλάδα. Από ότι ξέρω όμως μονόκκοκο σιτάρι υπάρχει δες Πελίτι μεριά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος18/2/11, 7:36 μ.μ.

  Αφού δεν υπάρχει σπόρος Ζειάς στην Ελλάδα, μήπως μπορείτε να μας πείτε το λατινικό όνομά του να το ψάξουμε τουλάχιστον στο εξωτερικό. Γιατί μέχρι στιγμής, μόνο με το Ντίνκελ συνδέεται.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος20/2/11, 12:13 π.μ.

  ενδιαφερομαι και εγω για σπορο ζεας αλευρι ζεας αγοραζω απο τα βιολογικα "αγροκτημα αντωνοπουλος"και ειναι τελειο με ενδιαφερει ομως και ο σπορος εξωτερικο σε πιες χωρες μπορουμε να βρουμε????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος20/2/11, 8:09 μ.μ.

  Triticum dicoccum η λατινικη βοτανολογικη ονομασια.Υψηλης αξιας σε μαγνησιο και ιχνοστοιχεια με πρωτεινη πιο ωφελιμη της γλουτενης του σιτου και χωρις τις βλαβεροτατες επικαθισεις στον οργανισμο μας.Εκπληκτικο αρθρο και πληροφοριες για ψυλλιασμενους στο anti-ntp.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος20/2/11, 10:31 μ.μ.

  Η Ζέα στα λατινικα λεγεται (Triticum dicoccum)
  αν βει καποιος σπορους ας ενημερωσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Άργησα να απαντήσω γιατί ήθελα να γράψω αρκετά. Όχι τόσο για τη ζέα αλλά για το μαγνήσιο που θέλω να γράψω σε ξεχωριστή ενότητα.

  Ναι στην Ελλάδα καλλιεργείτε ζέα, αλλά δεν διατίθενται σπόροι από τον παραγωγό. Από την άλλη το Πελίτι έχει καταφέρει και μπορείτε να δείτε την καλλιέργεια του στο video του Πελίτι να πολλαπλασιάσει το Triticum monococum, γιατί τόση μανία με το triticum diccocum;
  Γνωρίζω το σχετικό άρθρο που αναφέρεται στο ότι η ζέα έχει πολύ περισσότερο μαγνήσιο και γενικώς τη θεωρία περί της σταφυλής της κεφαλής.
  Γνωρίστε ακόμα όμως και αυτό, ότι και το αποφλοιωμένο ρύζι που τρώτε έχει 7 φορές λιγότερο μαγνήσιο, όπως και το φθoριομένο νερό επιφέρει βλάβες στην σταφυλή της κεφαλής.
  http://articlesofhealth.blogspot.com/2010/10/is-modern-man-being-dumbed-down.html

  Γνωρίστε ακόμα περισσότερο της ευεργετικές ιδιότητες του μαγνησίου όχι μόνο στον εγκέφαλο αλλά στη καρδιά και αλλού. Μέχρι και στην προεκλαμψία χρησιμοποιείτε.
  Γνωρίστε το μαγνήσιο και τη σχέση του με την αποτοξίνωση του οργανισμού.

  Διαβάστε και εδώ για πόσες παθήσεις κάνει το μαγνήσιο http://www.shirleys-wellness-cafe.com/magnesium.htm

  Δείτε σχετικά βιβλία
  Magnesium for life/Mark Sircus Ac. OMD,
  Magnesium-The Ultimate Heart Medicine/Mark Sircus Ac. OMD
  Magnesium-The nutrient that could change your life/J. I. Rodale with Harald J. Taub

  Γνωρίστε ακόμα ότι πολλά ιαματικά λουτρά της Ελλάδας περιέχουν ποσότητες μαγνησίου στο βιβλίο Περιγραφή εν Κύθνω, Αιδιψώ και Υπάτη Ιαματικών υδάτων

  Γνωρίστε ακόμα τα άλατα Epsom (θεϊκό μαγνήσιο), που μπορούμε να κάνουμε μπάνιο σπίτι μας με αυτά.
  Γνωρίστε για το λάδι μαγνησίου που είναι ένα καταπληκτικό συμπλήρωμα για τον οργανισμό…

  Και μετά ξαναμιλάμε για τη ζέα….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο το Αλιλεγγιο που ξεκίνησε και έφερε από Γερμανία και εσπειρα και εγώ για την οικογένειά μου..

   Διαγραφή
 11. Ανώνυμος25/4/11, 3:37 μ.μ.

  http://anti-ntp.blogspot.com/2011/03/triticum-dicoccum.html

  http://olympia.gr/2011/03/23/ζεα-το-αρχαιοτερο-δημητριακο-γνωστο-σ/

  http://ermionh.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος26/4/11, 12:49 π.μ.

  Σου λύθηκε η απορία λοιπόν Θεόδωρε γιατί τόση μανία με το triticum diccocum ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος27/4/11, 4:11 μ.μ.

  Το πουλάνε στο ebay βλέπω, ιδού :

  http://cgi.ebay.com/Emmer-Wheat-Farro-Triticum-dicoccum-Seed-/300527904720?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item8bb3740915

  Πάρτε το και επαναφέρετέ το στην ελληνική διατροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος27/4/11, 4:53 μ.μ.

  Άλλο ζειά άλλο ολυρα τελικά ;

  " Εις τό διαδίκτυο χειριζόμενοι τήν λέξιν «Ζειά» εις τήν ΙΛΙΑΔΑ – ραψωδία Ε, στίχοι 121-240 διαβάζουμε: «…παρά δέ σφίν έκάστω δίζυγες ίπποι έστάσι κρί λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας» (195).

  Πιό κάτω ό μεταφραστής, ελαφρά τή συνειδήσει, ή καλοπληρωμένος μεταφράζει: «…εις κάθε αμάξι είναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια, στέκουν και τρώγουν τήν ζειά και τό λευκό κριθάρι». Έδώ δολοφονείται ή Ζειά, διότι ό μεταφραστής, μεταφράζει τήν ζωοτροφή «όλύρας» εις «ζειά».

  Οι μεταγενέστεροι αντιγράφουν από αυτό ζειά = όλύρας = ζωοτροφή, ένώ ό Όμηρος εγνώριζε και τά δύο, ζειά και όλύρας, και έγραφε πάντα τό ορθόν, αυτό που ήθελε και έπρεπε νά διδάξη. Έδώ γράφει σαφώς: «κρι λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας».
  Όχι ζειά, όπως ελαφρά τήν συνείδησιν και βαρυτάτην άγνοια γράφουν οι μεταφρασταί.


  Από τις έρευνες που έκανα, κατέληξα ότι όλύρα ώνόμαζαν τόν σημερινόν «Οροβον κοινώς ρόβην ή τό ρόβι. Πρόκειται διά τήν πιό δυνατή και αγαπητή εις τά ζώα τροφή. Ομοιάζει μέ τό βίκο (άγριαρακά). Είναι ή πιό θρεπτική τροφή τών ζώων, άλλα είναι ΒΛΑΒΕΡΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

  Ή όλύρα εκαλλιεργείτο από αρχαιοτάτων χρόνων εις την Ελλάδα ως ζωοτροφή. Ήτο μεσογειακό φυτό (Λεξικό «ΗΛΙΟΣ», λήμμα Όροβος). Είναι λογικόν νά κατάληξη μέ τόν χρόνο ή όλύρα εις όροβο.

  Εις το λεξικό «LINDELL & SCΟΤΤ» θά τήν βρήτε ώς Σίκαλιν η Αγριοσίκαλιν, αυτήν τήν σύγχυσιν έκαλλιέργησαν οι φιλέλληνες… διά νά ξεχάσουμε τήν Ζειά."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Τα σχετικά άρθρα για τη ζειά τα έχω διαβάσει, για αυτό έγραψα και το άρθρο. Δηλαδή ο Γεννάδιος το 1916 δεν γνώριζε ότι καλλιεργούταν ζειά στην Ελλάδα και έκανε υποθέσεις; Αφού υποτίθεται ότι καταργήθηκε το 1930...Για σκεφτείτε λίγο…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος30/4/11, 8:27 μ.μ.

  Στο παραπάνω ερώτημα πρέπει να απαντήσει ο Αυφαντής, ο οποίος έγραψε το σχετικό άρθρο, αν δεν γίνει αυτό θα κάνουμε υποθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος30/4/11, 8:57 μ.μ.

  Τα γραπτά του Γενναδίου , είναι εντελώς ακαταλαβίστικα ,είναι γραμμένα και στην καθαρεύουσα ,πως να βγει άκρη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος30/4/11, 9:25 μ.μ.

  Από το Πελίτι μου είπαν ότι έχουν σπόρο αλλά μικρές ποσότητες και δεν μπορούν να δώσουν.

  Σαν να ξίνισαν τα μούτρα της αυτής που μου μίλησε στο τηλέφωνο όταν της είπα για την ζειά.

  Απ οτι κατάλαβα δεν είναι οτι δεν μπορούν αλλά δεν θέλουν να την πολλαπλασιάσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος30/4/11, 9:31 μ.μ.

  Αυτό εδώ το άρθρο (η αντιγραφή των γραπτών του Γενναδιου) γράφτηκε τελικά δηλαδή για να απαντηθούν αυτά που γράφτηκαν από τον Αϋφαντή , θα ήθελα να άκουγα και την ανταπάντηση του Αϋφαντή, αν μπορεί ας τον ενημερώσει κάποιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος30/4/11, 10:06 μ.μ.

  Ο codex alimentarius θεωρεί επικίνδυνο όχι μόνο το μαγνήσιο,αλλά και όλα τα μεταλλικά στοιχεία και τις βιταμίνες πάνω από κάποια ποσότητα , γι αυτό έχουν σκοπό τις τροφές να τις εκθέτουν σε ακτινοβολία ώστε να μειώνεται η ποσότητα αυτών των στοιχείων και βιταμινών ,με αποτέλεσμα αυτό που θα τρώμε θα είναιχωρίς καμια διατροφική αξία ,οι αρρώστιες θα χτυπήσουν κόκκινο οι φαρμακευτικές εταιρίες που και αυτές τις κατέχουν οι δυνάστες μας, θα κάνουν ακόμη πιο πολύ χρυσές δουλειές και εμείς θα πάμε ακόμη πιο γρήγορα στα θυμαράκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πρόσθεσα και τα γραφόμενα του Γαληνού σαν απάντηση στα σχόλιά σας στην αρχή του άρθρου.
  Όσο για το Πελίτι γιατί δε ζητάτε μονόκκοκο, δεν φταίει το Πελίτι που δεν έχει σπόρους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος2/5/11, 9:34 μ.μ.

  Έχει και δίκοκο το πελιτι, αλλά διαθεση να το πολλαπλασιάσει και να δώσει κατάλαβα πως δεν έχει.

  Εγώ πάντως παρήγγειλα από εδώ

  http://cgi.ebay.com/Emmer-Wheat-Farro-Triticum-dicoccum-Seed-/300527904720?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item8bb3740915

  και το περιμένω.

  Η ζεια δεν είναι το γερμανικο ντίνκελ,αλλά το ιταλικό φάρο.

  Το ντίνκελ είναι το τριτίκουμ σπέλτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος1/6/11, 2:33 π.μ.

  ειναι ζεια αυτο απο το ebay?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος6/7/11, 1:46 μ.μ.

  Δεν ειναι ζεα ( είναι ένα παρόμοιο είδος που λέγεται spelt (farro στα ιταλικα) - αντι για emmer που λέγεται η ζέα) σύμφωνα με
  αυτο (http://www.thefreshloaf.com/node/4455/farro-not-emmer-not-farro-not-emmer-october-8-2007-8pm)
  .

  Εγώ ψάχνω αλεύρι ζέας που να μπορώ να κάνω ψωμί και δεν βρίσκω στην Ελλάδα. !
  Είμαι απο Θεσσαλονίκη, αν κανένας ξέρει ας στείλει ενα μαιλ στο
  steilemouenamail@gmail.com

  Thx

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος1/9/11, 10:13 μ.μ.

  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 2/5/2011 ΑΝ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΠΕΙΡΕΙ, ΑΝ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος3/11/11, 9:31 π.μ.

  http://www.saltspringseeds.com/catalog/index.cfm?categoryid=34

  Εγώ παρήγγειλα από εδώ Emmer Wheat(ΖΕΑ).
  Θα προσπαθήσω να σπείρω να δω τι θα γίνει.

  Αντώνης Τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος14/11/11, 2:28 μ.μ.

  ελληνικα προιοντα και αλευρι ζεας βρηκα και εδω
  http://www.ebio.gr/index.php?act=viewProd&productId=1263
  αλλα δεν ξερω ποια η σχεση με το emmer.
  Συνεχιζω το ψαξιμο!.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Μια ερώτηση για τι σχέση σιταριού και ζειας σχετικά με τη μνήμη?

  Υπάρχει μνήμη χωρίς αναδρομή στη καταγραφή τις ιστορίας σε παπύρους και Ραψωδίες κι αφηγήσεις?

  Όχι για να ξέρω τι ευθύνεται που κανείς δε κατέχει κάτι τις για τι γιαγιά τις γιαγιάς του ή το παππού του παππού του, για να μπορεί να εξηγήσει στον εαυτό του KAI το αλσχάιμερ των ευθυνών TOY για το επαναλαμβανόμενω της πίκρας της ψήφου του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. KATARHIN SIGNOMI GIA TA GREEKENGLIS,APO GERMANIA EIMAI KAI DEN EHO ELLINIKA.
  DIABASA APO ENAN ANONIMO OTI POULANE ZEA STO EBAY KAI TO PROSPATHISA.EINAI APO AMERIKI AN KAI MOU EIRTHE MINIMA APO TO EBAY OTI APAGOREBETE I ISAGOGI STIN GERMANIA O AMERIKANOS TO ESTILE (TORA DEN XERO TI EKANAN I TELONIAKES ARHES TIS GERMANIAS DILADI AN TO PERASANE APO AKTINES (X) I OHI).MESA STO FAKELAKI EHI KAI ODIGIES GIA NA SPIRIS (ARA SPERNETE)IHE KAI TIN KARTA TOU MESA SAS ANAFERO TA STIHIA TOU(DEN XERO AGLIKA PEDIA OTI DIABAZO GRAFO):
  ETERIA:
  TWO WILLES NURSRY
  TRADITIONALS-EXOTICS-EDIBLES

  DIEFTHISI:

  182 Blue Lakes Drive
  Lucedale,Miississippi 39452

  TILEFONO:
  office(malon grafio):(601)766-3042
  cell(den xero ti simeni):(228)547-7065

  http://stores.ebay.com/Two-Willies-Nursery.

  OSO FIA TON ALLO AGNOSTO POU LEEI OTI TO FARO DEN EINAI ZEA. MESA STON SPORO EHI HARTAKI POU GRAFI: Emmer Wheat (Farro)
  (Triticum dicoccum)
  AN DEN EIMASTE SIGOURI NA MIN EKRFAZOUME GNOMI IDIETERA SE TETIA THEMATA(ETHNIKIS SIMASIAS)GIATI BERDEBOUME O ENAS TON ALLON KAI FERNOUME TIN ELLADA MAS STO HALI POU EHI.1:(MIN PAREXIGISE ADERFE APLOS SIGRINO AFTA POU GRAFIS ME AFTO POU EHO STA HERIA MOU.DEN TO PEZO IDIMON DEN EHO IDEA APO GEORGIA,APLOS GRAFO AFTO POU DIABAZO,AN EINAI LATHOS AFTA KAI ISE SIGOUROS GIA AFTA POU GRAFIS SOU ZITO SIGNOMI PROKATABOLIKOS).
  2:TO PROSFERO DOREAN SE OPION THELI (ME TIN PROIPOTHISI NA KANI KAI AFTOS TO IDIO SE ALLOUS SIN ELLINES GIA NA GEMISOUME TIN ELLADA MAS ME TIN FISIKI TIS TROFI).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος3/12/11, 11:08 μ.μ.

  @markos r.
  Οταν λες το προσφερεις δωρεαν, εννοεις οτι υπαρχει η δυνατοτητα να στειλεις σπορους σε καποιον ενδιαφερομενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος3/12/11, 11:14 μ.μ.

  http://www.ebay.com/itm/EMMER-WHEAT-SEEDS-Triticum-dicoccon-SCHRANK-ANATOLIAN-RARE-SEEDS-/320802472404?pt=UK_HomeGarden_Garden_PlantsSeedsBulbs_JN&hash=item4ab15141d4

  Βρηκα επισης στο ebay απο τουρκια εναν που πουλαει τετοιους σπορους. Ειναι αυτοι οι σποροι Ζειά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Το αλευρι ζεας χρειαζεται μαγια για να φουσκωσει? Πως το κανουμε ψωμι δηλ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΣÖzel Lezzetler.COM
  TO BRHKA STHN TOYRKIA .DEN ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΣΠΟΡΟΥΣ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΖΕΑ(ΣΙΥΕΖ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ).ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΣΤΗΛΑ Ε ΜΑΛΕ
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ KASTAMONU ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΣΙΥΕΖ
  (ΖΕΑ).ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΣ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. αντωνη τ .το παράλαβες η ακομη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμος23/12/11, 4:34 μ.μ.

  Χαίρετε
  διάβασα τα σχόλιά σας, σχεδόν όλα, και άρχισα να ψάχνω για αλεύρι Ζειά, διότι εδώ και χρόνια φτιάχνω μόνοςμου το ψωμί μου. Δεν εμπιστεύομαι τι βάζουν μέσα στο ψωμί του εμπορίου.
  Εχω βρει στην ιστιοσελίδα ebio.gr
  Αυριο θα μου φέρουν την παραγγελία και θα σας ειπώ.
  Ερρωσθε
  Φοίβος Εκατηβόλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φοίβο γεια σου. Και εγώ έφτιαχνα ψωμί από αλεύρι Ζέας αλλά στην πορεία άλλαξα γνώμη και άρχισα να φτιάχνω από φύτρες δυστυχώς όχι όμως Ζέας γιατί οι σπόροι Ζέας που αγοράζω δεν φυτρώνουν διότι όταν βγάζουν το άγανο είναι τόσο σκληρό που καταστρέφεται ο σπόρος.
   Έχω έναν φίλο εδώ στη Χαλκίδα που φυτεύει στρέμματα και βγάζει δικό του αλεύρι Ζέας οπότε τον παρακάλεσα να μου φέρει σπόρους μου έφερε τελικά με το άγανο.
   Δεν ξέρει πώς μπορώ να το βγάλω αλλά ούτε και εγώ για να μείνει ο σπόρος και ζωντανός μήπως έχεις κάποια ιδέα?
   Σε ευχαριστώ

   Διαγραφή
 36. Ανώνυμος27/12/11, 2:41 μ.μ.

  Απ’ ότι συμπεραίνω εγώ , μετά από σύντομη κουβέντα με τον Έλληνα παραγωγό της Ζέας και διαφορές επιστημονικές μελέτες στον σπόρο Triticum dicoccum ( δες vincenti) , πρόκειται για ένα ετερογενής είδος, με σημαντικές διάφορες στην δομή του μεταξύ περιοχών.
  Το Ζέας αναφέρεται σε γηγενή αρχαίο ελληνικό σπόρο, και θέλει προσοχή οποιαδήποτε σύγκριση η ταύτιση με παρόμοιους αλλά όχι ίδιους εισαγόμενους σπόρους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος5/1/12, 1:15 μ.μ.

  Καλή χρονιά σε όλους. Ο Έλληνας παραγωγός αν μιλάμε φυσικά για τον ίδιο, δεν αναγράφει στις συσκευασίες του την λατινική ονομασία του σπόρου. Τυχαίο? Επίσης δεν δίνει σπόρους, ούτε σε φωτογραφία. Αλήθεια αυτός που τους βρήκε? Φαντάζομε σε καποιο σεντούκι κάποιου προπάππου του που τα είχε φυλαγμένα. Επίσης η ομάδα προστασίας παραδοσιακών σπόρων θέλω να πιστεύω τυχαία... δεν!
  Κάποιος πωλητής του σπόρου μου είπε ότι ο σπόρος του Έλληνα παραγωγού είναι σιτάρι τρίκοκκο.
  Ναι! το άκουσα και αυτό.
  Καλή χρονιά και πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος19/1/12, 8:37 μ.μ.

  Η Ζέα δεν είναι το γνωστό Ντίνκελ και ακόμα και στην αγορά άλλον είναι το προϊόν Ντίνκελ και άλλο η Ζέα. Άρχισα να βάζω στη διατροφή μου τη Ζέα (και όχι Ντινκελ) το τελευταίο έτος. Ζέα σε σπόρους δεν έχω βρει να πωλείται από Έλληνα παραγωγό, διατίθεται όμως σε κάποια καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. Αγόρασα και φυτρώνουν κανονικά, αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία να συνεχίσω την καλλιέργειά τους γιατί δεν διαθέτω τον απαιτούμενο χώρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη ήθελα να σε ρωτήσω την μάρκα των σπόρων που αγοράζεις γιατί εγώ όσες φορές αγόρασα ποτέ δεν φύτρωσαν.
   Μου έκανες μεγάλη χάρη

   Διαγραφή
 39. Γεια σας!Μπορεί να μου πει κάποιος σε ποια καταστήματα με βιολογικά προϊόντα διατίθεται αλέυρι Ζέας στην Αθήνα; Δε θέλω να μπω στην διαδικασία του ίντερνετ. Επίσης, αν ξέρετε, μπορεί να γίνει ψωμί ή μακαρόνια με τον ίδιο τρόπο όπως και το αλεύρι σιταριού;
  Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. KALISPERA.EGO PAIDIA EIXA PROVLIMA ME TO STOMAXI KAI EKANA KAPOIES EKSETASEIS OI OPIES APODIXTHIKE EK TON YSTERON OTI ME PEIRAZEI I GLOUTENI STO PSOMI.DILADI OTI EXEI SXESI ME SITARI.EIXA FOUSKOMATA, PRIKSMIMATA( DE MPOREITE NA FANTASTITE) KAI POLLA...KSERETE...MEXRI KAI NOSOKOMEIO PIGA KAI OS EKTOUTOU MOU EIPAN OTI DEN EXO KATI, AFOU PROFANOS DE TA PARADEXONTE AFTA.MI SAS TA POLILOGO, TO EIPA STO FOURNARI MOU KAI MOU LEEI ASTO SE MENA, AFOU EXEIS TOSO SOVARO PROVLIMA.LOIPON, MOU EKANE PSOMI APO ZEA.AFTO ITAN...TELOS TA FOUSKOMATA KAI TA PRISKIMATA PAIDIA, ALLA KAI TA ....;) VRIKA TIN YGEIA MOU....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος9/3/12, 2:43 π.μ.

  Απο γερμανία σε μεγάλες ποσότητες 1-5-10-25Kg.
  http://www.ebay.de/itm/1-kg-BIO-EMMER-Bio-Getreide-Bioland-/230430258758?pt=Nahrungsmittel_Spezialit%C3%A4ten&hash=item35a6b6b646#ht_2570wt_952

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμος10/3/12, 3:25 μ.μ.

  "Απο γερμανία σε μεγάλες ποσότητες 1-5-10-25Kg.
  http://www.ebay.de/itm/1-kg-BIO-EMMER-Bio-Getreide-Bioland-/230430258758?pt=Nahrungsmittel_Spezialit%C3%A4ten&hash=item35a6b6b646#ht_2570wt_952"

  Τα 25kg μεταφορικά 42 ευρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ανώνυμος10/3/12, 4:54 μ.μ.

  Ανωνυμε 27 Δεκεμβρίου 2011 2:41 μ.μ.,τι περιμενες να σου απαντησει ο Αντωνοπουλος που μονο αυτος εχει ζεα στην Ελλαδα και δεν δινει σε κανεναν τον σπορο της και λεει αυτα που ειπε και σε σενα, για να θησαυριζει; 4.40 το κιλο πουλιεται το αλευρι της ,μονοπωλιο το εχει.

  Το ιταλικο φαρο ντίκοκο ειναι η ζεα.Αυτο λεει η ερευνά μου. Το πολυ κανουμε και μια αναλυση στο εργαστηριο για να δουμε αν εχει η οχι γλουτενη , μαγνησιο ,λυσινη και τα λοιπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμος11/3/12, 10:31 μ.μ.

  Εχω γνωστο μου στην Μπολονια και μου εφερε πριν τα χριστουγεννα ενα σακι 15 κιλα που το πηρε για μενα με 12 ευρω , απο τον αγροτικο συνεταιρισμο της Μπολονια, βιολογικο σπορο φαρο ντίκοκο .

  Εσπειρα γυρω στο ενα κιλο στον κηπο μου και τωρα μεγαλωνει. Πανω στο σακι γραφει την διευθυνση του συνεταιρισμου στο διαδικτυο , αυτη ειναι http://www.caip.it/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ανώνυμος13/3/12, 1:12 π.μ.

  Geia sas. Ego kano mia diaita basi disanixias k o giatros mou ipe psomi zea zimarika zea i dieta pou kano den perioizete se posotita k opps katalavenete troo zimarika arketes fores tin ebdomada. Mipos den tha eprepe; mipos kano kako ston organismo mou;ean xeri kapios as me apantisi euxaristo poli. Beauty lial

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ανώνυμος20/3/12, 4:08 μ.μ.

  “Πώς δυνάμεθα να ψήσουμε τον καθημερινό μας άρτον δίχως φωτιά, Διδάσκαλε;”
  ερώτησαν μερικοί με μεγάλη έκπληξη.*

  “Αφήστε τους Αγγέλους του Θεού να ετοιμάσουν τον άρτον σας.
  Βαφτίστε τον σίτον σας,
  ώστε ο Άγγελος του Ύδατος να δυνηθή να εισέλθει εντός του
  Έπειτα αφήστε τον εις τον αέραν,
  ώστε ο Άγγελος του Αέρα να δυνηθή επίσης να αγκαλιάση αυτό.
  Και αφήσατε αυτό, απο την πρωίαν μέχρι της εσπέρας,
  κάτω από τον Ήλιο,
  ώστε να δυνηθή ο Άγγελος του Ήλιακου Φωτός να κατέλθει εις αυτό.

  Και η Ευλογία των Τριών Αγγέλων θα κάνη σύντομα
  τον σπόρον της Ζωής να φυτρώσει είς τον σίτον σας.

  Τότε συνθλίψατε τους σπόρους και κανετέ τους λεπτές πίτες,
  όπως έκαναν οι προπατορές σας
  όταν αποχώρησαν έξω από την Αίγυπτο,
  τον οίκο της δουλείας.

  Αφήστε αυτές πάλι πίσω,
  κάτω από τον Ήλιο όταν ανατέλλη,
  και όταν Αυτός ανυψωθή
  είς το υψηλότερο σημέιο των Ουρανών,
  στρέψτε αυτές από την άλλην πλευρά,
  ώστε να γλαλιασθούν και εκεί επίσης
  από τον Άγγελο του Ηλιακού Φωτός,
  και αφήσατε αυτές μέχρις ότου δύσει ο Ήλιος.

  Διότι οι Άγγελοι των Υδάτων, του Αέρα και του Ήλιακου Φωτός
  έθρειψαν και ωρίμασαν τον σίτον εις τους αγρούς,
  και Αυτοί κατά τον ίδιον τρόπον,
  πρέπει να ετοιμάσουν τον άρτον σας.”  *Ο Ιησούς Χριστός σε μια ερώτηση των μαθητών του απαντά για τον τρόπο παρασκευής του ψωμιού
  όπως αναφέρεται στο ευαγγέλιο της Ειρήνης των Εσσαίων (ένα αρχαίο Αραμαϊκό χειρόγραφο των Εσσαίων του τρίτου αιώνα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ανώνυμος27/3/12, 1:26 π.μ.

  Διαθετω χωραφι για καλλιεργια αν καποιος μπορεσει και βρει αυθεντικο σπορο γιατι δεν γνωριζω απο αγορες μεσω νετ.Κατοικω φθιωτιδα αν καποιος ενδιαφερεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καποιοι ισχυριζονται οτι εχουν βρει σπορους.
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CE%AF%CE%B1

  Αρα, μπορει να συγκριθει το dna για να βρεθει ποιος ειναι ο συγχρονος σπορος.

  Το θεμα ειναι, αν το εκαναν, ποιοι και αν θα το ανακοινωσουν. Μην ξαφνιαστειτε αν η Μονσαντο τους κατασκευασει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ανώνυμος11/4/12, 2:57 μ.μ.

  Γειά σας είμαι ο Γιώργος και καλλιεργώ τη Ζεα η ζειά η ζιά από το 2011. Βρίσκομαι στον Κρόκο Κοζάνης όπου βγαίνει και το φυτό Κρόκος ή Σαφράν. το e-mail μου είναι αυτό: gogos.mi@windowslive.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ανώνυμος11/5/12, 12:06 μ.μ.

  faCEBOOK
  ΖΕΑ - ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΕΠΊΣΗΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
  Σ.Π.Α.Μ.Ε, τηλ. 2315115029

  όποιος εχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της Ζέας ας με ενημερώσει στο
  Alexandros Kastaniotis, Facebook
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ανώνυμος27/7/12, 10:05 π.μ.

  ΑΛΕΥΡΙ ΖΕΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΟΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΕΤΡΟΜΥΛΟ 2422023363

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο σπόρος της Ζέας δεν επιδέχεται χημικά δεν μεγαλώνει με λιπάσματα μένει μικρός οπότε όποιος έχει καταφέρει και έχει καλλιεργήσει ζέα είναι οπωσδήποτε βιολογικός

   Διαγραφή
 52. Ανώνυμος28/7/12, 9:52 π.μ.

  ΔΙΑΘΕΤΩ ΣΠΟΡΟTRITICUM DICOCCUM-FARRA-ΦΕΤΕΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΟΡΟ 2422023363

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Ανώνυμος11/8/12, 2:12 μ.μ.

  Για όσους ενδιαφέρονται πουλώ αλέυρι βιολογικό Ζέας οικογενειακής παραγωγής αλεσμένο σε παραδοσιακό πετρόμυλο με τιμή 3 ευρώ το κιλό.Αν κάποιος ενδιαφέρεται άμεσα και για σπόρο μπορώ να τον βοηθήσω να βρεί.

  Χρήστος Μπέης
  τηλ. 6981245857

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ανώνυμος8/9/12, 8:08 μ.μ.

  Ζέα: Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη… Η Ζέα στο σπίτι σας, με αντικαταβολή, στα 0.80 λεπτά του ευρώ το κιλό, συν τα μεταφορικά έξοδα.
  Ο πολιτικός στόχος που θέσαμε ως Κίνημα πέρσι, τέτοια περίπου εποχή, να επιστρέψει στην Πατρίδα της η Ζέα, το πανάρχαιο αυτό Δημητριακό με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη και τα υψηλά αμινοξέα, συνάντησε πολλές δυσκολίες. Κυρίως και δυστυχώς με ανθρώπους στους οποίους εμπιστευτήκαμε την καλλιέργειά της και με τους οποίους συναποφασίσαμε να δοθεί στους αγρότες/ενδιαφερόμενους, σε συμβολική τιμή.
  Αντί αυτού, αποφασίσθηκε μονομερώς να πωληθεί στα 3 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα, κάποιοι ελλαδέμποροι, παριστάνοντας τους «μοναδικούς κληρονόμους» του πανάρχαιου αυτού δημητριακού, αρνιόντουσαν ακόμη και να δώσουν έστω και έναν σπόρο, στους αγρότες/ενδιαφερόμενους. Πουλώντας τους ΜΟΝΟ το αλεύρι από το σπουδαίο αυτό δημητριακό, στα 6, 7, και 8 ευρώ το κιλό!!!
  Τελικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά: Η Ζέα, η οποία σε χώρες του κόσμου έχει πάρει διάφορα ονόματα, (μόνο εμείς καταφέραμε και τη διώξαμε από την Ελλάδα το 1927, με νόμο του Βενιζέλου), ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΑ 0.80 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ.
  Ως Κίνημα το οποίο υπηρετεί εδώ και χρόνια τον τόπο και τον Λαό μας με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, παραδίδουμε στους ενδιαφερόμενους αλλά και στους αγρότες, δύο εναλλακτικές:
  1. Τα πλήρη στοιχεία του αγροτικού συνεταιρισμού ο οποίος βρίσκεται στη Μπολόνια της Ιταλίας, από τον οποίο μπορείτε να παραγγείλετε κατ’ ευθείαν και χωρίς μεσάζοντες.
  2. Την προαγορά μέσω του Συνεταιριστικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Αλληλέγγυον», έτσι ώστε να γίνει μαζική παραγγελία.

  · Για τη πρώτη περίπτωση, τα στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Μπολόνια είναι: Κεντρικά Γραφεία: Via Cento, 5.3 40.016 San Giorgio di Piano (BO). Γραφεία Διανομών: Via Cento, 03.05 40.016 San Giorgio di Piano (BO),
  Τηλέφωνο: + 39 051 537111. Υπεύθυνος: Pietro Cerioli
  Τηλέφωνο: + 39 051 537218, Email pcerioli@caip.it.
  Συνεργάτες: Angela Benini, Τηλέφωνο: + 39 051 537284,
  Email abenini@caip.it. Donato Squicciarini,
  Τηλέφωνο: + 39 051 537273,
  Email: squicciarini@caip.it. FrancaFiori,
  Tel. + 39 051 537258, Email: ffiori@caip.it.

  Η κεντρική σελίδα του Συνεταιρισμού είναι: http://caip.it/
  · Για τη δεύτερη περίπτωση, της προαγοράς και μαζικής παραγγελίας, επικοινωνήστε με το «Αλληλέγγυον», Αγίας Σοφίας 50, Κολωνός (πίσω από τον Σταθμό Λαρίσης) τηλέφωνο, 2105141443, Email, allilegion@gmail.com και ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο, www.allilegion.gr και δηλώστε αν επιθυμείτε το ενδιαφέρον σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ανώνυμος12/9/12, 11:31 π.μ.

  ΦΙΛΕ ΦΕΡΕ ΠΡΑΜΑ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΟΥΛΑΝΕ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ.ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΚΟΙΤΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ.ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΣ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩ.. ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Πόσο καιρό μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αλεύρι ζέας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΕΑ ή ΖΕΙΑ ή emer (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) triticum dicoccum επιστημονικα ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ dinkel (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)triticum spelta επιστημονικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ανώνυμος22/11/12, 6:46 μ.μ.

  Ξέρεις κανείς πως το σπέρνουμε.
  Έχω σπόρους με το φλοιό τους, τον καθαρίζουμε πρώτα η όπως είναι έτσι το ρίχνουμε στο χωράφι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Λοιπόν επειδή υπάρχει μπέρδεμα να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
  Υπάρχουν τα δικκοκα και τα μονοκκοκα σιτηρά. Υπάρχουν επίσης τα ντυμένα και μη ντυμένα.
  Το ζέας είναι ντυμένο δικκοκο. http://www.alekati.gr/%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%B6%CE%AD%CE%B1%CF%82
  Το μονόκκοκο ή καμπουλτζας είναι ντιμένο μονόκκοκο
  http://www.alekati.gr/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF_%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
  Το ίδιο είναι και το ντίνκελ απλά έχει ευρωπαική καταγωγή. http://www.alekati.gr/%C2%B4%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B1

  Λοιπόν το σιτάρι ζέας το μονοπωλεί αυτή τη στιγμή ο Αντωνόπουλος. Του ζήτησα πολλές φορές σπόρο- δεν δίνει...
  Σε μια συζήτηση που είχα με τον Π.Σαινατουδη απο το πελίτι - μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν είναι βέβαιος αν αυτό το ζεάς του Αντωνόπουλου είναι σίγουρα γνήσιο Ελληνικό. Απλά είναι ντυμένο δίκκοκο - όπως ήταν το ζέας- μπορεί όμως να είναι και κάποιο ξαδερφάκι του από ευρώπη...

  Για το μονόκκοκο ή Καμπουλτζα είμαστε μόνο σίγουροι ότι είναι αρχαίο σιτηρό- μπορεί καποιος να βρει σπόρο στο δίκτυο του πελίτι. Και αυτό δεν έχει γλουτένη και έχει ιδιοτητες...
  Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα αρχαια σιτάρια είναι ντυμένα, πράγμα που απαιτεί ειδική μηχανή για την αποφλοίωση τους, αν τα αλέσουμε με την φλούδα η "αχυρίλα" στο ψωμί δεν θα είναι ανεκτή...
  Καλή τύχη σε όσους ψάχνονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Σε αυτο το κειμενο υπαρχει ολη η αναλυτικη αναφορα για ολα τα αρχαια σιτηρα http://ipna.unibas.ch/archbot/pdf/Cereal_Id_Manual_engl.pdf

  Η μονη διασταυρωση στοιχειων που μπορουμε να κανουμε ειναι απο τα αγγεια,τα αγαλματα και τα νομισματα και απο αυτα να συγκρινουμε το ακριβες σχημα και να δουμε ποιο σιτηρο επικρατει και αν ειναι η Ζεα ή τα αλλα σιτηρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Ανώνυμος25/3/13, 9:36 μ.μ.

  http://youtu.be/NrV5GCzzg24

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ανώνυμος4/6/13, 4:13 μ.μ.

  Να ρωτήσω κάτι; Από αρχαία πιθάρια με σπόρους που έχουν βρει και βρίσκουν κατά καιρό, δεν μπορεί εκεί να υπάρχει ο γνήσιος σπόρος; Αν όντως οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν το ζέα αντί του σιταριού, λογικά δεν θα έχει βρεθεί σε αρχαίες αποθήκες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ανώνυμος4/6/13, 7:16 μ.μ.

  Κύριοι αυτό που πουλάνε στο ebay το πιθανότερο είναι να είναι υβρίδιο και όχι παραδοσιακός σπόρος. Τί λέτε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ανώνυμος6/6/13, 7:19 μ.μ.

  Καλησπερα σε ολους..Τελικα που μπορο να βρω σπορο,και τελικα πως μπορο να καταλαβω πιο ειναι το σωστο σπορο ζεα????αν μπορει να με βοηθειση κανεις παρακαλω πολυ..Σας ευχαριστω παρα πολυ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. http://www.youtube.com/watch?v=XK3UwHwVFgM&feature=player_embedded&list=UU28aJL_4PmNwz4yYg4E_91w#!
  Για οποιον ψαχνει για Ζεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Ανώνυμος22/6/13, 12:45 π.μ.

  ΣΟΔΕΙΑ 2013 -------ΕΜΑΙL dikoko2013@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ανώνυμος12/7/13, 9:43 π.μ.

  Είχαν αρχίσει και έπεφταν τα μαλλιά μου, όταν με είδε ο φούρναρης της γειτονίας μου είπε : Φάε ψωμί Ζέας.
  Αυτό ήταν , τώρα έχω την ποιο πλούσια κόμη που θα μπορούσα να φανταστώ, τα μαλλιά μου λάμπουν από υγεία και η παλιά μου γκόμενα παρακαλεί να γυρίσει κοντά μου, όμως εγώ δεν έχω χρόνο για αυτήν ποια γιατί καλλιεργώ τη Ζέα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Ανώνυμος12/7/13, 12:55 μ.μ.

  χα χα χα θεούλης είσαι φίλε μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Ανώνυμος19/7/13, 12:45 π.μ.

  καλησπέρα! είμαι μόνιμη κάτοικος Δανίας και ψάχνω να βρώ αλεύρι ή προιόντα απο ζειά. επίσης ποιά είναι η επιστημονική ή η λατινική της ονομασία? ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. EΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΕΑ
  σας παραθέτω το παρακέτω κείμενο απο τον Βαγγέλη Κορμπέτη Γεωπόνο-Ερευνητή του Ινστιντούτου Σιτηρών (πρώην ΕΘΙΑΓΕ)προς απάντηση μου σχετικά:

  Καλημέρα Δημήτρη.
  Σου γράφω παρακάτω κάποιες πληροφορίες που έχω βρει για τη ζέα από διάφορους συγγραφείς.
  Ο Όμηρος γράφει στην Οδύσσεια ότι αναμείχθηκε η Ζειά με λευκό κριθάρι για να χρησιμεύσει ως τροφή των αλόγων.
  Ο Ηρόδοτος διαβεβαιώνει για την ταυτοσημία της Ζειάς με την όλυρα, λέγοντας ότι οι Αιγύπτιοι παρασκεύαζαν άρτο από όλυρα, που μεταγενέστερα την ονόμαζαν τη Ζειά, ενώ ο Θεόφραστος διακρίνει τη Ζειά από την όλυρα.
  Σύμφωνα με τον Ησύχιο, η Ζειά είναι είτε είδος σιταριού είτε όλυρα.
  Ο Πλίνιος κάπου δίνει τα ονόματα far, alica και zea στην όλυρα, κάπου όμως τα διαφοροποιεί.
  Το 1833, ο Παλαιολόγος γράφει ότι η Zειά, την οποία διαχωρίζει από την όλυρα, δεν υπάρχει ούτε σαν όνομα, αλλά ούτε και σαν φυτό την εποχή εκείνη. Η Zειά είναι το T. spelta, το οποίο στη Γαλλία ονομάζεται epautre και ο κόκκος του είναι κολλημένος σε διπλή φλούδα, έχει μεγάλο και βαρύ κόκκο, ενώ το αλεύρι του είναι πολύ άσπρο και πολύ καλό για αρτοποίηση.
  Το 1957, ο Λέτσας, στηριζόμενος στον Ηρόδοτο, ταυτίζει τη Ζειά με την όλυρα και γράφει ότι είναι ένα από τα τέσσερα γένη δημητριακών που καλλιεργούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα άλλα τρία ήταν ο σίτος (πυρός), η κριθή και ο κέγχρος. Γράφει επίσης ότι, σύμφωνα με τον άγιο Ιερώνυμο (4ος μ.Χ. αι.), η Ζειά είναι το T. spelta, του οποίου η καλλιέργεια εγκαταλείφθηκε όταν δημιουργήθηκαν καλύτερα αμυλώδη σιτάρια.
  Ο Bonnier (1911) δίνει το Triticum zea Host ως συνώνυμο του T. spelta.
  Ο Γεννάδιος (1914), ο οποίος διαχωρίζει τη Ζειά από την όλυρα, αναφέρει ότι οι άλλοι συγγραφείς ερμηνεύοντας τους αρχαιότερους οδηγούνται στο ότι η Ζειά ή Ζέα συμπίπτει με το T. spelta, ενώ ο ίδιος γράφει ότι είναι είδος σόργου. Ενισχύει την άποψή του αυτή με την ομοιότητα που παρατηρείται μεταξύ των σανσκριτικών και νεοϊνδικών ονομάτων των Σόργων (Juar, Joar και Jowari) και του ελληνικού Ζειά.
  Ο Δαμανάκης το 1983, στον «Κατάλογο των Αγρωστωδών της Ελλάδας» δεν αναφέρει το T. dicoccum, παρόλο που στο γένος Triticum περιλαμβάνει 17 είδη.
  Ο Παπαδάκης (1929), ιδρυτής του σημερινού Ινστιτούτου Σιτηρών, περιγράφει όλα τα καλλιεργούμενα κατά την εποχή είδη σιταριού και τις ποικιλίες τους, ενώ δεν αναφέρει πουθενά την ποικιλία «Ζέα» ή κάποια ποικιλία με παρόμοιο όνομα. Σημειώνει ότι δε συνάντησε ούτε ένα φυτό του T. dicoccum στην Ελλάδα.

  Απ’ ότι καταλαβαίνεις επικρατεί σύγχυση για το τι είναι ή τι δεν είναι η Ζέα.

  Ελπίζω να σε διαφώτισα κάπως.
  Βαγγέλης Κορπέτης
  Ινστιτούτο Σιτηρών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ζητείται φούρνος στην Ελλάδα που κάνει ψωμί από Ζέα. Θα έχει δωρεάν διαφήμιση για ένα μήνα (και βάλε) από τις δικές μου ιστοσελίδες. http://psinakistan.gr και http://greekouzina.gr
  Στείλτε μήνυμα για λεπτομέρειες. Προωθούμε τα γνήσια Ελληνικά προϊόντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΜΥΘΙΚΗ" ΖΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ,"ΕΛΛΗΝΑΡΑ" ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥ για ξεχωριστικο λογο για καθε εναν.
  -Ο πρώτος για καταξίωση χωρίς ουσιαστικές επιστημονικές αποδείξεις (αρχαιοβοτανολογικές και γεωπονικές) αλλά αναπαράγοντας τους μύθους που θέλουμε να ακούσουμε όλοι
  -Ο δεύτερος για επίδειξη στον κοινωνικό του περίγυρο και "αρπαχτή",μεγάλη ζήτηση πολύ μικρή προσφορά
  -Ο τρίτος γιατί ψάχνει το μαγικό χάπι που θα του δώσει τη δύναμη να νικήσει τους πάντες και να ελευθερώσει την υπόδουλη αποικία μας(Ελλάδα)
  -Ο τέταρτος γιατί πρέπει να πάρει θέση στο καινούργιο διατροφικό Ελτοράντο που ανατέλλει
  Βλέπω μετά λύπης μου ότι ελάχιστοι έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας για τα πραγματικά αίτια της κρίσης(κατά βάση ηθικής,αξιών και πνευματική και λιγότερο οικονομική)άρα είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να καταφέρουμε να την ξεπεράσουμε με σουπερμαντολίνες-ζέες και λοιπά μαγικά. Μέσα από αυτογνωσία, αυτοκριτική, πνευματική ανάταση και πραγματική δουλειά στο χωράφι αλλά και στις βιοτεχνίες-βιομηχανίες, παράγοντας ότι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και όχι εισάγοντας το και καταφέρνοντας μετά από χρόνια να είμαστε αυτάρκεις σαν χώρα,θα γίνουμε μια πραγματική μικρή υπερδύναμη όπως η αρχαία Ελλάδα.
  Δυστυχώς αναγκάζομαι να τα γράψω όλα αυτά γιατί με έχουν ζαλίσει όλοι όσοι μου τηλεφωνούν για να μάθουν αν έχω και πουλάω ζέα.
  Το 99% ανήκει σε μια ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες και σε απάντηση μου ότι δεν έχω ζέα αλλά δίκκοκο στάρι δυσανασχετούν,θέλουν να ακούσουν το μύθο.
  "Ζήσε το μύθο σου" που έλεγε και η διαφήμιση του υπουργείου τουρισμού.
  Κανείς δε θέλει να δει την πραγματικότητα κατάμουτρα ακόμα και σήμερα.
  Ας δούμε και ένα ακόμα μύθο:
  Η ζέα δεν έχει γλουτένη - ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΚΑΘΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΝΟΚΚΟΚΑ και ΔΙΚΚΟΚΑ (προσοχή όσοι πάσχουν από κοιλιοκάκη)
  Οι σημερινοί καλλιεργητές "ζέας" (στους οποίους συμπεριλαμβάνουν και εμένα) καλλιεργούμε δίκκοκα στάρια εισαγωγής κατά βάσει ιταλικά και γερμανο-αυστριακο-ελβετικά.Είναι γενετικό υλικό που δεν υπόκειται σε περιορισμούς εμπορικής κατοχύρωσης και είναι εγγεγραμμένο στους αντίστοιχους καταλόγους παραδοσιακών ποικιλιών των χωρών αυτών.Κανένας σήμερα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει και καλλιεργεί την μυθική ζέα.Σχετικά με τον κο Αντωνόπουλο που κυκλοφορεί προιόν με την ονομασία "ζέα" αφορά καθαρά κατοχυρωμένη εμπορικά ονομασία και τίποτα παραπάνω.
  Συγχωρέστε με αλλά αυτή νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα χωρίς "μύθους"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρέα, διαβάζω την ιστοσελίδα περίπου ένα χρόνο και θέλω να πω Μεγάλο Ευχαριστώ στους δημιουργούς της ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ. Είμαι από την Ρωσία και τελευταία μελετώ πολύ κάνοντας προετοιμασία Φυγής στην επαρχία θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες που ίσως ενδιαφέρουν αυτούς που ψάχνουν την Ζεία.
  Στην Ρωσία τα τελευταία χρόνια πολύ άνθρωποι δημιουργούν λεγόμενες Οικογενειακές φάρμες. Εκεί υπάρχει δυνατότητα να βρεις σπόρους που καλλιεργούν με την βοήθεια του Vavilov Institute of Plant Industry (που είναι και τράπεζα σπόρων) συγκεκριμένα στο Pavlovsk Experimental Station υπάρχουν σπόροι Ζείας που δόθηκαν περίπου το 1950 σε κάποιες φάρμες στην Νότια Ρωσία. Εκεί και στην Ουκρανία καλλιεργούν (και πουλάνε σπόρους για καλλιέργεια με 0,30 Ε το κιλό) και Όλυρα και Ζεία. Έχω σκοπό να φέρω δοκιμαστικά μικρή ποσότητα ότι καταφέρω να βρω για να φυτέψω εδώ στην Ελλάδα. Και μετά θα παραγγειλω μεγαλύτερη ποσότητα (βρήκα και τον τρόπο μεταφοράς).
  Τη Ζεία την έχει στην φάρμα του στην Αυστρία ο «επαναστάτης-αγρότης» ο Sepp Holzer, δεν την πουλαει, την χαρίζει σ’αυτους που μαθαίνουν Περμακουλτούρα στα σεμινάρια του. Μόνο που είναι ποικιλία για βόρειο κλίμα που φυτεύουν την άνοιξη και όχι τον χειμώνα.
  Επειδή παντού (όχι μόνο στην Ελλάδα) οι πληροφορίες είναι πολύ μπερδεμένες (όπως το κείμενο από τον Βαγγέλη Κορμπέτη Γεωπόνο-Ερευνητή του Ινστιντούτου Σιτηρών στο σχόλιο του Δημήτρη Αμανατίδη 19 Ιουλίου) θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσω κάτι:
  TRITICUM SPELTA L. Η όλυρα ή αγριοσίταρο ειναι εξαπλοειδούς (2n = 42) σιτάρι που έχει 42 χρωμοσώματα, δηλαδή είναι συγγενής του μαλακού σιταριού.
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B1
  Η πρωτεΐνη του Spelta έχει μια υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα από την πρωτεΐνη του σιταριού. Ειδικότερα, η γλουτένη (gluten) περιέχει σημαντικά λιγότερο αλλεργιογόνες ουσίες που προκαλούν τη λεγόμενη κοιλιοκάκη - μια αυτοάνοση διαταραχή του λεπτού εντέρου 5% του παγκόσμιου πληθυσμού.
  TRITICUM MONOCOCCUM SSP. MONOCOCCUM. Σιτάρι μονόκοκκο (2n = 14) έχει 14 χρωμοσώματα και φαίνεται να είναι τα πρώτα φυτά δημητριακών που καλλιεργούνται από τον άνθρωπο.
  TRITICUM TURGIDUM SSP. DICOCCON. Η Ζεία είναι τετραπλοειδούς μορφής δίκοκκο σιτάρι (Emmer) έχει 28 χρωμοσώματα, καλλιεργείται από τους νεολιθικούς χρόνους.
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CE%AF%CE%B1
  Είναι ένα από τα πιο σημαντικά είδη σιτηρών, ο πρόγονος του σκληρού σίτου. Αναπαραγωγή Emmer άρχισε περίπου πριν από 10.000 χρόνια, για χιλιάδες χρόνια ήταν η κύρια καλλιέργεια δημητριακών μεταξύ των λαών της Μέσης Ανατολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Με βρίσκουν αρκετά σύμφωνο οι 2 προηγούμενοι που αφήσαν σχόλια (Δημήτρης Αμανατίδης, Irina Stepanova-Antonaru).

  Θα προσθέσω κι εγώ τα εξής, μετά από πολύ διάβασμα και διασταύρωση πηγών.

  Τα περισσότερα σιτάρια, ήρθανε από τη Μ. Ανατολή. Ειδικά τα δίκοκκα.

  Ζέα, ή Ζειά κτλ, ονομάζαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα "ντυμένα" σιτηρά. είτε δίκοκκα, είτε μονόκοκκα. Τα οποία έχουν μεγαλύτερη αντοχή λόγω φλοιού, λογικό, καθώς στη Μ.Ανατολή επικρατεί περισσότερη ξηρασία.

  Αργότερα και σύμφωνα με την εξέλιξη και τον τόπο καλλιέργειας, εξελίχθηκαν πολλές ποικιλίες σιτηρών.

  Τελικά τα "ντυμένα" δίκοκκα που κυκλοφορούν τριγύρω, είναι 2:

  1. Το Spelt, ή Dinkel Wheat, ή Triticum Spelta, ή Όλυρα το οποίο έχει αρκετά καλές θρεπτικές ιδιότητες και χαρακτηριστικό του, ότι δεν έχει άγανο, ή αλλιώς μουστάκι στο στάχυ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Spelt.jpg

  2. Το Farro, ή Emmer Wheat, ή Triticum Dicoccum, ή Ζέα (όνομα που επικράτησε καθώς, τα άλλα 2 "ντυμένα" σιτάρια, δίκοκκο χωρίς μουστάκι και μονόκοκκο, ονομάστηκαν Όλυρα και Καπλουντζάς, αντίστοιχα), το οποίο έχει άγανο (μουστάκι) στο στάχυ. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Usdaemmer1.jpg

  3. Δεν θα γράψω για τον Καπλουντζά, γιατί δεν ασχολήθηκα περισσότερο. Πρέπει να είναι όμως το μονόκοκκο "ντυμένο".

  Με βάση τα παραπάνω, λογικό είναι να υπάρχει σύγχυση στα αρχαιοελληνικά κείμενα, καθώς άλλος έγραφε, ότι Ζέα ήταν όλα τα σιτηρά και άλλος έγραφε, ότι άλλο Ζέα και άλλο Ολυρα.

  Το πιο θρεπτικό κατά την άποψη μου είναι το Emmer Wheat, χωρίς να έχει μεγάλες διαφορές από το Dinkel Wheat. Σε λίγες ημέρες θα έχω κάνει ανάλυση, καθώς έχω και από τα 2 και θα γνωρίζω καλύτερα.

  Τέλος, όσον αφορά τη γλουτένη. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνει καλό η κακό, πάντως όσον αφορά τη διατροφή μας, τα παραπάνω σιτηρά, μοιάζουν να είναι αρκετά υγειή και θρεπτικά.

  Χαρακτηριστικά των σπόρων (Dinkel και Emmer):
  Ανθεκτικός σπόρος
  Σπορά χωρίς λίπανση
  Δεν χρειάζεται καταπολέμηση ζιζανίων.

  Όλα τα παραπάνω, άποψη μου, κατόπιν μεγάλης μελέτης Ελληνικών και Αγγλικών κειμένων και βιβλιογραφιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Το άρθρο μου ήταν καταπέλτης κατά της Ζέας εδώ και χρόνια (1-12-2010).
  Η διαφορά του Ζέα αν υπάρχει είναι στο μαγνήσιο που αν δε δω σε εξέταση ότι έχει παραπάνω δε το πιστεύω, καμία σχέση ότι δεν έχει γλουτένη.

  Ή θα πιστέψουμε ότι οι Έλληνες του Μέγα Αλέξανδρου νικούσαν επειδή τρέφονταν με Ζέα;
  Ανάφερα σε πρόσφατο άρθρο μου ότι ο στρατός του Μέγα Αλέξανδρου έπινε γλυκόριζα για δύναμη και ενέργεια και φυσικά δεν θα τρώγανε μία κολλώδες ουσία χειρότερη από το σιτάρι όπως αναφέρουν οι αρχαίοι για να πάνε να πολεμήσουν…

  Ας μάθουμε καλύτερα ότι ο Μέγα Αλέξανδρος κατάκτησε ένα νησί μόνο και μόνο για να έχει αλόη… για να γιατρεύει τα τραύματα των στρατιωτών του και ας διαβάσουμε και Ιπποκράτη που έχει ένα κεφάλαιο που αναφέρει ότι η αλόη θεραπεύει το έντερο…

  Καλλιεργήστε Ζέα λοιπόν αντί να καλλιεργούμε κριθάρι και να φτιάχνουμε πτισάνη όπως ο Ιπποκράτης για τις οξείες ασθένειες… ή σιτάρι για σιταροχυμό…
  Αργά κολλημένα σώματα και μυαλά από τη γλουτένη…

  Για να καταλάβω δηλαδή, μήπως η ιστορία της Ζέας ξεκίνησε για να κατηγορηθεί ο Βενιζέλος και όλοι το αναπαρήγαγαν χωρίς να το ελέγξουν ; Θυμόμαστε καθόλου ιστορία;

  Γιατί πουθενά στη βιβλιογραφία δεν αναφέρετε ότι καλλιεργούταν Ζέα στην Ελλάδα από το 1800-1930;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Δείτε και αυτό.
  http://www.scribd.com/doc/120790047/%CE%A4%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%9C

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Ανώνυμος4/8/13, 1:34 μ.μ.

  Κατατοπιστικό και επιστημονικό το link απο
  dimkyyy@2 Αυγούστου 2013 - 11:15 π.μ.
  Εδω ενα πιο ευχρηστο link

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Ανώνυμος6/8/13, 1:04 μ.μ.

  φίλε dimkyyy τα περισσότερα που γράφεις είναι σωστά αλλά και πολλά είναι λάθος.
  Η σπέλτα δεν είναι σταρι είναι σιτηρό είναι εξαπλοιδες και βγάζει κατάμαυρο ψωμί. Επίσης βγάζει μαλακό αλεύρι και όχι σκληρό. Επίσης γράφεις ότι η σπέλτα δεν έχει άγανα. αγνοείς ότι υπάρχουν περίπου 120 ποικιλίες σπέλτας και πολλές απο αυτές είναι αγανοφόρες. Επίσης η σπέλτα απανταται παντου στον κόσμο. Το δίκοκκο επίσης υπάρχει σε πολλές περιοχές ανα τον κόσμο και είναι σκληρό σιτάρι. Απο τις διατροφικές αναλύσης που έχουν γίνει ψάξε μελέτες απο χώρες όπως Καναδά, Γερμανία, Ρωσία και ειδικά Αυστραλία δεν πλεονεκτεί διατροφικά απο τις άλλες αρχαίες ποικιλίες. Επίσης γράφεις ότι δεν έχουν απαιτήσεις σε λίπανση. Το δίκοκκο όχι, η σπέλτα ναι. Σχετικά με την απόδωσει 200 - 300 κιλά ανα στρέμμα σε σχέση με 400 - 500 που δίδεται για τα κοινά στάρια. Τα περί μετάλλαξης δεν τα πολυπιστεύω γιατί χρωμοσωματικά απέχουν πολύ καί όλα εμφανίστικαν απο τις γραφές πάνω κάτω την ίδια περίοδο 9000 πχ. Τώρα μάλιστα νέες έρευνες πάνε και πιο πίσω. Σχετικά με τον Καπλουτζά είναι μονόκοκκος δεν γνωρίζω αν είναι ντυμένος ανήκει στα διπλοειδή έχει άφθονη γλουτένη και διάβασα στη μελέτη ότι ούτε αυτός ερεθίζει το στομάχι. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει αλλο ένα στάρι εξ ίσου οφέλειμο το καμούτ (σιτάρι στα αιγυπτιακά) που είναι τετραπλοειδές και έχει ανώτερη θρεπτική αξία απο το δίκοκκο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Φίλε Ανώνυμος 6 Αυγούστου 2013 - 1:04 μ.μ.

  Καλύτερα έπρεπε να πω δημητριακό και όχι σιτάρι, έχεις δίκιο.

  Πάντως νομίζω ότι το spelt δεν έχει άγανο, και θα ήθελα να βάλεις ένα link που να αποδεικνύει το αντίθετο, για να πειστούμε εγώ και οι υπόλοιποι.

  Ξαναβάζω το link της φωτογραφίας που υπάρχει στην wikipedia...
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Spelt.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Ανώνυμος4/9/13, 3:58 μ.μ.

  ΑΛΙΕΥΣΑ ΣΤΟ site diogeneis.blog spot. com/2012/10/blog-post-27.html
  ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΖΕΑΣ, ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΤΟ 99% ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΖΕΑ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΤΣΙ ΣΕ ΛΙΓΑ ΕΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΣΠΟΡΟΣ!
  ΈΛΛΗΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΦΕΛΗΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΟΥΝ ΞΑΝΑ ΓΝΗΣΙΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΖΕΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΑ! ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΕΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΣΩΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΤΟ ΕΧΕΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΥ Η Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΦΥΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ, ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΦΙΚΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Ανώνυμος17/9/13, 7:06 μ.μ.

  Το σπέλτα είναι σιτάρι (Triticum spelta). Μπορεί να έχει ή να μην έχει άγανα. Σιτάρι είναι και το δίκοκκο (Triticum dicoccum) και ο καπλουτζάς ή μονόκοκκο (Triticum monococcum). Γλουτένη έχουν όλα (μην ξεχνάτε ότι είναι σιτάρια). Η ποσότητα και ποιότητά της διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία - όχι μόνο το είδος. Οι ιδιότητες όλων αυτών δεν είναι σημαντικά καλύτερες από των σύγχρονων μαλακών και σκληρών σιταριών. Οι αποδόσεις όμως είναι σημαντικά μικρότερες και μάλιστα χωρίς σταθερότητα. Και φυσικά, το δίκοκκο και το σπέλτα δεν είναι φυτά προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, μια και απουσιάζουν για πολλές εκατοντάδες χρόνια από τα ελληνικά εδάφη.
  Λίγο μπέρδεμα πέφτει με τις ορολογίες. Άλλο η βελτιωμένη ποικιλία, η οποία προήλθε από κλασική βελτίωση με διασταυρώσεις, άλλο το υβρίδιο, άλλο οι μεταλλαγμένοι σπόροι (η μετάλλαξη μπορεί να είναι φυσική ή τεχητή διεργασία), οι οποίοι κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του '60 μετά από βομβαρδισμό, π.χ. με ακτίνες γ και άλλο τα γενετικά τροποποιημένα τα οποία έχουν υποστεί αλλαγές στο γενετικό κώδικα (DNA) και μπορεί να έχουν εισαχθεί σ' αυτόν γονίδια από οποιοδήποτε οργανισμό.
  Όσο για την "ουράνια" ζειά, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι. Ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, αλλά και οι νεώτεροι Παλαιολόγος, Γεννάδιος, Παπαδάκης, Χρηστίδης, Λέτσας, όπως και τα λεξικά του Φώτιου, του Σούδα μας δίνουν σαφείς πληροφορίες για την καταγωγή και τη χρήση της ζειάς από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.
  Και όποιος μιλάει για απαγόρευση, πρώτα ας διαβάσει τις απορίες του Γαληνού τον 1ο αιώνα μ.Χ. που έψαχνε τη ζειά και μετά ας καταθέσει αυτόν τον περιβόητο νόμο που μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα εξυπηρετεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Ανώνυμος9/10/13, 6:32 μ.μ.

  καλλιέργησα φέτος για πρώτη φορά σιτάρι φάρο δίκκοκο, αλλά μετά το αλώνισμα δεν βρίσκω τρόπο να αφαιρέσω το άγανο για να το αλέσω. Καμιά ιδέα παιδιά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Ανώνυμος9/10/13, 10:08 μ.μ.

  Οι πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι τα μέσα του προηγούμενου μήνα, ήταν ότι δεν υπήρχε στην Ελλάδα δυνατότητα για τους παραγωγούς να αφαιρέσουν τα λέπυρα από το δίκοκκο σιτάρι. Βέβαια κάποιοι έχουν τα μηχανήματα αλλά δε μοιράζονται αυτή την πολυτέλεια.
  Επομένως πρόταση μου είναι να το διαθέσεις στην αγορά για σπόρο - που παίζουν κι εξωφρενικές τιμές απ' ότι ακούω - και άσε το άλεσμα για την επόμενη χρονιά.
  Καλή τύχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Ανώνυμος12/10/13, 8:32 π.μ.

  Η ζειά από την αρχαιότητα ως σήμερα.
  http://www.cerealinstitute.gr/index.php/el/antikeimena/sitari/589-zeia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. @ 9 Οκτωβρίου 2013 - 6:32 μ.μ.

  Γιά πρόχειρα και αποτελσματικά ρίξε καρπό μεσα σε ένα πλαστικό δοχείο μεγάλου ύψους και χτύπησέ το μέ ένα χλοοκοπτικό με τά λουράκια.
  Και μετά λίχνισμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Ανώνυμος20/10/13, 1:42 μ.μ.

  καλησπερα σε ολους και ευχαριστω πολυ για τις ηδη υπαρχουσες πληροφοριες.

  θα ηθελα να μου πειτε αν ξερετε πως θα ειμαι σιγουρη οτι ο σπορος που θα αγορασω θα ειναι triticum dicoccum και οχι γενετικα μεταλαγμενος ή απλα κατι αλλο?με καποια αναλυση dna?και αν ναι,ποιος ειναι ο αρμοδιος για κατι τετοιο?σκεφτομαι να αγορασω μικρη προσοτητα απ οσους λενε οτι πουλανε σπορους σπορας ζεας και να το τεσταρω για να ειμαι σιγουρη οτι δεν με κοροιδευουν και για να καλλιεργησω τον αρχαιο σπορο με τις αρχες της βιολογικης/βιοδυναμικης καλλιεργειας.να εχει νοημα δηλαδη.

  ευχαριστω εκ των προτερων
  Δαφνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Ανώνυμος20/10/13, 8:10 μ.μ.

  Για να είσαι σίγουρη ότι είναι αρχαίος σπόρος, θα πρέπει να στον πουλήσει ο Θεόφραστος ή ο Ηρόδοτος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να είσαι απολύτως σίγουρη ότι δεν είναι η αρχαία ζεια ή άλλος αρχαίος σπόρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Δαφνη, δεν υπαρχουν μεταλλαγμενοι σποροι περιορισμενης ζητησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Ανώνυμος22/11/13, 2:46 μ.μ.

  Το σχόλιο είναι για την Irina Stepanova.
  Αγαπητή Irina,μπορείς να μου πείς πως μπορώ να φέρω ποσότητα σπόρων ζέας απο την Ουκρανια?
  Ευχαριστώ
  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Κατα τα αλλα δεν απαγορευτηκε ποτε η ζεα στην πατριδα μας.

  https://anopaia-atrapos.com/2017/05/29/to-fek-me-to-opoio-apagoreytike-i-kalliergeia-zeas-stin-ellada-to-1926-foto/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα