Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

.. αντί διαβιβαστικού..
Δίνομε καί εφέτος στούς αναγνώστες μας τό
ημερολόγιο γιά τό 2023.
Νέα σύνταξις, αλλά στήν περπαρτημένη όσον αφορά τό στύλ καί τά περιεχόμενα.
Ευελπιστούμε γιά κάτι τό καλύτερο καί μέ τίς δικές σας προτάσεις.
Ευχαριστούμε,
.. η συντακτική ομάδα, Δεκέμβριος 2022,
** προσωρινή έκδοση**

Το Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023, .. καί κατά μέρη:

Μέρος Ι : Γενικά – Περιγραφικά,
απ’ όσα παρατηρούμε στήν Φύσι καί στό Στερέωμα:

..- από Δεκεμβρίου 2021 έως τόν Νοέμβριο 2022: χρονική επ’/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα:
‘επίκαιρα’ (ή ‘ιστορικά’) θέματα, καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί κάποια φαινόμενα πού περνάνε απαρατήρητα, ή δέν μάς ενδιαφέρουν, καί τέλος τά συνοπτικά πλανητικά γιά τό 2023, (κατά πλανήτη καί μέ κάποια σχόλια).
Τά γενικότερα/ ειδικότερα σχόλια, εδώ γιά τό παρερχόμενο 2022, όπως συνηθίζονταν γιά τήν ‘ιστορία’, τούς ‘αργόσχολους’, μπορεί νά είναι ετεροβαρή, ανάλογα τού τι βιώνομε, ή μάς διαφεύγει. Αφορούν ελάχιστους καί όσους μπορούν καί στοχάζονται.
Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή πολύ συνοπτικό), μπορεί νά παρακάμψει τά εισαγωγικά – περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ. (οι τού αυτοματισμού ας ζητήσουν από τόν διαχειριστή νά βάλει ένα κλίκ εδώ, γιά άμεση μετάβασι)

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023, τό οποίο περιλαμβάνει:
.. τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα κάποια σχόλια, γιά όλους)
.. τό έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς), θά συμπληρωθή από τόν διαχειριστή, κατά τήν χρονική φάσι.
Τά αντίστοιχα συνοππτικά πλανητικά κάθε μηνός, (γιά άμεση επισκόπησι), ως είχαν στό παρελθόν, έχουν (ήδη από τό 2022) (υπό-) / αντικατασταθή από μιά περιγραφική ανακεφαλαίωση τών σημαντικοτέρων (κατ΄ εκτίμησι) πλανητικών δεδομένων, κατά μήνα.

Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τής συντάξεως. Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Κάποιος σεβάσμιος ιερώμενος, γύρω στό 1900, έλεγε ότι οι άνθρωποι αντί νά κρυφακοούν τούς άλλους, καλύτερα θά έκαναν νά αφουγκράζονται – νά παρατηρούν τήν Φύσι, μπας καί κατανοήσουν τήν σοφία τού Πλάστη.
Στήν οξυμένη διάστασι αυτών τών τάσεων στά χρόνια μας, αποτάσσομε τό πρώτο καί συντασσόμεθα μέ τό τελευταίο.
Ο ‘Καζαμίας’ – τό Ημερολόγιο τούτο, τού 2023, ως τό καί τί τό πρώτο μιάς νέας σύνταξης παραμένει ίσως πιό λιτό σέ σχέσι μέ εκείνα τής προηγούμενης 10ετίας. Περιοριζόμεθα στά σημαντικότερα. Παρά τίς προσπάθειές μας, λόγω σπουδής, κάποια πράγματα ίσως λανθάνουν, ή διαφεύγουν, ή εν πάσει περιπτώσει δέν είναι τόσον πλήρη όσον συνηθίζετο στό παρελθόν.
Ζητούμε τήν κατανοήσί σας, ακόμη καί γιά τό καθυστερημένο.
Ελπίζομε στό καλύτερο.

Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

ΜΕΡΟΣ Ι :,

Γενικά – Εισαγωγικά – Περιγραφικά, (σάν συνέχεια από εκεί όπου είχαμε μείνει),

Πού είχαμε μείνει; .. κάπου στόν μήνα Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2021, εκεί στίς πολλές βροχές, καί στό “.. οι επόμενες δύο εβδομάδες θά είναι κρίσιμες, ..” , (κορωνοϊός γαρ). Καί πού φθάσαμε; Μέ μιά (νέα) λέξι .. στήν ‘στασομοκρίσι’!
Τά σημαντικότερα πού μεσολάβησαν στό διάστημα αυτό, καί απ’ ό,τι βιώσαμε: ..

.. ‘επίκαιρα’ – ‘ιστορικά’, ..

Τό είχαμε ειπωμένο τό 2020, τό επαναλάβαμε τό 2021, ..“.. Ό,τι είναι από τήν Φύσι, θά τό υποστούμε, καρτερικά. Θά κάνη τόν κύκλο του, θά τό παλέψωμε, ... θά μάς κοστίσει, αλλά καί κάτι θά γίνη. (εννοούσαμε γιά τόν κορωνοϊό). Τόν ‘άνθρωπο’ φοβούμεθα, .. αυτός δέν αντιπαλεύεται, καί, ό,τι άν “γεννήση ο νούς τού ανθρώπου”, ή άν ορίση νά εκμεταλλευθή, θά τρβήξη πολύ. ..”
Τό υπενθυμίζομε γιά τρίτη φορά, όχι γιά κάποια ‘δικαίωσι’, αλλά διότι στατιστικά έτσι συμβαίνει σέ περιόδους κρίσεως, (αλλά καί σέ περιόδους ξεχαλίνωτης ‘ευημερίας’, όταν ο άνθρωπος ‘καβαλάει τό καλάμι’).
Τήν νοσηρότητα από τήν ίωση τού κορωνοϊού, τήν οποίαν τήν είχαμε κατατάξει αρχικά στά ‘επίκαιρα’, μετά στά μονιμότερα, μέσο - βραχυχρόνια, τώρα τήν φθάσαμε στά λήγοντα. “Παράλλαξη Ω” θά λέγαμε. Γύρω στά 2.5 χρόνια κρτάνε αυτά. (όσον καί η ‘μανία’ τού Κρόνου μέ τά τετράγωνα τ’ Ουρανού). Ίσως νά μάς απασχολήσει εκ νέου μετά από 6-7 χρόνια, (μάλλον πιό ηπιότερα). Αλλά, μεσολαβούν, ακολουθούν καί άλλα. Η κατάστασις στήν θερμή εποχή τού 2022 δέν ήταν από τίς υγειείς, (ίσως από τήν υγρασία καί ζέστη;;). Εξ άλλου ο Δίας στό περήλιο (στίν ισημερινό) καί μάλιστα μέ τόν Ποσειδώνα κοντά, αλλά καί “ο Άρης στάσιμος στόν Καρκίνο, (μεγάλη βόρεια κλίσι), ..”, νά είμεθα ευτυχείς άν δέν φέρουν “χολέρα”. Καί είπαμε ότι η θειφασθένεια μέ τόν πολύ περονόσπορο δένβγάζει μύτη, περιμένει.

Εκείνο πού μάς έμεινε από κωρονοϊό είναι τό “ενδιαφέρον”, η “μελέτη” καί “τεκμηρίωσις” τής φρασεολογίας, οι μάσκες, (κάπου θά πρέπει νά χρησιμοποιηθούν), καί από τά εμβόλια η 4η δόσις. “.. πέθανε, ενώ είχε κάνει καί τίς τρείς δόσεις, ..”, .. “.. ναί, αλλά δέν πρόφθασε νά κάνη τήν τέταρτη, ..”, ..!

Πέρα από τήν φυσική – σωματική νοσηρότητα πού μάς ταλαιπώρησε, τό χειρότερο πού παρατηρήθηκε καί εξελίχθηκε στά τελευταία χρόνια, είναι καί μιά ‘πνευματική νοσηρότητα’, αποτυπωμένη όχι μόνο στόν λόγο, αλλά καί εκδηλούμενη πολύ χειρότερα σέ άλλες μορφές βίας. Τήν είχαμε επισημάνει πέρυσι, αλλά δέν φανταζόμεθα τίς διαστάσεις της.
“.. εγώ δέν ξανατσακώνομαι μέ άνθρωπο, .. οι άνθρωποι έχουν τρελλαθή, ..”, έλεγε ένας απλοϊκός άνθρωπος. Δίκιο είχε, μέ τόσες σκηνές ασυνήθιστης βίας καί αποτρόπαια πού συνέβησαν. (στά ζώα πρόσεξε κανείς κατι ανάλογο – αντίστοιχο?)
Καί δυστυχώς, δέν είναι μόνον τά μεμονωμένα από τά οποία θά μπορούσες νά προφυλαχθής. Πάνε πολύ πιό πέρα, τόσον πού δέν μπορείς νά αποφύγεις τίς συνέπειες.
Φθάνουν ως τό πόλεμο πού κηρύσσουν οι ‘αυτοκράτορες’ τών εθνών, καί, άν λάβης υπ’ όψιν σου τά αντίμετρα μέ προεξέχοντα τόν πόλεμο τής προπαγάνδας, τά πράγματα δέν είναι καθόλου ευοίωνα.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2023, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα, συν.,

Ένας απλός άνθρωπος έλεγε: “ Βλέπω στά χρόνια τούτα μιά μεταλλαγμένη ηθική στήν κοινωνία πού ζούμε. Αποτρόπαια καί ακατονόμαστα ατομικά συμβάντα βίας, .. καχυποψία καί βιασύνη τού κόσμου γιά ό,τι προφθάσει νά βγάλει, .. ακατανόητη καί αλλαζονική στάσι μέ ασύμβατες πρακτικές από άρχοντες κρατών καί ‘εθνών’, οι οποίοι προβάλλουν όχι μόνο τό εγώ τους αλλά καί τήν λέξι “εγώ” στίς αντιπαραθέσεις γιά μείζονα θέματα καί όχι διαπροσωπικά, .. μεγιστάνες τού πλούτου καί “σκαπανείς τής ελεύθερης οικονομίας”, πολύ ευπρόσδεκτοι στόν ‘πολιτισμένο κόσμο’, ξαφνικά χαρακτηρίσθηκαν “ολιγάρχες” καί έπρεπε νά στερηθούν διότι η μάννα πού τούς γέννησε έγινε κακιά, .. νέοι ορισμοί γιά πολλά πράγματα, όπως τού πατριώτη, τού ανεξάρτητου, αλλά καί εκείνου πού σέβεται τά ανθρώπινα δικαιώματα, (τό Ιράν, γιά παράδειγμα, δέν θά μπορούσε νά αναλάβει διοργάνωση παγκόσμιας αθλητικής δραστηριότητας διότι παραβιάζει τά ανθρώπινα δικαιώματα), .. ανύπαρκτος σοβαρός λόγος από πολίτες καί πολιτικούς, παρά μόνον αντιπερισπασμός, εφήμερος λόγος καί απροσανατολιστική τακτική πού προσβάλει τήν νοημοσύνη μας, .. καμία σχέσι ανάμεσα στά διατυμπανιζόμενα – προβαλόμενα καί σέ αυτά πού βιώνομε, σάν τά ‘φθηνά’ φτηνιάρικα αγαθά, σάν τά διαρκή καταναλωτικά αγαθά πού μόλις λήγει η εγγύησις, εκεί άμεσα, λήγει καί η διάρκεια ζωής τους. Τό καλύτερο πού ζούμε είναι η διαφήμισις, τών αγαθών, τών υπηρεσιών καί της φλυαρίας, .. Εκείνο όμως πού μάς κοστίζει περισσότερον είναι ο Καραγκιόζης, ..”.

Λίγο – πολύ όλα τούτα συνέβαιναν καί παλιότερα, αλλά στά τρέχοντα χρόνια παράγιναν καί χωρίς νά τηρούνται τά προσχήματα. Δέν ήλλαξε ο άνθρωπος, αλλά τό ποίος είναι πραγματικά ο άνθρωπος, καί πού μπορεί νά φθάσει, φαίνεται σέ περιβάλλον όπου οι “βαθμοί ελευθερίας” αυξάνονται, (μαθηματικά αποδεδειγμένο). Σέ περιόδους κρίσεων, τό κατεπείγον, τό δυναμικό κράτος τού Κράτους, .. , επικαλούμενα τήν ανάγκη λύσεων, ουσιαστικά καί ευάρεστα λύνει τά χέρια τών διαχειριστών, αλλά καί μιά άλλη κρίσις επέρχεται.
Οι ‘ύποπτοι’ φαίνεται νά έχουν πληθύνει απότομα καί πολύ, όπως καί η ανάγκη παρακολούθησης γιά λόγους ‘εθνικής ασφάλειας’. “.. ουδείς εξαιρείται” από τήν (δυνητική) παρακολούθησι, μη τε καί ο Πρώτος στό ανώτατο αξίωμα! (εκ στόματος τών διευθυντών τής παρακολούθησης). Καί, παράλληλα, εκ στόματος τού θιγομένου επιτελικού άρχοντος καί προισταμένου: “ .. δέν έχω άλλη δουλειά; .. γιατί νά παρακολουθώ τούς επιτελικούς μου; .. , τούς .. ..;” . Καί ο απλός πολίτης διερωτάται γιατί θά πρέπει νά εμπιστεύεται τούς εκλεγμένους διαχειριστές – επιτελικούς;
Ως τόσον, η μεγαλύτερη κρίσις πού βιώνομε στό πετσί μας στά τρέχοντα χρόνια είναι η κρίσις κόστους ζωής, άθλια πρός τήν εξαθλίωσι.

Η ‘ανάπτυξις’ τού χρήματος, (επιβεβλημένη κατά τήν άποψίν μας), στά χρόνια τής επιδημίας, θά έφερνε πληθωριστικές τάσεις, αναπόφευκτα. Ο πόλεμος τής Ρωσσίας στήν Ουκρανία επέτεινε τά πράγματα, πρωτίστως τό ενεργειακό (φυσικό αέριο – πετρέλαιο), ενώ πλανάται εφιαλτικά τό επισιτιστικό. Όμως, τό μείζον μέρος τού αποτυπώματος τού ηυξημένου κόστους πού πληρώνομε δέν οφείλεται στό αντίστοιχο πρωτογενές κόστος παραγωγού, αλλά καθαρά στήν κερδοσκοπία η οποία προεξώφλησε κάθε ενδεχόμενο από τίς επιπτώσεις απο τόν πόλεμο στήν Ουκρανία. Οι επιλογές τών διαχειριστών, επικαλούμενοι τό ‘φιλελεύθερον’ τής οικονομίας, ευνόησαν τήν κερδοσκοπία, ενώ τά επιδόματα γιά νά απαλύνουν τούς καταναλωτές, άν δέν είναι σάν τά φράγκο – δίφραγκα πού μοίρασαν κάποτε οι νονοί στά βαφτίσια, ίσως φθάσουν σάν τά συσίτια στήν κατοχή, απλώς γιά τήν επιβίωσι. Ο δέ λογος τών διαχειστών τής νέας κρίσης από τόν αποπροσανατολισμό καί τήν έλλειψι δομής, φθάνει έως καί τήν πρόκλησι, στήν ειρωνεία.

.. από τήν φρασεολογία, γύρω από τήν κρίσι κόστους ζωής,

Άν ανοίγαμε ένα ‘βιβλίο Γκίνες’, όπως λέγαμε πέρυσι, θά είχαμε νά προσθέσομε καί πολλά άλλα ‘μαργαριτάρια’ αρμοδίων – ειδικών – επιτελικών. Δέν έχομε όμως πιά τήν διάθεσι. Κουραστήκαμε.

Τί λένε οι διαχειριστές, .. καί εμείς, αναφορικά μέ τήν κρίσι κόστους ζωής, ..

Διερωτάται ο απλός άνθρωπος: Καλά, τόν καιρό που τό βαρέλι τό πετρέλαιο είχε ‘χ’ δολάρια, πληρώναμε τήν βενζίνη ασύγκριτα φθηνότερα. Τί συμβαίνει τώρα καί πληρώνομε πανάκριβα τήν βενζίνη, ενώ η τιμή παραγωγού είναι η ίδια μέ κείνη τότε;
“.. η ελεύθερη οικονομία γάρ, αυτή καθορίζει τίς τιμές, δέν γίνεται νά παρέμβομε, .. αλλού καί μετά, .. θά πρέπει καί νά παρέμβομε στήν ανωτάτη τιμή, ..”
Tό δικό μας σχόλιο: άν τό ανώτατο είναι καί απρόσιτο, δέν έχει έννοια η παρέμβαασις.
“.. ναί μέ τήν επιλογή τής φιλευθεροποίησης τής ΔΕΗ είχαμε προβλέψει χαμηλότερες τιμές στό ρεύμα, αλλά δέν φταίμε εμείς γιά τήν αλματώδη αύξησι. Έχομε ελεύθερο ανταγωνισμό καί δέν μπορούμε νά παρέμβομε. Εξ άλλου οι επιχειρήσεις ρεύματος έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη καί η μετοχή τους έχει διπλασιασθή. Αυτό είναι ενδεικτικό μιά υγειούς οικονομίας. ..”

Tό δικό μας σχόλιο (καί θέσις μας): ο πλήρης - ελεύθερος ανταγωνισμός προάγει τήν κοινωνική ευημερία, διότι δέν δικαιολογούντα υπερκέρδη, παρά μόνον κανονικά – οριακά κέρδη. Όταν έχης υπερκέρδη τότε σημαίνει ότι δέν λειτουργεί ο πλήρης ανταγωνισμός, δέν πληρούνται οι προυποθέσεις του. Οι διαχειριστές του επιτελικού κράτους καί τής κρίσης οι οποίοι δέν αναφέρουν κ’άν τήν λέξι υπερκέρδη, αλλά υιοθετουν τήν νέα λέξι “υπερέσοδα”, δέν μπορεί νά δημιουργούν καινούργια ad hock οικονομική ‘θεωρία’. .. Δόξα τώ χρήματι, .. έχομε θεό!

“.. θά πρέπει νά ψάχνετε στό διαδύκτιο γιά καταστήματα πού έχουν τό προϊόν αυτό φθηνότερα, καί νά τό αγοράζετε από εκεί, ..”, (από στόματος τού πρώτου αρμοδίου επιτελικού!)
Καλύτερα να μη τό σχολιάσομε. .. Όμως, αυτό μάς θυμίζει τό αντίστοιχο προκατόχου του καί πρός τήν αντίθετη πλευρά, πρός τήν πλευρά τής φαινομενικής ευημερίας, ο οποίος έλεγε: “.. δέν είναι φούσκα τό χρηματηστήριο, ο υψηλός δείκτης τιμών τών μετοχών είναι καί δείκτης μιάς αναπτυξιακής υγειούς οικονομίας. Σάς πληροφορώ ότι υπάρχουν μετοχές οι οποίες είναι ακόμη φθηνές, ..”. .. Καί τέτοιοι άνθρωποι συνεχίζουν νά ευημερούν!

“ .. η ακρίβεια στά καύσιμα δέν πλήττει τόσον τούς φτωχούς, όσον τούς πλούσιους, εκείνους πού έχουν τήν πολλή ανάγκη από τό αυτοκίνητο , ..”, (τάδε έφη άνθρωπος τού επιτελικού Κράτους),
Μένομε άφωνοι στή ευρηματικότητα τού λόγου τού ανθρώπου αυτού, καί δέν είναι η πρώτη του φορά!

“ .. θά φορολογήσομε πολύ υψηλά τά υπερέσοδα τών επιχειρήσεων ενέργειας. Τά έσοδα θά πάνε στό ειδικό ταμείο ενέργειας, ..”
Είναι τυχαίο ότι δέν γίνεται λόγος γιά υπερκέρδη, αλλά γιά “υπερέσοδα”; (νέα λέξις). Νά σημειώσομε επίσης ότι εκεί όπου φορολογούνται τά έσοδα είναι στόν τζόγο. Στήν επιχειρηματική παραγωγική δραστηριότητα φορολογείται τό εισόδημα – τά κέρδη. (όσον γιά τό ταμείο … = γιά τήν επιδότησι έργων ενέργειας, από ποίους; .. ). Αφού απεμπολίσαμε τήν “μαύρη” εγχώρια ενέργεια, καυχώμενοι καί μέ σπουδή πάμε στήν “πράσινη ενέργεια” , η οποία ίσως μετά χρόνια αποδειχθή περισσότερο “κίτρινη”.

“.. είδατε τούς δείκτες; .. πληθωρισμός τόν μήνα ‘χ’ 9.9% , .. ανάπτυξη 7%, ..μείωση ανεργίας, .., .. πρόκειται γά κοσμογονία, .. ”
Εδώ, τά δικά μας σχόλια ίσως είναι πολύ επικριτικά, αλλά καί επικοδομητικά γιά τήν ενημέρωσι.
Νά θυμίσομε κατ’ αρχήν ότι τό έργο τό έχομε ξαναδεί, αλλά σέ κρίσι ‘ευημερίας’, καί παραθέτομε τήν κουβέντα ενός βετεράνου οικονομολόγου στήν αποστομωτική ερώτησι τού πρώτου τών αρχόντων. ..
“.. γιατί εσύ ρέ ‘Δ’ τά έχεις βάλει μέ τόν ‘Γ’ ; (τόν αρμόδιο επιτελικό), πού τήν είδες τήν οικονομία μέ τά ξύλινα πόδια; .. δέν βλέπεις τήν ευημερία γύρω μας; ..”. Καί ο βετεράνος, “.. εγώ τού ομιλούσα ως οικονομολόγος καί εκείνος μού απαντούσε σάν (= ως εάν) λογιστής. Καί δέν νομίζω ότι δέν επίστευε αυτό πού έλεγε, δέν νομίζω ότι μέ κορόϊδευε.. καί δέν συνέχισα. ..”.
Εννοούσε ότι δέν είχε έννοια νά συνεχίσει. Ο άνθρωπος εφαίνετο νά ζεί σέ άλλον κόσμο. Σέ λίγο, εκείνη η ‘ευημερία’ κατέληξε σέ χρεωκοπία.
Εάν οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τά νούμερα σάν λογιστές καί τά πιστεύουν, τότε, είτε πλανώνται, ή δέν έχουν σχέσι μέ τήν πραγματικότητα καί τόν λοιπό κόσμο. Εάν πάλι ξέρουν γιατί τό κάνουν, τότε μάλλον τά πολύ χειρότερα δέον όπως αναμένονται.

Συνέχεια γιά τούς “δείκτες”, .. γιά τήν θεωρητική καί εφηρμοσμένη ενημέρωσι: ..
Στό περυσινό φυλλάδιο τού ημερολογίου 2022, δώσμε τό στίγμα τής προβολής / σιωπής τής έννοιας τού ΑΕΠ (τής ‘ανάπτυξης’, εννοείται σέ σταθερές τιμές έτους συγκρίσεως) / έναντι τού ζητουμένου καί υπαινισσόμενου τής ευημερίας, όπως καί τού πληθωσισμού (ΔΤΚ = Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)/ έναντι τού αντίστοιχου Δείκτης Κόστους Ζωής πού βιώνομε.

Λογικά καί πολύ χονδρικά τεχνικά, βλέποντας τά νούμερα σάν λογιστές θά λέγαμε καί εμείς αφού συνολικά ως Χώρα παράξαμε - καταναλώσαμε 7% παραπάνω από πέρυσι, (σέ αποπληθωρισμένες τιμές, ή σέ ποσοτητες), έ, .. η ευημερία μας (global) θά έχει αυξηθή! Γιατί διαμαρτυρόμεθα;
Εδώ, βέβαια, οι άρχοντες δέν θά τολμούσαν νά ρωτήσουν τό “ δέν βλέπετε τήν ευημερία γύρω μας”, αλλά εμείς πρός τούς καυχόμενους, .. πού τήν βλέπουν; σέ ποίο κόσμο ζούν; Άν τό νούμερο ανταποκρίνεται σέ κάποια πραγματικότητα, τότε μάλλον πρόκειται γιά τεράστια ανακατανομή υπέρ ολίγων , κάτι τό οποίο δέν ενδιαφέρει κ’άν τό δόγμα τους.

Τήν ευημερία δέν μπορέσαμε νά τήν δούμε. Τόν πληθωρισμό όμως, τόν ΔΤΚ, καί πολύ χειρότερα τό Δείκτη Κόστους Ζωής τόν υφιστάμεθα. Αλήθεια, ποίος είναι εκείνος πού πιστεύει, ή έχει τήν αίσθησι ότι μέ 10% παραπάνω χρήματα θά αγόραζε τά ίδια αγαθά καί υπηρεσίες πού αγόραζε τήν προηγουμένη χρονιά, καί στίς ίδιες ποσότητες; Ποίος πιστεύει ότι παράξαμε περί τό 15% παραπάνω σέ τρέχουσες τιμές καί αφαιρώντας τόν πληθωρισμό 10% μάς μένει καί πλεόνασμα 7%;
Αυτά είναι μεγέθη από τίς αρμόδιες επί τού αντικειμένου “Ανεξάρτητες Αρχές”, θά απαντούσαν σίγουρα καί αποστωματικά οι επιτελικοί. (Δέν καταλαβαίνομε τί χρειάζεται τό “ανεξάρτητος” σέ κάτι τό αυτονόητο; Εξ άλλου ο ίδιος ο άρχων τού επιτελείου χαρακτήρισε κάποιον παράγοντα – άτομο ως μή αναεξάρτητο, όταν εκείνος σταμάτησε νά τόν στηρίζει! Νέος ορισμός τού ‘ανεξάρτητου’ θά λέγαμε εμείς.)

Στά μεγάλα σχολειά, στά πρώτα έτη διδάσκονται θεωρία , εισγωγή καί ανάλυσι. Στό τελευταίο έτος καί σέ πολλά γνωστικά αντικείμενα, παρέχονται καί κάποια μαθήματα μέ τόν τίτλο “Ειδικά Θέματα ‘Χ’ ”, ή ως “Εφηρμοσμένη/α ‘Χ’”.

Δέν πρόκειται γιά περιεχόμενο σχετικό μέ αυτό πού λένε ‘εφαρμογή στήν πράξι’. Αντιθέτως, είτε περιέχει λεπτομέρειες οι οποίες ξεφεύγουν τής γενικότητας καί τών υποθέσεως της θεωρίας, ή επικεντρώνεται σέ συγκεκριμένα θέματα (συνήθως ποσοτικοποίησης). Στά τελευταία, τό κύριο χαρακτηριστικό είναι η συνέπεια τής διαδικασίας ως πρός τήν απόλυτη συμβατότητα μέ τίς βασικές αρχές τής θεωρίας, (derived from first principles). Εκεί, σημειώνονται καί αναλύονται ως cases ενδιαφέροντα θέματα όπου τό μετρούμενο – νούμερο, μεθοδικά αποφεύγει τήν πραγματικότητα.

Ένα παράδειγμα γιά τόν ΔΤΚ από τό παρελθόν:
Στόν ΔΤΚ (= % μεταβολή τιμών τό λεγόμενο ‘καλάθι’ τής νοικοκυράς – τού καταναλωτή), γιά τό ρεύμα είχαν καί συνέκριναν τήν τιμή τής κιλοβατώρας. Τό πάγιο, γιά ένα μέσο νοκοκυριό, ήταν περίπου στό 60-70% τής χρεουμένης κατανάλωσης. Η κιλοβατώρα αυξήθηκε κατά 15%, ενώ τό πάγιο σχεδόν διπλασιάσθηκε. Έτσι, η δαπάνη γιά οικιακή ενέργεια – λογαριασμός εμφάνιζε αύξησι σχεδόν 50%, στόν ΔΤΚ ανεφέρετο 15% (επί τόν συντελεστή σταθμίσεως, φυσικά).
Η ακαιρεότητα καί η αξιοπιστία ουδενός εξασφαλίζεται από ταμπέλες, όταν στό προσκήνιο προβάλλονται οι αρχές καί στό παρασκήνιο αναζητούνται μεθοδεύσεις.

Αλλά εδώ, στόν προκείμενο ΔΤΚ ανακύπτει καί ένα θεωρητικό θέμα δομής του, σχετιζόμενο μέ τήν στάθμισι.
Οι συντελεστές σταθμίσεως τής μεταβολής τιμής κάθε αγαθού – υπηρεσίας αναφέρονται σέ ένα ‘ομαλό’ έτος, στό λεγομενο έτος βάσεως. Τά καταναλωτικά πρότυπα αλάζουν, καί, περιοδικά οι συντελεστές σταθμίσεως αναπροσαρμόζονται.
Στά τρέχοντα χρόνια οι τιμές τής ενέργειας αυξήθηκαν υπερβολικά. Η δαπάνη είναι ανελαστική, καί ως πρός τήν αύξησι τής τιμής καί ως πρός τήν μείωσι τού εισοδήματος. Γιά τήν πλειονότητα τών μέσων νοικοκυριών – καταναλωτών τό ποσοστό τής δαπάνης αυτής στήν συνολική δαπάνη καταναλώσεως έχει αυξηθή πολύ, ειδικά στό οικιακό ρεύμα γιά τίς χαμηλότερες τάξεις, έως καί τό διπλάσιο.
Εδώ, τό πρακτικό απάγει τό θεωρητικό - τό επιστημονικό. Είναι καραυγαλαία λανθασμένη η στάθμισις, μεροληπτικά υπέρ τού χαμηλοτέρου ΔΤΚ, (καί όχι υπέρ τού χαμηλοτέρου εισοδηματικού κλιμακίου).

καλλιεργητικό ημερολόγιο 2023, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καιρός 2022 κλπ,

.. χρονικά τού καιρού, κατά τά 2022 . Τά βασικότερα χαρακτηριστικά τού καιρού, από τόν Νοέμβριο τού 2021 έως Νοέμβριο 2022, συνοπτικά:

.. οι βροχές: μέ (μέτρια) εξαίρεσι τήν Βόρεια Ελλάδα, στήν υπόλοιπη Χώρα ήσαν πάρα πολλές καί γενικευμένες απο τό φθινόπωρο τού 2021 έως τόν Φλεβάρη 2022. Ειδικά στά ‘Νικολο-Βάρβαρα’ 2021, στίς εκλείψεις, συνοδεύονταν καί από θυελλώδεις ανέμους, Γενικά, οι βροχές δέν ήσαν καταρρακτώδεις, αλλά τό συνεχόμενο καί η διάρκειά τους δημιούργησαν έντονα πλημμυρικά προβλήματα στά πεδινά, καί πολλές κατακρημνήσεις καί κατολισθήσεις στά (ημι)ορεινά - στά πρανή, μεγάλες διαβρώσεις δρόμων (αγροτικών καί επαρχιακών). Έως τό Πάσχα πάλευαν οι Δήμοι νά αποκαταστήσουν τίς φθορές στούς δρόμους.
Στό τελευταίο 10ήμερο τού Γενάρη 2022, (24/1), μιά έντονη χιονοκαταιγίδα , η “Ελπίς”, επληξε τήν Αττική. Φοβερή η εικόνα καί τό τοπίο γιά τούς χιονόφιλους, αλλά καί μεγάλη η ταλαιπωρία γιά τούς ανθρώπους καί τούς εγκλωβισμένους οδηγούς, καί παρά τήν ‘προετοιμασία’! (Μάλλον ακατάλληλος τόπος γιά τέτοια φαινόμενα η Πρωτεύουσα). Υπερβολικός ο παγετός στήν Δυτική Χώρα, (πάγωσαν καί τρεχούμενα λαγκάδια).
Ο Μάρτης εβγήκε σχεδόν μέ άσχημο χιονόκαιρο στά Κέντρο- Ανατολικά, καί πολύ χειρότερα μέ θυελλώδεις παγερούς – ξηρούς καταβατικούς βοριάδες στήν Νότιο- Δυτική Χώρα, όπου τό ψύχος έκαψε καί τό άνθος από τά αγριόδενδρα, (τό ασπρόρεικο ήταν μηδέν γιά τά μελίσσια). Καθώς πηγαίναμε πρός τήν άνοιξι καί τήν θερμή εποχή, οι βροχές περιορίζονταν στά Κέντρο- Ανατολικά καί Κρήτη, ενώ στά Δυτική καί Νότια ο εποχικός δείκτης ήταν πολύ κάτω τού μέσου.
Η χωροταξική αυτή διάκρισις τής εποχικής βροχόπτωσης συνεχίσθηκε καί στήν θερμότερη εποχή, έως τό φθινόπωρο 2022, αλλά καί μέ τήν Βόρειο Ελλάδα νά ανακτά τόν πήχυ πού τής υπολείπετο.
Φυσιολογικό τό καλοκαίρι στήν Χώρα μας, αλλά πολύ θερμό καί στεγνό γιά τήν Δυτική καί Βόρεια Ευρώπη.
Προβληματική η έλειψις ικανών βροχών στήν Γαλία τό 2021-22, έβλαψε τήν γεωργία.
Πολύ θερμές ημέρες καλοκαιριού από τήν Ιβηρική έως τήν Αγγλία καί βορειότερα. Οι Άγγλοι τήν παρομοίαζαν ως τήν χειρότερη θερμή – στεγνή χρονιά τής 500ετίας. Μάλλον ξέχνούσαν τό 1975-76, (στό άλλο τετράγωνο τού Κρόνου – Ουρανού), καί αυτό πού έλεγαν οι ομβρελλάδες τότε: “οι μόνες υγρές σταγόνες στόν ορίζοντα είναι εκείνες τών δακρύων μας”.
πλημμύρα στήν Θεσσαλονίκη 4/9, καί, πιό απλωμένες οι βροχές στήν τελευταία εβδομάδα τού Σεπτέμβρη, (αλλά όχι αρκετές).

Ζέστη εποχική μέν, αλλά, .. μέ πολλή υγρασία τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη. Κάποιες βροχές κατά τόν Σεπτέβρη, άνισα κατανεμημένες στόν χώρο καί στήν έντασι,
Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γιά τούς πρώτους μήνες του φθινοπώρου ήσαν τό κρύο τού μήνα τού Σεπτέμβρη, (καί εμβόλιμα – τοπικά έντονα), καί τό ‘γαϊδουροκαλόκαιρο’ τού Οκτώβρη!
Παρά τήν θερμή καί υγρασιακή διάθεσι στό πρώτο 10ήμερο τού Σεπτέμβρη, απότομα καί γιά λίγες ημέρες τό γύρισε σέ μή εποχικό κρύο. (* βλέπε καί άδηλα φαινόμενα).
Ζεστός ο Οκτώβρης, κοινώς ‘γαϊδουροκαλόκαιρο’, αλλά καί στά μέσα πλημμύρισε στήν Κρήτη. Κινδυνολογούντες περί τήν κλιματική αλλαγή, πολλοί. Προβληματισμένοι πολύ οι γεωργοί καί οι κτηνοτρόφοι, Κάποιοι στά ΜΜΕ, δέν έκρυβαν τήν χαρά τους γιά τό αναπάντεχο ζεστό τού καιρού.., (εκείνοι μάλλον είχαν παχνίσει τά ζωντανά τους, ή είχαν σπείρει. .., καί ύστερα σού λένε ότι μόνον οι πολιτικοί δέν καταλαβαίνουν τόν κόσμο).
Πιό γενικευμένα οι βροχές ήλθαν στίς 5 τού Νοέμβρη (όπως τό 2008).

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2023, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καρποί καί φύσις τού 2022,

.. οι καρποί τού 2022, καί γενικότερα η σοδειά καί ζωή στήν φύσι,
Γενικά, καλύτερα σέ σχέσι μέ τό 2021, αλλά όχι τόσον καλύτερα όσον αναμέναμε.

Οι υγρασιακές συνθήκες τού εδάφους στήν Δυτική Ελλάδα, ήσαν μειωμένες σχετικά, λόγω τών ελλειπών έως ανύπαρτων οσιαστικών βροχών μετά τόν Φλεβάρη καί τούς στεγνωτικούς ανέμους. Η υγρασία τής ατμόσφαιρας μάλλον αναπλήρωνε τό κενό, καί κλαρί τών δένδρων (γενικά) ήταν ζωντανό.
Τ’ αμπέλια, καλά, αλλά όχι τέλεια.
Τά ζαρζαβατικά – κηπευτικά, .. καλά κρατήθηκε η κλάρα, αλλά όχι τέλειος ο καρπός τους.

Οι ελιές, άν καί επαρκείς – ικανοποιητικά σέ απόλυτο βαθμό, ήσαν σαφώς κάτω τού αναμενομένου καί μέ διακυμάνσεις καρπού ακόμη καί κοντινό τόπο. Νά υπενθυμίσωμε ότι η περυσινή λαδιά τού 2021 ήταν σημαντικά χαμηλή, καί η ρεβάνς πού περιμέναμε εφέτος δέν ήταν γενικευμένη, όχι μόνον στά δένδρα ενός τόπου, αλλά ακόμη καί στίς ίδιες τίς κλάρες ενός δένδρου. Μάλλον θά αναμένομε τού χρόνου γιά τό συμπλήρωμα.
Όλως περιέργως, δένδρα στίς άκρες τών χωραφιών καί κυκλωμένα από τά αγριόδενδρα έως επάνω, ήσαν τσακιστά στόν καρπό. Δίπλα ακριβώς, στόν ομαλό τόπο, δέν συνέβαινε αυτό γενικευμένα, ακόμη καί στίς περιπτώσεις όπου τά τελευταία είχαν σημαντική περιποίησι. Τούτο, βέβαια, σέ καμιά περίπτωσι δέν συνιστά κανόνα, αλλά καί μη τε μπορεί νά οφείλεται στό ότι πέρυσι τά δένδρα στόν ομαλό τόπο είχαν λίγο καρπό, ενώ τά άλλα καθόλου. Τό μόνο πλεονέκτημα πού ευρίσκομε στά κυκλωμένα από τά αγριόδενδρα ‘λιόδενδρα ήταν η προφύλαξις από τό ψύχος τού Μάρτη, .. αλλά ..;;
Οι ελιές ξαφνικά – απότομα καί μαζικά μετά τού Σταυρού άρχισαν νά πέρνουν χρώμα, σάν νά ορίμαζαν από ενωρίς. Τά ελαιοτριβεία, τό 2022, άνοιξαν νωρίς, από τ’ Αη- Δημητριού, πρίν άν βρέξη γενικευμένα! Καί λόγω τής φαινομένης ορίμανσης, αλλά καί γιά νά προφθάσουν ενδεχόμενη φθορά από προσβολή από τόν καιρό, καί μέ τήν πρόβλεψι τού εργατικών δυνατοτήτων, η συλλογή άρχισε νωρίτερα. Τό 2021, λίγες ελιές πού είχαν κάποια δένδρα καί δέν άξιζε τόν κόπο νά στρώσεις νά τίς μαζέψεις, έμειναν επάνω έως τόν Απρίλη 2022, τό Πάσχα. Εφέτος, αντιθέτως, οι ελιές καθώς οριμάζουν δείχνουν μιά ευαισθησία νά μην μπορούν νά διατηρηθούν επάνω, πέφτουν.
Τάσεις προσβολής σαφώς υπήρχαν, ή εγυμονούσαν, κάτι αναμενόμενο από τήν υγρασία στήν ζέστη. Όμως καθώς μεσολοβούσαν κατά διαστήματα βοριάδες καί στέγνη, περιόρισαν σημαντικά τήν εξέλιξι. Περισσότερον πειραγμένες ήσαν οι ελιές σέ συγκεκριμένους τόπους μέ υγρασία. Τά στεγνά – τά φτενάδια, χωρίς ουσιαστική προσβολή, είχαν τό πρόβλημα ότι εκεί οι ελιές κόντευαν νά οριμάσουν σταφιδιασμένες. Οι νυκοκυραίοι έκαναν ότι έκριναν καλύτερο, αλλά καί ο μεγαλύτερος γινώσκει τά μείζονα.

Πολύ καλά τά μήλα καί τ’ αχλάδια τού 2022, (πήχτρα στόν καρπό οι αγραπιδιές).
Αντιθέτως, στράφι η ξυλοκαρπία τών σκληρών δένδρων - καρπών. Οι αμυγδαλιές δέν έδεσαν σχεδόν, παρά ελάχιστες καί λίγο.
Μικροκαρπία στά ξυνά, .. κατά τόπους, ή αναάλογα μέ τόν χρόνο πού άνθισαν.
Πολύ πιό περίεργα οι βελανιδιές. Ήσαν αδρανείς τό 2019, σταμάτησαν νά θρέφουν τόν καρπό τους στά μέσα τού 2020, καί μερική καρποφορία τό 2021. Κατέβασαν σημαντικό άνθος τό 2022, (προσέφεραν πολύ στά μελίσσια), έδεσαν σχετικά, αλλά στήν συνέχεια, είτε τόν απέβαλαν, η φάνηκαν απρόθυμες νά τόν θρέψουν κανονικά έως τό τέλος. Τό αναμενόμενο θά είναι η μετακόμισις τών αγριόχοιρων στά πεδινά – στίς καλλιέργειες καί, .. ο αποδεκατισμός τους.

Πολλή καλή η ζεστή περίοδος γιά τά μελίσσια τό 2022, καί μέ σημαντικό πολλαπλασιασμό. Καί τούτο όχι μέ εξαιρετικές φαινόμενες συνθήκες. Πολύ διαφοροποιημένη χωρικά η απόδοσις τού νέκταρ τών ανθέων. Ο πολλαπλασιασμός τών μελισσιών από τήν φύσι, άν δέν αντικαθιστά προηγούμενες απώλειες, ίσως νά προβλέπεται γιά επερχόμενες δυσμένειες τών πλασμάτων αυτών. Υπήρξε προβληματισμός πάντως γία τό ενωρίς φθινόπωρο.

Σχετικά μέ τήν υπόλοιπη ζωή στήν φύσι:

Αφανίσθηκαν σχεδόν καί οι αλεπούδες στά ημιορεινά. Καί άν υπάρχη καμία, έρχεται γύρω στίς αγροικίες, προφανώς όχι γιά τροφή, αλλά μάλλον γιά ασφάλεια.
Οι κυνηγοί σχεδόν δέν κυνήγησαν λαγούς στά ημιορεινά. Όχι γιατί έγιναν ‘οικολογοι’, αλλά απλώς .. διότι δέν υπήρχαν.
Τό πολύ στό 20% ο πληθυσμός τών αγριόχοιρων σέ σχέσι μέ ό,τι ήτα 4-5 χρόνια πρίν, τούλάχιστον σέ πάρα πολλές περιοχές. Οι άνθρωποι, αντιθέτως, λέγουν ό,τι αηκούνε καί όχι ό,τι ζούνε καί ενδιαφέρονται νά καταλάβουν. Η έλειψις υδάτων καί τροφής (βασικά από τό βελανίδι) τών τελευταίων ετών στά φυσικά τους ‘καταφύγια’ καί τούς τόπους αναπαραγωγής των, τά ωδήγησε στά πεδινά, στίς καλλιέργειες καί μαζικότερα κοντά στά λίγα νερά. Εκεί αποδεκατίζονται πιό αποτελεσματικά καί αδιάκριτα.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2023, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: ζωή τής φύσης, τού 2022,

Κάποια χρόνια πρίν, όταν υπήρχε καί επαρκής τροφή γιά τήν παραμονή τους στά (ημι-)ορεινότερα, οι ομάδες τών αγριόχοιρων όπου καταλάμβαναν θέσεις – μεριές, απέκλειαν από εκεί τά λυκο- τσακάλια. Οι βοσκοί, πού είχαν κοντά τά κοπάδια τους εκεί κοντά, συνιστούσαν στούς κυνηγούς νά μή τά περάζουν, διότι μετά θά τούς φάνε τά τσακάλια. Σήμερα οι ομάδες τών ζώων αυτών φαίνονται σημαντικά αποδυναμωμένες, (σέ αριθμό, καί μικρές οι μάννες). Ακόμη, τά λυκο-τσακάλια όχι μόνον καταλαμβάνουν εκείνες τίς μεριές τους, αλλά φαίνεται νά ακολουθούν καί τίς μικρότερες μάννες, διαρκώς εκτοπίζοντάς τες. Οι περισσότερες από τίς λίγες μάννες πού παραμένουν στά ημι-ορεινά μαζεύονται γύρω – κοντά εκεί όπου δραστηριοποιούνται οι ‘ξωμάχοι. Καί τούτο μάλλον γιά τήν ασφάλειά τους ‘Κοσμογονία’ από τά λυκο- τσακάλια! Παντού, στά χωριά, στά δάση, από τήν θάλασσα έως καί τά βουνά, λιμαίνονται τά πάντα.
Οι κτηνοτρόφοι σέ απελπισία, καταργούν τά ζωντανά τους, δέν αντέχουν άλλο στήν φθορά. Κάποιοι μπορεί νά τρομάζουν από τά ουρλιαχτά τών σαρκοφάγων αυτών, αλλά, κουβέντα καμία από τά ΜΜΕ καί από τούς “οικολώγους”. Οι επαγγελματίες πολιτικοί, εξ’ άλλου, όταν λέγουν “στηρίζομε τόν αγρότη, τόν κτηνοτρόφο, ..”, εννοούν (καί καμιά φορά τούς ξεφεύγει καί τό λένε), τόν ‘επαγγελματία’, εκείνον πού θά αντικαταστήσει εκατό αυτοαπασχολύμενους μέ 100 -200 γιδοπρόβατα, μέ συστηματική μονάδα εκτροφής χιλιάδων ζώων! Άν η σιωπή καί παράλειψις τής διευκρινίσεως δέν είναι τυχαία, τότε τό θεωρούμε ως υποκρισία.

Τά πουλιά τής φύσης λιγόστεψαν παραπολύ καί εκείνα.
Οι κίσσες πού άλλοτε συνιστούσαν μάστιγα, τό 2022, εμφάνισαν πολύ μεγάλη μείωσι. Δέν γνωρίζομε τό γιατί. Αλλά καί τά άλλα μικροπούλια, μέ τίς τσίχλες καί τά κοτσύφια, εκείνα που ετελείωναν τίς αμάζευτες ελιές έως τόν Φλεβάρη, τό 2022 δέν ετελείωσαν τίς λιγοστές ελιές μη τε εως τόν Απρίλη. Προφανώς όχι διότι ήσαν χορτάτα! Καί τώρα πολύ λιγότερα.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2023, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: ‘άδηλα’ φαινόμενα,
‘άδηλα’ φαινόμενα, ασυνήθιστες παρατηρήσεις ή/καί πού περνάνε απαρατήρητες

Τήν Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, τό βράδυ, είχε Πανσέληνο. Η Σελήνη ήταν πολύ νότια, (26.9oS καί άλλαζε κλίσι), καί συγχρόνως, τήν ημέρα εκείνη ευρίσκετο στό Περίγειο.
Εμείς, εκτιμώντας τήν κλίσι της είχαμε ειπωμένο ότι θά ήταν ‘γιά κλάματα’, δηλαδή κάτι αντίστοιχο καί περισσότερο απ’ ό,τι ο Ήλιος τόν χειμώνα. Άλλοι πιό ρομαντικοί τήν έλεγαν υπερπανσέληνο καί τήν περιέγραφαν ως τήν πιό φωτεινή τής χρονιάς, λόγω τού Περιγείου, (λες καί ήσαν στό Νότιο ημισφαίριο!).
Δέν ήταν ακριβώς ούτε τό ένα, μη τε τό άλλο. Ήταν περιέργως εκτυφλωτική, όχι φωτεινή.
Λόγω τής Βόρειο- Δυτικής θέσεώς μας δέν είχαμε τήν ευκαιρία, μή τε καί τόν χρόνο νά ξενυχτήσωμε σάν τούς ρομαντικούς, γιά νά τήν προσέξομε στό μεσουράνημα. Ως τόσον, εμμέσως, βλέποντας τήν απέναντι πλευρά – στό προσήλιο, η φωτεινότητά της ήταν μάλλον γιά κλάματα. Τό πρωί όμως, πρίν τό χάραμα, η Σελήνη φώτιζε παραπάνω απ’ ότι η προηγούμενη τού Ιουνίου, αλλά υπολείπετο σαφώς έναντι τής Πανσελήνου σέ βορεια κλίσι. Τό περίεργο δέν ήταν η φωτεινότητα, άλλά τό εκτυφλωτικό τό φώς της. Ήταν καί άλλες φορές πού παρατηρούσαμε τήν Πανσέληνο Σελήνη στό Περίγειο καί σέ αρκετά βορειότερη κλίσι. Όμως τήν ημέρα εκείνη, (Πέμπτη καί τήν Παρασκευή, πρίν τό χάραμα), δέν μπορούσες νά κοιτάξεις τήν Σελήνη μέ γυμνό μάτι , σέ τύφλωνε.
Τό μόνο σχετικό πού βρήκαμε ήταν ο Ερμής πίσω από τόν Ήλιο, αλλά καί πάλιν διερωτώμεθα άν είναι δυνατό τούτο νά διαμόρφωνε το φαινόμενο.?

Τό καλοκαίρι τού 2022 είχε πολύ κουνούπι καί προβληματικό. Ησύχαζες μόνον εκεί όπου κοντά δέν υπήρχαν νερά, (μη τε νά πιής).
Οι Μεξικανοί έχουν μάλλον καταντήσει προληπτικοί μέ τήν 19η Σεπτεμβρίου. Γιά 3η φορά από τό 1985 γίνεται σεισμός τήν ημερομηνία αυτή. Τό 1985 συνέβη μέ αρκετές απώλειες, τό 2017, (ο 2ος μετά από τίς 7/9), είχε λιγότερες, ενώ τό 2022 σχεδόν χωρίς απώλειες. Νά βοήθησε άραγες η προκατάληψις; Ίσως στόν τελευταίο, .., αλλά, σεισμοί γίνονται καί εκτός τής ημερομηνίας αυτής. Ακόμη, δέν μπορείς νά στέκεσαι stand-by κάθε χρόνο τώρα πού τρίτωσε. Μάλλον δέν είναι τόσο απλή σύμπτωσις μόνον. Η περιοχή αυτή φαίνεται νά έχει μιά ευαισθησία στήν τροπική αυτή μοίρα τού Ηλίου, αλλά, καί κάτι άλλο κοινό θά υπάρχει μεταξύ τών τριών αυτών περιπτώσεων, (ή καί τών 4, συμπεριλαμβανομένου καί εκείνου της 7ης/9). Τό ψάξιμο δέν είναι θέμα τού παρόντος.

Οι κάτοικοι τής Γηραιάς Αλβιώνας έχουν ιδιαιτερη ψύχωση μέ τό στέμα τους καί τήν λίρα τους. Η γηραιά κυρία τής άλλοτε κραταιάς αυτοκρατορίας απεδήμησε τό καλοκαίρι.
3,999,999,999 άνθρωποι σέ όλον τόν κόσμο παρηκολούθησαν τήν εξόδιο ακολουθία της μέ όλη τήν παραδοσιακή αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια. (εδώ τό ‘άδηλο’ είναι η διόρθωσις στό νούμερο 4 δις τών ΜΜΕ, γιά κάποιον πού δήλωσε ότι δέν τήν παρηκολούθησε). Ως τό επόμενο μεγάλο θέαμα αναμένεται τό μουντιάλ. (Δόξα τώ χρήματι, .. θά έχομε θέαμα, καί ας μήν έχομε χρήματα).

Συμπτωματικά παρατηρήσαμε ότι σέ τριγωνισμούς πλανητών, αλλά καί σέ αντιθέσεις, (όπως καί στήν ταραχή τού σεισμού στό Μεξικό), οι ραβδοσκόποι τού νερού έχαναν τό σήμα τους. Από 4 έως καί 24 ώρες. Καί άν κάποιοι λένε τό αντίθετο, ας προσέξουν νά τό ελέγξουν μήπως λανθάνουν.

Τόν Σεπτέμβρη, λίγο πρίν του Σταυρού καί γιά 2-3 ημέρες, κατά τό πρωί καί τό βράδυ, τό κρύο ήταν μη εποχικό, τόσον πού επάγωναν τά χέρια σου! Στήν Ρακίτα τού Ν. Παναχαϊκού έριξε πάγο! .. τούς εζήμιωσε τήν τομάτα πού καλλιεργούσαν καί εμπορεύονταν.. Λίγο ψηλότερα, όπου οι βοσκοί είχαν τίς κορίτες μέ νερό γιά τά ζωντανά τους, τό νερό είχε πιάσει πάγο. Τούτο, άν καί ίσως τοπικό, είναι κάπως σπάνιο.

Σχετικά μέ τά ασυνήθιστα αυτά φαινόμενα Σεπτεμβρίου 2022:
Στήν τελευταία έκδοσι τού ημερολογίου μας, είχαμε σημειώσει τόν Άρη σέ μεγάλη βόρεια κλίσι, δηλαδή τάσι γιά ζέστη.
Επίσης, στίς 11 τού Σεπτέμβρη, σημειώναμε τό ενδεχόμενο - τάσι γιά γενικότερη μεταβολή τού καιρού στό ‘Δ’ Ηλίου – Ουρανού, πού συνέβαινε στήν εποχή αυτή. Όμως δέν περιμέναμε καί τόσον ακραία.
Αποφύγαμε νά σημειώσομε τό τρίγωνο αυτό ως θερμό γιά τόν καιρό, ακόμη καί άν αμφότεροι ευρίσκοντο οριακά σέ θερμό αστερισμό. Βλέπαμε περισσότερον τήν ψυχρή τους σχέσι καί τήν ημερομηνία.

Στεκόμαστε λίγο στήν ημερομηνία, μέ τόν όρο “τού Σταυρού” καί εννοώντας τό κοντινό διάστημα εκεί γύρω.
Κατ’ αρχήν, μάλλον αυτό πού έλεγαν “από Αύγουστο χειμώνας, ..”, δέν ήταν από μελαγχολία γιά τό τέλος τών διακοπών τους, αλλά γιά τόν καιρό, καί, καθώς τό παλιό τους ημερολόγιο έμενε πίσω, τού Σταυρού κόντευε τροπικά νά φθάση στό τέλος τ’ Αυγούστου.

Νά θυμίσομε, επίσης, ότι οι άνθρωποι έβαλαν τίς μεγάλες εορτές τής χριστιανοσύνης κοντά στίς τροπές τού Ηλίου, στίς Ισημερίες, στήν αρχή – ακμή τής άνοιξης καί πτώσι τού φθινοπώρου. Κάτι πού έχει νά κάνει μέ τίς εορτές τών προηγουμένων σέ αναφορά μέ τόν Ήλιο καί τόν καιρό. Τού Σταυρού τήν έβαλαν μιά εβδομάδα πρίν τήν Ισημερία καί όχι 3-4 ημέρες μετά όπως τίς άλλες. Δέν ξέρομε γιατί, δέν ασχοληθήκαμε. Ξέρομε όμως ότι οι παλιοί χωρικοί τό είχαν καί σάν ορόσημο γιά τόν καιρό.

Έλεγαν, γιά παράδειγμα,
“.. καλύτερα νά μην βρέξει πρίν τού Σταυρού, αλλά από εκεί καί πέρα, όπου κρυαδίζει ο καιρός καί μεγαλωνει η νύχτα, .. πρίν τού Σταυρού δέν θά χαλάσει μόνον τό χορτάρι, αλλά καί η γή δέν θά ωφεληθή άν πάρη ζέστη, ..”
Λίγο – πολύ, τούτο είναι καί η πεποίθησις τού καθενός από εκείνους πού τό ζούν. Τό πιό χαρακτηριστικό είναι ότι η βροχή, από εκεί καί μετά, παγώνει σημαντικά τά βορεινά καί τίς ανήλιαγες λαγκαδιές, καί τούτο δέν επανέρχεται, ακόμη καί άν ακολουθήση ‘γαϊδουροκαλόκαιρο’.
“ .. η ελιά ό,τι λάδι έχει νά βάλει θά τό βάλει ως τού Σταυρού, .. από εκεί καί πέρα δέν βάζει λάδι, αλλά τό φτειάχνει, ..”, Όπως αναφέραμε καί προηγουμένως, οι ελιές ξαφνικά – απότομα καί μαζικά μετά τού Σταυρού άρχισαν νά πέρνουν χρώμα. Όχι βέβαια γιατί αρχίζουν νά οριμάζουν τότε, αλλά, (κατά τήν άποψίν μας), διότι τό έχειν τους στήν περίοδο αυτή μάλλον ευνοήθηκε από τό ‘Δ’ Ηλίου – Ουρανού. Ένα ‘Δ’ ψυχρό γιά τόν καιρό καί ‘θερμό’ γιά τόν καρπό.

Μετά από τόσα χρόνια, είδαμε πάλιν τό 2022, καί σέ τρείς περιπτώσεις, μεγάλα φίδια, (2μ.+).
Δέν ήσαν φίδια από εκείνα πού λένε (αναπόδεικτα) ότι “πετάνε οι οικολόγοι”. Ήσαν παρόμοια μέ ‘κείνα πού, άν καί σπάνια αλλά συχνότερα, συναντούσαμε καί παλιά καί σέ σχετικές μεριές.
Πού κρύβονται αυτά τά όντα τόσα χρόνια καί γιατί εμφανίζονται τόσον σπάνια, κανείς δέν γνωρίζει, μη τε είναι δυνατόν νά τό ψάξει. Τό θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμη, ενώ τά θεωρούσαμε ως μάλλον αφανισθέντα.

Αναλυτικό Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

Παρατηρήσεις:

 1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
 2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
 3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
 4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αύγουστου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αύγουστου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτωβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτωβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοεμβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοεμβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου 2023

Πίνακας χρωμάτων φυτών

 • Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
 • Καρπού με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
 • Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
 • Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
 • Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημειώσεις – Πηγές

(*)... η σύνταξις (version) τού παρόντος, (2022), εγένετο τόν Νοε 2021. (ver 11/20 *). Τυχούσες ήσσονες διορθώσεις, ή διαφυγόντα μπορεί νά γίνουν σέ άλλη έκδοσι.

... καί, Επίσης, προτίθεται συνοπτικός ημερολογιακός- ωριαίος χρωματικός πίνακας, (συμπληρώνεται, ως είθεισται, κατά τόν καιρό του καί τίθεται στό άνω μέρος τού παρόντος, πρίν από κάθε μήνα). Ως τόσον, διευκρινίζεται ότι οι μείζονες λεπτομέρειες συνάγονται, ή περιέχονται στό αναλυτικό μέρος του, (π.χ. σκιασμένα, ή χρωματισμένα τμήματα, αναλόγως τής σοβαρότητας – έντασης, ή τού είδους. Τούτο, καλύτερα σέ έγχρωμη όψι).

: η ώρα είναι η τοπική, EΕT (UTC+2), ή, κατά περίπτωσι η θερινή, EEST (UTC+3), καί μέ προσέγγισι έως 30’, (αναλόγως καί τής περιπτώσεως, π.χ. η έκλειψις μέ ακρίβεια 1’). Η αναφορά τής Σελήνης – πλανητών ως πρός στούς αστερισμούς γίνεται μέ βάσι τήν αστρονομική τους θέσι, (siderial), καί διαφέρει ελαφρώς τής ισόποσης αστρονομικής κατανομής τών 30ο, (Μ.Thun, γιά παράδειγμα η 24ο τού αστρονομικού Καρκίνου αναφέρεται ως ‘ στήν επιρροή τού Λέοντα).
Όπου γέται αναφορά στήν τροπική τους θέσι διευκρινίζεται ρητά..

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

 • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
 • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
 • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή

(c) 2022-2023 Viodynamikos www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com
Special credits to: Viodynamikos, Konstantina for graphics

Το www.ftiaxno.gr και οι συνεργάτες τους σας έυχοντε χρόνια πολλά και καλή χρονιά

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

20 σχόλια:

 1. Ανώνυμος3/3/23, 11:45 π.μ.

  Παρακαλώ πολύ, ο Μάρτιος σε συνοπτικό χρωματικό πίνακα πότε θα αναρτηθεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Θεόδωρε, εκτιμώντας την εξαίρετη εργασία σου και την προσφορά του ημερολογίου από την ιστοσελίδα σου και έχοντάς το από δεκαετίες σαν τον βασικότερο οδηγό όχι μόνο στις καλλιέργειες, παίρνω το θάρρος να ρωτήσω, αν επίκειται η ανάρτηση του μηνός Μαρτίου... Στην τελευταία καθοδική του Φεβρουαρίου πρόλαβα και έβαλα την πατάτα, όμως μη έχοντας σαφή εικόνα για τον νέο μήνα και θέλοντας να αποφύγω δυσμενείς συγκυρίες και άλλους αρνητικούς παράγοντες στην φύτεψη του κρεμμυδιού, είμαι σε προσμονή της ανάρτησης... Εύχομαι τα καλύτερα για ελευθερία, υγεία και αλληλεγγύη, με μεγάλη εκτίμηση για το έργο σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος5/3/23, 10:05 π.μ.

  καλημέρα σας, ανυπομονούμε για την ανάρτηση του Μαρτίου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος6/3/23, 2:47 μ.μ.

  Παρακαλώ πολύ αν είναι εφικτό να αναρτήσετε τον συνοπτικό ημερολογιακό - ωριαίο χρωματικό πίνακα του Μαρτίου άμεσα. Είναι από τους σημαντικότερους μήνες για μεταφυτεύσεις φυτεύσεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος6/3/23, 10:52 μ.μ.

  Παιιδιαααά... το ημερολόγιο του Μαρτίου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δημος (Πωγωνησιος)10/3/23, 9:28 μ.μ.

  Απο την αρχη τού μηνα περιμενω να δω αναρτημενο, τον Πινακα (Καλλιεργητικο ημερολογιο ΜΑΡΤΙΟΥ 2023).Αρχιζουμε τις κηπουρικες μας . . .δραστηριοτητες. Καιρος δεν ειναι ? Ευχαριστω.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος12/3/23, 7:15 π.μ.

  Καλημέρα σας! Θα δημοσιευτεί βιοδυναμικό για Μάρτη-Απρίλη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος14/3/23, 11:30 π.μ.

  Ευχαριστούμε πάρα πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γειά σας παιδιά, χρειαζόμαστε το ημερολόγιο!!! Έχει περάσει ο μισός Μάρτης! Ελπίζω να είστε καλά και δεν έχετε παρατήσει την σελίδα που μας είναι πολύ χρήσιμη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος15/3/23, 5:19 μ.μ.

  Κοντεύει να περάσει ο μήνας και συνοπτικός χρωματικός πίνακας δεν έχει ανέβει...άσχημα πράγματα φαντάζομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συγνώμη για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση, ανέβηκε για τον Μάρτιο και σύντομα θα ανέβει και για τον Απρίλιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος16/3/23, 11:49 π.μ.

  Καλημέρα σας! Καταρχάς θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή και την προσφορά σας στις καλλιεργειες μας με την αναρτηση αυτου του ημερολογιου. Θα ηθελα ομως να σας ρωτησω, γιατι μαλλον δυσκολευομαι ακομα να καταλαβω, ποια ειναι η διαφορα της φυτευσης και της μεταφυτευσης. Ευχαριστω εκ των προτερων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος16/3/23, 9:29 μ.μ.

  Σας ευχαριστουμε πολυ για το ημερολογιο του Μαρτη. Προσπαθω να αποκωδικοποιησω το πως προκυπτει το μη ευνοικο διαστημα 13-15/3. Μηπως μπορειτε να μου υποδειξετε τη λογικη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κωνσταντίνος18/3/23, 7:39 π.μ.

  Ουφ...όλα εντάξει, είχα ανησυχήσει πως δεν θα συνεχιστεί η σελίδα αρχικά. Ευχαριστούμε πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συμπληρώθηκε και το βιοδυναμικό ημερολόγιο του Απρίλιου και Μάϊου για το 2023

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ευχαριστούμε Θεόδωρε...

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ η αλήθεια είναι ότι ανησυχήσαμε λίγο. Τα σποράκια περιμένουν υπομονετικά. Ξεκινάμε δουλειά!!!

   Διαγραφή
 16. Συμπληρώθηκε και το βιοδυναμικό ημερολόγιο του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για το 2023

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα