Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024

Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024

.. καί κατά μέρη περιεχόμενα,:

Μέρος Ι : Γενικά – Περιγραφικά, από Δεκεμβρίου 2022 έως τόν Νοέμβριο 2023, ..
απ’ όσα παρατηρήσαμε στήν Κοινωνία, στήν Φύσι καί στό Στερέωμα καί μέ κάποια σχόλια:
.. χρονική επ’/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα θέματα: ‘επίκαιρα’ (κοινωνικά), καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί τέλος τά συνοπτικά πλανητικά γιά τό έτος 2024, (κατά πλανήτη).
Τά γενικότερα/ειδικότερα σχόλια, εδώ γιά τό περιερχόμενα, μπορεί νά είναι ετεροβαρή, ανάλογα τού τι βιώνομε, ή νά μάς διαφεύγει. Αφορούν ελάχιστους καί όσους μπορούν καί στοχάζονται.
Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή πολύ συνοπτικό), μπορεί νά παρακάμψει τά εισαγωγικά – περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ. (οι τού αυτοματισμού ας ζητήσουν από τόν διαχειριστή νά βάλει ένα κλίκ εδώ, γιά άμεση μετάβασι).

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024, τό οποίο περιλαμβάνει:
.. τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα κάποια σχόλια, γιά όλους)
.. τό έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς), θά συμπληρωθή από τόν διαχειριστή, κατά τήν χρονική φάσι.
Τά αντίστοιχα συνοππτικά πλανητικά κάθε μηνός, (γιά άμεση επισκόπησι), ως είχαν παλιότερα, έχουν (ήδη από τό 2022) αντικατασταθή από μιά περιγραφική ανακεφαλαίωση τών σημαντικοτέρων (κατ΄ εκτίμησι) πλανητικών δεδομένων, κατά μήνα.

Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τής συντάξεως. Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Στό κύριο μέρος τού ημερολογίου, ως καί εξ άλλου συνηθίζετο, στόν χώρο των κάποιων όψεων τών πλανητών γίνοντα καί κάποια σχόλια. Γιά τούς ενδιαφερόμενους περί τά καλλιεργητικά, σαφώς, ο λόγος γιά τά σχόλια αυτά δέν είναι προφανής. Τό ημερολόγιο όμως δέν είναι μόνο ‘καλλιεργητικό’, αλλά καί ‘πλανητικό’. Ίσως ενδιαφέρει καί κάποιον /-ους ‘πανω καί καί κάτω’ από τίς καλλιέργειες σέ συνάφεια μέ τά αστρικά.

Κάποιος σεβάσμιος ιερώμενος, γύρω στό 1900, έλεγε ότι οι άνθρωποι αντί νά κρυφακοούν τούς άλλους, καλύτερα θά έκαναν νά αφουγκράζονται – νά παρατηρούν τήν Φύσι, μπας καί κατανοήσουν τήν σοφία τού Πλάστη.
Στήν οξυμένη διάστασι αυτών τών τάσεων στά χρόνια μας, αποτάσσομε τό πρώτο καί συντασσόμεθα μέ τό τελευταίο. Εκείνο όμως πού θά θέλαμε νά ακούσομε είναι τούς αναγνώστες τού ημερολογίου, νά διαβάσομε ένα ημερολόγιο πού θά γράφουν εκείνοι.

Ο ‘Καζαμίας’ – τό Ημερολόγιο τούτο, τού 2024, ίσως είναι τό τελευταίο μιάς σειράς υπό τήν παρούσα σύνταξι. Ο συντάκτης τού παρόντος έχει πρό πολλού επισημάνει τήν αντικειμενική αδυναμία του νά συνεχίσει, γιά λόγους καθαρά πρακτικούς. Κάποιοι εθελοντές πού προσεφέρθησαν νά τό αναλάβουν / συνεχίσουν, .. δέν συνέχισαν. Σεβόμενοι τήν ιδιωτικότητα τού καθενός, δέν μπορούμε νά τούς ζητήσομε τόν λόγο – αιτία. Ο συντάκτης τού παρόντος άν καί είχε δηλώσει ότι αποσύρεται, ‘επιστρατεύθηκε’ εθελοντικά γιά τό 2024. Άν όμως δέν προσφερθούν εθελοντές συνέχειας, τότε θά υπάρξει πρόβλημα, τούλάχιστον ως πρός τή καθιερωμένη πληρότητα, ανάλογη εκείνης τών πιό σοβαρών εκδόσεων.
Γιά τυχόντα παροράματα καί τήν λιτότητα, λόγω τού εσπευσμένου, ζητούμε τήν κατανοήσί σας. Ζητούμε επίσης συγνώμη γιά τήν αδυναμία μας νά διορθώσομε – συμπληρώσομε κάποιες παραλείψεις στό προηγούμενο. Είχαμε τήν διάθεσι – υπόσχεσι, αλλά δέν μπορέσαμε.
Ελπίζομε στό καλύτερο.

Ευχαριστούμε,
.. η συντακτική ομάδα,
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024

ΜΕΡΟΣ Ι : Γενικά – Εισαγωγικά – Περιγραφικά... κοινωνικά (εκτός ατμόσφαιρας καί μόχθου)

Νέες σελίδες μέ παλιές συνταγές, πιό ευφυείς, .. ως τήν μεταλλαγμένη ηθική.

Στά χρόνια τού κορωνοϊού οι αρμόδιοι διαχειριστές εξέφραζαν ικανοποιημένοι γιά τόν χειρισμό τους, αλλά καί “.. οι επόμενες δύο εβδομάδες θά είναι κρίσιμες, ..” . Σήμερα, πανηγυρίζουν καί ζητούν τήν καταξίωσι. Καί όπου (περιπτωσιακά) ξαναχτυπάει ο κορωνοϊός παρά τά οχυρωματικά εμβόλια είναι διότι δεν είναι απανωτά, σάν νά λέγαμε Δευτέρα – Τετάρτη καί Παρασκευή, γιά απόλυτη διασφάλισι, ή, .. θά πρέπει νά αισθανόμασθε καί τυχεροί γιά τό μή χειρότερο, ..
“.. γιατρέ, κόλλησα πάλι κορωνοϊό, 3η φορά, .. παρά τά 4 εμβόλια, ..”,
“ .. πάλι καλά, ..”,
“.. γιατρέ μέ δουλεύεις; .. πού τό βλέπεις τό καλό; ..”,
“ .. πάλι καλά πού δέν κόλλησες γρίπη, ..”, ..
Στήν καταστροφή τής Λισαβώνας από τόν σεισμό, τό 1755, κάποιος έγραφε ότι ο Θεός εξωργίσθηκε από τό αλεξικέραυνο πού βρήκαμε γιά τόν κεραυνό, καί τούς έστειλε τόν σεισμό. Δέν ξέρεις από πού θά τό εύρης, καί αυτό πού λένε “καί μή χειρότερα”, ή “σέ καλό νά μάς βγή”, ενέχει μιά σοφία. Καί αφορά όχι μόνον τούς παθόντες, αλλά έως καί τούς επαιρόμενους. Όχι ως θέμα προβλέψεως, αλλά διορατικότητας καί μιάς αντιλήψεως πέρα από τά συνήθη. Οι παλληκαρισμοί τού άρχοντα τής γείτονας Χώρας στίς αρχές τού 2023, ανεστάλησαν στίς 6 τού Φλεβάρη μετά από τόν φοβερό – καταστροφικό σεισμό στά σύνορα Τουρκίας – Συρίας.
(ο σεισμός εκείνος, βέβαια, ήταν ‘προγραμματισμένος’ κατά τήν φυσική τάξι γιά τήν αποκατάστασι τών ισορροπιών τής φύσεως καί όχι τών εθνικών. Πολλοί είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες νωρίτερα, καί ο γράφων,) ..
Στό ημερολόγιο τού 2022, είχαμε εκφράσει σιβυλλικά μιάν ανησυχία γιά τήν έκλειψι τής 8ης Νοεμβρίου 2022, εμπρός από τόν Ουρανό, .. γιά μιά “αλλαγή στήν φύσι”, καί η ‘αποκατάστασις’ ήλθε 90ο μετά από εκεί, πάλιν στήν Πανσέληνο στό τετράγωνο τ’ Ουρανού. Καί ο γράφων , εν πολλοίς απών, είχε επανέλθη στά αρχεία του μόλις πρίν από 2- 3 ημέρες. Στό άκουσμα τού σεισμού, θέλησε νά κοιτάξει τά αρχεία του καί τά καθιερωμένα. Είχε ξεχάσει καί τί ημέρα ήταν. Στήν συνειδητοποίησι τής ημερομηνίας “FEB 06, 2023”, τότε θυμήθηκε τήν κουβέντα πρίν από 1.5 χρόνο, “.. φοβάμαι τήν 5η Φεβρουαρίου”, τήν οποία εδώ καί αρκετά χρόνια τήν έχει χαρακτηρίσει σάν “σημαδιακή”. Σέ τέτοιες περιπτώσεις τίποτα άλλο δέν μπορείς νά κάνεις πέρα από τήν ετοιμότητα νά στηρίξεις τούς παθόντες)
καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα 2024,
Αλλά καί εμείς, στήν Χώρα μας, (άν καί σταθήκαμε τυχεροί στά γήϊνα, μετά τήν έκλειψι τού Νοέμβρη), δέν σταθήκαμε τόσον τυχεροί σέ άλλα, .. σάν από “γκαντεμιά τής τύχης”.

“Τό τραίνο τής 4ης βιομηχανικής επανάστασης” στό οποίο “ηγείτο η Ελλάδα”, τήν παραμονή εγκαινίων εκσυγχρονισμού, στήν αρχή τής σαρακοστής, ήλθε σέ μετωπική σύγκρουσι στά Τέμπη, καί πολλοί άνθρωποι εθρήνησαν.
Τεχνικό, ή ανθρώπινο τό λάθος; .. δέν τό θέτομε θέμα όπως θέλουν νά τό φορτώσουν άλλοι. Κραυγάζουμε γιά τήν πολιτική αντιπαράθεσι καί τήν προβολή, καί γιά κάποια θέματα αρχής.
Στήν πολιτική αντιπαράθεσι γιά τό ποιός πολιτικά έφταιγε; .. η κυβέρνησις; .. η αντιπολίτευσις (πρίν από 4-8 χρόνια);, .. ή, .. ο Τρικούπης (πρίν από 140 χρόνια); .. ; δέν θά τούς ακολουθήσομε. Όμως, τονίζομε ότι παρά τίς πομφωλυγώδεις διακυρήξεις, διαπιστώνομε σοβαρή έλλειψι πολιτικού αναστήματος γία τήν δημιουργία ενός σοβαρού σιδηροδρομικού δικτύου στήν Β.Ε. καί μέ προοπτική τήν διαβαλκανική διασύνδεσι. Κάπως έτσι ξεχάσθηκε καί ο αγωγός “Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης”, ενώ προβάλλεται επιτακτικά ο εκσυγχρονισμός τού λιμένα τής τελευταίας, αλλά, .. γιά ποίους εμπορικούς σκοπούς; ..;;
Άλλο διδαχή – εκπαίδευσις καί άλλο εμπειρία. Τήν γνώση (μέ τήν απλοϊκή έννοια) τήν διδάσκεσαι. Τήν εμπειρία .. τήν βιώνεις, .. καί όχι μόνον, .. τήν υφίστασαι. Μπορείς νά επιταχύνεις χρονικά τήν γνώσι, ή καί νά πάς πιό πέρα. Στήν εμπειρία δέν μπορείς νά κάνης “οικονομία”. Αυτά γιά εκείνους πού θέλουν νά τά φορτώσουν στόν σταθμάρχη.
“ .. στήν διαμαρτυρία τών εργαζομένων, ο αρμόδιος επιτελικός εδήλωσε επίσημα ότι τά τραίνα είναι ασφαλή, .. ναί, τό είπε .. , Τί θέλατε νά σάς έλεγε; .. ότι δέν είναι ασφαλή; .. ποιός θά σάς τό έλεγε αυτό; ..”. Κουβέντα – απάντησις από πρωτοκλασάτο πολιτικό, .. ειλικρινή; .. ή, επιμελώς ειλικρινή – αφελή; Καί δέν ακούσαμε κανέναν νά τόν ερωτά; εσάς πού λέτε ότι “η Ελλάδα ηγείται στό τραίνο τής 4ης βιομηχανικής επανάστασης”, γιατί νά σάς πιστέψομε; .. γιατί νά σάς πιστέψομε γιά τόσα καί τόσα άλλα πού μάς λέτε, ενώ εμείς βιώνομε τό αντίθετο;;
Προβληματιζόμενος γιά τό ποίαν οδόν επί τόν βίον τράποιτο, ο μυθικός Ηρακλής όταν ευρέθη εμπρός από τίς δύο χάριτες, τήν πάντα ‘Αλήθεια’ καί τήν πάντοτε ‘Ψεύτρα’, αγνοώντας ποία είναι τι, αλλά καί περιοριζόμενος σέ μιά μόνον ερώτησι, σέ όποιαν δήποτε, ένα πράγμα είχε νά ρωτήσει: “άν θά ερωτούσα τήν άλλη Χάρι, ποίαν οδόν τράποιμι, τί θά μού έλεγε;”. Έτσι, λογικά συνεπαγώμενα, τό αληθές θά ήταν τό αντίθετο.
Κατά τό ανάλογο τού Ηρακλή, άν σέ συμφορές όπως εκείνην στά Τέμπη , ή καί άλλες χειρότερες σέ φυσικά φαινόμενα, .. άν ερωτούσαμε έναν πολιτικό, επιτελικό τής κυβέρνησης / ή, τής αντιπολίτευσης: “ άν εσείς ήσασθαν αντιπολίτευσις / ή, κυβέρνησις, στό δράμα αυτό, τότε, ποίον θά ητιάσθε ; ; .. η απάντησις θά διέψευδε εαυτούς των, σύμφωνα μέ όσα έχουν ήδη ξεστομίσει.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα, συν.

Στίς πυρκαϊές, εκείνοι πού έλγαν “.. εσείς μετράτε θύματα (από ανικανότητά σας), ενώ εμείς μετράμε στρέμματα (από ατυχία καί πρόνοια), ..”, είχαν τήν “ατυχία” νά μετρήσουν πολύ περισσότερα στρέμματα τό καλοκαίρι τού 2024, αλλά καί άλλα ασυνήθιστα, όπως καί κάποια ατυχή θύματα.

Τά θύματα τού ναυαγίου ανοικτά τής Πύλου, .. αυτοί, άν καί εκατοντάδες, δέν προσμετρώνται. Ήσαν μετανάστες – πρόσφυγες καί “παράνομοι” πρός τήν Χώρα μας. Γιά νά είμαστε ειλικρινείς, δέν τούς θέλαμε στήν Χώρα μας. “.. δέν τούς θέλομε εδώ, .. νά πάνε αλλού, .. νά πάνε νά πνιγούν, .. νά μήν ξανάρθουν εδώ, ..”, έλεγε πρίν από χρόνια ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος τής πολιτικής. Σχήμα λόγου βέβαια τό “ νά πάνε νά πνιγούν”, αδιαμφισβήτητη όμως η πολιτική διάθεσις – πρόθεσις. Καί όταν συνέβη η τραγωδία, θά έπρεπε νά εκφράσομε κάποια “συγκίνησι”, ενώ όπως έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός τής διεθνούς σκηνής: “δέν είναι αλήθεια ότι δέν μπορούσε νά γίνει κάτι γιά νά σωθούν οι άνθρωποι αυτοί”. Μάλιστα, καί στά διεθνή ΜΜΕ, η τραγωδία αυτή, δύο ημέρες μετά, επεσκιάσθηκε από τήν απώλεια τού τεχνολογικού σκάφους κάποιων κροίσων, πού κατέβηκαν νά δούν από κοντά τόν Τιτανικό.

Η “κλιματική αλλαγή” στίς πλημμύρες τού Σεπτέμβρη 2024 στήν Κεντρική Ελλάδα, εκάλυψε όχι μόνον τήν γή μέ νερό καί μπάζα, αλλά καί τίς όποιες παραλείψεις τού ανθρώπου στήν πρόβλεψι τών τεχνικών καί στήν διορατικότητα.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά : επίκαιρα κοινωνία, συν

Στήν οικονομία συνεχίζεται η “ανάπτυξη” τών μεγεθών – δεικτών, ενώ στήν κοινωνία τραχαίνει η ανισοκατανομή καί η δυσχέρεια γιά τό μείζον μέρος της νά τά βγάλει πέρα. Ο πληθωρισμός από τήν στενότητα τών αγαθών μπορεί νά χαρακτηρίζεται ως αισχροκέρδεια, ενώ σέ εκείνο μέ τήν βούλα τής διεθνούς κερδοσκοπίας, προβάλλεται ως επιτευγμα τό κέρδος, ως ίδιον τής ελεύθερης οικονομίας. Η φρασεολογία πιό πληθωρική καί από τόν πληθωρισμό. Στήν 10ετία τού ‘80ς είχαμε τόν “κοινωνικό μισθό”, αλλά είχαμε καί πολλές – ουσιαστικές υπηρεσίες δημοσίου, ενώ σήμερα .. ακριβώς τό αντίθετο, αλλά καυχώμεθα γιά τούς λιγότερους φόρους εισοδήματος (όχι γιά τά συνολικά έσοδα). Πρίν τήν κρίσι είμασταν ‘πλούσιοι’ με βάσι τό χαρτοφυλάκιο. Σήμερα, (πάτος τό χαρτοφυλάκιο σέ σχέσι μέ τότε), στόν προβληματισμό γιά τήν στέγη – ενοίκια, είμασθε “πιό πλούσιοι διότι οι τιμές τών ακινήτων έχουν αυξηθή σημαντικά”, (δέν τό είχαμε πάρε χαμπάρι, αλλά οι επιτελικοί μάς τό επιβεβαίωσαν).
Ανεβήκαμε καί “επενδυτική βαθμίδα”, (= κριτήρια – περιορισμοί γιά νά δανεισθή τό Δημόσιο, καί καμμία σχέσι μέ τίς επενδύσεις στήν Χώρα). Όλα στόν βωμό τού χρήματος καί τού τζόγου. Η μόνη σοβαρή “βιομηχανία” εκείνη τού τουρισμού, αλλά στά πρότυπα “άλλα Ταϋλάνδης”, πού φθάνει έως καί τήν υπό αίρεσι διάθεσι τού ιδίου τού σώματος τού εργαζομένου. Καί η προκλητική απάντησις τού πολιτικού στά αναφαινόμενα .. “.. αφού ο πελάτης πληρώνει, .. μπορεί νά έχει ό,τι ζητά, ..”! Οι ξαπλώστρες – ομβρέλλες γέμισαν όλη τήν παραλία καί θά αρχίσουν νά ζητούνται άδειες γιά εγκατάστασι μέσα στήν θάλασσα.
Ευτελή προϊόντα καί υποκατάστατες συνθέσεις παίρνουν τήν θέσι τους στόν ΔΤΚ (πληθωρισμό), σταθμιζόμενα ανάλογα τής σχετικής δαπάνης γιά αγαθά καί υπηρεσίες. Ναί, αλλά κανείς δέν λέγει ότι τούτο δέν είναι από ελεύθερη επιλογή – προτίμησι των καταναλωτών , αλλα από ανάγκη, από αδυναμία νά αγοράσουν ό,τι θεωρούσαν στάνταρντ παλιότερα καί σήμερα είναι απρόσιτα στήν τιμή..
Όπως εγράφετο καί στό παρελθόν: .. όταν δέν μπορείς νά αλλάξεις τά πράγματα καί προσπαθείς νά αλλάξεις τό μάτι πού βλέπει τά πράγματα, .. όταν προχωράς καί τιμολογείς ελεύθερα αγαθά, .. όταν δέν προχωράνε τά πραγματικά καί συμπληρώνεις μέ τά τεκμαρτά, .. όταν ένεκεν στενότητος καί όχι μεταβολής κατασκευάζεις ‘παραβάτες’ καί αμοίβεις αφανώς `ρουφιάνους, .. τότε, τά συμπτώματα δέν καθρεφτίζουν μιά υγιή οικονομία, αλλά μιά κοινωνικο-οικονομική κατάντια.

Μπορεί νά μή φθάσαμε ακόμη νά βάλομε ταμειακή μηχανή στήν κρεβατοκάμαρα, αλλά η πρόθεσις επέκτασις τής κάμερας στούς δημόσιους χώρους, κάμερες πού ίσως καί ‘ακούνε’, δέν φαίνεται νά έχει όρια, (“.. γιά λόγους τάξεως καί πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς, ..”. Όσον δε γιά τίς τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αντί τού “άπλετο φώς” τό θεσμικό οχύρωμα. Καί, πρίν άν διερευνηθή, τό θέμα κατήντησε τετριμμένο, πρός μηδενισμό. “.. τί θέλετε καί επανέρχεσθε, .. ο λαός στίς εκλογές απεφάσισε, .., τό θέμα, δέν ενδιαφέρει τόν λαό, .. τό έδειξε στίς εκλογές, ..” από τά πιό επίσημα χείλη, καί σύμφωνα μέ ανάλογη διευκρίνισι από τά φερέφωνα καί τούς ‘ερποντες – προηγούμενους τής πολιτικής’ . Μιά νέα ‘μαθηματική λογική’ θά ‘λέγαμε, γιά τήν επαγωγή – συμπερασματολογία, όπου οι προϋποθέσεις τού πλαισίου δέν χρειάζονται, αλλά καί όπου θεσμικά η διάκρισις τών εξουσιών εκφυλίζεται.

Τό 2024 είχαμε καί εκλογές γιά τήν ανάδειξι / ανανέωσι πολτικών καί τοπικών αρχόντων καί εκπροσώπων.

Τό χιούμορ είναι ένας τρόπος εφράσεως γιά νά είπεις σοβαρά πράγματα μέ εύθυμο τρόπο. “συμμετέχω – συμμετέχεις – συμμετέχει – συμμετέχομε – συμμετέχετε .. – .. αποφασίζουν”, γραμμένο σέ έδρανο μιάς Σχολής. Η συμμετοχή είναι μέχρι τήν εκλογή, τό “αποφασίζουν” από ‘κεί καί πέρα μπορεί νά φθάνει μέχρι τού “δέν έχετε δικαίωμα κύριοι νά ομιλείτε, διότι ο λαός απεφάσισε – επέλεξε”, ακόμη καί γιά θέματα δικαίου πού ανέκυψαν νωρίτερα καί είναι υπό έρευνα. Καί όλα αυτά εκεί πού βάλαμε γυαλιά ηλίου γιά νά μή τυφλωθούμε από τό “άπλετο φώς” πού θά έπεφτε , σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις.

Τήν δημοκρατία τήν σέβεσαι, εξ ορισμού. Αλλού είναι τό πρόβλημα. “.. ακόμη καί άν 9 στά 10 εκατομμύρια ανθρώπων υποστηρίξουν μιά βλακεία, αυτό τούτο δέν παύει νά συνιστά ηλιθιότητα ..”, έλεγε ένας μεγάλος επώνυμος φυσικο-μαθηματικός καί σχετικά μέ τήν θεωρία τού μέτρου. Η επιλογή τού λαού γίνεται μέ βάσι τήν βούλησί του καί τίς υποσχέσεις, καί λιγότερο μέ τήν τεκμηρίωσι τού εφικτού. Έτσι καί εδώ, ό αγώνας τών υποφηφίων πολιτικών έπεφτε όλος στό ‘επικοινωνιακό’ (= εύφημη έκδοσιw τής προπαγάνδας όπως ορίζεται τούτη).

Από όλες τίς (τετριμμένες) δημοσκοπίσεις, μία μάς έκανε εντύπωσι. Τό κοινωνικό – οικονομικό προφίλ τού ερωτωμένου – απαντώντος καί σέ συνάφεια μέ τίς άλλες του εκτιμήσεις – προτιμήσεις. Άν ήταν ευνοούμενος, ή εν αναμονή, δέν ήταν “τύχη αγαθή”, αλλά “τύχη πολιτική” πού τού εξασφάλιζε θεσμούς καί “δίκαιο”! .. σέ υψηλή συσχέτισι. Προφανώς καί τό αντίθετο,
“.. γιά όποιο θέμα έχετε θά μάς παίρνετε ένα τηλέφωνο στό γραφείο, .. δέν θά έχετε κανένα πρόβλημα, ..”, ο ‘παράγων’, ή ο υποψήφιος, από πόρτα σέ πόρτα.
Καλό αυτό γιά τόν πολίτη – ψηφοφόρο καί μάλιστα στήν εποχή τής απρόσωπης – ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου δέν ευρίσκεις τηλέφωνο σέ υπηρεσία γιά τό πρόβλημά του, ή θά πρέπει νά περιμένει μήνες γιά τό ραντεβού του. Αλλά ρε φίλε, .. μαθηματικά σκεπτόμενοι, όπως κάνομε στό “aggregation analysis”, τί θά συμβή άν ‘όλοι’ (η συντριπτική πλειοψηφία) σέ ψηφίσει; .. ποιά θά είναι τά ‘δικά μας παιδιά’ ; .. πόσους θά μπορείς νά εξυπηρετήσεις; .. ή, θά αλλάξεις μόνος σου τό σύνταγμα; .. Ασύμβατη λογική! θά ‘λέγαμε
“.. άν δέν μάς ψηφίσετε θά υπάρξει πρόβλημα στήν άντλησι κονδυλίων, ..”, οι έμπειροι – ‘καραβανάδες’ τής πολιτικής. .. Δέν τό σχολιάζομε.
Ο πολιτικός τό γνωρίζει καί δέν τό θέλει, αλλά ό πολίτης πρέπει νά συνειδητοποιήσει ότι ο πιό ευτυχισμένος πολίτης ενός κράτους είναι εκείνος πού δέν γνωρίζει τό όνομα τού υπουργού του. Όχι από αδιαφορία – μηδενισμό, αλλά διότι δέν χρειάζεται, διότι ο υπουργός προνοεί γιά τά προβλήματα τού λαού του.

Σχετικά μέ ό,τι θέλει ο λαός, τά υποσχόμενα καί τό εφικτό, αναφέρομε ένα παράδειγμα. Χρονικά πιό πρίν από τό 2000. Σέ μιά αντιπαράθεσι – συζήτησι τριών φίλων σχετικών μέ τά οικονομικά, οι δύο μέ κλασσική οικονομική σκέψι καί ο 3ος μέ ευφράδεια λόγου πού δέν εχρειάζετο νά σκεφθή πολύ γιά νά συντάξει λόγους υψηλά ισταμένων:

.. “.. φίλε, αυτά πού γράφεις δέν είναι σοβαρά, ακαδημαϊκά, ..”, καί καταλήγοντας μετά τήν τεκμηρίωσι, “.. δηλαδή, .. μετά από 15 περίπου χρόνια, ο ‘πατέρας’ (= τό κράτος), θά βρεθή στήν δυσάρεστη θέσι νά πωλήσει τό ‘σπίτι του’ (= δημόσια περιουσία), ή τό λιγότερο νά τό βάλει υποθήκη γιά τά δάνεια τών ‘παιδιών του’ (= πολιτών), ..”,
.. “.. φίλοι μου, μή ξεχνάτε ότι οι σοβιετολόγοι (= οι τής Πολιτικής Επιστήμης στήν Σοβιετική Ένωση), έχασαν τήν δουλειά τους μετά τήν διάλυσι τής Σοβιετικής Ένωσης. Έγώ, αφού αυτά πού θέλουν νά ακούσουν, γιατί νά γράψω άλλα; ..”.
.. “.. γεννημένος γιά πολιτικός, .. σού βγάζομε τό καπέλο, .. αλλά όχι γιά ακαδημαϊκός, ..”
Η χρεωκοπία ήταν νομοτελειακό επακόλουθο. Καί όχι ένεκεν τού προσώπου αυτού, (κατέλαβε επιτελική θέσι μετά), αλλά λόγω τής γενικώτερης αντιλήψεως. Ποιός, εξ άλλου, θά άηκουε τόν Αρσένη, νά μιλάει σάν ιεροκύρηκας γιά τήν νομισματική καί οικονομική πολιτική; Αντιθέτως, ο Γιάννος εγοήτευε!
Καί όταν όλα αυτά ξεθωριάζουν, κάτι νέο πιό εντυπωσιακό ευρίσκεται, καί όλοι ασχολούνται μέ τό τελευταίο καί όχι μέ τήν (α)συνέπεια, .. χρόνια τώρα, καί πιό έντονα κοντά στίς κρίσεις. (τούτο συνιστούσε καί ο Γκαίμπελς!).

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: καιρικά 2023-24 κλπ.

.. χρονικά τού καιρού, κατά τά 2023,
Τά βασικότερα χαρακτηριστικά τού καιρού, από τόν Νοέμβριο τού 2022 έως Νοέμβριο 2023, συνοπτικά, (τά συναφή θέματα πού ανέκυψαν τίθενται στό τέλος, στό ενιαίο ιδιαίτερο θέμα)

.. οι βροχές: ο χειμώνας από τόν Νοέμβρη ‘22 έως καί τόν Γενάρη ‘23 ήταν ο συνήθης βροχερός στήν Χώρα μας, ικανοποιητικέ οι βροχές μέ μεμονωμένες εξάρσεις καί προβλήματα. (τό πολύ ψύχος, στό τέλος τού 2022, επήγε στίς ΗΠΑ). Τό κύριο χαρακτηριστικό ήταν η ανεβασμένη θερμοκρασία καί η υγρασία.
Από τόν Φέβάρη ‘23 αρχίζει μιά διαφοροποίησις. Έντονες διακυμάνσεις τής θερμοκρασίας, ακατάστατα βροχερός – έως χιονώδης ο καιρός στήν Κεντρική καί Ανατολική Χώρα, ψιλο- χιονόκαιρος μέ ξηρούς βοριάδες στήν Δυτική, καί μέ καλές ζεστές ημέρες ενδιάμεσα. Ο Μάρτης ανοιξιάτικος, πιό ζεστός, αλλά καί εμβόλιμα μέ ισχυρούς ανέμους καί προβλήματα.
Από τόν Απρίλη αρχίζει μιά ακαταστασία τού καιρού, καί πάει έως τό ηλιοστάσιο. Ψιλοβροχές έως βροχές, εναλλαγές τού καιρού καί τής θερμοκρασίας μέ επικρατέστερο τό ψυχρό, (ο Μάης ήταν κρύος). Κεντρικά καί Βόρεια οι βροχές ήσαν πιό σημαντικές, ενώ στά Δυτικά .. ήσαν ίσα νά συντηρούν τό χορτάρι, όχι γιά τήν αύξησι τού υδατικού αποθέματος – δυναμικού.
Θερμό τό καλοκαίρι , ο Ιούλιος 2024, στήν Χώρα μας, (αλλά καί στήν Δυτική καί Βόρεια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, προβληματική επίσης η έλειψις ικανών βροχών στήν Γαλλία - Ιβηρική καί τό 2022-23, έβλαψε τήν γεωργία). Κανονικός μάλλον ο Αύγουστος, αλλά καί μέ κάποια άγρια – σύντομα ξεσπάσματα καί ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, τοπικά, στήν πρώτη καί τήν τελευταία εβδομάδα.
Η “Ντανιέλλα” έφερε πλημμυρικές βροχές στίς αρχές τού Σεπτέμβρη 2023, καί εζημίωσε πολύ τήν Κεντρική Ελλάδα, (στήν Λιβύη έπνιξε χιλιάδες). Σύντομο κύμα μέ ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα επέρασε τήν Δυτική καί Νότια Ελλάδα στά μέσα τ’ Οκτώβρη. Ζέστη καί σκόνη μετά, πρός τό τέλος τού μηνός, (σάν τήν άνοιξι).
Κανονικές βροχές θά περιμένομε μάλλον από τά μέσα Νοέμβρη καί μετά, πιό γενικευμένα..

.. η ζωή στήν φύσι, .. άγρια ζώα καί πουλιά:
.. ό,τι είχαμε ειπωμένο καί στό προηγούμενο ημερολόγιο, στό 2023, εντείνεται σέ πιό ανησυχητικό βαθμό. Κανείς δέν φαίνεται νά προβληματίζεται, αλλά καί ένας χωρικός έκανε μιά μακάβρια επαγωγή: “.. όταν βλέπης θάλασσα χωρίς ψάρια, καί ξηρά – αέρα χωρίς ζώα καί πουλιά, .. διερωτώμαι πότε θά έλθη καί η σειρά τ’ ανθρώπου, ..”. Μη γένοιτο!
καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: επίκαιρα οικονομία, συν.

.. οι καρποί τού 2023, ... αποτυχία έως καί κα-τα-στρο-φή,
έτσι ψυχρά, μέ μιά - δυό λέξεις, .. σέ πολλά είδη καί κατά τόπους, .. ό,τι ξεκίνησε νά ανθίσει, νά δέσει – νά δυναμώσει τήν άνοιξι τού 2024, αμπέλια, κρεμμύδια, ελιές, κάποια κηπευτικά, πολλά φρούτα, μέλι , κ.ά. , αλλά καί χωρικά (γεωγραφικά) πολύ εκτεταμένα.
Εάν οι πολιτικοί είχαν κάποιο λόγο γιά τούτο, τότε θά τό κρεμούσαν στήν “κλιματική αλλαγή”. Εμείς τό μεταφέρομε χωροταξικά εκεί γιά πιό ενιαία θεώρησι, στήν επομένη παράγραφο.

Πρίν πάμε στήν αναφορά αυτών νά κάνομε μιά διευκρίνισι ως πρός τίς θέσεις μας καί κυρίως ως πρός τήν καλούμενη “κλιματική αλλαγή”:
Δέν υιοθετούμε τόν όρο “κλιματική αλλαγή” μέ τήν έννοιαν πού θέλουν νά τό προβάλλουν. Η κουβέντα καί η αναφορά σέ τούτο έχει ξεφύγει, τείνει νά καταντήσει κάτι σάν “fake science” γιά τόν κάθε απλοϊκό, ή άσχετο. Έλεος, .. δέν είναι δυνατόν γιά τό ό,τι δήποτε νά επικαλούμεθα τούτο, όπως: “ .. τά δρομολόγια (τών πορθμείων) δέν θά εκτελεσθούν, .. λόγω έντονης πτώσης τής στάθμης, (υπερβολική άμπωτις) .. εξαιτίας έντονων καί σπανίων καιρικών φαινομένων, ..”. Πού ‘κολλάει’ ο καιρός μέ τούτο; .. στέρεψε η θάλασσα εξαιτίας τού καιρού;;, .. ή, .. καί μετά η θάλασσα δέν χωρούσε τά νερά καί πλημμύρησε;; Πέρα από αυτό πού βλέπουν κοντινά, τίποτα άλλο δέν έχουν παρατηρήσει πιό μακράν, σέ βάθος χρόνου, σέ γεωγραφική έκτασι καί σέ ύψος χώρου; Πού είναι η σοβαρότης;
Απαιτούμε σοβαρή μαθηματική – στατιστική μελέτη καί τεκμηρίωσι τούτου, κάτι τό οποίο δέν ευρίσκομε. Τό κλίμα δέν είναι τών χρόνων μας, έχει μακροχρόνια ιστορία καί ανέλιξι. Είναι άλλο νά λέγεις ότι ευρισκόμεθα σέ μιά φάσι κύκλου ανοδικής πορείας βρχυχρόνια – μεσοχρόνια, καί άλλο νά εννοείς – υπαινίσσεσαι ότι η χρονολογική σειρά τού κλίματος ήλαξε από stationary σέ non stationary, καί μάλιστα όχι απλώς ένα shift, αλλά καί μέ τάσι. Καλύτερα δε θά έκαναν εκείνοι πού ομιλούν γιά “κλιματική αλλαγή”, νά ψάξουν καί νά μάς είπουν: γιατί τίς τελευταίες 10ετίες όλο καί πιό έντονα παρατηρείται μιά ‘εκτροπή’ τών βροχικών συστημάτων από κάποια σημεία καί μετά; Μέ τί συνδέεται; Παρατηρείται τοπικά, δέν είναι τυχαίο, αλλά προβληματικά κραυγαλέο, καί τείνει επικρατέστερο, .., νά μή πάμε παρακάτω, ..
Γιά νά μή ξεφύγομε από τήν `ροή τού θέματος, παραθέτομε δύο σχετικά αποσπάσματα από τά διατυπωμένα στά “Χρονικά τού Καιρού”, (rev. 2023), στό τέλος τής παρούσης, καί κλίνομε εδώ.

Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά – Περιγραφικά: φύσις καί καρποί τού 2023

Η χρονιά τού 2023, τά φαινόμενα τής Φύσης, επιπτώσεις, αιτιάσεις, καί ό,τι δέν βλέπομε,
(κυρίως από τήν άνοιξι έως καί τό φθινόπωρο, στήν Χώρα μας καί κοντά γύρω μας)

Τό 2023 ήταν μιά χρονιά κατά τήν οποίαν μεσολάβησαν ακραία – έντονα φυσικά φαινόμενα (εξαιρουμένων τών σεισμών), μέ δραματικές έως καί τραγικές συνέπειες. Όλοι εστιάζονται στόν καύσωνα τού Ιουλίου καί στίς καταστροφικές πλημμύρες τού Σεπτεμβρίου 2023. Ελάχιστα έχουν συνειδητοποιήσει ότι, επιπροσθέτως, τό 2023 ήταν μιά στερητική χρονιά γιά τούς καρπούς τής γής.
Γιά τά ακραία φαινόμενα (καύσωνα, πλημμύρες) , αιτιώνται τήν “κλιματική αλλαγή”. Γιά τήν αντιμετώπισι τών επιπτώσεων, (πυρκαιές, καταστροφές, απώλειες), .. παντίους καί αλλήλους. Γιά τήν αφορία τής γής, .. δέν λένε σχεδόν τίποτα, καί άν είπουν θά είναι τι τό απλοϊκό όσον καί καί επιπόλαιο, ίσα γιά είπουν κάτι. Γιά παράδειγμα, μπορούν νά σού είπουν ότι οι ελιές δέν έδεσαν – δέν κράτησαν τόν καρπό, λόγω κάποιας βροχής, αλλά τούτο δέν είναι συνεπές μέ ό,τι έχει συμβή σέ άλλες χρονιές μέ πολύ περισσότερες βροχές. Μήτε δύνανται νά εξηγήσουν γιατί οι βροχές αυτές, (ακόμη καί οι λιγοστές), οι οποίες ευνόησαν σημαντικά τά άνθη, δέν έδωσαν καθόλου νέκταρ στά μελίσσια.
Εμείς προσπαθούμε μιά προσέγγισι πιό σφαιρική, κοιτάζοντας πιό πίσω στόν χρόνο καί πιό πάνω στό στερέωμα.

.. η καρποπενία τού 2023,
Στό ημερολόγιο – καζαμία τού 2023, είχαμε εκφράσει τήν επιφύλαξι, αναφορικά μέ τόν Δία πού θά έφθανε τόν Απρίλη στόν Κριό, γιά “.. Τό εάν προφθάση νά δώσει απλόχερα τούς καρπούς του, (ως συνηθίζει εδώ), ή εάν επικρατήση καρποφθόρα η υγρασία τών Ιχθύων, καί παει γιά τό επόμενο η καρποφορία του, δέν τό ξέρομε. Πάντως κάτι θά προφθάση. ..”. (ο κύκλος τού Δία είναι 12ετής, καί, η ζημία τού 2011, καί η ευφορία τού 2012, δέν έχει ξεχασθή) Τό 2023, ο Δίας δέν πρόφθασε, σχεδόν τίποτα, ή υπερίσχυσε η καρποφθόρα η υγρασία τών Ιχθύων. Τά φυτά είχαν ήδη πάρει τόν δρόμο τους. Ο περονόσπορος εκκολάφθηκε καλά. Ζέστη καί υγρασία τόν χειμώνα καί πρός τήν άνοιξι, μέ τόν Δία (στό περιήλιο) μαζί μέ τόν Ποσειδώνα.

Διαφοροποιημένα χρονικά κατά περιοχές, αλλά πανομοιότυπα σχεδόν παντού, ο περονόσπορος εμφανίσθηκε εν μιά νυκτί, χωρίς τι τό προηγούμενο, καί έφερε μεγάλη καταστροφή. Τόσον απότομα πού κάποιοι απλοϊκοί άνθρωποι άρχισαν νά διερωτώνται καχύποπτα: “.. δέν γίνεται, .. μέ κάτι μάς `ράντισαν, ..”. Ο περονόσπορος ενυπήρχε στούς ιστούς καί τά προληπτικά ραντίσματα μέ συμβατικά φαρμακα επαφής, (βορδιγάλειο πολτό), ως φαίνεται, δέν απέδωσαν τίποτα. Εκείνοι πού είχαν ξεκινήσει μέ συστημικά φάρμακα δέν είχαν τόσον πρόβλημα στήν υγεία τού φυτού – καρπού, (γιά τά λοιπά, όπως καί γιά τήν τσέπη τους δέν ξέρομε).
Μετά τήν εκδήλωσι δε, πολλοί καλλιεργητές παραιτήθηκαν από τ’ αμπέλια τους. Άλλοι ξοδεύτηκαν, καί όπως έλεγε καί ένας γεωπόνος, .. μά τίποτα δέν κάνουν! Τό μόνο πού επεδίωξαν κάποιοι ήταν μέ απανωτά διασυστημικά νά απαλλάξουν τήν κλάρα , όχι τόν καρπό. Τελείωσαν τά φάρμακα στήν επαρχία καί οι καλλιεργητές τά αναζητούσαν στά καταστήματα στά άστεα. Καί εδώ κάτι το περίεργο θά έπρεπε νά συμβαίνει μέ τά φάρμακα. Σέ ραδιοφωνικό σταθμό τής Πρωτεύουσας, ‘διαφήμισις’ τού κλάδου γεωπόνων, (πίσω τους προφανώς οι φαρμακευτικές), συνιστούσε γεωργικά φάρμακα εγγυημένα μόνον από καταστήματα γεωπόνων καί προέτρεπε σέ καταγγελία όποιας αντίθετης διαπίστωσης. Ποίος ο λόγος σέ μιά τέτοια κατάστασι; .. μάς εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Στόν περονόσπορο ο οποίος προσέβαλε τ’ αμπέλια, τό κρεμμύδι, ( τίς πατάτες μέτρια αλλά μέ πιό μακροπρόθεσμες επιπτώσεις), καί άλλα, .. , παρατηρήσαμε κάποιες ‘διακρίσεις’:
.. κάποια κλήματα μαύρης ποικιλίας επλήγησαν πολύ λιγώτερο,
.. η προσηλιακή πλευρά τού φυτού, όπως καί τά προσηλιακά εδάφη επλήγησαν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τό αντίθετο, ή /καί το σκιαζόμενο τό πρωί από κάποια δένδρα. Τούτο έρχεται σέ αντίθεσι μέ όσα σχετικά γνωρίζομε, (μάλλον ο μύκητας τό εύρισκε πιό γλυκό, όπως καί τά ζώα). Καί τούτο όχι μόνον στά κλήματα.
.. τό κερμμύδι – κοκκάρι πού φυτεύθηκε τόν Μάη δέν προσβλήθηκε.
.. η προσβολή στόν ιστό – καλάμι τών κρεμμυδιών πού προωρίζονταν γιά κεμμυδομάννες – σπόρο ήταν διαλυτική, (ανθός – σπόρος δέν έγινε). Σέ εκείνα πού φυτεύθηκαν αργά, (πρός τά μέσα τ’ Απρίλη), η διάλυσις σταμάτησε στόν ιστό, (έπερνες κάτι παραπάνω απ’ ό,τι είχες βάλει). Εκείνα πού είχαν φυτευθή τό περασμένο φθινόπωρο, τόν Απρίλη είχαν γίνει πανίσχυρα. Σέ εκείνα, η προσβολή στόν ιστό ήταν ενωρίτερη, καί η διάλυσις τού φυτού ήταν ο-λο-κλη-ρω-τι-κή!
Θά λέγαμε – συνιστούσαμε, εκεί πού βάζετε τριανταφυλιές στ’ αμπέλι, ως οιωνό τού ωϊδίου (θειαφασθένειας), βάζετε καί κάποια κρεμμύδια τόν Σεπτέμβρη γιά τό ενωρίς ‘καμπανάκι’ τού περονόσπορου. Στό πολύ κακό, θά σάς προειδοποιήσει πολύ πιό νωρίς ως οιωνός.
Ο περονόσπορος προσέβαλε καί κατέστρεψε τά συνήθη πού προσβάλει, (όχι τίς φασολιές). Οι πεπονιές γιά παράδειγμα προσβάλλονται από τόν περονόσπορο / ωΐδιο. Καταξοδεύτηκαν οι καλλιεργητές γιά νά τό αποφύγουν, αλλά, έφεραν καί τούς γεωπόνους νά κάνουν τι, διότι δέν έδεναν.

Οι ελιές, οι βελανιδιές, οι καστανιές, .. έφεραν λίγο άνθος καί πολύ λιγότερο έδεσαν – κράτησαν. Υγειές τό κλαρί, όχι όμως καί ο καρπός. Σύμφωνα μέ τήν καρποφορία τών προηγουμένων ετών, αυτό πού συνέβη εφέτος έρχεται σέ αντίθεσι μέ εκείνο πού αναμέναμε. Πολλοί δέν θά στρώσουν πανιά, ή θά τά μαζέψουν πολύ νωρίς. Οι εξαγωγές δέν απαγορεύθηκαν νωρίς, .. τό βιομηχανικό λάδι θά μπή στό “καλάθι τής νοικοκυράς”, (ίσως καί στό ‘καλάθι’ τού ΔΤΚ!). ‘Α, .. καί κάτι άλλο, (πρός άρσιν όποιας περιεργείας ):
Μπορεί νά σάς συμβή νά ίδετε ελαιώνα κανονικό πάνω στίς στέγες κάποιων πολύ μεγάλων επιχειρηματικών αστικών συγκροτημάτων. Οι επιχειρηματίες αυτοί, όντες καί σκαπανείς τής ελεύθερης οικονομίας, δέν τό έπραξαν γιά νά έμπουν στό παιχνίδι τής τιμής τού ελαιολάδου. Έχοντες προφανώς τήν οικονομική ευχέρεια, επενδύουν μάλλον στά “βιο-κλιματικά”, γιά τήν αντιμετώπισι τής “κλιματικής αλλαγής”. Αλλά, καί κάτι τέτοιο θά ήταν αδιανήτο νά συμβαίνει χωρίς καί κάποια επιχορήγησι – ‘στρωμένο’ – επιδοτούμενο ‘αναπτυξιακό πρόγραμμα’.

Αντί τών πολλών πού γράφονται από ‘ειδικούς’ καί απλοϊκούς, στήν διευρυμένη αυτή καρποπενία, από τήν Τουρκία έως τήν Ισπανία, εμείς δέν λέμε ότι ήσαν οι όποιες βροχές, αλλά αυτό πού λέγει καί ο απλός λαός, “δέν ήταν η χρονιά”, δέν ήταν κάν καρποχρονιά τό 2023. Συνήθως μιάς καρποχρονιάς προηγείται μιά ‘καταστροφή’. Καί άν τό 2024 δέν θά έχομε περονόσπορο δέν θά είναι γιατί τόν εξωλοθρεύσαμε φέτος με τά φάρμακα. Κατά διαστήματα καί μέ κάποια ευκαιρία, ο Πλάστης τους αποφασίζει νά τά ευνοήσει καί αυτά. Προσδοκούμε αυτό πού λέγει καί ο προφήτης Ιωήλ:
“.. καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου, καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου. καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βροῦχος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη, ..”.
(δέν λέγει βέβαια γιά τόν περονόσπορο καί τά άλλα σύγχρονα, αλλά .. εξυπακούεται).

Γιά τά κλήματα λέγεται ότι ‘προγραμματίζουν’ τήν καρποφορία τους τόν Ιούλιο, γιά τήν επομένη χρονιά. Γιά τίς ελιές δέν γνωρίζομε, ή δέν έχομε καταλήξει. Γιά τά πιό σκληρά δένδρα, η απόφασις φαίνεται νά είναι πιό μακρόχρονη, όπως καί οι επιπτώσεις από μή ευνοϊκές συνθήκες πού τά επηρεάζουν.

Καλλιεργητικό ημ/γιο 2024, Μέρος Ι : Εισαγωγικά..: καιρικά φαινόμενα τού 2023

.. ο καύσωνας τού Ιουλίου 2023,
..
.. δέν ήταν μιά κλιματική αλλαγή, ήταν κάτι πού έχει συμβή καί στό παρελθόν. Κατά τήν θέσι μας, ήταν κάτι τό αναμενόμενο μέ βάσι τίς συγκυρίες, (άν καί περιμέναμε χειρότερα). Στό προηγούμενο ημερολόγιο είχαμε επισημάνει (μέ αντίστοιχα κόκκινο, έντονο), ότι τις ημέρες εκείνες πρώτα ο Άρης καί ακολούθως – πολύ κοντά η Αφροδίτη έφθαναν στόν Βασιλίσκο, στήν πιό θερμή περιοχή τού Λέοντα. Η υπερβολή αναμενόταν καθώς η Αφροδίτη εκεί έμενε στάσιμη καί γύριζε ανάδρομα. Αναμενόμενα η θερμοκρασία θά ανέβαινε καί θά παρατείνετο λόγω τού στάσιμου – ανάδρομου. Όταν δέ συνέβη καί τίς ημέρες εκείνες ο Ήλιος νά φθάσει απέναντι από τόν Πλούτωνα, τό θερμό εγενικεύθηκε.

Απ’ ό,τι παρατηρήσαμε στόν καύσωνα εκείνον:
.. δέν ‘έκαψε’ δένδρα, όπως άλλοι πιό μέτριοι, (έκαψε όμως τίς φασολιές, ελλείψει ικανού ποτίσματος)
.. στήν ύπαιθρο, (Ν.Δ. Ελλάδα), παρά τόν καύσωνα τής ημέρας, μετά τ’ απόγευμα, περί τίς 6:30, μαλάκωνε πολύ, δρόσιζε, καί τό βράδυ δέν είχε πρόβλημα. (στά άστεα τούτο δέν θά μπορούσε νά ισχύει). Τούτο μάς θύμιζε κάτι από τό αντίστοιχο καί μέ πολύ πιό διακεκριμένη τήν αίσθησι στό 2012, μέ έντονη ζέστη τήν ημέρα καί κρύα βράδια, τότε.
Το κλαρί ήταν ζωντανό – δροσερό, δέν επηρεάσηκε από τόν καύσωνα. Τό χορτάρι ευνοημένο από τίς βροχές, αντιθέτως, είχε καταστή μιά ‘πυροφλεγής βόμβα’ γιά τήν μετάδοσι τής όποιας εστίας πυρκαϊάς. Τά ζώα, (ελεύθερη κτηνοτροφία), πού θά μπορούσν νά τό βοσκήσουν τά έχομε αφορίσει, καί ο ‘καθαρισμός’ είναι μιά ουτοπική δικαιολογία. Έτσι, καί τό 2023, μιά εστία επεκτείνετο άμεσα, καί κρατημό δέν είχε, αναμενόμενα. Οι καταστροφές – τά προβλήματα ξεπέρασαν τά προηγούμενα.
Απέναντι στήν φλυαρία τών πολιτικών καί τών “ειδικών” ασχέτων, όπως καί στήν πανέξοδη αντιμετώπισι, εμείς συνεχίζομε νά προβάλλομε ‘μαθηματικά’ τήν λογική: Η τιμή τής “συναρτήσεως τού αποτελεσματος τής πυρκαϊας” έχει μεταβληθή δραματικά μετξύ τών 10ετιών 60’ς – 80’ς καί τού σήμερα. Οι τιμές τών “παραγόντων” – “μεταβλητών”, τών θετικών γιά τόν περιορισμό, (όπως τών μέσων πού διαθέτομε σήμερα), είναι ‘μαμούθ’ σέ σχέσι μέ εκείνες τού μακρυνότερου παρελθόντος. Ο αριθμός τών εκδηλουμένων εστιών φωτιάς, (καί όχι κατ’ ανάγκην πυρκαϊάς διαστάσεων), ως αρνηντικός παράγων γιά τό συνολικό αποτέλεσμα, έχει μειωθή αφάνταστα, λόγω τής αυστηρότητας. Στό παρελθον οι εκδηλούμενες εστίες σέ έναν χρόνο ήσαν όχι απλως δεκάδες, αλλά εκατοντάδες φορές περισσότερες. Τό αποτέλεσμα, όμως, είναι ακριβώς τό αντίθετο απ’ ότι θά έδειχνε μαθηματικά η συνάρτησις.

Τί φταίει; .. λογικά καί μαθηματικά ομιλούντες, είτε υπάρχει μιά τεράστια μετατόπισις τής παραμέτρου τής σταθεράς, ή, μιά νέα μεταβλητή έχει υπεισέλθει στήν συνάρτησι. Οι επιτελικοί καί οι σχεδιαστές τής αντιμετώπισης, επικαλούνται τήν “κλιματική αλλαγή” σάν τήν νέα μεταβλητή. Όμως, όποια προσέγγισι μαθηματικής ποσοτικοποίησης καί άν επιχειρήσης, τούτο θά αποδειχθή μαθηματικά ηλίθιο. Εμείς, όπως έχομε διευκρινίσει καί στό παρελθόν, (βλ. καί στά Παραρτήματα στά “Χρονικά τού Καιρού”), τό βλαστικό καί χορτικό πλαίσιο – προφίλ όπως έχει φθάσει, είναι η τεράστια μετατόπισις τής σταθεράς τής συναρτήσεως, επηρεάζοντας ακόμη καί τίς παραμέτρους αποτελεσματικότητας τών μέσων. Όσον οι ιθύνοντες δέν θέλουν νά ίδουν τήν πραγματικότητα, καί στέκονται υπεροπτικά σάν νά έχουν ανακαλύψει καί νά ελέγχουν τόν μοχλό, .. αντί νά ενσκύψουν καί νά δούν ό,τι έκαναν οι άνθρωποι τής υπαίθρου παλιότερα γιά τήν αποτροπή τής επέκτασης, χωρίς καμία βοήθεια, .. τότε .. , σταδιακά καί επαναλαμβανόμενα, ή άν θέλετε νομοτελειακά από τήν φύσι, όλα θά γίνουν μπούρμπερη.
(σημ. .. γιά τήν μεγάλη πυρκαϊά στόν Έβρο, τό 2023, ο γράφων δέν παίρνει καμία θέσι, σχολιάζει μόνον όσα γνωρίζει καλώς).

Καί κάπου, είχαμε διερωτηθή μέχρις πού μπορεί νά φθάσει η υποχώρησις – εκκένωσις. Αυτό πού υπαινισσόμεθα, ή φοβούμεθα είναι τί θά συμβή άν σέ ένα θερμό επεισόδιο,.. άν αντί γιά βόμβες κάποιοι ρίξουν ντρόουνς μέ φωτιά, όχι μόνον στήν ύπαιθρο αλλά καί σέ καίρια σημεία άμυνας. Τότε, θά πάμε στήν Αίγυπτο μόνον γιά νά σωθούμε από τήν φωτιά; Τό συμβάν στόν Βόλο – Αγχίαλο ανέδειξε μιά αχίλεια πτέρνα τής εθνικής μας άμυνας.
Οι κυβερνώντες μπορεί στό ευρύ κοινό νά ‘επενδύουν ευαισθησία’, αλλά στούς ..πονώντες διδάσκουν τήν αδιαφορία – τόν μηδενισμό.
Βέβαια, τά ανωτέρω, δέν σημαίνουν ότι δέν υπάρχουν καί άνθρωποι μέ σαφή γνώσι τής πραγματικότητος πού υπηρετούν στό σύστημα. Οι αποφάσεις όμως χαράσσονται από υψηλότερα. Ο έμπειρος μαχητής τής πυρκαϊάς έχει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στήν αποτελεσματικότητα τού έργου του, από τόν διοικητή, (αλλά καί μέ τεράστιο ρίσκο τής ζωής του).
Αναφορικά μέ τήν όποια εμπειρία καί τήν ‘διοίκησι’, στήν κάθε πιάτσα, υπαρχουν καί κάποιοι άτυποι ‘κανόνες’, όπως: “.. δέν γίνεσαι διοικητής μοίρας άν δέν έχης συντηρήση (μόνος σου) τό F-105 τής Λόκχιντ, καί μετά νά σηκωθής κάθετα σάν πύραυλος, ..”, .. “δέν γίνεσαι διοικητής ίλης, άν δέν σού έτυχε σέ νυχτερινή άσκησι νά κυλισθής σάν τό γουρούνι στήν λάσπη γιά νά φτειάξεις τό άρμα σου, καί νά συνεχίσεις”, .. , “ δέν κάνεις διοικητή τού Σώματος τής Πυροσβεστικής έναν πού ευδόκιμα ωρίμασε στήν Βόρειο Ελλάδα. Όσον καλός καί νά είναι, γιά τίς δασικές πυρκαϊές θά είναι άπειρος. Θά κάνεις έναν πού είναι ‘ψημένος’ στήν Ηλεία, ..”. Αλλά, .. καί ο έμπειρος μαχητής τής φωτιάς, (καί μέ τυπικά προσόντα), δύσκολα θά δεχθή νά πάει στά ψηλά κλιμάκια όπου έχει νά κάνει μέ ανώτερους χωρίς ρεαλισμό σέ τέτοια θέματα, παρά μόνο τυποποίησι τών διαδικασιών.

.. καί από τίς πυρκαϊές .. στίς .. .. πλημμύρες τού Σεπτεμβρίου 2023, .. στήν Κεντρική Ελλάδα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο, .. Τό πρωτοφανές γιά τήν 100ετία δέν ήταν τό ύψος τού νερού, αλλά τό εκτεταμένο τής βροχόπτωσης καί συνδυαστικά η συγκέντρωσις τών υδάτων. Τά μπάζα τών ορεινών κατέβηκαν στά πεδινά, οι άνθρωποι ανέβηκαν στά υψώματα, καί η λίμνη Κάρλας πήρε τήν ρεβάνς της, (γέμισε). Τά ζωντανά στά πεδινά (μονάδες) πού νά πήγαιναν; .. τραγικές απώλειες. (μάλλον τό συνθετικό κρέας θά φθάσει στό πιάτο μας, (καί στό “καλάθι τής νοικοκυράς”), πιό γρήγορα απ’ ό,τι εκτιμούσε ένας έμπορος κρεάτων τό περασμένο Πάσχα. (καί ένας απαίσια προνοητικός, .. “πήρα ένα αρνί γιά τό Πάσχα, .. στόν καταψύκτη, ..”, .. 6 μήνες πρίν τό Πάσχα !!) Τεράστιες οι καταστροφές καί τά προβλήματα. Η Πολιτεία συμπαρίσταται, αλλά μόνον εκείνοι πού έζησαν /ζούν τήν φθορά ξέρουν τό πώς καί εάν επανορθώσουν. Καί κάποια ανήκουστα σχετικά μέ τήν μυωπία τής γραφειοκρατίας εκείνων πού στέκονται σέ άλλον τόπο, όταν άλλοι ‘επιπλέουν’: “.. μη πειράξετε τά πνιγμένα ζώα, .. θά γίνει καταμέτρησις γιά τήν αποζημίωσι, ..”, “.. άνοιξε η πλατφόρμα γιά τίς δηλώσεις τών πληγέντων, όπου καλούνται καί νά δηλώσουν, ..”. Ευτυχώς, κατάλαβαν τήν γκάφα τους κάπως νωρίς καί τά ‘μάζεψαν’, .. , η νοοτροπία όμως τής τυποποίησης, δυστυχώς, .. παραμένει υπεροπτικά.

Γιά τεχνικά λάθη, ή αστοχίες χειρισμού, παρ’ όλα όσα λέγονται, δέν έχομε ίδια γνώσι, δέν σχολιάζομε κ’άν. Όμως, επαναλαμβάνομε τό ειπωμένο πολλές φορές: .. όταν τό κακό σέ έχει πάρει αμπάριζα, γενικά, καί ειδικά εδώ όταν τά φουσκωμένα ύδατα έρχονται μέ φερτά υλικά, .. τότε, .. έχεις προνοήσει πρός τά πού θά φύγεις, καί Άαν προφθάσης νά τό πάρεις χαμπάρι. Πολλά από τά έργα τού ανθρώπου, εκεί, δέν θά δουλέψουν, ..
Όσον αφορά τά ‘οχυρωματικά’ έργα, καί εμείς θά υποστηρίζαμε τήν ‘κυνική’ όσον καί ρεαλιστική θέσι κάποιων ολίγων: Τέτοια φαινόμενα, τόσον ακραία, συμβαίνουν κάθε 50;, 100; 200 χρόνια; Δέν μπορείς νά σηκώσης τό κόστος γιά κάτι τό απίθανο πού μέχρις νά ξανασυμβή, πού; .. καί πότε; .. θά έχει ξεχασθή. Καί άν τό κάνης σέ ένα μέρος, γιά μιά περίπτωσι είναι αδύνατο νά καλύψης τά πάντα έναντι παντός ενδεχομένου. Προχωράς γιά τήν προστασία πάντοτε κάτι παραπάνω απ’ αυτό πού συνήθως συμβαίνει. Γιά τό πολύ ακραίο, όταν καί όπου συμβή, μοιραία θά υποστής τό κόστος τής καταστροφής. Ας είμασθε ρεαλιστές, αρκεί ό,τι κάνεις νά είναι σωστό καί σταθερό, νά μήν είναι στραβό, χωρίς νά μπορεί νά αναιρεθή..

.. εμβόλιμα, κάποιες διευκρίνίσεις σχετικά μέ τήν ‘πρόβλεψι’,..
Η πρόβλεψις σημαίνει εκτίμησι ενός μελλοντικού μεγέθους συναρτήσει κάποιων παραγόντων. Μέ τήν στενή της έννοια, υπανίσσεται μιά τεχνική ποσοτική – στατιστική διαδικασία, στήν προβολή κάποιου υποδείγματος γιά τό μέλλον, μέ βάσι τά δεδομένα (data). Η προβολή αυτή ενέχει καί μιά στοχαστικότητα – λάθος. Άν τά δεδομένα συνιστούν εκτιμήσεις - προβλέψεις, ή άν τό υπόδειγμα είναι μέρος ενός μή ακριβούς συστήματος , τότε τό στατιστικό λάθος πολλαπλασιάζεται πολύ, καί οι ‘προβλέψεις’ δέν έχουν έννοια.
Τό σενάριο, ως προβολή κάποιου υποδείγματος μέ πολύ υποθετικά καί αναπαραγώμενα ‘δεδομενα’, δέν συνιστά κ’άν πρόβλεψι, καί δέον όπως μή συγχέονται.
Η διορατικότης δέν αφορά τεχνική, ή άλλη διαδικασία καί δέν διδάσκεται, δέν τυποποιείται. Είναι χάρισμα τού σώφρονα ανθρώπου πού θέλει νά “βλέπει πιό μακρυά”, πέρα από τά τετριμμένα, καί μέ μιάν άλλην αντίληψι.

.. άλλα, ..
Είχε ο κόσμος τά προβλήματά του στόν χρόνο τών πλημμυρών, αλλά καί ο συντάκτης τού ημερολογίου ένα δικό του, σχετικό μέ τήν αξιοπιστία καί τόν χρόνο τού θερμού “Δ” τόν Σεπτέμβρη 2023, πού περίμενε γιά μπόλιασμα!
Τό “Δ” Ηλίου / Δία, σέ θερμές περιοχές τού κύκλου, όχι μόνο δέν λειτούργησε θερμά, όπως περιμέναμε, αλλά αντιθέτως, .. πλημμυρικά. Καί όχι μόνον. .. Δέν αποδείχθηκε κ’άν κραταιό γιά τήν σταθερότητα τής γής, αλλά καί επέτρεψε τόν σεισμό στό Μαρόκο μέ πολλά θύματα. Όχι, δέν ήλλαξε η φύσις καί η τάξις τών πραγμάτων λόγω τής “κλιματικής αλλαγής”. Εμείς δέν εκτιμήσαμε – δέν προσέξαμε τά περί αυτώ καί τά επ’ αυτού. (Όταν κρίνης πρέπει νά προσέχεις διότι καί εσύ θά κριθής)
Στό 1ο/4ο τής 24ης Αυγούστου, 2023, υπήρξε μιά εξαιρετική, ή σπάνια συγκυρία. Ο Ήλιος ελάχιστα πρίν τό απέναντι τού Κρόνου, η Σελήνη μόλις λίγο μετά τό απέναντι τού Ουρανού, (ένας ψυχρός, θυελλώδης ‘σταυρός’), καί συνάμα μιά ακραία θυελλώδης αντίθεσις τού Άρη μέ τόν Ποσειδώνα, στούς Ισημερινούς. Κάπου θά ξεσπούσε πολύ άγρια τούτο. Στήν Χώρα μας σημειώνονται μόνον τό χαλάζι στήν Κ. Ελλάδα καί τό μπουρίνι στήν Καλαμάτα, στίς 26 τού μηνός, (η Σελήνη, πρός τόν Κρόνο, ήταν ανάμεσα στόν άξονα Ποσεδώνα / Άρη). Στήν Νότιο καί Δυτική ηπειρωτική Χώρα, εζήσαμε άγριους – θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους. Οι ανατολικοί άνεμοι, (τού Κρόνου) είναι αντίθετοι μέ τήν κίνησι τής γής καί είναι άκρως επικίνδυνοι σέ περίπτωσι πυρκαϊάς. Ευτυχώς δέν είχαμε τέτοιο συμβάν, διότι κυριολεκτικά μόνο στήν θάλασσα θά σταματούσε. Οι άνεμοι αυτοί εστέγνωσαν τόν τόπο καί τά κηπευτικά, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ο καύσωνας τού Ιουλίου.
Η Πανσέληνος τ’ Αυγούστου, 31/8, (τήν οποίαν λατρεύουν οι ρομαντικοί), ήλθε στόν Κρόνο, (ψυχρό, υγρό, θυελλώδες). Ο Ήλιος, μέ τόν Ερμή νά σπεύδει ανάδρομα εμπρός του, άρχισε νά βλέπει σέ τρίγωνο (“Δ”) τόν Δία. Οι ‘ημέρες τών νυμφών’ πού εγγυάται ο Ήλιος σέ σύνοδο, ή σέ “Δ” μέ τόν Δία, (νά μη τούς χαλάσουν τόν καιρό στόν γάμο), όπως έχομε τονίσει καί αλλού, ισχύει μέ τήν προϋπόθεσι ότι δέν φαίνεται στήν ‘γωνιά’ κάποιος ψυχρός πλανήτης, (Κρόνος, Ουρανός). Στήν τελευταία περίπτωσι τά πράγματα θά πάνε ανάποδα. (η παρεμβολή τής Αφροδίτης καί τού Άρη επηρεάζει τή σταθερότητα). Καί εδώ, ο Δίας ήταν κοντά στόν Ουρανό, αλλά καί ο Κρόνος ‘έβλεπε’ τόν Δία. Καθώς η Σελήνη έφθανε στόν Κόμβο, υλοποίησε τήν ‘εκδίκησι’ τού Κρόνου μέ τήν “Ντανιέλλα”. Άμεσα στήν συνέχεια, η Σελήνη στόν Ουρανό, μέ νέο β. χ., καί η “Ντανιέλλα” έπνιξε τήν Λιβύη.
Είχαμε τονίσει τήν σημασία τού στάσιμου / ανάδρομα γιά τήν Αφροδίτη τόν Ιούλιο. Δέν δώσαμε σημασία στό πότε καί πού γιά τό στάσιμο / ορθά τής Αφροδίτης, στίς 4 τού Σεπτέμβρη, σέ 135ο από τόν Ποσειδώνα καί σέ θέσι μέ προηγούμενο, (18/6). Ο Κρόνος καί ο Ποσειδώνας είχαν τό πλεονέκτημα στό γ. μήκος τής Μεσογείου κατά τό Ηλιοστάσιο, καί η Αφροδίτη στίς τελευταίες Σεληνιακές φάσεις.
Στήν ακρίβεια τού “Δ” Ηλίου / Δία, (8/9/’23), τού Άρη σέ 135ο από τόν Ουρανό, καί τήν Σελήνη σέ τετράγωνο μέ τόν Άρη, ο σεισμός διέφθειρε τό Μαρόκο. Ακόμη καί άν κολλούσαμε τήν “κλιματική αλλαγή” στούς καταποντισμούς, δέν θά μπορούσαμε νά τό κάνομε καί γιά τούς πολύ κοντινούς σεισμούς.
Όλα έχουν μιά φυσική εξήγησι καί ας μή θέλομε νά τήν κατανοήσομε.

.. αντί γιά τόν επίλογο, ..

Δέν ξέρομε τί εστί “παράδεισος” χωρίς νά υπάρχει κάποιος πού θά φρόντιζε γιά τούτο. Άν βάζαμε ένα ελκυστικό βραβείο γιά μιά έκθεσι – διατριβή τού θέματος: “.. άν εσείς φτειάχνατε τόν κόσμο, .. τόν άνθρωπο, .. , πώς θά τόν κάνατε;”, τό μόνο πού θά κατάφερνε μιά πολυμελής κριτική επιτροπή θά ήταν νά τσακωθούν μεταξύ τους.
Ξέρουμε ότι ζούμε σέ αυτόν τόν κόσμο εν μέσω αντιθέσεων, καλό / κακό, .. ημέρα / νύκτα, .. χειμώνας / καλοκαίρι, .. γαλήνη / τρικυμία, .. ικανοποίησι / στέρησι, .. όπου τό ένα χωρίς νά συνειδητοποιείς τό άλλο, είτε δέν θά είχε έννοια, ή/καί δέν θά είχε όρια. Γιά παράδειγμα, η ικανοποίησις χωρίς αντίβαρο θά ήταν απληστία χωρίς όρια. Εξ άλλου, όπως μάθαμε, ο ορισμός του χρόνου στήν ζωή είναι η συνειδητοποίησις τής εναλλαγής τών καταστάσεων καί τής διαδοχής τών γεγονότων.
Σαφώς τό 2023 είχε πολλά άσχημα γιά τήν περιοχή όπου ζούμε. Τό γιατί τόσα μαζωμένα δέν τό ξέρουμε, δέν διαθέτομε υπερβατικό πνεύμα γιά νά τό αντιληφθούμε. Θά έλθουν καί καλύτερες ημέρες – χρονιές – σοδειές, (εννοείται από τήν φύσι, όχι στήν εθνική οικονομία). Καί εκεί νά ξέρομε ότι εμείς βάζομε τόν μόχθο όπως πάντα, αλλά στήν επιτυχία συμβάλει καί κάτι άλλο. Ας μήν αγανακτούμε καί μή γινόμεθα αγνώμωνες, ή άπληστοι απέναντι στήν Φύσι. Η φύσις θά κάνει τήν δουλειά της, αλλά ο άνθρωπος ας προσέξει τήν στάσι του, τόσον απέναντι στήν Φύσι, όσον καί στόν άνθρωπο.

.. ευχόμεθα καλύτερες ημέρες, .. είθε, .. γένοιτο,

Παρατηρητής τής Φύσεως,
Νοέμβριος 2023,

Σημ. Εκτιμήσεις γιά τήν χρονιά τού 2024, σημειώνονται στήν επομένη παράγρφο, περιπτωσιακά στά γραφόμενα γιά τούς πλανήτες, ενώ καί κάποιες πρακτικές κατευθύνσεις τίθενται στό τέλος αυτού τού θέματος

Παραθέσεις από τά “Χρονικά τού Καιρού”

Παράθεσις από τά “Χρονικά τού Καιρού”, στήν παράγραφο : Η τροπή τού καιρού από τήν 10ετία τού’50 καί μετά,...
Καί, ως συνήθως σέ τέτοιες περιπτώσεις, αδυνατόντες νά ερμηνεύσομε τά φαινόμενα, ‘πώς;’ καί ‘γιατί;’, τά χρεώνομε στό κλίμα καί στήν μετεωρολογική διαταραχή, ..
Αντίστοιχα ποικίλες είναι καί οι συζητήσεις επ’ αυτών. Τό θέμα τής «κλιματικής αλλαγής» δέν είναι σημερινό. Απλώς, προβάλλεται κάθε φορά ανάλογα μέ τά φαινόμενα τών καιρών καί τά προβλήματα πού μάς δημιουργεί καί δέν μάς βολεύει. Ακόμη, μπορεί νά είναι διαφορετικό πρόβλημα γιά κάθε ήπειρο.
Έτσι, γιά παράδειγμα, εκεί πού στήν 10ετία τού ’40, (ίσως καί μετά γιά τίς Βόρειες Χώρες), υπήρχε ο φόβος μήπως ξαναγυρίζαμε πίσω στήν ‘εποχή τών μίνι παγετώνων’, επήγαμε στό 1955-‘65 μέ τό πρόβλημα τών πολλών βροχών, εζήσαμε τήν ξηρασία τού ‘90’ς καί φθάνομε στήν «υπερθέρμανση τού πλανήτη», σήμερα.
Στά χρόνια τού ‘40’ς, ως άν αιτία τού ‘κρύου’ αποδόθηκε η ηυξημένη ποσότης τού θείου στήν ατμόσφαιρα από τήν βιομηχανική δραστηριότητα. Γιά τίς βροχές, ‘η άνοδος τής θερμοκρασίας’, ενώ γιά τήν ξηρασία δέν είναι σαφές τι. Τό ηυξημένο διοξείδιο τού άνθρακα θεωρείται σάν υπεύθυνο γιά τήν «υπερθέρμανση», όπως καί ‘διά πάσαν νόσον’. Παράλληλα, ή/καί αντίστοιχα κατευθυνόμενες οι προτάσεις ‘δράσης’:
Νά κάνομε κάτι, «.. νά αλλάξωμε τό κλίμα πού μάς ταλαιπωρεί, .. νά μετατρέψωμε τήν Γή σέ επίγειο παράδεισο,.. νά λιώσωμε τούς πάγους (καί γιά καλλιεργήσιμη γή), ..», νά ψύξωμε τόν πλανήτη, .. νά βομβαρδίσωμε τά νέφη γιά νά βρέξη, (αλλά καί γιά νά μήν βρέξη, όπως στούς Ο.Α., ή, γιά πιό ξηρή ατμόσφαιρα γιά τίς επικοινωνίες), .. νά αλλάξωμε τίς μορφές ενέργειας, ... Πάντα «επιστημονικά τεκμηριωμένα», (όπως καί γιά τό άσχετο τών πυρηνικών).

Δέν είναι θέμα τού παρόντος, όμως, νά σχολιάσομε ό,τι άπτεται τού κλίματος, μή τε ο γράφων είναι ειδικός. Βλέποντας όμως τόν άνθρωπο νά θεωρεί σάν στάνταρντ τό πρότυπο τού καιρού τού κοντινού του παρελθόντος καί νά συζητάει γιά τόν έλεγχο τού κλίματος κατά τήν περίπτωσι καί τό πρόβλημά του, .... διερωτάται:..
Ποία; πού; ή επιστημονική μελέτη, (χωρίς ‘«»’), η οποία τεκμηριώνει τήν ‘αλλαγή τού κλίματος’; Όχι απλοϊκά (naive), αλλά αυστηρά καί σύμφωνα μέ τήν μαθηματική λογική καί τήν στατιστική δεοντολογία τής αναλύσεως τών χρονοσειρών. Όχι απλώς ποσοτικά γιά τίς δύο τελευταίες εκατονταετίες,... αλλά πιό μακροχρόνια, όπου καί η ιστορία τού ανθρώπου, οι σχετικές αναφορές, καί μέ μαθηματική λογική. (τό κλίμα δέν μόνον τών καιρών μας, ή όσον διαθέτομε ποσοτικά στοιχεία, έστωσαν καί reconstruced). Πότε τό κλίμα ήταν στάσιμο (stationary) καί πότε ήλλαξε σέ μή στάσιμο (non stationary); ... κ.ά.
Ίσως καί νά υπάρχη .. Επειδή όμως ο γράφων δέν τό γνωρίζει τούτο, παραμένει στή πρόκλησι χωρίς σχόλια. Έτσι, απλώς παραθέτομε κάποια αποσπάσματα τού τύπου σχετικά μέ πνεύμα γιά τό κλίμα, γιά τήν ιστορία, καί εδώ χωρίς σχόλια επ’ αυτού.
.. ο αρθρογράφος τού «ΕΜΠΡΟΣ» 23/2/1945, μέ αφορμή μιάν ακόμα χιονόστρωση στήν Αθήνα, τό ψύχος καί τούς φόβους του γιά τό δριμύτερον, παραθέτει τήν άποψιν τών μετεωρολόγων: «ὑφιστάμεθα βραδεῖαν κλιματικήν ἀλλλαγήν».

Παράθεσις από τά “Χρονικά τού Καιρού”, (rev. 2023), στήν παράγραφο σχετικά μέ τό 1873 -79,
« .. a major meteorological disaster and an extreme climate event, ..» (*)

Read more: https://www.newscientist.com/article/2183901-a-freak-1870s-climate-event-caused-drought-across-three-continents/#ixzz6oiK4bkpU

Η εξαιρετική αυτή διαταραχή στά χρόνια τού 1873, συμβαίνει 90 έτη μετά τό φρικιαστικό καί γενικευμένο ανά τήν Γή ‘1783’. Οι χρονιές αυτές δέον όπως διακρίνονται μεταξύ τους κατά τόν αναγραμματισμό τών δύο ενδιαμέσων ψηφίων.

(άν καί η 90ετία έχει κάποια σημασία, τούτο δέν είναι θέμα τού παρόντος. .. Περισσότερα σχετικά ‘τεχνικά’ – συμπαντικά, αναφέρονται στό «Ο Καιρός Επάνω – Κάτω»,)

(*) .. καί λίγα λόγια γιά τά “extreme climate events”, .. (δέν τό είπαν “κλιματική αλλαγή”)

Οι άνθρωποι σήμερα, όταν ο καιρός τούς πάει στράφι, (σε παραγωγή, σέ φυσικές καταστοφές, .. ακόμη καί σέ έναν συνήθη καύσωνα, ..), “βγάζουν από τό τσεπάκι τους” τήν ταμπέλλα πού έχουν έτοιμη, καί τήν κολλάνε ως “κλιματική αλλαγή”! Από τόν πρώτο πολιτικό καί τούς επιπόλαιους ‘ειδικούς’, έως τόν τελευταίο απλό άνθρωπο, χαληναγωγημένο από τόν βομβαρδισμό τών ΜΜΕ.
Εδώ, γιά τό επί μακρόν καί ευρύ 1873 – 1879, δέν τό είπαν έτσι, (καί σαφώς δέν ήταν κλιματική αλλαγή).

Προφανώς καί τό ανωτέρω δέν ήταν τό μόνο εξαιρετικό συμβάν στίς 100ετίες πού πέρασαν.
Ειδικώτερα, εποχιακά spots, όλως αντίθετα καί ακραία μέ τό αναμενόμενο εποχιακό, συναντά κανείς πάρα πολλά στά χρονικά τού καιρού. Γιά παράδειγμα:
Τόν Γενάρη τού 1845, τό θερμόμετρο στήν Κεντρική Αυστραλία έφθασε τούς 55 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι βέβαια εκεί, ίσως νά επήγε καί κάτι πάνω από τό κανονικό. Όμως, τήν ίδια περίοδο, εποχή χειμώνα στήν Αθήνα, Δεκέμβριο 1844 καί ιδιαίτερα Γενάρη – Φλεβάρη 1845, διαβάζομε γιά θερμοκρασίες Ιουνίου, γιά ηλιάσεις καί γιά λειτανείες!
Καί 9 χρόνια μετά, η ζέστη τού Μάρτη 1854, ήταν αφόρητη!

Τά εποχιακά spots περνάνε καί ξεχνιούνται γρήγορα. Αντιθέτως κυριαρχούν τά εφήμερα, (καί σως μέ μακροχρόνιους στόχους). Εκείνο όμως πού δέν μπορεί νά ξεχνάμε είναι οι συμφορές πού συνδέονται μέ ‘εποχές’ τέτοιων φαινομένων, ασχέτως πού οφείλονται. Σάν πιό ακραίο τέτοιο παράδειγμα αναφέρομε τήν ευρύτερη εποχή 1030 – 1033:

Από τό 1030 καί γιά 3 – 4 χρόνια σχεδόν, έως τό 1033, στήν Κεντροδυτική Ευρώπη, κυρίως στήν Γαλλία, σημειώνεται μιά ανατροπή τού καιρού, .. Χρόνια άφορα, ανάποδα εποχικά, ανυπόφορα ζεστοί χειμώνες μέ υγρασία, (1030 – 32), καί έντονο κρύο τό καλοκαίρι. Αδιάκοπα βροχερό καί κρύο τόν χειμώνα τό 1033. Οι άνθρωποι δέν μπορούσαν νά σπείρουν, αφορία τής γής από τό κρύο τό καλοκαίρι, .. λοιμοί, .. καί ο μεγάλος λιμός τής Γαλλίας, αλλά καί .. χρόνια φοβερά γιά τό ανθρώπινο είδος. Κάτι πού τό ανθρώπινο είδος στήν Γαλλία δέν θά μπορούσε ποτέ νά φαντασθή! (τά τραγικά παραλείπονται) .. Στήν Ν. Κίνα, λόγω τής ξηρασίας καί τής ακρίδας, εχάθηκε τό 20 – 30% τού πληθυσμού Καί, .. τό 1034, στήν Γαλλία, ο ζεστός καιρός καί η ευφορία τής γής, έφεραν 5πλάσιο καρπό, από ένα κανονικό έτος! .. (“μεγάλο Δ” τού Ηλίου τόν Μάρτη).

Προφανώς στά ανωτέρω δέν κολλάμε τήν “κλιματική αλλαγή”, δέν ‘κολλάει’ σέ αυτά καί σέ ανάλογα πού επαναλαμβάνονται σέ συγκεκριμένες – αντίστοιχες συγκυρίες περιοδικά στό πέρασμα τού χρόνου.

Αναλυτικό Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2024

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2024

Παρατηρήσεις:

 1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
 2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
 3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
 4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.

Πίνακας χρωμάτων φυτών

 • Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
 • Καρπού με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
 • Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
 • Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
 • Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημειώσεις – Πηγές

(*)... η σύνταξις (version) τού παρόντος, (2024), εγένετο τόν Νοε 2023. (ver 5/11*). Γιά τυχόντα διαφυγόντα λάθη – γιά ήσσονες διορθώσεις, ζητούμε τήν κατανόησή σας, αλλά δέν μπορεί νά γίνουν σέ άλλη έκδοσι.

: η ώρα είναι η τοπική, EΕT (UTC+2), ή, κατά περίπτωσι η θερινή, EEST (UTC+3), καί μέ προσέγγισι έως 30’, (αναλόγως καί τής περιπτώσεως, π.χ. η έκλειψις μέ ακρίβεια 1’)
Η αναφορά τής Σελήνης – πλανητών ως πρός στούς αστερισμούς γίνεται μέ βάσι τήν αστρονομική τους θέσι, (siderial), καί διαφέρει ελαφρώς τής ισόποσης αστρονομικής κατανομής τών 30ο, (Μ.Thun, γιά παράδειγμα η 24ο τού αστρονομικού Καρκίνου αναφέρεται ως ‘ στήν επιρροή τού Λέοντα).
Όπου γίνεται αναφορά στήν τροπική τους θέσι διευκρινίζεται ‘ρητά..

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

 • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
 • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
 • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2024

(c) 2023-2024 Viodynamikos www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com
Special credits to: Viodynamikos, Konstantina for graphics

Το www.ftiaxno.gr και οι συνεργάτες τους σας εύχοντε καλή καλλιεργητική χρονιά

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα