Προκύρηξη Δ.Π.Μ.Σ.: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προιόντων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκύρηξη Δ.Π.Μ.Σ.: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προιόντων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδ. έτους 2016-2017

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» στην υπ’ αριθμ. 3/02.06.2016 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» για το ακαδ. έτος 2016-2017.

2. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

3. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην περιοχή της Ιατρικής Χημείας. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων στον Σχεδιασμό, Σύνθεση και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών, β) η ανάπτυξη ενός ζωτικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζεται με την Φαρμακευτική Βιομηχανία και γ) η βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

 1. Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων
 2. Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία
 3. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και Μοριακός Σχεδιασμός
 4. Ανάλυση Βιομορίων
 5. Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης
 6. Μοριακή Φαρμακολογία
 7. Μοριακή και Κυτταρική Ανοσολογία
 8. Μοριακή Ιατρική
 9. Τοξικολογία

(ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει έξι από τα παραπάνω εννέα μαθήματα)

 1. Ερευνητική Μεθοδολογία

Β΄ εξάμηνο

 1. Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας
 2. Συλλογή Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας Ανακεφαλαίωσης Ερευνητικού πεδίου Διπλωματικής Εργασίας
 3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γ΄ εξάμηνο

Στο Γ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η ολοκλήρωση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Τα μαθήματα και εργαστήρια θα συνοδεύονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο και θα πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ερευνητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

4. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα και εργαστήρια κατανεμημένα στα δύο πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο εξάμηνο.

5. Στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών και συναφών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Χημικών Εφαρμογών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των ΤΕΙ.

6. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους, β) η επίδοση στα συναφή προς το Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, γ) η γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της Αγγλικής, δ) η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε) η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, στ) οι συστατικές επιστολές, ζ) η συμμετοχή σε συνέδρια και η) το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου.

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέσω του ψηφιακού άλματος (εκτός του v) είναι τα παρακάτω:
- i. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
- ii. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- iii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
- iv. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2 καλή γνώση έτσι όπως αυτή αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ) ή Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά αντίστοιχου επιπέδου.
- v. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης (θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
- vi. 1 φωτογραφία
- vii. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την 6η Οκτωβρίου 2016 οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, τηλ.: 2610997101 (κ. Πριόβολου Σπυριδούλα), 2610996013 (κ. Μπουζαμανάκη Ελισάβετ) fax 2610-997-118, URL: http://www.chem.upatras.gr emails: spriovol@upatras.gr, secretary@chemistry.upatras.gr

Πάτρα 03.06.2016

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. - Καθηγητής Δημήτριος Γάτος

Διαβάστε ακόμη:Πηγές βιταμινών από βότανα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα