Τι αλλάζει στo Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το 2017

Τι αλλάζει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το 2017

Αλλαγές προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης

Στις 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η πρόοδος υλοποίησης του ΠΑΑ για το έτος 2016, αλλά και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε αρκετά μέτρα του ΠΑΑ, που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα. Οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές, διότι σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων παραγωγών, εισάγουν νέες καλλιέργειες, ενώ προτείνονται και νέα υπομέτρα.

Ποιοι παίρνουν προτεραιότητα στα βιολογικά

Στη βιολογική γεωργία αναμένεται η 2η πρόσκληση, που θα ορίσει τα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους παραγωγούς στη γεωργία, αλλά κυρίως στην κτηνοτροφία. Επισημαίνεται ότι στην 1η πρόσκληση απορρίφθηκαν όλοι όσοι αιτήθηκαν στήριξης στη βιολογική κτηνοτροφία λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού. Αντί, λοιπόν, των περιοχών Natura και Υψηλής Φυσικής Αξίας, που είχαν προτεραιότητα στην προηγούμενη πρόσκληση, τα νέα κριτήρια επιλογής θα είναι τα παρακάτω:

11.1.1 – Νέοι παραγωγοί στη βιολογική γεωργία

11.1.2 – Νέοι παραγωγοί στη βιολογική κτηνοτροφία

11.1.1 – Υφιστάμενοι παραγωγοί στη βιολογική γεωργία

11.1.2 – Υφιστάμενοι παραγωγοί στη βιολογική κτηνοτροφία

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

Επαγγελματίες αγρότες

Επαγγελματίες αγρότες

Εντασσόμενη έκταση

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Εντασσόμενη έκταση

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Επιπλέον, προστέθηκαν νέες καλλιέργειες στις επιλέξιμες, τις οποίες θα μπορούν να εντάσσουν οι παραγωγοί, και ανακοινώθηκαν τα αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης.

Καλλιέργεια

Ποσό ενίσχυσης

Ρόδι

90

Ακτινίδιο

90

Σύκο

90

Μικρόκαρπες/Δάσους

90

Αβοκάντο

90

Ακρόδρυα

90

Καπνός

60

Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή/βολβώδη/ καρότο/πατάτα

60

Με δικά τους κριτήρια τα συλλογικά Σχέδια Βελτίωσης

Στα Σχέδια Βελτίωσης, οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλογής και τα ποσοστά ενίσχυσης. Οι αλλαγές αυτές ενσωματώθηκαν στην πρόσφατη προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης, που βασική απαίτηση είναι η υποβολή ΕΑΕ για το έτος 2017 και η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για τα σχέδια που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, τα συλλογικά Σχέδια Βελτίωσης θα έχουν τα δικά τους κριτήρια επιλογής, ενώ στους δικαιούχους περιλαμβάνονται πλέον και οι περιπτώσεις των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τέλος, τα Σχέδια Βελτίωσης που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος θα μοριοδοτούνται βάσει των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ενέργεια, των παραγόμενων αποβλήτων και της δυναμικής της εκμετάλλευσης. Όσον αφορά την ένταση ενίσχυσης, θα ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά επιδότησης:

Μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη & Ήπειρος

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος & Κρήτη

Στερεά Ελλάδα & Δυτική Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί, οι οποίοι α) δεν έχουν υπερβεί το 4ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία

80%

70%

60%

60%

50%

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών

85%

60%

60%

60%

60%

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

75%

60%

60%

60%

50%

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά
ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

75%

50%

50%

50%

40%

Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές

75%

50%

50%

40%

40%

Δεύτερη ευκαιρία για τους Νέους Αγρότες

Όσες περιφέρειες δεν απορρόφησαν τα κονδύλια του Υπομέτρου 6.1 των Νέων Αγροτών θα μπορούν να προκηρύξουν συμπληρωματική πρόσκληση. Ήδη, οι περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου έχουν περιληφθεί στην προδημοσίευση που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, ενώ η ελάχιστη βαθμολογία για τις περιφέρειες αυτές μειώνεται στα 40 μόρια.

Στο Υπομέτρο 6.2, που αφορά την εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι δικαιούχοι που έχουν μόνιμη κατοικία σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις λόγω του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού κύματος θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση 4.000 ευρώ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Στην αμειψισπορά ο ηλίανθος

Στο Υπομέτρο 10.1.7, που αφορά την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, προστίθεται στις περιοχές παρέμβασης η περιοχή του Έβρου.

Ωστόσο οι πιο βασικές αλλαγές αφορούν το Μέτρο 10.1.4, για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι, που θα αναλαμβάνουν τη δέσμευση, υποχρεούνται να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις (εδαφολογική, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού) στην ενταγμένη εκμετάλλευση κατά το πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο έτος εφαρμογής. Επιπλέον, στην ειδική δράση που αφορά την αμειψισπορά προστίθεται στις επιλέξιμες καλλιέργειες, ο ηλίανθος, ενώ τα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Είδος

Ύψος ενίσχυσης €/ha/έτος

Μακεδονία/Θράκη €/ha

Θεσσαλία €/ha

Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ. Ελλάδα €/ha

Στερεά, Αττική, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη €/ha

Αραβόσιτος

292

308

390

358

Ζαχαρότευτλα

465

358

358

358

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά & κηπευτικά

600

600

600

600

Βαμβάκι

600

515

554

600

Ηλίανθος

317

316

320

322

Νέες δράσεις για ελιά και βοσκήσιμες γαίες

Δύο νέες δράσεις εντάσσονται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η Δράση Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες» εισάγεται ως συμπληρωματική της γεωργο-περιβαλλοντικής Δράσης 10.1.6 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια», προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να αποκτήσουν θρυμματιστή για τα κλαδέματα των ελαιοκαλλιεργειών. Δεδομένου ότι η δράση αυτή εντάσσεται στις μη παραγωγικές επενδύσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να φτάσει το 100%. Η Δράση Μ10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» στοχεύει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Η δράση αφορά τη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία επιφέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του βοσκότοπου και, επομένως, μείωση του κινδύνου ερημοποίησης λόγω διάβρωσης του εδάφους.

Πηγή: γράφει ο Χρήστος Καρατζάς, γεωργοοικονομολόγος, www.ypaithros.gr

Διαβάστε ακόμη:Τα καλύτερα ντόπια ενεργειακά φυτά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα